Παλαιά μέλη
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Γεννήθηκε το 1946· νοµικές σπουδές (Master of Arts, Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, 1967· Master of Laws, University College London, 1969)· λέκτορας στο University College London (1967-1973)· barrister (Λονδίνο, 1972-1974)· υπάλληλος διοικήσεως, κύριος υπάλληλος διοικήσεως στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (1974-1990)· προσκεκληµένος καθηγητής της Νοµικής στο Πανεπιστήµιο του Saskatchewan, Saskatoon, Καναδάς (1988)· προϊστάµενος προσωπικού στο Συµβούλιο της Ευρώπης (1990-1993)· προϊστάµενος τµήµατος (1993-1995), βοηθός γραµ-µατέας (1995-2001), γραµµατέας στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ι-καιωµάτων (2001-Σεπτέµβριος 2005)· Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Γεννήθηκε το 1956· πτυχιούχος Νομικής (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, 1979)· ειδικό δίπλωμα διεθνούς δικαίου (Βρυξέλλες, 1980)· διδάκτωρ Νομικής (1989)· υπεύθυνος της νομικής υπηρεσίας της Société anonyme du canal και des installations maritimes de Bruxelles (1979-1984). υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων, 1984-1988)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988-1994)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-2005)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστημιακό Κέντρο του Charleroi (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, 1989-1991), και του Πανεπιστημίου της Mons-Hainaut (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 1991-1997), του Πανεπιστημίου της Λιέγης (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δημόσιας Διοίκησης, 1989-1991· Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1995-2005· Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, 2004-2005)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις για θέματα ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου και θεσμικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005· Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης 7 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 31ης Αυγούστου, 2016

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος της Σχολής Ανώτατων Εµπορικών Σπουδών του Ελσίνκι και της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι· εισηγητής στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της Φινλανδίας· γενικός γραµµατέας της επιτροπής για τη µεταρρύθµιση των κανόνων περί έννοµης προστασίας στη δηµόσια διοίκηση· κύριος υπάλληλος διοικήσεως στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο· γενικός γραµµατέας της επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της διοικητικής δικονοµίας, σύµβουλος στη νοµοπαρασκευαστική υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης· βοηθός γραµµατέας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο ∆ικαστήριο· δικαστής στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο (1998-2005)· µέλος του τµήµατος προσφυγών για τους πρόσφυγες· δικαστής στο ∆ικαστήριο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 µέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009· δικαστής στο Γενικό ∆ικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009· αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου από τις 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Haris Tagaras
Χάρης Ταγαράς

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νοµικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-κης, 1977)· ειδικό δίπλωµα ευρωπαϊκού δικαίου (Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών, 1980)· διδάκτωρ Νοµικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 1984)· γλωσσοµαθής νοµικός στο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1980-1982)· ερευνητής στο Κέντρο ∆ιεθνούς Οικονοµικού και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Θεσσαλονίκης (1982-1984)· υπάλληλος διοικήσεως στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1990)· καθηγητής κοινοτικού δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο Πάντειο Πανεπιστήµιο των Αθηνών (από το 1990)· εξωτερικός συνεργάτης για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και µέλος της Μόνιµης Επιτροπής της Συµβάσεως του Λουγκάνο (1991-2004)· µέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού (1999-2005)· µέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (2000-2002)· µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο· ιδρυτικό µέλος της Ενώσεως Ευρωπαίων ∆ικηγόρων (ΕΕ∆)· αντεπιστέλλον µέλος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας Συγκριτικού ∆ικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Wrocław (1972), διδάκτωρ Νομικής (Łodz 1982)· δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (από το 1977)· προσκεκλημένη ερευνήτρια (Πανεπιστήμιο Paris X, 1987-1988· Πανεπιστήμιο της Νάντης, 1993-1994)· εμπειρογνώμων της «Solidarnosc» (1995-2000)· καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Lodz (1997-1998 και 2001-2005), καθηγήτρια στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή της Βαρσοβίας (2002), καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως στο Πανεπιστήμιο «Cardinal Stefan Wyszynski» της Βαρσοβίας (2002-2005)· υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (1998-2001)· μέλος της αρμόδιας επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2001)· εκπρόσωπος της Πολωνικής Κυβέρνησης στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (1998-2001)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις στους τομείς του εργατικού δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 έως τις 7 Οκτωβρίου 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Γεννήθηκε το 1967· απόφοιτος του Ινστιτούτου πολιτικών μελετών της Grenoble (1988) και της Εθνικής Σχολής Διοικήσεως (ΕΝΑ) (1993)· εισηγητής στο Conseil d'État (εισηγητής δικαστής στο τμήμα δικαστικών διαφορών, 1993-1997, και μέλος του τμήματος διαφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, 1996-1997· πάρεδρος στο Conseil d'État (1996-2008)· λέκτορας στο Ινστιτούτο πολιτικών μελετών του Παρισιού (1993-1995)· κυβερνητικός επίτροπος στην ειδική επιτροπή αναιρέσεων για θέματα συντάξεων (1994- 1996)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και στον Δήμο του Παρισιού (1995-1997)· γενικός γραμματέας της Νομαρχίας του διοικητικού διαμερίσματος της Yonne, βοηθός νομάρχης της περιοχής της Auxerre (1997-1999)· γενικός γραμματέας της Νομαρχίας του διοικητικού διαμερίσματος της Σαβοΐας, βοηθός νομάρχης της περιοχής του Chambéry (1999-2001)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Σεπτέμβριος 2001-Σεπτέμβριος 2005)· μόνιμο μέλος της επιτροπής προσφυγών του ΝΑΤΟ (2001-2005)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2011, πρόεδρος τμήματος από το 2008 έως το 2011)· σύμβουλος επικρατείας (αναπληρωτής πρόεδρος του ογδόου τμήματος δικαστικών διαφορών 2011-2013)· μέλος της επιτροπής προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (2011-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Γεννήθηκε το 1945· πανεπιστημιακές σπουδές στο Βερολίνο, στο Μόναχο, στη Φρανκφούρτη επί του Μάιν (1966-1972)· πρώτη κρατική εξέταση (1972)· δόκιμος δικαστικός στη Φρανκφούρτη του Μάιν (1972-1973 και 1974-1975)· Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges (1973-1974)· δεύτερη κρατική εξέταση (Φρανκφούρτη επί του Μάιν, 1976)· υπάλληλος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απασχολήσεως και δικηγόρος (1976)· δικαστής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ομόσπονδο κράτος της Έσσης, 1977-1993)· εντεταλμένος διδασκαλίας στη Fachhochschule für Sozialarbeit της Φρανκφούρτης επί του Μάιν και στη Verwaltungsfachhochschule του Wiesbaden (1979-1990)· εθνικός εμπειρογνώμονας στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1993-1996 και 2001-2005)· ακόλουθος κοινωνικών υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Μαδρίτη (1996-2001)· δικαστής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών της Φρανκφούρτης επί του Μάιν (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2005)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2005 έως τις 13 Οκτωβρίου 2016. 

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Γεννήθηκε το 1956· νομικές σπουδές (licenciatura en derecho, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, 1981)· ειδίκευση στο διεθνές εμπόριο (Μεξικό, 1983)· σπουδές στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης, 1985) και στο κοινοτικό δίκαιο (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986)· υπάλληλος στην Generalitat de Catalunya (μέλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας, Απρίλιος 1984-Αύγουστος 1986)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βαρκελώνης (1985-1897)· υπάλληλος διοικήσεως, εν συνεχεία κύρια υπάλληλος διοικήσεως στο τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1994)· εισηγήτρια στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο D. Ruiz-Jarabo Colomer (Ιανουάριος 1995-Απρίλιος 2004) και στο γραφείο του δικαστή στο Δικαστήριο U. Lõhmus (Μάιος 2004-Αύγουστος 2009)· εντεταλμένη διδασκαλίας του Κοινοτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις και παραδόσεις μαθημάτων στον τομέα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου· μέλος του τμήματος προσφυγών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (2006-2009)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 7 Οκτωβρίου 2009 έως τις 13 Οκτωβρίου 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος Πάδοβας· βοηθός και, στη συνέχεια, ερευνητής στο αστικό και το συγκριτικό δίκαιο στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1977-1982)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του κοινοτικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο (Πάρμα, 1990-1998), στις νομικές σχολές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (1985-1987), της Macerata (1991-1994), της Νάπολης (1995) και στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (2000-2001)· μέλος της επιστημονικής επιτροπής του "Master in European integration" στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας· μόνιμος υπάλληλος στη διεύθυνση Βιβλιοθήκης, Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1982-1984)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα G. F. Mancini (1984-1988)· νομικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου E. Vinci (1988-1993)· προϊστάμενος τμήματος στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1995-1999)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων και συμβιβαστικής επιλύσεως διαφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας συναποφάσεως, σχέσεων μεταξύ θεσμικών οργάνων και σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1999-2004)· διευθυντής εξωτερικών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2004-2006)· διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2006-2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων σχετικών με το ιταλικό αστικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 19 Σεπτεμβρίου 2016 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

René Barents
René Barents

Γεννήθηκε το 1951· πτυχιούχος νομικής και κάτοχος ειδικού πτυχίου οικονομίας (πανεπιστήμιο Erasmus του Rotterdam, 1973)· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο Ουτρέχτης, 1981)· ερευνητής στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο διεθνές οικονομικό δίκαιο (1973-1974) και λέκτορας ευρωπαϊκού δικαίου και οικονομικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (1974-1979) και στο Πανεπιστήμιο του Leiden (1979-1981)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1981-1986)· προϊστάμενος του τμήματος Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων στη διεύθυνση προσωπικού του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1986-1987)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-2000)· προϊστάμενος τμήματος (2000-2009) και, στη συνέχεια, διευθυντής (2009-2011) στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηριώσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τακτικός καθηγητής (1988-2003) και επίτιμος καθηγητής (από το 2003) ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Maastricht· σύμβουλος στο εφετείο του Bois-le-Duc (1993-2011)· μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών των Κάτω Χωρών (από το 1993)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιευμάτων στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Γεννήθηκε το 1957· πτυχιούχος Νομικής (Trinity College, Δουβλίνο, 1975-1979)· βοηθός επιστημονικών ερευνών της γερουσιαστή Mary Robinson (1978/79 και 1980)· υποτροφία «Pádraig Pearse» για σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης (Bruges, 1979)· μεταπτυχιακές σπουδές Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Κολέγιο της Ευρώπης (1979-1980)· μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (1980-1981)· ασκούμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Λουξεμβούργο, 1981)· υπάλληλος διοικήσεως στη γραμματεία της Νομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο, 1981-1988)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, 1988-1995)· εισηγητής στο γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1995-2000)· λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Harvard Law School (2000)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000-2003), στη συνέχεια προϊστάμενος τμήματος (2003-2011) και διευθυντής (2011)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 Οκτωβρίου του 2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου, το 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Γεννήθηκε το 1966· σπουδές νομικής (Candidatus juris), Πανεπιστήμιο του Aarhus (1989)· ασκούμενος δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1989-1991)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα C.C. Gulmann στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1993)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Δανίας (1993)· δικηγόρος στην υπηρεσία του νομικού συμβούλου της Δανικής Κυβερνήσεως (1993-1995)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία του ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης· λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (IEAP) (Λουξεμβούργο, 1995-1997)· δικηγόρος Βρυξελλών (1997)· λέκτορας και, στη συνέχεια, ασκών καθήκοντα διευθυντή στο IEAP (Λουξεμβούργο, 1997-1999)· υπάλληλος διοικήσεως στη Νομική Υπηρεσία της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (1999-2000)· εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο γραφείο του δικαστή C.C. Gulmann (2003-2006), στη συνέχεια του δικαστή L. Bay Larsen (2006-2013)· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης τις 7 Οκτωβρίου 2013 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

João Sant
João Sant'Anna

Γεννήθηκε το 1957· πτυχίο νομικής του κλασικού πανεπιστημίου της Λισσαβώνας (1980)· βοηθός διδασκαλίας διοικητικού δικαίου στο κλασικό πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας (1979-1980)· σπουδές στην πνευματική ιδιοκτησία στο Ινστιτούτο Max-Planck του Μονάχου (1982-1984)· υπάλληλος και στη συνέχεια προϊστάμενος τμήματος στο υπουργείο εσωτερικών (1980-1986)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λισσαβώνας (1981-1986)· υπάλληλος στη γενική διεύθυνση πληροφοριών και δημοσίων σχέσεων (1986-1987), στη γενική διεύθυνση έρευνας και μελετών (1987-1992), στη γενική διεύθυνση προσωπικού, προϋπολογισμού και οικονομικών (1992-1996) και στη νομική υπηρεσία (1996-2000) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προϊστάμενος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (2000-2007) και στη συνέχεια διευθυντής του νομικού τμήματος (2007-2011) και της διευθύνσεως A (2012-2015) στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απρίλιος - 31 Αύγουστος, 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Γεννήθηκε το 1978· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2002) και Master of Laws ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges, 2004)· διδάκτωρ νομικής (2008)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Βρυξελλών (2004-2006)· λέκτορας δικονομικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας της Σόφιας (2008-2012) και στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Σόφιας (2010-2013)· συνεργαζόμενος καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη βουλγαρική Aκαδημία Eπιστημών (από το 2014)· επισκέπτης εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στο K.U. Leuven· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2016)· ιδρυτής της βουλγαρικής ενώσεως ευρωπαϊκού δικαίου και μέλος της διευθύνουσας επιτροπής· αρχισυντάκτης της επιθεώρησης ευρωπαϊκού δικαίου Evropeiski praven pregled· συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων για το ευρωπαϊκό δίκαιο· δικαστής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης από τις 13 Απριλίου 2016 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Γεννήθηκε το 1955· νομικές σπουδές στο Ρέγκενσµπουργκ και στη Γενεύη (1974-1979)· πτυχίο Νομικής (1979)· πρώτη κρατική εξέταση (1979)· μεταπτυχιακές σπουδές κοινοτικού δικαίου στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges (1979-1980)· ασκούμενη δικαστής στο Ρέγκενσµπουργκ (1980-1983)· διδάκτωρ Νομικής (1982)· δεύτερη κρατική εξέταση (1983)· δικηγόρος στο Μόναχο και στο Παρίσι (1983-1989)· υπάλληλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1990-2005)· εισηγήτρια στο γραφείο του δικαστή P. Jann στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-2005)· δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Ρωσίας· επίτιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σάαρ (από το 1999)· µέλος διαφόρων νομικών επιτροπών, νομικών ενώσεων και εξεταστικών επιτροπών· πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε θέματα κοινοτικού δικαίου· Γραμματέας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30 Νοεμβρίου του 2005 έως 31η Αυγούστου 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1977)· Master of Laws του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1979)· διδάκτωρ νομικής (Πανεπιστήμιο του Cambridge, 1982)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Ealing College of Higher Education (1982-1984)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Exeter (1984-1990)· εντεταλμένος διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Queen Mary and Westfield College (1990-1993)· νομικός σύμβουλος στον ιδιωτικό τομέα, στη συνέχεια στο Κοινοβούλιο της Μάλτας (1993-2016)· καθηγητής και υπεύθυνος του τμήματος ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας (1993-2016)· διευθυντής του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου της Μάλτας (1993-2016)· πρόεδρος της μαλτέζικης ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2016-2018)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Maria BERGER
Maria BERGER

Γεννήθηκε το 1956· σπουδές Νομικής και Οικονομικών (1975-1979)· διδάκτωρ Νομικής· βοηθός και εντεταλμένη διδασκαλίας στο Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Innsbruck (1979-1984)· διοικητική υπάλληλος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Επιστημών και Έρευνας και, κατά τη λήξη της θητείας της, αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος (1984-1988)· υπεύθυνη της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας για ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (1988-1989)· προϊσταμένη της υπηρεσίας «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (προετοιμασία της προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (1989-1992)· διευθύντρια της Εποπτεύουσας Αρχής της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στη Γενεύη και στις Βρυξέλλες (1993-1994)· αντιπρόεδρος του Donau-Universität του Krems (1995-1996)· βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Νοέμβριος 1996-Ιανουάριος 2007 και Δεκέμβριος 2008-Ιούλιος 2009) και μέλος της Νομικής Επιτροπής· αναπληρωματικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης (Φεβρουάριος 2002-Ιούλιος 2003)· μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Perg (Σεπτέμβριος 1997-Σεπτέμβριος 2009)· Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης (Ιανουάριος 2007-Δεκέμβριος 2008)· δημοσιεύσεις επί διαφόρων θεμάτων ευρωπαϊκού δικαίου• επίτιμη καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης• επίτιμο μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου του Innsbruck· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009 έως τις 20 Μαρτίου 2019.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος νομικής του University College του Δουβλίνου (LL.M. το 1981)· διδάκτωρ νομικής του University College του Δουβλίνου (LL.D. το 1997)· πτυχιούχος νομικής του University of Pennsylvania (LL.M. το 1982)· barrister-at-law της Honorable Society of King’s Inns στο Δουβλίνο (1984)· διδάκτωρ νομικής του Trinity College του Δουβλίνου (Ph.D. 2001)· λέκτορας νομικής στο Trinity College του Δουβλίνου (1982-2007)· junior counsel στον δικηγορικό σύλλογο Ιρλανδίας (1987-1997)· senior counsel στον δικηγορικό σύλλογο Ιρλανδίας (1997-2010)· δικαστής στο High Court της Ιρλανδίας (2010-2014)· δικαστής στο Court of Appeal της Ιρλανδίας (2014-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1975)· διδάκτωρ νομικής (1979)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1977-1984), λέκτορας (1984-1990), στη συνέχεια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski Σόφιας (1990-2013)· κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (1988-1991)· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου της βουλγαρικής Εθνοσυνελεύσεως (1995-1997)· κάτοχος της έδρας Jean Monnet στο Νέο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (2002-2005)· Πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της Προεδρίας της Βουλγαρίας (2002-2003)· δικαστής (2003-2009), στη συνέχεια Πρόεδρος (2009-2012) του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας· κάτοχος της έδρας συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski Σόφιας (2013-2016)· μέλος (2006-2016) και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2013-2015)· μέλος του Συνταγματικού Συμβουλίου στον Διαμεσολαβητή της Βουλγαρίας (2015-2016)· συντάκτης σε διάφορα νομικά περιοδικά· συντάκτης πολλών νομικών δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Jan Passer
Jan Passer

Γεννηθείς το 1974· πτυχιούχος νομικής (1997) και διδάκτωρ νομικής (2007) του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας· Master of Laws του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (2000)· εισηγητής στο πρωτοδικείο Πράγας (1997-2001)· δικαστής στο δικαστήριο της 2ης  περιφέρειας της Πράγας (2001-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας (2005-2016)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία, μεταξύ άλλων, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας (2001-2003), στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno (2006-2016), στο Πανεπιστήμιο Palacký του Olomouc (2014-2016) και στη Δικαστική Ακαδημία της Τσεχικής Δημοκρατίας (2001-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2016-2020)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Γεννήθηκε το 1967· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza του Ιασίου (1990)· διδάκτωρ νομικής (1999)· δικαστής στο Πρωτοδικείο του τομέα 4 του Βουκουρεστίου (1991-1996)· δικαστής (1996-1999) και πρόεδρος τμήματος (1997-1999) στο Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου· δικαστής (1999-2005) και πρόεδρος τμήματος (1999-2003) στο Εφετείο του Βουκουρεστίου· μέλος του τμήματος προσφυγών μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (2006-2016)· επιφορτισμένη με τη διδασκαλία και, στη συνέχεια, διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστών (2011-2016)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας (2006-2016)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Γραμματέων (2011-2016)· εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του τμήματος διδακτορικών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (2012-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016  μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Barna Berke
Barna Berke

Γεννήθηκε το 1966· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Loránd Eötvös της Βουδαπέστης (1990)· Master of Laws του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης (1995)· δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βουδαπέστης· νομικός σύμβουλος στο ουγγρικό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχωρήσεως της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1994-1996 και 2002-2004)· εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του ουγγρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (1997-2000)· Αντιπρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού, στη συνέχεια Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού (2000-2002)· διαιτητής στο Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο χρηματοπιστωτικών αγορών και αγορών κεφαλαίων (2008-2014)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία (1990-1994)· λέκτορας (1995-1999), στη συνέχεια συνεργαζόμενος λέκτορας (2003-2016) στο Πανεπιστήμιο Loránd Eötvös της Βουδαπέστης· Υφυπουργός Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (2014-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι τις 1 Αυγούστου 2021, ημερομηνία του θανάτου του.

Hans Jung
Hans Jung

Γεννήθηκε το 1944˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ επιμελητής και στη συνέχεια επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Βερολίνου˙ δικηγόρος Φραγκφούρτης˙ νομικός μεταφραστής στο Δικαστήριο˙ εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου H. Kutscher και στη συνέχεια του Γερμανού δικαστή του Δικαστηρίου˙ βοηθός γραμματέας του Δικαστηρίου˙ γραμματέας του Πρωτοδικείου από τις 10 Οκτωβρίου 1989 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2005˙ απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2009.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Γεννήθηκε το 1946· σπουδές στο Crescent College του Limerick, στο Clongowes Wood College, στο University College του Δουβλίνου (BA degree και πτυχίο Ευρωπαϊκού Δικαίου) και στο Kings Inns· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ιρλανδίας από το 1968· barrister (1968-1982)· Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986)· δικαστής στο Circuit Court (1986-1997)· δικαστής στο High Court της Ιρλανδίας (1997-2008)· Bencher του Kings Inns· αντιπρόσωπος της Ιρλανδίας στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών (2000-2008)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 15 Σεπτεμβρίου 2008 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Γεννήθηκε το 1962· πτυχιούχος του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών του Παρισιού (1984)· απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δικαστών (1986-1988)· δικαστής στο Tribunal de grande instance της Μασσαλίας (Ιανουάριος 1988-Ιανουάριος 1990)· δικαστής στη διεύθυνση αστικών υποθέσεων και νομοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ιανουάριος 1990-Ιούνιος 1992)· βοηθός προϊστάμενος και, στη συνέχεια, προϊστάμενος του γραφείου της γενικής διευθύνσεως ανταγωνισμού, καταναλώσεως και πατάξεως της απάτης στο Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας (Ιούνιος 1992-Σεπτέμβριος 1994)· τεχνικός σύμβουλος του υπουργού Δικαιοσύνης (Σεπτέμβριος 1994-Μάιος 1995)· δικαστής στο Tribunal de grande instance της Nimes (Μάιος 1995-Μάιος1996)· εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα P. Léger στο Δικαστήριο (Μάιος 1996-Δεκέμβριος 2001)· conseiller referendaire (δικαστής επιφορτισμένος με τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών) στο Cour de cassation (Δεκέμβριος 2001-Αύγουστος 2007)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Γεννήθηκε το 1960· πτυχιούχος Νομικής του Universidad Autonoma de Barcelona (1983) δικαστής (1985) από το 1992, δικαστής των τμημάτων διοικητικών διαφορών του Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife (1992 και 1993) και της Audiencia Nacional (Μαδρίτη, Μάιος 1998-Αύγουστος 2007), όπου δίκασε προσφυγές σε φορολογικές υποθέσεις (ΦΠΑ), καθώς και προσφυγές κατά των γενικών κανονιστικών διατάξεων του Υπουργού Οικονομικών και των αποφάσεών του περί κρατικών ενισχύσεων ή περί ευθύνης του Δημοσίου· επίσης, τις προσφυγές κατά όλων των συμφωνιών των ρυθμιστικών αρχών του τραπεζικού, χρηματιστηριακού, ενεργειακού και ασφαλιστικού τομέα, καθώς και του τομέα της προστασίας του ανταγωνισμού· εισηγητής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1993-1998) δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007  μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciuca

Γεννήθηκε το 1960˙ πτυχιούχος Νομικής (1984), διδάκτωρ Νομικής (1997) (Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza Ιασίου)˙ Πρωτοδίκης Suceava (1984-1989)˙ Στρατοδίκης Ιασίου (1989-1990)˙ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza Ιασίου (1990-2006)˙ υποτροφία εξειδίκευσης στο ιδιωτικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Rennes (1991-1992)˙ λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Petre Andrei Ιασίου (1999-2002)˙ αναπληρωτής καθηγητής στην Universite du Littoral Cote d'Opale (LAB˙ RII) (2006)˙ δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2010.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Γεννήθηκε το 1940• σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο St Kliment Ohridski, Σόφια (1961)• διδάκτωρ Νομικής (1977)• δικηγόρος (1963-1964)• νομικός σύμβουλος του κρατικού φορέα διεθνών οδικών μεταφορών (1964-1973)• υπεύθυνος μελετών στο Νομικό Ινστιτούτο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (1973-1988)• λέκτορας Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου St Kliment Ohridski στη Σόφια (1988-1991)• διαιτητής στο διαιτητικό δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (1988-2006)• δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1991-1994)• αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paissiy Hilendarski Φιλιππούπολης (Φεβρουάριος 2001-2006)• Υπουργός Δικαιοσύνης (1994-1995)• λέκτορας Πολιτικής Δικονομίας στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (1995-2006)• δικαστής στο Πρωτοδικείο, νυν Γενικό Δικαστήριο, από τις 12 Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2010.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Γεννήθηκε το 1954· διδάκτωρ Νοµικής (Πανεπιστήµιο La Sapienza Ρώµης)· σπουδές κοινοτικού δικαίου (Κολέγιο της Ευρώπης, Μπριζ)· µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου, ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου (1978-1983)· επιφορτισµένος µε τη διδασκαλία του κοινοτικού δικαίου στα Πανεπιστήµια La Sapienza Ρώµης (1993-1996), Luiss Ρώµης (1993-1996 και 2002-2006) και Bocconi Μιλάνου (1996-2000)· σύµβουλος του Ιταλού Πρωθυπουργού επί κοινοτικών ζητηµάτων (1993-1995)· υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: νοµικός σύµβου-λος και, στη συνέχεια, προϊστάµενος του γραφείου του αντιπροέδρου (1989-1992), προϊστάµενος του γραφείου του αρµόδιου για την «εσωτερική αγορά» (1995-1999) και τον «ανταγωνισµό» (1999) επιτρόπου, διευθυντής στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (2000-2002), βοηθός γενικός γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002-2005), γενικός γραµµατέας του Γραφείου Πολιτικών Συµβούλων (2006)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 3 Μαΐου 2006 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Γεννήθηκε το 1962˙ εξετάσεις δικαστικών˙ διδάκτωρ νομικής στο Πανεπιστήμιο της Ljubljana (1995) ˙ καθηγήτρια (από το 1996) της θεωρίας του δικαίου και του κράτους, καθώς και καθηγήτρια ιδιωτικού δικαίου˙ ερευνήτρια˙ σπουδές προς εκπόνηση διδακτορικού στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, στο ινστιτούτο συγκριτικού δικαίου του πανεπιστημίου της Βιέννης, στο ινστιτούτο Max Planck ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αμβούργο και στο ελεύθερο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ˙ προσκεκλημένη καθηγήτρια στα πανεπιστήμια της Βιέννης, του Freiburg (Γερμανία) και στη νομική σχολή Bucerius στο Αμβούργο˙ προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας (1994-1996) και υφυπουργός στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας (1996-2000) ˙ γενική γραμματέας της Κυβερνήσεως (2000) ˙μέλος της ομάδας εργασίας για τον ευρωπαϊκό αστικό κώδικα (Study Group on European Civil Code) από το 2003˙ υπεύθυνη του σχεδίου έρευνας Humboldt (Humboldt Stiftung) ˙δημοσίευσε περισσότερα από 100 νομικά άρθρα και διάφορα βιβλία στους τομείς του ευρωπαϊκού και του ιδιωτικού δικαίου˙ κάτοχος του βραβείου της Ενώσεως Σλοβένων Νομικών «νομικός της χρονιάς 2003» ˙ μέλος του εκδοτικού συμβουλίου διαφόρων νομικών περιοδικών˙ γενική γραμματέας της Ενώσεως Σλοβένων Νομικών, μέλος διαφόρων ενώσεων νομικών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων της Gesellschaft fur Rechtsvergleichung (εταιρίας συγκριτικού δικαίου) ˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 7 Ιουλίου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006˙ γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2012.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Γεννήθηκε το 1962· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Tartu (1981-1986)· βοηθός εισαγγελέα στο Τάλιν (1986-1991)· απόφοιτη της διπλωματικής σχολής της Εσθονίας (1991-1992)· νομικός σύμβουλος (1991-1993) και γενικός σύμβουλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (1992-1993)· δικαστής στο Εφετείο του Τάλιν (1993-2004)· European Master στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό, Πανεπιστήμια της Πάδουας και του Nottingham (2002-2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Γεννήθηκε το 1954· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Μόσχας)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας)· καθηγητής του Πανεπιστημίου του Vilnius: Διεθνές Δίκαιο (από το 1981), Ανθρώπινα Δικαιώματα (από το 1991) και Κοινοτικό Δίκαιο (από το 2000)· σύμβουλος της κυβερνήσεως για τις εξωτερικές υποθέσεις (1991-1993)· μέλος της ομάδας συντονισμού της αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις περί προσχωρήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση· γενικός διευθυντής του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου της κυβερνήσεως (1997-2004)· καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Vilnius, κάτοχος της έδρας Jean Monnet· πρόεδρος της λιθουανικής ενώσεως σπουδών για την Ευρωπαϊκή Ένωση· εισηγητής της κοινοβουλευτικής ομάδας εργασίας για τη συνταγματική μεταρρύθμιση σχετικά με την προσχώρηση της Λιθουανίας· μέλος της διεθνούς επιτροπής νομικών (Απρίλιος 2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Ena Cremona
Ena Cremona

Γεννήθηκε το 1936· πτυχιούχος ξένων γλωσσών του Βασιλικού Πανεπιστηµίου της Μάλτας (1955)· διδάκτωρ του Βασιλικού Πανεπιστηµίου της Μάλτας (1958)· δικηγόρος Μάλτας από το 1959· νοµικός σύµβου-λος στο εθνικό συµβούλιο γυναικών (1964-1979)· µέλος της επιτροπής δηµοσίας διοικήσεως (1987-1989)· µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Lombard Bank(Malta) Ltd, εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου ως µετόχου (1987-1993)· µέλος της εκλογικής επιτροπής από το 1993· µέλος της επιτροπής κρίσεως διδακτορικών στη Νοµική Σχολή του Βασιλικού Πανεπιστηµίου της Μάλτας· µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) (2003-2004)· δικαστής στο Γενικό ∆ικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 22 Μαρτίου 2012.

Hubert Legal
Hubert Legal

Γεννήθηκε το 1954· Σύμβουλος Επικρατείας (Γαλλία)· φοίτησε στην École normale supérieure του Saint-Cloud και στην École nationale d'administration (ΕΝΑ - εθνική σχολή δημοσίας διοικήσεως της Γαλλίας)· διπλωματούχος καθηγητής της αγγλικής (1979-1985)· rapporteur, στη συνέχεια commissaire du gouvernement ενώπιον των δικαιοδοτικών τμημάτων του Conseil d'État (1988-1993)· νομικός σύμβουλος της μόνιμης αντιπροσωπείας της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη· εισηγητής στο γραφείο του δικαστή Puissochet στο Δικαστήριο (1997-2001)· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 19 Σεπτεμβρίου 2001 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Γεννήθηκε το 1944· σύμβουλος στο Hoge Raad der Nederlanden (1996)· σύμβουλος και αντιπρόεδρος στο College van Beroep voor het bedrijfsleven (διοικητικό δικαστήριο εμπορίου και βιομηχανίας) (1986)· αναπληρωτής σύμβουλος στο Εφετείο Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Δικαστική Επιτροπή Δασμολογίου· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1980)· δίδαξε ευρωπαϊκό δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Groningen˙ research-assistant στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Michigan˙ μέλος της διεθνούς γραμματείας του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμστερνταμ (1970)· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 17 Σεπτεμβρίου 1998 έως τις 13 Σεπτεμβρίoυ 2010.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Γεννήθηκε το 1938 ˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ καθηγητής του διεθνούς δικαίου και καθηγητής στην έδρα Jean Monnet του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο της Bologna επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης ˙ επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια: Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (Νέα Υόρκη), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens, ΗΠΑ) και Institut Universitaire International (Λουξεμβούργο) ˙ συντονιστής του European Business Law Pallas Program που οργανώνει το Πανεπιστήμιο του Nijmegen ˙ μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις Συμβάσεις Δημοσίων Έργων ˙ Αναπληρωτής Υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου κατά το εξάμηνο της ιταλικής προεδρίας του Συμβουλίου ˙ μέλος της ομάδας προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και διευθυντής της συνόδου του 1997 του Κέντρου Ερευνών της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης για τον ΠΟΕ ˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 4 Μαρτίου 1998 μέχρι τις 3 Μαϊου 2006 ˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 4 Μαΐου 2006 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Γεννήθηκε το 1940· επιστημονικός βοηθός στο πανεπιστήμιο του Marburg· διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο του Marburg)· ειδικευμένος υπάλληλος, κατόπιν τμηματάρχης της υπηρεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και, στη συνέχεια προϊστάμενος επιμέρους μονάδας ιδιωτικού δικαίου στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του διεθνούς ινστιτούτου «Unidroit» (1993-1998)· προϊστάμενος της επιτροπής της διασκέψεως της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που ανέλαβε να συντάξει τη συμφωνία περί προστασίας του παιδιού (1996)· επίτιμος καθηγητής του πανεπιστημίου της Trier (ιδιωτικό και δημόσιο διεθνές δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο)· από το 2002 είναι μέλος της ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής του ινστιτούτου Max Planck αλλοδαπού και διεθνούς δικαίου του Αμβούργου· δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 11 Ιουνίου 1997 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007˙ απεβίωσε στις 24 Οκτωβρίου 2019.

John D. Cooke
John D. Cooke

Γεννήθηκε το 1944. Ενεγράφη στον δικηγορικό σύλλογο της Ιρλανδίας το 1966. Ενεγράφη επίσης στους δικηγορικούς συλλόγους της Αγγλίας και της Ουαλλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Νότιας Νέας Ουαλλίας. Εργάστηκε ως barrister από το 1966 έως το 1996. Ενεγράφη στο Inner Bar στην Ιρλανδία (Senior Counsel) το 1980 και στη Νότια Νέα Ουαλλία το 1991. Υπήρξε πρόεδρος του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (CBCE) από το 1985 έως το 1986· επισκέπτης καθηγητής στη νομική σχολή του University College του Δουβλίνου· μέλος του Chartered Institute of Arbitrators· πρόεδρος της Royal Zoological Society της Ιρλανδίας από το 1987 έως το 1990· bencher της Honorable Society of Kings Inns, Δουβλίνο· honorary bencher του Lincoln's Inn, Λονδίνο· δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 10 Ιανουαρίου 1996 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2008˙ απεβίωσε στις 29 Απριλίου 2022.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Γεννήθηκε το 1950˙ πορτογαλικής ιθαγενείας˙ καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Coimbra και στη Νομική Σχολή του Καθολικού Πανεπιστημίου του Porto˙ καθηγητής στην έδρα Jean Monnet˙ διευθυντής σπουδών (στη γαλλική γλώσσα) στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1984) και επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris I (1995)˙ αντιπρόσωπος της Πορτογαλικής Κυβερνήσεως στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (Cnudci), στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, στη Διεθνή Επιτροπή ληξιαρχικών μητρώων και στην Επιτροπή για την Ιθαγένεια του Συμβουλίου της Ευρώπης˙ μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 18 Σεπτεμβρίου 1995 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2003.

André Potocki
André Potocki

Γεννήθηκε το 1950˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ γενικός γραμματέας της premiere presidence de la Cour de Cassatiοn (1988)˙ αντιπρόεδρος στο Tribunal de grande instance de Paris (1990)˙ προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1991)˙ εφέτης στο Cour d'appel de Paris και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre (1994)˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 18 Σεπτεμβρίου 1995 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2001.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Γεννήθηκε το 1945· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Lund· εισηγήτρια και δικαστής στο Πρωτοδικείο του Trollhattan (1971-1974)· εισηγήτρια στο Εφετείο Στοκχόλμης (1974-1975)· δικαστής στο Πρωτοδικείο Στοκχόλμης (1975)· σύμβουλος νομικών και διοικητικών υποθέσεων του προέδρου του Εφετείου Στοκχόλμης (1975-1978)· επιτετραμμένη στο Domstolverket (εθνικό δικαστικό συμβούλιο) (1977)· σύμβουλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης (Justice Chancellor) (1979-1980)· αναπληρωτής δικαστής στο Εφετείο Στοκχόλμης (1980-1981)· νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου (1981-1982)· νομική σύμβουλος, στη συνέχεια διευθύντρια και γενική διευθύντρια νομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (1982-1995)· έλαβε τον τίτλο του πρέσβη το 1992· αντιπρόεδρος του Swedish Market Court· υπεύθυνη νομικών και θεσμικών ζητημάτων κατά τις διαπραγματεύσεις του ΕΟΧ (αντιπρόεδρος, στη συνέχεια πρόεδρος της ομάδας ΕΖΕΣ) και, κατά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 18 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Josef Azizi
Josef Azizi

Γεννήθηκε το 1948· διδάκτωρ Νομικής και πτυχιούχος Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βιέννης· εντεταλμένος διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα· ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης· Ministerialrat και διευθυντής τμήματος στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία· μέλος της διευθύνουσας επιτροπής νομικής συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDCJ)· εκπρόσωπος ad litem ενώπιον του Verfassungsgerichtshof (Συνταγματικού Δικαστηρίου) σε ένδικες διαδικασίες ελέγχου της συνταγματικότητας των ομοσπονδιακών νόμων· συντονιστής υπεύθυνος για την προσαρμογή του ομοσπονδιακού αυστριακού δικαίου στο κοινοτικό δίκαιο· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 18 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Γεννήθηκε το 1942· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι· επιμελήτρια Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι· διευθύντρια νομικών υποθέσεων και εμπορικής πολιτικής του Κεντρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Φινλανδίας· γενική διευθύντρια του Γραφείου Προστασίας των Καταναλωτών της Φινλανδίας· μέλος πολλών κυβερνητικών επιτροπών και αποστολών, μεταξύ άλλων του Συμβουλίου Εποπτείας Διαφημήσεων Φαρμάκων (1988-1990), μέλος του Συμβουλίου Υποθέσεων Καταναλωτών (1990-1994), μέλος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού (1991-1994) και μέλος της συντακτικής επιτροπής της νομικής επιθεωρήσεως Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990)· δικαστής στο Πρωτοδικείο από 18 Ιανουαρίου 1995 έως 6 Οκτωβρίου 2009.

Andreas Kalogeropoulos
Ανδρέας Καλογερόπουλος

Γεννήθηκε το 1944˙ ελληνικής ιθαγενείας˙ δικηγόρος Αθηνών˙ εισηγητής στα γραφεία των δικαστών του Δικαστηρίου Α. Χλωρού και Κ. Κακούρη˙ καθηγητής δημοσίου και κοινοτικού δικαίου (Αθήνα)˙ νομικός σύμβουλος˙ προϊστάμενος γραφείου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 18 Σεπτεμβρίου 1992 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 1998.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Γεννήθηκε το 1946˙ βρετανικής ιθαγενείας˙ barrister, Middle Temple˙ Queen's Cοunsel, ειδικευμένος σε θέματα εμπορικού, ευρωπαϊκού και δημοσίου δικαίου˙ συνεργάστηκε στις τρεις πρώτες εκδόσεις του «Bellamy & Child, Cοmmοn Market Law οf Cοmpetitiοn»˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 10 Μαρτίου 1992 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 1999.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Γεννήθηκε το 1954·  πτυχιούχος και διδάκτωρ Νομικής (Katholieke Universiteit Leuven)· Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University)· επίκουρος καθηγητής (1979-1983) και στη συνέχεια τακτικός καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο Katholieke Universiteit Leuven (από το 1983)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο (1984-1985)· καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (1984-1989)· δικηγόρος  Βρυξελλών (1986-1989)· επισκέπτης καθηγητής στο Harvard Law School (1989)· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 έως τις 6 Οκτωβρίου 2003· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003· αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 9 Οκτωβρίου 2012 έως τις 8 Οκτωβρίου 2015·Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 8 Οκτωβρίου 2015.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Γεννήθηκε το 1948˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ επιθεωρητής δημοσίου οικονομικού˙ εισηγητής και στη συνέχεια πάρεδρος του Cοnseil d'Etat˙ νομικός σύμβουλος διαφόρων υπουργών˙ λέκτορας σε διάφορες ανώτατες επαγγελματικές σχολές και εντεταλμένος διδασκαλίας σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια˙ εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο˙ διευθυντής των νομικών υπηρεσιών του Credit Lyοnnais˙ επίτιμος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τραπεζικού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 15 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 1995˙ απεβίωσε στις 9Σεπτεμβρίου 2020.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Γεννήθηκε το 1946· Abogado del Estado (στη Jaén και στη Γρανάδα)· γραμματέας στο Tribunal Económico-Administrativo της Jaén και στη συνέχεια της Κόρδοβας· μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Jaén και Γρανάδας· προϊστάμενος της υπηρεσίας κοινοτικών διαφορών στο Υπουργείο Εξωτερικών· επικεφαλής της ισπανικής αντιπροσωπείας στην ομάδα εργασίας που συνέστησε το Συμβούλιο για την ίδρυση του Πρωτοδικείου· δικαστής στο Πρωτοδικείο από την 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Γεννήθηκε το 1945· γλωσσομαθής νομικός στη μεταφραστική υπηρεσία στο Δικαστήριο· υπάλληλος διοικήσεως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης· πάρεδρος δικαστής· νομικός ακόλουθος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες· άσκησε έκτακτα δικαστικά καθήκοντα στο Ostre Landsret (εφετείο)· προϊστάμενος της υπηρεσίας συνταγματικού και διοικητικού δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης· τμηματάρχης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης· λέκτορας· μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (CDDH) του Συμβουλίου της Ευρώπης και, στη συνέχεια, μέλος του προεδρείου του ίδιου οργάνου· το 2004 κατέστη μέλος της ειδικής επιτροπής για τη δικαστική εκπαίδευση στην Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου της Trier στη Γερμανία· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989· Πρόεδρος του Πρωτοδικείου από τις 4 Μαρτίου 1998 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Γεννήθηκε το 1944˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ διευθύνων γραμματέας των ασφαλειομεσιτών D˙ Hudig & Cο. και στη συνέχεια της επιχειρήσεως Granaria BΝ. δικαστής στο Arrοndissementsrechtsbank του Ρότερνταμ˙ μέλος του Gerechtshof των Ολλανδικών Αντιλλών˙ δικαστής στο Kantοngerecht του Ρότερνταμ˙ αντιπρόεδρος του Arrοndissementsrechtsbank του Ρόττερνταμ˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 1998.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

γεννήθηκε το 1939˙ πανεπιστημιακές σπουδές στις σχολές νομικών και οικονομικών επιστημών του Montpellier και του Παρισιού˙ διδάκτωρ νομικής (1964)˙ δικηγόρος (1964)˙ avocat avoue (1967)˙ γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ασφαλίσεως˙ μέλος (1978-1989), στη συνέχεια πρόεδρος (1988-1989) του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου˙ μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Εταιρίας Πιστώσεων και Επενδύσεων (Societe nationale de credit et d'investissement) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Δορυφόρων (Societe europeenne des satellites) (μέχρι το 1989)˙ μέλος (1993-1995), στη συνέχεια πρόεδρος του συμβουλίου του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Institut universitaire international) του Λουξεμβούργου (1995-2004)˙ καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου˙ κυβερνητικό μέλος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (μέχρι το 1989)˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 11 Ιουλίου 1996˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιουλίου 1996 μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2008.

Christos Yeraris
Χρίστος Γεραρής

Γεννήθηκε το 1938˙ ελληνικής ιθαγενείας˙ πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και, στη συνέχεια, Σύμβουλος Επικρατείας˙ μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου˙ μέλος των δικαστηρίων σημάτων˙ σύμβουλος διοικήσεως σε θέματα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου˙ καθηγητής του κοινοτικού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από την 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 1992.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Γεννήθηκε το 1938˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ δικαστικός στο Land της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (τμήμα κοινοτικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων)˙ συνεργάτης στο γραφείο του Δανού μέλους της Επιτροπής, έπειτα στη ΓΔ III (εσωτερική αγορά)˙ προϊστάμενος τμήματος ποινικών θεμάτων στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ προϊστάμενος του γραφείου του Υπουργού˙ στη συνέχεια διευθυντής (Ministerialdirigent) σε υποδιεύθυνση ποινικών θεμάτων˙ εντεταλμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Saarbrucken˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 1997, ημερομηνία του θανάτου του.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1934˙ βρετανικής ιθαγενείας˙ δικηγόρος (Σκωτία)˙ Queen's Counsel (Σκωτία)˙ γραμματέας, στη συνέχεια ταμίας ˙ της Faculty of Advocates˙ πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των δικηγορικών συλλόγων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας˙ καθηγητής έδρας Salvesen στον τομέα των Ευρωπαϊκών Οργάνων και διευθυντής του Europa Institute του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου˙ ειδικός σύμβουλος της επιτροπής της Βουλής των Λόρδων για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες˙ Honorary Bencher του Gray's Inn, Λονδίνο˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 9 Μαρτίου 1992˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 10 Μαρτίου 1992 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2004.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1934˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ δικαστής στο Tribunale της Napoli˙ εφέτης στο Εφετείο Ρώμης, στη συνέχεια δικαστής στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο˙ ακόλουθος στο Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia˙ πρόεδρος της γενικής επιτροπής για τη διπλωματική συνδιάσκεψη που εξεπόνησε τη Σύμβαση του Λουγκάνο˙ εισηγητής στο γραφείο του Ιταλού γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο˙ καθηγητής στη Scuola superiore della pubblica amministrazione της Ρώμης˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989˙ Πρόεδρος του Πρωτοδικείου από τις 18 Σεπτεμβρίου 1995 μέχρι τις 4 Μαρτίου 1998˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 5 Μαρτίου 1998 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2000˙ απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2010.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Γεννήθηκε το 1928˙ ιρλανδικής ιθαγενείας˙ barrister˙ Senior Counsel˙ ειδικός στο συνταγματικό και στο εμπορικό δίκαιο˙ δικαστής στο High Court˙ πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Iρλανδίας˙ μέλος του διοικητικού συμβουλίου των King's Inns˙ πρόεδρος της εκπαιδευτικής επιτροπής του συμβουλίου των King's Inns˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από την 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 1996˙ απεβίωσε στις 3 Ιανουαρίου 2018.

José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Γεννήθηκε το 1944· πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακή στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Coimbra· διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομίας (Πανεπιστήμιο Paris I - Panthéon Sorbonne)· υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Υπουργείο Ναυτικών (νομική υπηρεσία 1969-1972)· καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας• καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Coimbra και στο Πανεπιστήμιο Lusíada της Λισσαβώνας (διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών)· μέλος της Πορτογαλικής Κυβερνήσεως (1980-1983): υφυπουργός Εσωτερικών, παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων• βουλευτής στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο, αντιπρόεδρος της ομάδας των χριστιανοδημοκρατών (1986-1988)• πρόεδρος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-1995)• μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Λισσαβώνας, ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού (1996-2012)• μέλος του ομίλου προβληματισμού για το μέλλον του δικαιοδοτικού συστήματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «ομάδα Due» (2000)• πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003-2007)• πρόεδρος της Πορτογαλικής ένωσης ευρωπαϊκού δικαίου (από το 1999)• δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Roger GRASS
Roger GRASS

γεννήθηκε το 1948 πτυχιούχος του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων και ανωτάτων σπουδών δημοσίου δικαίου αντεισαγγελέας πλημμελειοδικών στο tribunal de grande instance de Versailles κύριος υπάλληλος διοικήσεως στο Δικαστήριο γενικός γραμματέας της γενικής εισαγγελίας του Cour d'appel (Εφετείου) των Παρισίων ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου ˙Γραμματέας του Δικαστηρίου από τις 10 Φεβρουαρίου 1994 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2010.

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

γεννήθηκε το 1944˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος ανωτέρων σπουδών νομικής του πανεπιστημίου Paris I, του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών Παρισίων και του School of advanced international studies του Johns Hopkins University˙ υπάλληλος διοικήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου˙ κύριος υπάλληλος διοικήσεως στη γραμματεία της επιτροπής προϋπολογισμών˙ προϊστάμενος τμήματος της επιτροπής θεσμικών θεμάτων και της επιτροπής προϋπολογισμών˙ σύμβουλος και στη συνέχεια διευθυντής στα γραφεία Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (θεσμικά, νομικά και δημοσιονομικά θέματα)˙ διευθυντής ad interim στη Γενική Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών˙ Γραμματέας του Δικαστηρίου από τις 10 Φεβρουαρίου 1988 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 1994.

Paul HEIM
Paul HEIM

γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1932 στη Βιέννη˙ βρετανικής ιθαγενείας˙˙ σπουδές νομικής στο Kings College, Πανεπιστήμιο του Durham, και στο Lincoln's Inn (1950-1955)˙ μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λονδίνου, βοηθός γραμματέας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας (1955)˙ δικηγόρος (1957-1958 και 1961-1962)˙ πρωτοδίκης (1958)˙ πρώτος βοηθός γραμματέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κένυας (1963)˙ βοηθός υπάλληλος διοικήσεως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο (1965)˙ υπάλληλος διοικήσεως στη γραμματεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1966)˙ υπάλληλος διοικήσεως (1967), κύριος υπάλληλος διοικήσεως (1969), βοηθός προϊστάμενος γραφείου (1969-1973) στο Συμβούλιο της Ευρώπης˙ προϊστάμενος τμήματος (1973), διευθυντής (1980) στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο˙ Γραμματέας του Δικαστηρίου από τις 10 Φεβρουαρίου 1982 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 1988; απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1914 στο Nieuwkapelle˙ βελγικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (1938), πτυχιούχος πολιτική και κοινωνικής οικονομίας (1940) του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain˙ βοηθός στο Ινστιτούτο Οικονομικών Επιστημών του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain (1939-1940)˙ δικηγόρος (1938-1940)˙ οικονομικός και φορολογικός σύμβουλος του Boerenbond (γεωργικής ένωσης), προϊστάμενος του γραφείου του υπουργού Γεωργίας (1944-1945)˙ γραμματέας του Ευρωπαϊκού Γραφείου του F˙A˙O˙ στη Ρώμη, υπέυθυνος για την εκκαθάριση του Διεθνούς Ινστιτούτου Γεωργίας (1946-1949)˙ πρόεδρος της βελγικής επιτροπής του F˙A˙O˙, μέλος του συμβουλίου του F˙A˙O˙ και διαφόρων επιτροπών (1950-1953)˙ Γραμματέας του Δικαστηρίου της ΕΚΑΧ από τις 26 Μαρτίου 1953 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958 και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 1982˙ απεβίωσε στις 15 Μαΐου 2002.

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

Γεννήθηκε το 1946· σπουδές Νομικής (1963-1968) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης (1975)· τρίτος κύκλος σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Freiburg-Breisgau (1969-1971)· επίκουρος καθηγητής Πολιτικών Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (1978-1986)· καθηγητής στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (1986-1992)· εισηγητής στο ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο (1986-1987)· δικαστής στο ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο (1992-1998)· πρόεδρος του ισπανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (1998-2001)· Fellow του Wissenschaftskolleg του Βερολίνου (2001-2002)· καθηγητής στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (2002-2009)· σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2004-2009)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου από τις 14 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015˙.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

Γεννήθηκε το 1946· διδάκτωρ Νομικής, ειδικό πτυχίο Διοικητικού Δικαίου (ULB, 1970)· απόφοιτος του IEP Παρισιού (Ecofin, 1972)· ασκούμενος δικηγόρος· νομικός σύμβουλος της Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973)· ακόλουθος, στη συνέχεια γραμματέας της διπλωματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών (1973-1976)· πρόεδρος ομάδων εργασίας του Υπουργικού Συμβουλίου (1976)· πρώτος γραμματέας Πρεσβείας (Παρίσι), αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΟΣΑ (εκπρόσωπος στην Unesco, 1976-1979)· προϊστάμενος του γραφείου του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως (1979-1980)· πρόεδρος των ομάδων εργασίας CPE (Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική)· σύμβουλος, στη συνέχεια αναπληρωτής προϊστάμενος του γραφείου του προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1981)· διευθυντής προϋπολογισμού και υπηρεσιακής καταστάσεως στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου Υπουργών (1981-1984)· επιτετραμμένος στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1984-1985)· πρόεδρος της επιτροπής προϋπολογισμού· πληρεξούσιος υπουργός, διευθυντής πολιτικών και πολιτιστικών υποθέσεων (1986-1991)· διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού (1986-1991)· πρέσβης στην Ελλάδα (1989-1991, χωρίς μόνιμη διαμονή στη χώρα διαπιστεύσεως), πρόεδρος της πολιτικής επιτροπής (1991)· πρέσβης, μόνιμος αντιπρόσωπος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1991-1998)· πρόεδρος του Coreper (1997)· πρέσβης (Βρυξέλλες, 1998-2002)· μόνιμος αντιπρόσωπος στο NATO (1998-2002)· αυλάρχης και προϊστάμενος του γραφείου του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου (2002-2007)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 15 Ιανουαρίου 2008 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2013.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

Γεννήθηκε το 1962˙ εξετάσεις δικαστικών˙ διδάκτωρ νομικής στο Πανεπιστήμιο της Ljubljana (1995) ˙ καθηγήτρια (από το 1996) της θεωρίας του δικαίου και του κράτους, καθώς και καθηγήτρια ιδιωτικού δικαίου˙ ερευνήτρια˙ σπουδές προς εκπόνηση διδακτορικού στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, στο ινστιτούτο συγκριτικού δικαίου του πανεπιστημίου της Βιέννης, στο ινστιτούτο Max Planck ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αμβούργο και στο ελεύθερο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ˙ προσκεκλημένη καθηγήτρια στα πανεπιστήμια της Βιέννης, του Freiburg (Γερμανία) και στη νομική σχολή Bucerius στο Αμβούργο˙ προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας (1994-1996) και υφυπουργός στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας (1996-2000) ˙ γενική γραμματέας της Κυβερνήσεως (2000) ˙μέλος της ομάδας εργασίας για τον ευρωπαϊκό αστικό κώδικα (Study Group on European Civil Code) από το 2003˙ υπεύθυνη του σχεδίου έρευνας Humboldt (Humboldt Stiftung) ˙δημοσίευσε περισσότερα από 100 νομικά άρθρα και διάφορα βιβλία στους τομείς του ευρωπαϊκού και του ιδιωτικού δικαίου˙ κάτοχος του βραβείου της Ενώσεως Σλοβένων Νομικών «νομικός της χρονιάς 2003» ˙ μέλος του εκδοτικού συμβουλίου διαφόρων νομικών περιοδικών˙ γενική γραμματέας της Ενώσεως Σλοβένων Νομικών, μέλος διαφόρων ενώσεων νομικών επιστημόνων, μεταξύ των οποίων της Gesellschaft fur Rechtsvergleichung (εταιρίας συγκριτικού δικαίου) ˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 7 Ιουλίου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006˙ γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2012.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

Γεννήθηκε το 1954· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Pavol Jozef Safarik, Kosice, 1978)· καθηγητής αστικού δικαίου (1994) και κοινοτικού δικαίου (2004)· διευθυντής του ινστιτούτου κοινοτικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Kosice (2004)· δικαστής στο Krajsky sud (περιφερειακό δικαστήριο) του Kosice (1980)· αντιπρόεδρος (1982) και πρόεδρος (1990) του Mestsky sud (αστικού δικαστηρίου) του Kosice· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σλοβακίας (1991)· νομικός σύμβουλος στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1993-1998)· υφυπουργός Δικαιοσύνης (1998-2000)· πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου (2000-2006)· μέλος της «επιτροπής Βενετίας» (2004)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

Γεννήθηκε το 1945· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Lund· εισηγήτρια και δικαστής στο Πρωτοδικείο του Trollhattan (1971-1974)· εισηγήτρια στο Εφετείο Στοκχόλμης (1974-1975)· δικαστής στο Πρωτοδικείο Στοκχόλμης (1975)· σύμβουλος νομικών και διοικητικών υποθέσεων του προέδρου του Εφετείου Στοκχόλμης (1975-1978)· επιτετραμμένη στο Domstolverket (εθνικό δικαστικό συμβούλιο) (1977)· σύμβουλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης (Justice Chancellor) (1979-1980)· αναπληρωτής δικαστής στο Εφετείο Στοκχόλμης (1980-1981)· νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου (1981-1982)· νομική σύμβουλος, στη συνέχεια διευθύντρια και γενική διευθύντρια νομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (1982-1995)· έλαβε τον τίτλο του πρέσβη το 1992· αντιπρόεδρος του Swedish Market Court· υπεύθυνη νομικών και θεσμικών ζητημάτων κατά τις διαπραγματεύσεις του ΕΟΧ (αντιπρόεδρος, στη συνέχεια πρόεδρος της ομάδας ΕΖΕΣ) και, κατά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 18 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2011.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

Γεννήθηκε το 1950· bachelor στο Αστικό Δίκαιο (National University of Ireland, University College Δουβλίνου, 1971)· Barrister (King's Inns, 1972)· δίπλωμα ανωτάτων σπουδών Ευρωπαϊκού Δικαίου (University College Δουβλίνου, 1977)· barrister στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιρλανδίας (1972-1999)· λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου (King's Inns, Δουβλίνο)· Senior Counsel (1994-1999)· εκπρόσωπος της ιρλανδικής Κυβερνήσεως σε πολλές υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· δικαστής στο High Court of Ireland (από το 1999)· Bencher (πρόεδρος) της «Honorable Society of King's Inns» (από το 1999)· αντιπρόεδρος της ιρλανδικής εταιρίας ευρωπαϊκού δικαίου· μέλος του ιρλανδικού παραρτήματος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου· γιος του Andreas O'Keeffe (Aindrias Ó Caoimh), δικαστή στο Δικαστήριο (1974-1985)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 13 Οκτωβρίου 2004 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015˙

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

Γεννήθηκε το 1952· διδάκτωρ Νομικής το 1986· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (1977-1998)· επισκέπτης καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Tartu· δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1994-1998)· πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Εσθονίας (1998-2004)· μέλος της νομικής επιτροπής του Συντάγματος· σύμβουλος της συντακτικής επιτροπής του Ποινικού Κώδικα· μέλος της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας· συντάκτης διαφόρων έργων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το συνταγματικό δίκαιο· δικαστής στο Δικαστήριο από 11 Μαΐου 2004 έως 23 Οκτωβρίου 2013.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

γεννήθηκε το 1938· πτυχιούχος νομικής του πανεπιστημίου του Vilnius (1961)· κάτοχος διπλώματος νομικής πρώτου κύκλου του πανεπιστημίου της Μόσχας (1965)· κάτοχος διδακτορικού (Dr· hab), πανεπιστήμιο Μόσχας (1973)· ασκούμενος στο Institut des Hautes Etudes Internationales (διευθυντής: καθηγητής Ch· Rousseau), πανεπιστήμιο Παρισίων (1967-1968)· μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Λιθουανίας (1996)· διδάκτωρ honoris causa στη νομική σχολή της Λιθουανίας (2001)· άσκησε διάφορα καθήκοντα διδακτικής και διοικητικής φύσεως στο πανεπιστήμιο του Vilnius (1961-1990)· λέκτορας, βοηθός καθηγητής, καθηγητής δημόσιου διεθνούς δικαίου, κοσμήτορας της νομικής σχολής· κατέλαβε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, στο πλαίσιο της διπλωματικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λιθουανίας· Υπουργός Δικαιοσύνης (1990-1991), σύμβουλος επικρατείας (1991), πρέσβης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες (1992-1994)· δικαστής στο παλαιό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ιούνιος 1994 - Νοέμβριος 1998)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας και Πρόεδρος του Δικαστηρίου αυτού (Δεκέμβριος 1994 - Οκτώβριος 1998)· δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (από τον Νοέμβριο του 1998)· μετέσχε σε πολλές διεθνείς διασκέψεις· μέλος της αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τις διαπραγματεύσεις με την ΕΣΣΔ (1990-1992)· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων (περίπου 200)· δικαστής στο Δικαστήριο από 11 Μαΐου 2004 έως 6 Οκτωβρίου 2010.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

γεννήθηκε το 1951· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου της Bratislava (1974)· καθηγητής διεθνούς δικαίου στο πανεπιστήμιο του Kosice (από το 1975)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1993)· μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (1994)· μέλος της «Επιτροπής της Βενετίας» (1994)· πρόεδρος της σλοβακικής ενώσεως διεθνούς δικαίου (2002)· δικαστής στο Δικαστήριο από 11 Μαΐου 2004 έως 6 Οκτωβρίου 2009.

George ARESTIS
Γεώργιος Αρέστης

Γεννήθηκε το 1945· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968)· M. A. Comparative Politics and Government, Πανεπιστήμιο του Kent στο Canterbury (1970)· δικηγορία στην Κύπρο (1972-1982)· διορισμός σε θέση Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου (1982)· προαγωγή στη θέση του Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου (1995)· Διοικητικός Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (1997-2003)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου (2003)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2014.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

γεννήθηκε το 1938· διδάκτωρ νομικής (1966)· καθηγητής δημόσιου διεθνούς δικαίουθ (1974)· Senior Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1985), καθηγητής στο διεθνές χριστιανικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο (1988)· συντάκτης πολλών βιβλίων για το δημόσιο διεθνές δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα· μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιριών με ενδιαφέρον για το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα· διαπραγματευτής εκ μέρους της Πολωνικής Κυβερνήσεως για την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας· αναπληρωτής υφυπουργός και, στη συνέχεια, υφυπουργός Εξωτερικών (1989-1992)· πρόεδρος της πολωνικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών· δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1992-2002)· πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου (2003)· σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την εξωτερική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα (2002-2004)· δικαστής στο Δικαστήριο από 11 Μαΐου 2004 έως 6 Οκτωβρίου 2009.

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

Γεννήθηκε το 1937· σπούδασε Νομικά στο Cambridge· υπήρξε barrister από το 1964 μέχρι το 1980· είχε την ιδιότητα του Queen's Counsel από το 1980 μέχρι το 1986· δικαστής στο High Court of England and Wales από το 1986 έως το 1995· Lord Justice of Appeal από το 1995 έως το 2003· μέλος από το 1985 και ταμίας το 2003 της Honourable Society of the Inner Temple· δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 8 Ιανουαρίου 2004 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

Γεννήθηκε το 1967· πτυχίο Νομικής (Πανεπιστήμιο Λισσαβώνας, 1990); βοηθός (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, 1991)· διδακτορικό Νομικής (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, 1996)· επισκέπτης καθηγητής (London School of Economics; Κολέγιο της Ευρώπης του Natolin· Institut Ortega y Gasset της Μαδρίτης· Πορτογαλικό Καθολικό Πανεπιστήμιο· Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Macao); καθηγητής (Universidade Nova Λισσαβώνας, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Πανεπιστήμιο Harvard, 1998); συνδιευθυντής της Ακαδημίας Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου· μεταξύ των εκδοτών (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) και μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων νομικών επιθεωρήσεων· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από 7 Οκτωβρίου 2003 έως 6 Οκτωβρίου 2009.

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

Γεννήθηκε το 1957· διδάκτωρ νομικής (Πανεπιστήμιο Βιέννης), μεταπτυχιακές σπουδές ευρωπαϊκού δικαίου (Κολλέγιο της Ευρώπης, Bruges)· μέλος της αυστριακής διπλωματικής υπηρεσίας (από το 1982)· ειδική για ζητήματα ΕΕ στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων (1984-1988)· Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής ΕΚ (1989)· προϊσταμένη της "Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως" του Υπουργείου Εξωτερικών (1992-2000, πληρεξούσια υπουργός)· συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τον ΕΟΧ και για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην ΕΕ· εκπρόσωπος της Αυστριακής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο ΕΚ από το 1995· γενική πρόξενος της Αυστρίας στη Ζυρίχη (2000)· διδακτικό έργο και δημοσιεύσεις· γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006· απεβίωσε tov Οκτωβρίου 2018.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

Γεννήθηκε το 1942˙ βοηθός έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (1970-1971) εισηγητής σε γραφείο μέλους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1971-1974) κύριος σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1975-1982)˙ μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για την κυβερνητική πολιτική (1983-1990)˙ διάφορα καθήκοντα διδασκαλίας˙ γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1990-1997)˙ γενικός γραμματέας του Υπουργείου Γενικών Υποθέσεων (1997-2000)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006˙ απεβίωσε στις 20 Απριλίου 2007.

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

Γεννήθηκε το 1941˙ εισηγητής σε γραφείο μέλους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1966-1969)˙ μόνιμος υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1969-1977)˙ διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιου του Leiden) καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Groningen (1977-1989)˙ αναπληρωτής δικαστής στο Εφετείο του Arnhem˙ υπεύθυνος διαφόρων επιστημονικών εκδόσεων˙ αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-2000)˙ καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2010.

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

Γεννήθηκε το 1940· υπηρέτησε ως δικαστικός σε διάφορες θέσεις (1964-1977)· επιφορτισμένος από την κυβέρνηση με διάφορες αποστολές για την εκπόνηση και τον συντονισμό μελετών για τη μεταρρύθμιση του δικαιοδοτικού συστήματος· εκπρόσωπος της κυβερνήσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1980-1984)· εμπειρογνώμονας στη διευθύνουσα επιτροπή των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης (1980-1985)· μέλος της επιτροπής αναθεωρήσεως του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Procurador-Geral da Republica (1984-2000)· μέλος της εποπτικής επιτροπής της Υπηρεσίας Καταπολεμήσεως της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΥΚΑ) (1999-2000)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2012.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

Γεννήθηκε το 1939˙ εργάστηκε στις υπηρεσίες του κοινοβουλευτικού Ombudsman και της Γεννικής Γραμματείας της Σουηδικής Κυβερνήσεως, καθώς και σε διάφορα υπουργεία, μεταξύ άλλων ως αναπληρωτής βοηθός γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών διορίστηκε δικαστής στο Kammarratten (Διοικητικό Εφετείο) του Goteborg το 1981 και, κατόπιν, δικαστής στο Regeringsratten (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο) το 1985˙ μετέσχε στη σύνταξη διαφόρων επισήμων εκθέσεων, ιδίως, στους τομείς της φορολογικής νομοθεσίας και της λογιστικής χρημάτισε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της επιτροπής για την προσαρμογή της φορολογίας εισοδήματος στον πληθωρισμό, πρόεδρος της επιτροπής λογιστικής και ειδικός εισηγητής της επιτροπής των κανόνων φορολογήσεως των εταίρων εταιριών ιδιωτικού δικαίου επίσης, πρόεδρος του συμβουλίου λογιστικών κανόνων και μέλος του εθνικού δικαστικού συμβουλίου, καθώς και του συμβουλίου εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα δημοσίευσε διάφορα άρθρα, ιδίως στον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006.

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

Έτος γεννήσεως: 1948˙ Σπουδές στο Tubingen, στο Μόναχο και στη Γενεύη˙ Κατόπιν επιστημονικών ερευνών στο Λονδίνο, διδάκτωρ του δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου˙ Δικαστής στο Arbeitsgericht Oldenburg˙ Υφηγεσία στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης για τη διδασκαλία του εργατικού δικαίου, της κοινωνιολογίας του δικαίου και του κοινωνικού δικαίου˙ Έκτακτη καθηγήτρια στη Νομική Σχολή των Πανεπιστημίων Φραγκφούρτης και Βρέμης˙ Πρόεδρος του Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (1989)˙ Συνεργάτις, ως πραγματογνώμων, στο πρόγραμμα της European Expertise Service (ΕΕ) για την αναμόρφωση του εργατικού δικαίου στο Κιργιστάν (1994-1995)˙ Επίτιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βρέμης στο εργατικό δίκαιο, και συγκεκριμένα στο ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο˙ Δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την 15η Ιουλίου 2000 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2006.

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1942˙ ιρλανδικής ιθαγενείας˙ μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιρλανδίας (1972)˙ νομική σύμβουλος σε θέματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας (1973-1979)˙ barrister (1979-1995) και εν συνεχεία Senior Counsel (1995-1998) στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιρλανδίας˙ επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλλίας˙ δικαστής στο High Court της Ιρλανδίας (1998)˙ καθηγήτρια στον τομέα "Νομικών συστημάτων και μεθόδων" και καθηγήτρια στην έδρα "Averil Deverell" εμπορικού δικαίου (Trinity College, Δουβλίνο)˙ bencher (κοσμήτορας) της Honourable Society of King's Inns˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 1999 μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2004.

Vassilios SKOURIS
Βασίλειoς Σκoυρής

Γεννήθηκε το 1948· πτυχίο Νομικής από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1970)· διδάκτωρ Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1973)· υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (1972-1977)· καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld (1978)· καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982)· υπουργός Εσωτερικών (το 1989 και το 1996)· μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1983-1987)· διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη (1997-2005)· πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (1992-1994)· μέλος της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Ερευνών (1993-1995)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (1994-1996)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου, Trier (από το 1995)· μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών (1995-1996)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών (1997-1999)· πρόεδρος της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το 1998· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Ιουνίου 1999· Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2003 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015˙.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

γεννήθηκε το 1949· δικαστής· δικαστής στο Consejo General del Poder Judicial (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)· καθηγητής προϊστάμενος του γραφείου του Προέδρου του Δικαστικού Συμβουλίου· δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου· δικαστής στο Tribunal Supremo από το 1996· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 19 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τον θάνατό του, στις 12 Νοεμβρίου 2009.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1934˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ δικαστής στο Tribunale της Napoli˙ εφέτης στο Εφετείο Ρώμης, στη συνέχεια δικαστής στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο˙ ακόλουθος στο Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia˙ πρόεδρος της γενικής επιτροπής για τη διπλωματική συνδιάσκεψη που εξεπόνησε τη Σύμβαση του Λουγκάνο˙ εισηγητής στο γραφείο του Ιταλού γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο˙ καθηγητής στη Scuola superiore della pubblica amministrazione της Ρώμης˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989˙ Πρόεδρος του Πρωτοδικείου από τις 18 Σεπτεμβρίου 1995 μέχρι τις 4 Μαρτίου 1998˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 5 Μαρτίου 1998 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2000˙ απεβίωσε στις 26 Ιανουαρίου 2010.

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1936˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ σπουδές νομικής στα Πανεπιστήμια του Tubingen, του Βερολίνου, του Παρισιού, του Αμβούργου, της Βιέννης, του Τορίνου και του Cambridge˙ βουλευτής στο Bundestag (1969 έως 1980)˙ εξελέγη βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1977)˙ μετέσχε σε πολλές επιτροπές, ιδίως ως μέλος της επιτροπής νομικών υποθέσεων και δικαιωμάτων του πολίτη, της οποίας προέδρευε μεταξύ 1993 και 1994˙ πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Βαλτικής καθώς και των επιμέρους επιτροπών για την προστασία των δεδομένων και για τις τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες˙ αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1984 έως 1992)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1997 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2003˙ απεβίωσε στις 4 Ιουνίου 2021.

Krateros IOANNOU
Κρατερός ΙΩΑΝΝΟΥ

γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου 1935. ελληνικής ιθαγένειας. από το 1963 μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. διδάκτωρ του διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1971. καθηγητής του δημοσίου διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης. επίτιμος νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών. μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1983. πρόεδρος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της διαδικασίας στο πλαίσιο της Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1989 μέχρι το 1992. δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1997 μέχρι τον θάνατό του, στις 10 Μαρτίου 1999.

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

γεννήθηκε το 1939˙ πανεπιστημιακές σπουδές στις σχολές νομικών και οικονομικών επιστημών του Montpellier και του Παρισιού˙ διδάκτωρ νομικής (1964)˙ δικηγόρος (1964)˙ avocat avoue (1967)˙ γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ασφαλίσεως˙ μέλος (1978-1989), στη συνέχεια πρόεδρος (1988-1989) του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου˙ μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Εταιρίας Πιστώσεων και Επενδύσεων (Societe nationale de credit et d'investissement) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Δορυφόρων (Societe europeenne des satellites) (μέχρι το 1989)˙ μέλος (1993-1995), στη συνέχεια πρόεδρος του συμβουλίου του Διεθνούς Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Institut universitaire international) του Λουξεμβούργου (1995-2004)˙ καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου˙ κυβερνητικό μέλος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (μέχρι το 1989)˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 11 Ιουλίου 1996˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιουλίου 1996 μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2008.

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1942˙ ιρλανδικής ιθγενείας˙"Master of Arts" οικονομικών επιστημών του University College, Δουβλίνο˙ barrister at Law˙ Senior Counsel˙ πρόεδρος του "Legal Air Board" και του "Bar Council"˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 19 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2000.

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

γεννήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1941˙ φινλανδικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (OTL) του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι˙ διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ σύμβουλος στη Διεύθυνση Εμπορίου του Υπουργείου Εξωτερικών˙ δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο˙ δικαστής στο Δικαστήριο ΕΖΕΣ˙ Πρόεδρος του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 19 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2002.

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1940˙ σουηδικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής και καθηγητής˙ καθηγητής δημοσίου δικαίου στο πανεπιστήμιο του Lund˙ καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοσμήτορας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης˙ Κοινοβουλευτικός Ombudsman˙ δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 19 Ιανουαρίου 1995 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2000˙ απεβίωσε στις 7 Αυγούστου 2016.

Peter JANN
Peter JANN

γεννήθηκε το 1935· διδάκτορας της Νομικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης (1957)· διορίζεται δικαστής και τοποθετείται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (1961)· δικαστής στο Straf-Bezirksgericht της Βιέννης για τις υποθέσεις που αφορούν τον Τύπο (1963-1966)· εκπρόσωπος Τύπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (1966-1970)· στη συνέχεια άσκηση καθηκόντων στη Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων του εν λόγω Υπουργείου· σύμβουλος για την κοινοβουλευτική επιτροπή δικαιοσύνης και εκπρόσωπος Τύπου της κοινοβουλευτικής ομάδας (1973-1978)· διορίζεται μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου (1978)· μόνιμος εισηγητής του εν λόγω δικαστηρίου έως το τέλος του 1994· δικαστής στο Δικαστήριο από 19 Ιανουαρίου 1995 έως 6 Οκτωβρίου 2009.

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1949˙ δανικής ιθαγενείας˙ υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Κοπεγχάγη (από το 1973)˙ προϊστάμενος υπηρεσίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1982-1987 και 1988-1991)˙ δικαστής στο Ostre Landsret (εφετείο του ανατολικού διοικητικού διαμερίσματος) (1987-1988)˙ αντιπρόεδρος του So- og Handelsretten (ναυτικού και εμπορικού εφετείου) (1988)˙ υπεύθυνος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα κοινοτικού δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου (1991-1994)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 1997.

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1943˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του ομοσπόνδου κράτους της Βαυαρίας˙ πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου του ομοσπόνδου κράτους της Σαξωνίας και του Εφετείου της Δρέσδης (1992-1994)˙ επίτιμος καθηγητής ευρωπαϊκού και ιατρικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Saarbrucken˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι τις 14 Ιουλίου 2000.

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

γεννήθηκε το 1938 ˙ δικαστικός του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1966-1970) ˙ διευθυντής του γραφείου και κατόπιν τεχνικός σύμβουλος στο γραφείο του Υπουργού Ποιότητας της Ζωής το 1976 ˙ τεχνικός σύμβουλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης (1976-1978) ˙ υποδιευθυντής Ποινικών Υποθέσεων και Χαρίτων (1978-1983) ˙ εφέτης στο Εφετείο Παρισιού (1983-1986) ˙ αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης (1986) ˙ πρόεδρος του tribunal de grande instance του Bobigny (1986-1993) ˙ διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας στο Εφετείο Παρισιού (1993-1994) ˙ επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rene Descartes (Paris-V) από το 1988 έως το 1993 ˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 έως τις 6 Οκτωβρίου 2006.

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

γεννήθηκε το 1936 Σύμβουλος Επικρατείας (Γαλλία) διευθυντής και κατόπιν γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1968-1973) γενικός διευθυντής της Agence nationale pour l'emploi (1973-1975) διευθυντής γενικών διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας (1977-1979) διευθυντής νομικών υποθέσεων του ΟΟΣΑ (1979-1985) διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημοσίας Διοικήσεως (1985-1987) jurisconsulte, διευθυντής νομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (1987-1994) δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 έως τις 6 Οκτωβρίου 2006, απεβίωσε στις 12 Ιουλίου 2021.

Georges COSMAS
Georges COSMAS

γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1932. ελληνικής ιθαγένειας. δικηγόρος Αθηνών. εισηγητής του Συμβουλίου Επικρατείας το 1963. πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας το 1973 και Σύμβουλος Επικρατείας (1982-1994). μέλος του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας. μέλος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που είναι αρμόδιο, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, για την εναρμόνιση της νομολογίας των τριών ανώτατων δικαστηρίων της χώρας και για τον δικαστικό έλεγχο του κύρους των βουλευτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. μέλος του ανώτατου συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. πρόεδρος του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σημάτων. πρόεδρος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 έως τις 6 Οκτωβρίου 2000.

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

γεννήθηκε το 1931˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ καθηγητής του συνταγματικού και του γενικού και συγκριτικού δημοσίου δικαίου στα Πανεπιστήμια της Πάδουας, της Μπολώνιας και της Ρώμης μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (1976-1978) μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου και πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου (1986-1987) Υπουργός Κοινοτικών Πολιτικών (1987-1989) ευρωβουλευτής (1989-1994) δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994 γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 14 Δεκεμβρίου 1999 δικαστής στο Δικαστήριο από τις 15 Δεκεμβρίου 1999˙ απεβίωσε στις 18 Ιουλίου 2007.

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1934˙ βρετανικής ιθαγενείας˙ δικηγόρος (Σκωτία)˙ Queen's Counsel (Σκωτία)˙ γραμματέας, στη συνέχεια ταμίας ˙ της Faculty of Advocates˙ πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των δικηγορικών συλλόγων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας˙ καθηγητής έδρας Salvesen στον τομέα των Ευρωπαϊκών Οργάνων και διευθυντής του Europa Institute του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου˙ ειδικός σύμβουλος της επιτροπής της Βουλής των Λόρδων για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες˙ Honorary Bencher του Gray's Inn, Λονδίνο˙ δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 25 Σεπτεμβρίου 1989 μέχρι τις 9 Μαρτίου 1992˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 10 Μαρτίου 1992 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2004.

John L. MURRAY
John L. MURRAY

γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1943˙ ιρλανδικής ιθγενείας˙ barrister (1967), στη συνέχεια Senior Counsel (1981)˙ άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιρλανδίας˙ Attorney General (1987)˙ τέως μέλος του Council of State˙ τέως μέλος του Bar Council of Ireland˙ bencher (κοσμήτορας) της "Honourable Society of King's Inns˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1991 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 1999.

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

γεννήθηκε το 1942˙ υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης˙ εισηγητής στο γραφείο του δικαστή Max Sorensen˙ καθηγητής του δημοσίου διεθνούς δικαίου και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κοπεγχάγης˙ Δικηγόρος˙ πρόεδρος και μέλος διαιτητικών δικαστηρίων˙ μέλος του διοικητικού εφετείου˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1991 έως τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2006.

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1928˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών˙ καθηγητής του δικαίου των διεθνών οργανισμών (Ουτρέχτη, Leiden)˙ μέλος του "Raad van State" (ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου)˙ πρόεδρος του δικαιοδοτικού τμήματος του "Raad van State"˙ μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών˙ μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 29 Μαρτίου 1990 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2000.

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1942˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ τακτικός καθηγητής διεθνούς και κοινοτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Napoli˙ δικηγόρος στο Corte di cassazione˙ μέλος του Συμβουλίου Διπλωματικών Διαφορών στο Υπουργείο Εξωτερικών˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 4 Μαρτίου 1998, απεβίωσε στις 6 Ιουλίου 2021.

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

γεννήθηκε το 1939˙ barrister, Queen's Counsel˙ υπάλληλος στη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου˙ εισηγητής στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα J.P. Warner˙ καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου˙ διευθυντής του Centre of European Law του King's College του Λονδίνου˙ συγγραφέας διαφόρων συγγραμμάτων για το ευρωπαϊκό δίκαιο˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2006.

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1935˙ βελγικής ιθαγενείας˙ καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (Katholieke Universiteit Leuven - KUL), στο "University of Chicago" και στο "Universiteit van Amsterdam" (UvA)˙ αντιπρύτανης και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και της οργανωτικής επιτροπής του KUL˙ δικηγόρος (Dendermonde, Louvain, Βρυξέλλες)˙ πρόεδρος της τραπεζικής επιτροπής˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ απεβίωσε στις 8 Ιουλίου 2015.

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1935˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ βοηθός επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μελετών Ευρωπαϊκού Δικαίου (Κολωνία)˙ τακτικός καθηγητής δημοσίου δικαίου και διεθνούς δικαίου στα Πανεπιστήμια Βόννης και Φραγκφούρτης˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ απεβίωσε στις 1 Ιουνίου 2015.

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1926˙ ισπανικής ιθαγενείας˙ τέως καθηγητής (catedratico) διεθνούς και ιδωτικού διεθνούς δικαίου των Πανεπιστημίων Γρανάδας, Βαρκελώνης και του αυτόνομου Πανεπιστημίου Μαδρίτη˙ καθηγητής (catedratico) διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Complutense Μαδρίτης˙ δικαστής στο ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο (1980-1986)˙ σύμβουλος επικρατείας˙ μέλος (academico de numero) της Real Academia de Jurisprudencia (Μαδρίτη)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου 2009.

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1946˙ ισπανικής ιθαγενείας˙ βοηθός, στη συνέχεια καθηγητής (Πανεπιστήμια του Oviedo, του Freiburg-im-Breisgau, του αυτόνομου πανεπιστημίου Μαδρίτης, Complutense Μαδρίτης και Γρανάδας)˙ καθηγητής στην έδρα δημοσίου διεθνούς δικαίου (Γρανάδα)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 31 Ιανουαρίου 1986 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2003, πρόεδρος από τις 7 Οκτωβρίου 1994 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2003˙ απεβίωσε στις 17 Ιανουαρίου 2019.

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου 1936˙ πορτογαλικής ιθαγενείας˙ εισαγγελέας εφετών Λισαβώνας˙ προϊστάμενος του γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης˙ γενικός αντεισαγγελέας της Δημοκρατίας˙ διευθυντής του γραφείου ευρωπαϊκού δικαίου˙ καθηγητής κοινοτικού δικαίου (Λισαβώνα)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 31 Ιανουαρίου 1986 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2000.

Jean MISCHO
Jean MISCHO

γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1938˙ λουξεμβουργιανής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος νομικής και πολιτικών επιστημών (πανεπιστήμια του Montpellier, του Παρισιού και του Cambridge)˙ μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής, κύριος υπάλληλος διοικήσεως στα γραφεία δύο μελών της Επιτροπής˙ υπηρέτησε σε διάφορες ανώτερες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου˙ άσκησε καθήκοντα βοηθού μονίμου αντιπροσώπου του Λουξεμβούργου στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 13 Ιανουαρίου 1986 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1991 και από τις 19 Δεκεμβρίου 1997 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2003; απεβίωσε στις 10 Μαΐου 2016.

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1935˙ λουξεμβουργιανής ιθαγενείας˙ Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ κυβερνητικός ακόλουθος πρώτος τη τάξει˙ εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως στο δικαιοδοτικό τμήμα του Conseil d'Etat˙ πρώτος σύμβουλος της Κυβερνήσεως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1985 μέχρι την 1η Ιουνίου 1996, ημερομηνία του θανάτου του.

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1916 στο Cork˙ ιρλανδικής ιθγενείας˙ σπουδές νομικής (University College και King's Inn, Δουβλίνο)˙ barrister (1938)˙ Senior Counsel (1954)˙ μέλος του «Dail Eireann» (Βουλής των Αντιπροσώπων) (1948-1973)˙ υπουργός Υγείας (1954-1957)˙ υποψήφιος για την προεδρία της Ιρλανδίας (1966 και 1973)˙ δικαστής στο High Court (1973)˙ Chief Justice (1974)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 16 Ιανουαρίου 1985 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1991˙ απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2003.

René JOLIET
René JOLIET

γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1938˙ βελγικής ιθαγενείας˙ καθηγητής πλήρους απασχολήσεως (1974-1984) και καθηγητής (από το 1984), νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λιέγης (έδρα του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)˙ τακτικός καθηγητής στη βελγική έδρα του King's College του Λονδίνου (1977)˙ επισκέπτης καθηγητής: Πανεπιστήμιο του Nancy (1971-1978), Europa Instituut του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (1976-1985), Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain-la-Neuve (1980-1982) και Northwestern University του Σικάγου (1974 και 1983)˙ δίδαξε ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού στο College d'Europe της Bruges (1979-1984)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 10 Απριλίου 1984 μέχρι τις 15 Ιουλίου 1995, ημερομηνία του θανάτου του.

Marco DARMON
Marco DARMON

γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1930˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ δικαστικός λειτουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ δίδαξε στη νομική σχολή του πανεπιστημίου Paris Ι˙ αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης˙ πρόεδρος τμήματος στο Cour d'appel του Παρισιού˙ directeur des affaires civiles et du sceau˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 13 Φεβρουαρίου 1984 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ απεβίωσε στις 8 Αυγούστου 2017.

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου 1930˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ δικηγόρος˙ συμβολαιογράφος˙ γενικός γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο˙ βουλευτής στο Bundestag˙ πρόεδρος της νομικής επιτροπής και της επιτροπής ευρωπαικών υποθέσεων του Bundestag˙ επίτιμος καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Saar (1990)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 11 Ιανουαρίου 1984 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1997.

 

Constantinos KAKOURIS
Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΡΗΣ

γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1919˙ ελληνικής ιθαγένειας˙ δικηγόρος Αθηνών˙ εισηγητής και στη συνέχεια πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας˙ Σύμβουλος Επικρατείας˙ πρόεδρος του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών ανωτέρων και ανωτάτων δικαστηρίων˙ μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου˙ γενικός επιθεωρητής των διοικητικών δικαστηρίων˙ μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου˙ πρόεδρος του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 14 Μαρτίου 1983 έως τις 6 Οκτωβρίου 1997˙ απoβίωσε στις 23 Μαρτίου 2000.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1931 στο Παρίσι˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος νομικής, δίπλωμα ανωτάτων σπουδών δημοσίου δικαίου˙ δίπλωμα της Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως (1956)˙ εισηγητής στο Conseil d'Etat (1956)˙ charge de mission, στη συνέχεια σύμβουλος στο γραφείο του Ανώτατου Επιτετραμμένου Νεότητας και Αθλητισμού (1961)˙ πάρεδρος στο Conseil d'Etat (1962)˙ commissaire du gouvernement στο δικαιοδοτικό τμήμα του Conseil d'Etat (1964-1968)˙ βοηθός γενικός γραμματέας, στη συνέχεια γενικός γραμματέας της Entreprise miniere et chimique (1970-1974)˙ διοικητικός και οικονομικός διευθυντής του Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (IRCAM) στο Κέντρο Beaubourg (από το 1974)˙ σύμβουλος επικρατείας (Ιούνιος 1981)˙ νομικός σύμβουλος της Entreprise de recherche et d'activites petrolieres (Οκτώβριος 1981- 1982)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1982 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ απεβίωσε στις 3 Οκτωβρίου 2017.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1927˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ τακτικός καθηγητής εργατικού δικαίου (Urbino, Bologna, Ρώμη), συγκριτικού ιδιωτικού δικαίου (Bologna)˙ μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (1976-1981)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο (1982-1988)˙ δικαστής από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 21 Ιουλίου 1999, ημερομηνία του θανάτου του.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1927 στο Ντύσελντορφ˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ σπουδές νομικής, Πανεπιστήμια της Κολωνίας, της Βόννης και του Freiburg (1947-1951)˙"Gerichtsreferendar" (1952-1956), στη συνέχεια "Gerichtassessor" (1956) στο Oberlandesgericht της Κολωνίας˙ επιστημονικός συνεργάτης στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (1958-1960)˙"Landsgerichtsrat" στο Landgericht της Κολωνίας (1959)˙ δημόσιος λειτουργός (1961), διευθυντής στο τμήμα δημοσίου δικαίου (1969) στο ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1982 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988. απεβίωσε στις 28 Μαΐου 2009.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1924˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ εισηγητής, στη συνέχεια πάρεδρος στο Conseil d'Etat της Γαλλίας˙ διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ γενικός διευθυντής Υδάτων και Δασών˙ γενικός διευθυντής της γενικής γραμματείας της κυβερνήσεως˙ σύμβουλος επικρατείας˙ πρόεδρος του πρώτου επιμέρους τμήματος του δικαιοδοτικού τμήματος˙ καθηγητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών˙ πρόεδρος του τμήματος δημοσίων έργων του Conseil d'Etat˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 4 Ιουνίου 1981 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1982 και από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ απεβίωσε στις 11 Ιανουαρίου 2002.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1916 στο Ρότερνταμ˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου του Leiden (1946)˙ υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων ως γενικός σύμβουλος του υπουργού και ως διευθυντής οργανώσεως της αγοράς (1945-1958)˙ γενικός διευθυντής στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1958-1967)˙ καθηγητής δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων και οικονομικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (1967-1981)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 4 Ιουνίου 1981 μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 1986˙ απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2004.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1920 στο Παρίσι˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος νομικής, διπλώματα ανωτάτων σπουδών πολιτικής οικονομίας και πολιτικών επιστημών˙ attache titulaire στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1950)˙ προϊσταμένη του γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης (1958)˙ αντιπρόεδρος του Tribunal de grande instance του Παρισιού (1969)˙ διευθύντρια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1973)˙ διοικητικός υπάλληλος της Ecole nationale de la magistrature [σχολής δικαστών] (1974)˙ πρόεδρος του Tribunal de grande instance του Παρισιού (1976)˙ γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 18 Μαρτίου 1981 μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 1984.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1930˙ βρετανικής ιθαγενείας˙ barrister, Master of the Bench, στη συνέχεια Treasurer, Gray's Inn˙ Queen's Counsel˙ Junior Counsel στο Υπουργείο Εργασίας, Junior και Leading Counsel στην οικονομική υπηρεσία Treasury˙ Recorder˙ δικαστής στο High Court (Queen's Bench Division)˙ πρόεδρος του Employment Appeal Tribunal˙ επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Durham, Comell (ΗΠΑ), Mercer (ΗΠΑ), King's College, Λονδίνο˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 26 Φεβρουαρίου 1981 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ δικαστής από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 10 Μαρτίου 1992. απεβίωσε στις 7 Απριλίου 2009.

Alexandros CHLOROS
Αλέξανδρος ΧΛΩΡΟΣ

γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Αυγούστου 1926˙ ελληνικής ιθαγένειας˙ πτυχιούχος της φιλοσοφίας του δικαίου από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης˙ λέκτορας στο University College of Wales Aberystwyth (1954) και στη συνέχεια στο King's College του Λονδίνου (1959)˙ καθηγητής συγκριτικού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1966)˙ διδάκτωρ δικαίου "LL.D." του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1972)˙ διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου του King's College (1974)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 1981 μέχρι τον θάνατό του, στις 15 Νοεμβρίου 1982.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 2 Ιουνίου 1925˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου του Gottingen (1952)˙ υπηρέτησε στη νομική υπηρεσία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών (1953)˙ προϊστάμενος τμήματος στην ευρωπαϊκή υπηρεσία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών (1958)˙ προϊστάμενος της υπηρεσίας ευρωπαϊκής πολιτικής (1970)˙ λέκτορας (1971), επίτιμος καθηγητής (1975) στο Πανεπιστήμιο του Munster˙ μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της "Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft fur Europarecht"˙ μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Max Planck για το αλλοδαπό δημόσιο δίκαιο και το διεθνές δίκαιο στη Χαϊδελβέργη˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 1980 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Ole DUE
Ole DUE

γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1931˙ δανικής ιθαγενείας˙ διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης˙ εφέτης ad interim˙ μέλος της δανικής αντιπροσωπείας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 9 Οκτωβρίου 1979 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 1988 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1994˙ απεβίωσε στις 21 Ιανουαρίου 2005.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1929 στο Άμστερνταμ˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, 1953)˙ δικηγόρος και εισαγγελέας στο Haarlem (1953-1956)˙ τοποθετημένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Χάγη (1956-1962)˙ νομικός σύμβουλος στη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου των ΕΚ (1962-1965)˙ τακτικός καθηγητής (1965-1978), κοσμήτορας της Νομικής Σχολής (1973-1975) στο Πανεπιστήμιο του Leiden˙ μέλος της Ολλανδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών (1978)˙ δικαστής στο Hoge Raad (Ανώτατο Δικαστήριο) (1978-1979)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 29 Μαρτίου 1979 μέχρι τις 29 Μαρτίου 1990˙ απεβίωσε στις 24 Δεκεμβρίου 2015.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1907 στην πόλη Rennes˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ κάτοχος διπλώματος ανωτάτων σπουδών ιδιωτικού δικαίου˙ αναπληρωτής δικαστής του Cour d'appel του Douai, στη συνέχεια του Παρισιού (1933-1936)˙ αντεισαγγελέας στο πρωτοδικείο του Evreux (1936-1940)˙ εισαγγελέας της Δημοκρατίας στο πρωτοδικείο του Evreux (1940)˙ διευθυντής της υπηρεσίας ερευνών για εγκλήματα πολέμου (1946)˙ διευθυντής του γραφείου του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων (1947-1949)˙ διευθυντής του γραφείου του υπουργού Ενημερώσεως (1949-1953)˙ διευθυντής του γραφείου του αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως (1953)˙ πρώτος αντεισαγγελέας στο Πρωτοδικείο του διοικητικού διαμερίσματος Σηκουάνα (Seine) (1954-1956)˙ διευθυντής του γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης (1957-1958)˙ εισαγγελέας της Δημοκρατίας στο πρωτοδικείο του διοικητικού διαμερίσματος Σηκουάνα (Seine) (1958-1961)˙ δικαστής στο Cour de cassation (1961)˙ γενικός επιθεωρητής δικαστικών υπηρεσιών (1962)˙ πρώτος πρόεδρος του Cour d'appel του Παρισιού (1962-1968)˙ γενικός εισαγγελέας στο Cour de cassation (1968-1976)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 26 Οκτωβρίου 1976 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1982˙ απεβίωσε στις 12 Μαρτίου 1990.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1905 στην Caserta˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Napoli (1925)˙ βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών (1927-1932)˙ καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (1932)˙ κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Urbino (1932)˙ τακτικός καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας (1933-1940), στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (1940-1975)˙ διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου της Σχολής Οικονομίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου της Ρώμης (από το 1966)˙ γερουσιαστής (1948-1972)˙ βοηθός γραμματέας στο Υπουργείο Άμυνας (1953-1958)˙ αντιπρόεδρος της Γερουσίας (1958-1960)˙ υπουργός Παιδείας (1960-1962)˙ υπουργός Δικαιοσύνης (1962-1963)˙ υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας (1963-1964 et 1966-1968)˙ υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για θέματα Ηνωμένων Εθνών (1968-1969 και 1970)˙ υπουργός Οικονομικών (1969-1970)˙ υπουργός Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (1970-1972)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1976 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 1997.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

γεννήθηκε στη Napoli στις 9 Φεβρουαρίου 1925˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ πτυχίο νομικής (Napoli, 1945)˙ βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Napoli (1946-1952)˙ διδάκτωρ διεθνούς δικαίου (1951)˙ καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Napoli (1951-1954)˙ έκτακτος καθηγητής θεσμών δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Cagliari (1954)˙ τακτικός καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Bari (1955-1968)˙ τακτικός καθηγητής διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο της Napoli (1968)˙ διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοσίου Δικαίου της Σχολής Οικονομίας και εμπορίου του Πανεπιστημίου αυτού (1970)˙ καθηγητής ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στη σχολή πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Ρώμης (1970-1976)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 3 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1976, στη συνέχεια γενικός εισαγγελέας από τις 7 Οκτωβρίου 1976 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1982˙ απεβίωσε στις 4 Απριλίου 2002.

 

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1912˙ ιρλανδικής ιθαγενείας˙ LL. B., University College Δουβλίνου (1936)˙ barrister, the King's Inns, Δουβλίνο (1935)˙ Senior Counsel (1951)˙ bencher των King's Inns (1954)˙ Attorney General (1954 και 1957-1965)˙ δικαστής στο Supreme Court (1965)˙ πρόεδρος του High Court (1966)˙ δικαστής στο Δικαστήριο (από τις 12 Δεκεμβρίου 1975 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 1985)˙ απεβίωσε στις 30 Δεκεμβρίου 1994.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

γεννήθηκε στο Μόναχο στις 17 Ιουλίου 1918. γερμανικής ιθαγενείας. διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1950). Zweites juristisches Staatsexamen (επαγγελματικές εξετάσεις νομικών) (1951). βοηθός δικαστής, στη συνέχεια σύμβουλος με την ιδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστή, στην υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του ομοσπόνδου κράτους της Βαυαρίας (1951-1954). δικαστής στο Amtsgericht Munchen (1954-1955). στην υπηρεσία του πληρεξούσιου Υπουργού εκπροσώπου της Βαυαρίας στις ομοσπονδιακές γερμανικές αρχές (1955-1956)."Oberregierungsrat", στη συνέχεια "Regierungsdirektor" στην καγγελλαρία του ομοσπόνδου κράτους της Βαυαρίας στο Μόναχο (1956-1958). δικαστής στο Landgericht Munchen (1958-1961). βουλευτής στο Bundestag (1961-1972). υφυπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο στην υπηρεσία του ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομικών (1969-1971). μέλος της Ευρωπαϊκής Συνελεύσεως (1971-1973). γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 9 Οκτωβρίου 1973 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 1984. απεβίωσε στις 16 Απριλίου 1998.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1924˙ βρετανικής ιθαγενείας˙ κατατάχθηκε στον βρετανικό στρατό τον Φεβρουάριο του 1943˙ τοποθετήθηκε στο τμήμα Rifle Brigade˙ μετέσχε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ασία˙ έλαβε τον βαθμό του Acting Major (1947)˙ κάτοχος πτυχίου νομικής (B.A., 1948)˙ μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Lincoln's Inn (Ιανουάριος 1950)˙ Barrister στο Chancery Bar (1950-1972)˙ bencher του Lincoln's Inn (από το 1966)˙ Councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968)˙ διευθυντής του γραφείου Warner & Sons Ltd˙ και των θυγατρικών του (1952-1970)˙ Queen's Counsel (Νοεμβρίου 1972)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 9 Ιανουαρίου 1973 μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 1981˙ απεβίωσε την 1η Φεβρουαρίου 2005.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1924˙ βρετανικής ιθαγενείας˙ δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σκωτίας (1951)˙ Queen's Counsel (1963)˙ δικαστής στο "Court of Session" (Ανώτατο Δικαστήριο της Σκωτίας, 1972)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 9 Ιανουαρίου 1973 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ πρόεδρος από τις 10 Απριλίου 1984 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1988˙ σε αναγνώριση των υπηρεσιών του αναγορεύθηκε σε Βαρώνο του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον τίτλο του Λόρδου Mackenzie-Stuart of Dean˙ απεβίωσε την 1η Απριλίου 2000.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1913 στην Κοπεγχάγη˙ δανικής ιθαγενείας˙ νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και στο Institut universitaire des Hautes etudes internationales στη Γενεύη˙ διδάκτωρ νομικής (1946)˙ υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας σε θέσεις στη Βέρνη και στο Λονδίνο (1938-1945)˙ καθηγητής διεθνούς και συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Aarhus (από το 1947)˙ δικαστής ad hoc, διορισθείς από τις Κυβερνήσεις της Δανίας και των Κάτω Χωρών στο Διεθνές Δικαστήριο για τις υποθέσεις σχετικά με την υφαλοκρηπίδα της Βόρειας Θάλασσας (1968-1969)˙ μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου˙ μέλος του Ινστιστούτου Διεθνούς Δικαίου˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 9 Ιανουαρίου 1973 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 1979˙ απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 1981.

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1911˙ ιρλανδικής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος κελτικών σπουδών (University College, Δουβλίνο, 1933)˙ barrister, King's Inn (1934)˙ Senior Counsel (1945)˙ bencher, King's Inn (1946)˙ Attorney general (1946-1948 και 1951-1953)˙ δικαστής στο Supreme Court (1953-1961)˙ Chief Justice (1961-1973)˙ δικαστής στο Δικαστήριο (από τις 9 Ιανουαρίου 1973 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 1974)˙ Πρόεδρος της Ιρλανδίας (1974-1976)˙ απεβίωσε στις 21 Μαρτίου 1978.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1920 στο Charenton-le-Pont (διοικητικό διαμέρισμα του Val-de-Marne)˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ κάτοχος διπλώματος ανωτάτων σπουδών δημοσίου δικαίου και πολιτικής οικονομίας˙ εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως στη γαλλο-ιταλική επιτροπή συμφιλιώσεως (1949-1951)˙ σύμβουλος στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης (1952-1953)˙ εισηγητής στο Conseil d'Etat, προαχθείς διαδοχικά σε πάρεδρο (1954), σύμβουλο επικρατείας (1972)˙ νομικός σύμβουλος της Πρεσβείας της Γαλλίας στο Μαρόκο (1956-1958)˙ commissaire du gouvernement στο τμήμα δικαστικών διαφορών του Conseil d'Etat (1958-1961)˙ πρόεδρος του διοικητικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Μαρόκου (1961-1964)˙ διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1964)˙ maitre de conferences στη Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως˙ καθηγητής στη νομική σχολή του Rabat˙ καθηγητής στην Μαροκινή Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 22 Μαρτίου 1972 μέχρι τις 18 Μαρτίου 1981˙ απεβίωσε στις 9 Ιουλίου 1995.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

γεννήθηκε στη Limoges στις 25 Αυγούστου 1919˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής˙ πτυχιούχος φιλολογίας (αγγλικής γλώσσας)˙ απόφοιτος της Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως (1945-1947)˙ εισηγητής στο Conseil d'Etat, προαχθείς διαδοχικά σε πάρεδρο (1954), σύμβουλο επικρατείας (1969)˙ commissaire du gouvernement στο τμήμα δικαστικών διαφορών του Conseil d'Etat (1957-1969) και του tribunal des conflits (1965-1970)˙ αποσπασμένος για ορισμένες χρονικές περιόδους στη διυπουργική επιτροπή ευρωπαϊκής οικονομικής συνεργασίας (1948-1951), στο γραφείο του Πρωθυπουργού (1952), του υπουργού Εθνικής Άμυνας (1952-1954), του υπουργού Δικαιοσύνης, υπουργός Δικαιοσύνης (1969-1970)˙ αποστολές στο εξωτερικό στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας˙ maitre de conferences στη Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού˙ τακτικός συνεργάτης σε πολλά νομικά περιοδικά˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1970 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 1972, ημερομηνία του θανάτου του.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1911 στο Αμβούργο˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ σπουδές νομικής (Graz, Freiburg/Breisgau και Βερολίνο)˙ διδάκτωρ νομικής (1937, Konigsberg Πρωσίας˙ υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών˙ γραμματέας της επιτροπής νομικών εμπειρογνωμόνων του Bundesrat (ομοσπονδιακής Άνω Βουλής) και της μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής του Bundestag και του Bundesrat (ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής)˙ δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης (1955-1970)˙ επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης˙ δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 28 Οκτωβρίου 1970 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1976˙ Πρόεδρος από τις 7 Οκτωβρίου 1976 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 1980˙ απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 1993.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 20 Νοεμβρίου 1919˙ λουξεμβουργιανής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής˙ νομικός σύμβουλος, πολιτικός διευθυντής και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών (1946-1967)˙ καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λιέγης (1951)˙ ένας εκ των ιδρυτικών μελών του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Νομικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Λιέγης (1963)˙ έκτακτος καθηγητής, διορισθείς στην έδρα του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1965)˙ αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου κατά τη σύνοδο της Βαρσοβίας (1965)˙ μέλος του τμήματος ηθικών και πολιτικών επιστημών του Institut grand-ducal (1967)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 9 Οκτωβρίου 1967 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1985˙ απεβίωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2010.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1912 στο St-Niklaas Waas˙ βελγικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (1934)˙ δικηγόρος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου (1935)˙ διδάκτωρ πολιτικών και διπλωματικών επιστημών (1945)˙ μέλος του διοικητικού γραφείου και στη συνέχεια πρόεδρος της "Vlaamse Conferentie van de Balie"˙ μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (1951-1961)˙ μέλος κοινοβουλευτικών επιτροπών: εξωτερικών, δικαιοσύνης και μεταρρυθμίσεως του Συντάγματος˙ έκτακτος καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Louvain˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 9 Οκτωβρίου 1967 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 1980, Πρόεδρος από τις 30 Οκτωβρίου 1980 μέχρι τις 10 Απριλίου 1984˙ απεβίωσε την 1η Αυγούστου 2002.

Joseph GAND
Joseph GAND

γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1913˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ πτυχιούχος νομικής˙ κάτοχος διπλώματος ανωτάτων σπουδών δημοσίου δικαίου και πολιτικής οικονομίας˙ κάτοχος διπλώματος της Ελεύθερης Σχολής πολιτικών Επιστημών (Ecole libre des sciences politiques)˙ επιτυχών στον διαγωνισμό εισηγητών του Conseil d'Etat το 1963˙ commissaire au gouvernement (δικαστικός λειτουργός ασκών καθήκοντα παρόμοια με αυτά του εισαγγελέα) στο τμήμα δικαστικών διαφορών του Conseil d'Etat από το 1947 μέχρι το 1950, από το 1957 μέχρι το 1960 και από το 1962 μέχρι το 1964˙ γενικός διευθυντής διοικήσεως και του τομέα της δημοσίας διοικήσεως από τον Φεβρουάριο του 1959 μέχρι τον Απρίλιο του 1961˙ καθηγητής στη Ecole nationale d'administration (Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως) από το 1947 μέχρι το 1958 και καθηγητής στο Institut d'etudes politiques του Παρισιού από το 1958 μέχρι το 1962˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 1964 μέχρις τις 6 Οκτωβρίου 1970˙ απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου 1974.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1909˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου του Τορίνου (1930)˙"Privatdozent" διεθνούς δικαίου (1933)˙ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου˙ τακτικός καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Cagliari (1939-1940), στη συνέχεια της Modena (1940-1942)˙ τακτικός καθηγητής στη Νομική Σχολή του Τορίνου (1942-1956)˙ τακτικός καθηγητής διεθνούς οργανώσεως στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ρώμης (1956-1964)˙ δικαστής στο Tribunale di Torino˙ σύμβουλος επικρατείας (από το 1948)˙ πρόεδρος του τιμητικού τμήματος του Consiglio di Stato (1956) γενικός γραμματέας διπλωματικών διαφορών και προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας˙ μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου, μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 1964 μέχρις τις 3 Φεβρουαρίου 1976˙ απεβίωσε στις 18 Ιανουαρίου 2000.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1900 στο Βερολίνο˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (Χαϊδελβέργη, 1924)˙ επικουρικός δικαστής στα δικαστήρια του Βερολίνου˙ υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομίας (από το 1928 ως το 1935)˙ οικονομικός εμπειρογνώμων˙ διευθυντής διοικήσεως στα νοσοκομεία του Βερολίνου˙ Υφυπουργός της Κυβερνήσεως της Έσσης για τις ομοσπονδιακές υποθέσεις, μέλος της διευθυντικής επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της αμερικανικής ζώνης κατοχής στη Στουτγάρδη (1946)˙ βοηθός διευθυντής (1947-1948), στη συνέχεια προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας (1948-1949) της διοικήσεως οικονομίας της ενοποιημένης οικονομικής ζώνης της Γερμανίας˙ μέλος του κοινοβουλευτικού συμβουλίου (1948-1949)˙ Υφυπουργός στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (1949-1963)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Φεβρουαρίου 1963 μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 1970˙ απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 1976.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1908˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής˙ δικηγόρος στο cour d'appel de Paris˙ έφεδρος λοχαγός˙ μέλος της μυστικής διευθυντικής επιτροπής (Comite directeur clandestin) του αντιστασιακού κινήματος "Resistance" και μέλος του αντιστασιακού κινήματος Mouvement de liberation nationale˙ μέλος της Προσωρινής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως˙ βουλευτής Παρισιού (1945-1958)˙ βουλευτής του διοικητικού διαμερίσματος Hautes-Alpes (Νοέμβριος 1958)˙ Υπουργός Δικαιοσύνης (επανειλημμένα μεταξύ 1948 και 1958)˙ υπουργός αρμόδιος για την παροχή αρωγής και τη συνεργασία μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και των κρατών μελών της Κοινότητας, στη συνέχεια μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και των υπερποντίων διοικητικών διαμερισμάτων και εδαφών και της Σαχάρας (Ιανουάριος 1959 - Αύγουστος 1961)˙ μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κινήματος (Mouvement europeen)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 18 Μαΐου 1962 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 1967˙ Πρόεδρος από τις 10 Οκτωβρίου 1967 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 1976˙ απεβίωσε στις 9 Αυγούστου 2004.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 1907 στη Βερόνα˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου Πάδουας (1928)˙ βοηθός στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας του Δικαίου της Πάδουας (1929)˙ ελεύθερος καθηγητής αστικού δικαίου (1935)˙ καθηγητής αστικού δικαίου στη Ferrara (1935-1942)˙ έκτακτος καθηγητής αστικού δικαίου στη Βενετία (1941-1942)˙ τακτικός καθηγητής αστικού δικαίου στην Πάδουα από το 1942 και καθηγητής συγκριτικού δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο από το 1953˙ διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικού Δικαίου στην Πάδουα από το 1945˙ μέλος του Istituto Veneto της Βενετίας, των Ακαδημιών Πάδουας, Βερόνας και Ferrara˙ δικαστής από τις 8 Μαρτίου 1962 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 1972, στη συνέχεια γενικός εισαγγελέας από τις 9 Ιανουαρίου 1973 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1976˙ απεβίωσε στις 18 Απριλίου 1998.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

γεννήθηκε στην Castellaneta στις 17 Φεβρουαρίου 1910˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (1932), δικηγόρος μέχρι το 1939˙ εισήλθε κατόπιν διαγωνισμού στην υπηρεσία της «Avvocatura generale dello Stato» [ιταλικού αντιστοίχου του νομικού συμβουλίου του κράτους] και προήχθη στη συνέχεια στη θέση του Sostituto avvocato generale dello Stato (1955)˙ βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (1939-1950)˙"commissario governativo" της εκδοτικής εταιρίας "Il Giornale d'Italia" (1944-1946)˙ νομικός σύμβουλος του "Poligrafico dello Stato" (1946-1948)˙ εκπρόσωπος της Ιταλικής Κυβερνήσεως στις επιτροπές συμβιβασμού της συνθήκη ειρήνης (1948-1950)˙ νομικός σύμβουλος της διεθνούς ζώνης της Ταγγέρης (1951-1953) και της Ανωτάτης Αρχής της ΕΚΑΧ (1953-1956)˙ νομικός εμπειρογνώμων της ιταλικής αντιπροσωπείας για τη σύνταξη των Συνθηκών της Ρώμης˙ συγγραφέας πολλών νομικών έργων˙ δικαστής στο Δικαστήριο (1958-1961)˙ απεβίωσε στις 5 Αυγούστου 1984.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1918 στο Rotterdam˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (1941)˙ νομικός συνεργάτης του "Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel", μετά την απαγόρευση του οργανισμού αυτού από τον κατακτητή συνέχισε παρανόμως τη δραστηριότητά του (1941-1945)˙ καθηγητής δημοσίου και διοικητικού δικαίου στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (από το 1945)˙ πρόεδρος της "Nederlandse Verening voor Administratief Recht" (1948-1958)˙ από το 1955, μέλος της Βασιλικής Ολλανδικής Ακαδημίας Επιστημών˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 29 Μαρτίου 1979, Πρόεδρος από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1964˙ καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Groningen (1979-1984)˙ απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 1992.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1889 στην Chivenna˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ ειρηνοδίκης ("pretore") στο Caraglio (1920) και στο Τορίνο (1924)˙ πρόεδρος του Tribunale της Ρόδου (1928), τοποθετηθείς κατόπιν στο Tribunale της Ρώμης (1934)˙ προξενικός δικαστής στο προξενικό δικαστήριο του Καΐρου (1936)˙ αποσπασμένος στο Υπουργείο Εξωτερικών (1940)˙ πρόεδρος του Corte d'appello της Ρόδου (1941)˙ δικαστής στο Corte d'appello της Aquila και, κατόπιν, της Ρώμης (1945)˙ αποσπασμένος στην εισαγγελία του Corte di cassazione (1948)˙ αντεισαγγελέας του Corte di cassazione (1951), πρόεδρος τμήματος του Corte di cassazione (1958)˙ δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1964˙ απεβίωσε στις 6 Φεβρουαρίου 1974.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1899˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ σπουδές πολιτικής οικονομίας και νομικής (Κολωνία, Μόναχο, Freiburg, Βόννη)˙"Gerichtsassessor" και δικαστής (Κολωνία, 1932)˙ δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλογου Βερολίνου μέχρι το 1946˙ δικηγόρος στο Landgericht και το Oberlandesgericht του Saarbrucken˙ από το 1947 μέχρι το 1952 ασχολήθηκε κυρίως με το αλλοδαπό δίκαιο, υποστήριξε τα γερμανικά συμφέροντα ενώπιον των αρχών και των δικαιοδοτικών οργάνων που είχαν συσταθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος κατοχής, καθώς και ενώπιον των αλλοδαπών διοικητικών και δικαστικών αρχών˙ ειδικές αποστολές για λογαριασμό της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβερνήσεως πριν από την εγκατάσταση διπλωματικών υπηρεσιών στο εξωτερικό˙ από το 1947 μέχρι το 1948 μετέσχε στις εργασίες της "Sonderstelle fur Geld und Kredit" στο Homburg, οι οποίες επρόκειτο να προετοιμάσουν τη νομισματική μεταρρύθμιση˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο (1953-1973)˙ απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου 1984.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1900 στο Meudon˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ εισήλθε στο γαλλικό Conseil d'Etat κατόπιν διαγωνισμού, ως auditeur de deuxieme classe (1924), ως auditeur de premiere classe (1929), ως πάρεδρος (1934) του Conseil d'Etat, σύμβουλος επικρατείας τοποθετημένος στο τμήμα οικονομικών (1945)˙ commissaire du gouvernement (εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου)˙ μετέσχε με την ιδιότητα του νομικού εμπειρογνώμονα στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ (1950)˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 4 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 1964˙ απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 1986.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1899˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ σπουδές νομικής (στο Leiden)˙ εργάσθηκε στη γενική γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη˙ δικαστής στο Rechtbank του Amsterdam˙ μέλος της διεθνούς ναυτιλιακής επιτροπής˙ διευθυντής της υπηρεσίας εξωτερικού εμπορίου στο Υπουργείο Οικονομικών (1934)˙ αιχμάλωτος πολέμου˙ το 1945 επανήλθε στα καθήκοντά του στο ίδιο υπουργείο˙ παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης˙ κύριος συντάκτης, όσον αφορά τις Κάτω Χώρες, του σχεδίου της ενώσεως Benelux˙ δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 10 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 1973.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1898 στο Falk˙ λουξεμβουργιανής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής˙ δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο του Λουξεμβούργου (1922-1927)˙ attache στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1927-1929)˙ ειρηνοδίκης (1929-1930)˙ αντεισαγγελέας (1930-1937), δικαστής στο tribunal d'arrondissement (1937-1945)˙ δικαστής στο Cour superieure de justice (1945-1952)˙ δικαστής στο δικαιοδοτικό τμήμα του Conseil d'Etat (1951-1952)˙ έκτακτος καθηγητής στο πανεπιστήμιο των Βρυξελλών˙ μέλος του Conseil d'Etat του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου˙ μέλος της επιτροπής της Benelux για την εναρμόνιση του δικαίου˙ πρόεδρος της εθνικής επιτροπής στη Συνδιάσκεψη της Χάγης επί του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, πρόεδρος της επιτροπής νομοθετικών μελετών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου˙ δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 4 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 1964˙ Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 8 Οκτωβρίου 1964 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 1967˙ πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Συνδέσεως μεταξύ της ΕΟΚ και των συνδεδεμένων με την Κοινότητα αφρικανικών κρατών και της Μαδαγασκάρης (1965-1967)˙ απεβίωσε στις 9 Δεκεμβρίου 1967.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1896 στο Παρίσι˙ γαλλικής ιθαγενείας˙ γενικός φορολογικός επιθεωρητής˙ μέλος του Institut de France˙ αλλοδαπό μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Βελγίου και της Accademia Nazionale dei Lincei˙ φορολογικός εποθεωρητής (1923)˙ καθηγητής στο Institut de statistique του Πανεπιστημίου Παρισιού (1923-1930)˙ charge de mission στο γραφείο του Πρωθυπουργού R˙ Poincare, του Υπουργού Οικονομικών (1926)˙ μέλος του οικονομικού τμήματος της γραμματείας της Κοινωνίας των Εθνών (1927)˙ οικονομικός ακόλουθος στην πρεσβεία της Γαλλίας στο Λονδίνο (1930)˙ καθηγητής στην Ecole libre des sciences politiques (από το 1933)˙ βοηθός διευθυντής της υπηρεσίας «mouvement general des fonds» στο Υπουργείο Οικονομικών (1934)˙ διευθυντής της δημόσιας υπηρεσίας οικονομικών «mouvement general des fonds» (1936-1939)˙ σύμβουλος επικρατείας επί θητεία (conseiller d'Etat en service extraordinaire) (1936)˙ υποδιοικητής της Banque de France (1939)˙ αναπληρωματικός εκπρόσωπος στην πρώτη και τη δεύτερη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (1946)˙ γαλλικής ιθαγενείας μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Απασχολήσεως των Ηνωμένων Εθνών (1946)˙ επίτιμος πρόεδρος της Societe d'economie politique του Παρισιού και της Societe de statistique του Παρισιού˙ επίτιμος πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Φιλοσοφίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών˙ δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 4 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 18 Μαΐου 1962˙ Κατά την εγκαθίδρυση της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας διηύθυνε την επιτροπή εμπειρογνωμώνων στην οποία ο στρατηγός de Gaulle είχε αναθέσει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος οικονομικής ανασυγκροτήσεως, το πιο θεαματικό μέτρο της οποίας ήταν η δημιουργία του νέου γαλλικού φράγκου («nouveau franc» ή «franc lourd»)˙ Από το 1962 μέχρι το 1974 διατέλεσε μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου˙ Τιμηθείς με το παράσημο Grand-Croix de la Legion d'honneur, μέλος της Academie des sciences morales et politiques, ο Jacques Rueff, ο οποίος κατείχε τη θέση του chancelier του Institut de France, εξελέγη μέλος της Academie francaise στις 30 Απριλίου 1964 στην έδρα του Jean Cocteau, με 18 ψήφους έναντι 6 υπέρ του ποιητή Andre Berry˙ Την 1η Απριλίου 1965 έγινε δεκτός από τον Andre Maurois˙ Απεβίωσε στις 23 Απριλίου 1978.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1895 στο Orp-le-Grand (Βέλγιο)˙ βελγικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (1922)˙ μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Louvain και, στη συνέχεια, του Nivelles˙ βουλευτής του διαμερίσματος της Nivelles στο εθνικό Κοινοβούλιο (Chambre des representants) (1936-1946)˙ Υπουργός Γεωργίας (1945)˙ έγκαταλείπει την πολιτική (1946) και επιστρέφει στη δικηγορία (1946-1949), πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Office des sequestres (1949-1953), censeur της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου, ανώτατος διοικητικός υπάλληλος της Societe nationale de la petite propriete terrienne μέχρι τον Μάρτιο του 1953, ασχολείται με τη δημοσιογραφία από το 1931 μέχρι το 1940 και από το 1944 μέχρι το 1945 στα έντυπα: "Le vingtieme siecle", "Le Soir", "La cite"˙ δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 4 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 1967˙ απεβίωσε στις 24 Αυγούστου 1976.

Otto RIESE
Otto RIESE

γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1894 στη Φραγκφούρτη επί του Μάιν˙ γερμανικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής (1921)˙ δικαστής στο Landgericht της Φραγκφούρτης επί του Μάιν (1923)˙ υπηρέτησε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1925-1928)˙ σπουδές αγγλικού δικαίου (Λονδίνο, 1928)˙ επιφορτισμένος με διδακτικά καθήκοντα (1932), έκτακτος καθηγητής (1935), τακτικός καθηγητής (1949), κοσμήτορας της Νομικής Σχολής (1950), επίτιμος καθηγητής (1951) του Πανεπιστημίου της Λωζάνης˙ πρόεδρος τμήματος στο Bundesgerichtshof της Καρλσρούης˙ μέλος της διεθνούς τεχνικής επιτροπής νομομαθών επί θεμάτων εναέριας κυκλοφορίας (από το 1926)˙ δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 4 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 1958 μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 1963˙ απεβίωσε στις 4 Ιουνίου 1977.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1888 στο Dordrecht˙ ολλανδικής ιθαγενείας˙ γενικός γραμματέας της διεθνούς συνομοσπονδίας χριστιανικών συνδικάτων (1920-1952)˙ εκπρόσωπος σε πολλές διεθνείς διασκέψεις επί θεμάτων εργασίας, αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, πρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέλος της Άνω (1929) και της Κάτω Βουλής (1939-1952) των Κάτω Χωρών˙ δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΚΑΧ από τις 4 Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1958˙ απεβίωσε στις 26 Αυγούστου 1963.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1879 στη Ρώμη˙ ιταλικής ιθαγενείας˙ διδάκτωρ νομικής, δικαστικός λειτουργός (1901)˙ δικαστής στο Tribunale di Roma (1913)˙ δικαστής στο Tribunale di Roma (1923)˙ δικαστής στο Corte di cassazione (1926)˙ πρώτος πρόεδρος του Corte d'appello του Trieste (1930)˙ γενικός εισαγγελέας του Corte di cassazione (1944)˙ πρόεδρος του Tribunale superiore delle acque (1948)˙ πρώτος επίτιμος πρόεδρος του Corte di cassazione (1949)˙ βοηθός γενικός γραμματέας της Κοινωνίας των Εθνών (1932-1937)˙ πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εναρμονίσεως του ιδιωτικού δικαίου (1944)˙ μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (1949)˙ πρόεδρος του Δικαστηρίου από το 1952 μέχρι το 1958˙ απεβίωσε στις 29 Απριλίου 1962.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Γεννήθηκε το 1965· πτυχίο νομικής του πανεπιστημίου Loránd Eötvös της Βουδαπέστης (1990), πτυχίο ιστορίας της τέχνης (1992) και Master of Laws του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (1991)· διδάκτωρ νομικής (2004)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Βουδαπέστης (1995-2016)· συνεργαζόμενος καθηγητής νομικής (1991-2005) και καθηγητής νομικής (2005-2016) στο πανεπιστήμιο Loránd Eötvös· πρόεδρος του τμήματος εμπορικού δικαίου (2007-2013), στη συνέχεια πρόεδρος του τμήματος ιδιωτικού και εμπορικού δικαίου και καθηγητής (2013-2016) στο καθολικό πανεπιστήμιο Péter Pázmány της Βουδαπέστης· επισκέπτης καθηγητής στο καθολικό πανεπιστήμιο της Λυών (2013-2016)· διαιτητής στο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο του ουγγρικού χρηματιστηρίου και ad hoc διαιτητής (2004-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 13 Απριλίου 2016 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Γεννήθηκε το 1957· πτυχίο νομικής του πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (1979) και master στο Fletcher School of Law and Diplomacy του πανεπιστημίου Tufts (Ηνωμένες Πολιτείες) (1985)· καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο CEU San Pablo (1985-1993)· νομικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1983-1996)· γενικός γραμματέας του Center for the Advanced Study in the Social Sciences του Ιδρύματος Juan March (1991-1996)· γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών (1996-2001)· νομικός σύμβουλος (2001-2003)· δικηγόρος (2004-2005)· διευθυντής του master διεθνών σχέσεων και καθηγητής νομικής στο Instituto de Empresa (2007-2013)· ανώτερος νομικός σύμβουλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (2005-2016)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 13 Απριλίου 2016 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

γεννήθηκε το 1945· πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Γλασκώβης (MA 1965, LLB 1967) (αγγλική ιστορία και λογοτεχνία, δίκαιο)· δίπλωμα αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου Tulane της Λουιζιάνας (MCL 1969)· εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο Σκωτίας (1972) και στον δικηγορικό σύλλογο Νέας Υόρκης (1977)· κτήση της ιδιότητας του Queen’s Counsel (1988)· εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο Αγγλίας και Ουαλλίας (1996) και στον δικηγορικό σύλλογο Βρυξελλών (1999)· άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στους δικηγορικούς συλλόγους Εδιμβούργου, Βρυξελλών, Λονδίνου και Νέας Υόρκης· προσκεκλημένος καθηγητής (1991) και επίτιμος διδάκτωρ (2009) στο πανεπιστήμιο Γλασκώβης· bencher of Middle Temple (2012)· διαιτητής στο Διεθνές Εμπορικό επιμελητήριο (CCI), στο Διεθνές κέντρο διακανονισμού διαφορών από επενδύσεις (CIRDI) και στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (TAS)· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Michal Bobek
Michal Bobek

γεννήθηκε το 1977· master νομικής και master διεθνών σχέσεων (Πανεπιστημίου Καρόλου Πράγας)· πτυχίο αγγλικού δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πανεπιστήμιο του Cambridge)· Magister Juris (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, St. Edmund Hall)· διδάκτωρ νομικής (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας)· σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και στο Πανεπιστήμιο Queensland (Αυστραλία)· εισηγητής στο γραφείο του Προέδρου του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας (2005-2009), στη συνέχεια προϊστάμενος της υπηρεσίας έρευνας και τεκμηρίωσης του ίδιου δικαστηρίου (2008-2009)· κτήση της ικανότητας ασκήσεως καθηκόντων δικαστή στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2009)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία και ερευνητής (2013-2016) στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης· καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (2013-2015)· μέλος του τμήματος προσφυγών της εθνικής τράπεζας της Τσεχίας (2013-2015)· δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2013-2015)· συνιδρυτής και πρόεδρος της τσεχικής ενώσεως ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία και προσκεκλημένος καθηγητής πολλών πανεπιστημίων στην Ευρώπη και αλλού· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων στον τομέα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων του ανθρώπου, του (δημοσίου) συγκριτικού δικαίου και της θεωρίας του δικαίου· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

γεννήθηκε το 1964· πτυχίο νομικής στο πανεπιστήμιο του Aarhus (1991)· master ευρωπαϊκού δικαίου στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Bruges (1993)· επιφορτισμένος με τη διδασκαλία στα πανεπιστήμια του Aarhus (1991-1993) και της Κοπεγχάγης (1999-2001)· προσκεκλημένος καθηγητής στα πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Aalborg (από το 2008)· δικηγόρος στον δικηγορικό σύλλογο Δανίας (1995)· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-1999)· εισαγγελέας Κοπεγχάγης (1999-2000) και επιθεωρητής σε αστυνομικές περιφέρειες (2004-2006)· νομικός σύμβουλος του πρώτου εκπροσώπου του Δανού Πρωθυπουργού κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2000)· προϊστάμενος μονάδας στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Δικαίου (1999-2000)· προϊστάμενος τμήματος στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2000-2001) και προϊστάμενος τμήματος στο Γραφείο δικαίου της ιδιοκτησίας και υποχρεώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2001-2006)· ombudsman καταναλωτών οριζόμενος από τη Δανική Κυβέρνηση (2006-2014)· δικαστής στο Østre Landsret Κοπεγχάγης (2015)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Michail Vilaras
Μιχαήλ Βηλαράς
γεννήθηκε το 1950· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973)· μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) Εργατικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris II Panthéon-Sorbonne (1977)· δικηγόρος (1974-1980)· εθνικός εμπειρογνώμων στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988-1990), κατόπιν κύριος διοικητικός υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση V (Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις) (1990-1994)· εισηγητής, πάρεδρος και, από το 1999, σύμβουλος στο ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας· επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδας· μέλος της ελληνικής Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1996-1998)· διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Ελληνικής Κυβέρνησης (1996-1998)· δικαστής στο Πρωτοδικείο/Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2010, πρόεδρος τμήματος από το 2004 μέχρι το 2010)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2011-2012)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για τις μισθολογικές διαφορές των δικαστικών λειτουργών και του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2013-2014)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων των υποψηφίων για τη θέση δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2014-2015)· μέλος της επιτροπής που είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012-2015)· καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών (1995-1996 και 2012-2015)· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.
Nils Wahl
Nils Wahl

Γεννήθηκε το 1961· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου Στοκχόλµης (Σουηδία) (1995)· συνεργαζόµενος καθηγητής (docent) και κάτοχος της έδρας ευρωπαϊκού δικαίου Jean Monnet (1995)· καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου (πανεπιστήμιο Στοκχόλµης, 2001)· γενικός διευθυντής εκπαιδευτικού ιδρύµατος (1993-2004)· πρόεδρος του Nätverket för europarättslig forskning (δικτύου ερευνών ευρωπαϊκού δικαίου) (2001-2006)· µέλος του Rådet för konkurrensfrågor (Συμβουλίου Ανταγωνισμού, Σουηδία) (2001-2006)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2006-2012)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 28 Νοεμβρίου 2012 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2019· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ· πτυχιούχος (με άριστα) του τμήματος Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (Gray's Inn, 1979)· barrister (1979-2012)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόρειας Ιρλανδίας (1996)· Queen's Counsel (1997)· bencher του Gray's Inn (2003)· recorder του Crown Court (2003-2012)· ταμίας της United Kingdom Association for European Law (2001-2012)· ένας εκ των συντακτών του συλλογικού έργου European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3η έως 6η έκδ.)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

Γεννήθηκε το 1949· πτυχιούχος Νομικής και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο της Λιέγης)· Master of Laws (Harvard University, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)· επίτιμος διδάκτωρ (Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine)· καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης και στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης· βουλευτής (1977-1995)· υφυπουργός, υπουργός και Πρωθυπουργός της Περιφέρειας της Βαλλονίας (1980-1988)· αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (1988-1992)· αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Οικονομικών (1992-1995)· αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, υπουργός Εθνικής Άμυνας (1995)· δήμαρχος Verviers (1995)· δικαστής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1995-2003)· νομικός σύμβουλος, κατόπιν δικηγόρος (2004-2012)· υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου (2009-2012)· Γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

Γεννήθηκε το 1944· πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακή στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο της Coimbra· διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομίας (Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon Sorbonne)· υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων (νομική υπηρεσία 1969-1972)· καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Nova της Λισσαβώνας· καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Coimbra και στο Πανεπιστήμιο Lusíada της Λισσαβώνας (διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών)· μέλος της πορτογαλικής Κυβερνήσεως (1980-1983): υφυπουργός Εσωτερικών, παρά τη Προεδρία της Κυβερνήσεως, και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων· βουλευτής στο πορτογαλικό Κοινοβούλιο, αντιπρόεδρος της ομάδας των χριστιανοδημοκρατών (1986-1988)· πρόεδρος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1989-1995)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Λισσαβώνας, ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού (1996-2012)· μέλος της ομάδας προβληματισμού για το μέλλον του δικαιοδοτικού συστήματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «ομάδα Due» (2000)· πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003-2007)· πρόεδρος της Πορτογαλικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 1999)· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Οκτωβρίου 2012 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Lund (1975)· γραμματέας στο πρωτοδικείο της πόλεως Landskrona (1976-1978)· βοηθός δικαστής στο Διοικητικό Εφετείο (1978-1982)· αναπληρωτής στο Διοικητικό Εφετείο (1982)· νομικός σύμβουλος της μόνιμης συνταγματικής επιτροπής του σουηδικού Κοινοβουλίου (1983-1985)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών (1985-1990)· διευθυντής στη διεύθυνση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο Υπουργείο Οικονομικών (1990-1996)· διευθυντής στη διεύθυνση ειδικών φόρων καταναλώσεως στο Υπουργείο Οικονομικών (1996-1998)· φορολογικός σύμβουλος της μόνιμης αντιπροσωπείας της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2000)· γενικός διευθυντής νομικών υποθέσεων στο τμήμα φόρων και τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών (2000-2005)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (2005-2009)· πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου του Göteborg (2009-2011)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

Γεννήθηκε το 1952· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Vilnius (1974-1979)· διδάκτωρ Νομικών Επιστημών στη Νομική Ακαδημία της Λιθουανίας (1999)· δικηγόρος Λιθουανίας (1979-1990)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου (κοινοβουλευτικής συνελεύσεως) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1990-1992), στη συνέχεια μέλος του Seimas (Κοινοβουλίου) της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και μέλος της επιτροπής κρατικών και νομικών υποθέσεων (1992-1996)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1996-2005), στη συνέχεια σύμβουλος του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (από το 2006)· βοηθός στην έδρα Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Mykolas Romeris (1997-2000), στη συνέχεια συνεργαζόμενος καθηγητής (2000-2004), κατόπιν καθηγητής (από το 2004) στην εν λόγω έδρα και, τέλος, επικεφαλής στην έδρα αυτή (2005-2007)· κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Mykolas Romeris (2007-2010)· μέλος της «επιτροπής της Βενετίας» (2006-2010)· ένας από τους υπογράψαντες την πράξη της 11ης Μαρτίου 1990 περί ανακτήσεως της ανεξαρτησίας της Λιθουανίας· συντάκτης πολλών νομικών δημοσιεύσεων· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 6 Οκτωβρίου 2010 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Γεννήθηκε το 1951· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα)· δικαστής στο Πρωτοδικείο της Μπρατισλάβα· δικαστής στο Εφετείο επιφορτισμένος με τις υποθέσεις αστικού δικαίου και αντιπρόεδρος του Εφετείου της Μπρατισλάβα· μέλος του τμήματος Αστικού και Οικογενειακού Δικαίου του Ινστιτούτου Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης· έκτακτος δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο επιφορτισμένος με τις υποθέσεις εμπορικού δικαίου· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (2000-2004)· δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2009· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Camelia Toader
Camelia Toader

γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής (1986), διδάκτωρ Νομικής (1997) (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου)· πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Buftea (1986-1988)· πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο του 5ου τομέα Βουκουρεστίου (1988-1992)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βουκουρεστίου (1992) λέκτορας (1992-2005) και στη συνέχεια από το 2005 καθηγήτρια αστικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου· διάφορες διδακτορικές και ερευνητικές μελέτες στο Ινστιτούτο Max Planck ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αμβούργο (μεταξύ 1992 και 2004)· προϊσταμένη του τμήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (1997-1999)· δικαστής στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (1999-2007)· επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (2000)· δίδαξε κοινοτικό δίκαιο στο Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών (2003 και 2005-2006)· μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων νομικών επιθεωρήσεων· από το 2010 αντεπιστέλλον μέλος και, από το 2017, μόνιμο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου και επίτιμη ερευνήτρια του κέντρου μελετών ευρωπαϊκού δικαίου του ινστιτούτου νομικών σπουδών της ρουμανικής Ακαδημίας· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 12 Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Γεννήθηκε το 1967· πτυχίο Νομικής με άριστα (1985-1990) και διδακτορικές σπουδές (1990-1993) στο Universidad Complutense της Μαδρίτης· εισαγγελέας (2000-2003) της πόλεως Gerona· σύμβουλος επί δικαστικών ζητημάτων και ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Προσωρινή Αρχή του Συνασπισμού στη Βαγδάτη του Ιράκ (2003-2004)· πρωτοδίκης πολιτικών δικαστηρίων και ανακριτής στη Gerona· (2003-2007)· πρόεδρος πρωτοδικών (2008)· αναπληρωτής προϊστάμενος της ενοποιημένης αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ EUJUST LEX-IRAQ, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2006)· νομικός σύμβουλος στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας (2006-2011 και 2013)· υφυπουργός στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως (2012-2013)· πολιτικός εμπειρογνώμων επί ζητημάτων κράτους δικαίου και μεταρρυθμίσεως του τομέα της ασφαλείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2011)· εξωτερικός εμπειρογνώμων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ποινική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011-2013)· διαλέξεις και πολυάριθμα άρθρα στους τομείς της πολιτικής διαχειρίσεως κρίσεων, την ανασυγκροτήσεως της δικαιοσύνης, του συνταγματικού δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του ποινικού δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισμού· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 16 Σεπτεμβρίου 2013 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Γεννήθηκε το 1960· πτυχιούχος του Trinity College του Δουβλίνου (τομέας Νομικής) (1984) και της Σχολής του Honourable Society of King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986)· κύριο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Honourable Society of King's Inns (από το 2013)· βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cork (από το 2015)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιρλανδικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 1997)· Barrister-at-Law (1986-90 και 1997-2003) και Senior Counsel (2003-13) του Δικηγορικού Συλλόγου Ιρλανδίας· εισηγητής σε γραφείο δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1990-97)· αντιπρόεδρος του Council of European National Youth Committees (1979-81)· γενικός γραμματέας στο Συντονιστικό Γραφείο των Ενώσεων Μαθητών Ευρωπαϊκών Σχολείων (1977-84)· γενικός γραμματέας της ιρλανδικής Ένωσης Μαθητών (1977-79)· μέλος της μόνιμης αντιπροσωπείας του Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) στα δικαστήρια της ΕΕ και της ΕΖΕΣ (2006-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021· 7 Οκτωβρίου 2021· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2021. στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Βίλνιους (1973)· διδάκτωρ Νομικής (1978), βοηθός και στη συνέχεια λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βίλνιους (1977-1992)· σύμβουλος στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (1990-1992)· σύμβουλος στην Πρεσβεία της Λιθουανίας στο Βέλγιο (1992-1994)· σύμβουλος στην Πρεσβεία της Λιθουανίας στη Γαλλία (1994- 1996)· μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1996-1999)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας (1999-2011)· λέκτορας στην έδρα Ποινικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου του Βίλνιους (2003-2013)· αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στο κοινό εποπτικό όργανο της Eurojust (2004-2011)· δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (2011-2013)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 16 Σεπτεμβρίου 2013 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Carl Wetter
Carl Wetter

Γεννήθηκε το 1949· πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (Bachelor of Arts, 1974) και Νομικής (Master of Laws, 1977) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας· διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (1977)· μέλος του σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου (από το 1983)· μέλος της σουηδικής ομάδας εργασίας για το δίκαιο του ανταγωνισμού στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)· εντεταλμένος διδασκαλίας του Δικαίου του Ανταγωνισμού (Πανεπιστήμια του Lund και της Στοκχόλμης)· πολυάριθμες δημοσιεύσεις· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 18 Μαρτίου του 2013 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

Γεννήθηκε το 1950· πτυχιούχος Νομικής (Πανεπιστήμιο Ρώμης, La Sapienza, 1973)· δίπλωμα Ανωτάτων Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Κολέγιο της Ευρώπης (Bruges, 1974-1975)· υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας, 1975-1976)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1976-1991 και 1994-1995)· εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο (1990-1991)· εισηγητής στο γραφείο του δικαστή G. F. Mancini στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1994)· νομικός σύμβουλος των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων M. Monti (1995-1997) και F. Bolkestein (2000-2002)· διευθυντής της διευθύνσεως Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων (2002-2003), της διευθύνσεως Υπηρεσιών, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ΜΜΕ και Προστασίας Δεδομένων (2003-2005) και της διευθύνσεως Υπηρεσιών (2005-2011) στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· κύριος νομικός σύμβουλος και διευθυντής της ομάδας «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, αστικό και ποινικό δίκαιο» στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2012)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 17 Σεπτεμβρίου 2012 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Γεννήθηκε το 1948· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (1971)· μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εργατικό Δίκαιο και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Πανεπιστήμιο Γενεύης (1973-1974)· διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (1980)· δόκιμος βοηθός (1971-1973), μόνιμος βοηθός (1974-1985), στη συνέχεια εντεταλμένος διδασκαλίας Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (1985-1990)· κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας (1990-1991)· βοηθός γενικός διευθυντής (1991-1992), στη συνέχεια διευθυντής (1992-1996) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας· λέκτορας (1997), στη συνέχεια καθηγητής στην Εθνική Σχολή Πολιτικών και Διοικητικών Μελετών, Βουκουρέστι (2000)· υφυπουργός στο Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (2001-2005)· προϊστάμενος τμήματος στο Νομοθετικό Συμβούλιο της Ρουμανίας (1996-2001 και 2005-2009)· διευθυντής και ιδρυτικό µέλος της Revue roumaine de droit européen· πρόεδρος της Ρουμανικής Εταιρίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (2009-2010)· εκπρόσωπος της Ρουμανικής Κυβερνήσεως ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009-2010)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της 26ης Νοεμβρίου 2010 έως τις 19 Σεπτεμβρίου το 2016.

Dimitrios Gratsias
Δημήτριος Γρατσίας

Γεννήθηκε το 1957· πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1980)· diplôme d'Études Approfondies (DEA) Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981)· certificat του Πανεπιστημιακού Κέντρου Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Paris I) (1982)· εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας (1985-1992)· πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (1992-2005)· εισηγητής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1994-1996)· επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (1998 και 1999)· Σύμβουλος της Επικρατείας (2005)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2006)· μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2008)· επιθεωρητής Διοικητικών Δικαστηρίων (2009-2010)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 25 Οκτωβρίου 2010 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Γεννήθηκε το 1950· σπουδές στο Πανεπιστήμιο Erlangen-Nürnberg (1970-1975)· Rechtsreferendar στο Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νυρεμβέργης (1975-1978)· διοικητικός υπάλληλος στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας (1978-1982)· διοικητικός υπάλληλος στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1982)· διοικητικός υπάλληλος στο ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, επιφορτισμένος με ζητήματα κοινοτικού δικαίου και ανταγωνισμού (1983-1992)· προϊστάμενος του τμήματος «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (1992-2007) του Υπουργείου Δικαιοσύνης· προϊστάμενος της γερμανικής αντιπροσωπείας της ομάδας εργασίας «Δικαστήριο» του Συμβουλίου· εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 17 Σεπτεμβρίου 2007 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Miro Prek
Miro Prek

Γεννήθηκε το 1965· πτυχιούχος Νομικής (1989)· LL.M.· PhD· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (1994)· άσκησε διάφορα καθήκοντα στη δημόσια διοίκηση, κυρίως στην κυβερνητική υπηρεσία νομοθεσίας (βοηθός υφυπουργός και υποδιευθυντής, προϊστάμενος του τμήματος ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου) και στην υπηρεσία ευρωπαϊκών υποθέσεων (βοηθός υφυπουργός)· μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία συνδέσεως (1994-1996) και για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1998-2002), υπεύθυνος για τις νομικές υποθέσεις· δικηγόρος εν ενεργεία· υπεύθυνος τμήματος και ανώτερος εμπειρογνώμων για  χρηματοδοτούμενα από την Ένωση σχέδια σχετικά με την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την ευρωπαϊκή ενοποίηση κυρίως στα δυτικά Βαλκάνια· προϊστάμενος τμήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2004-2006)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 7 Οκτωβρίου 2006 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Γεννήθηκε το 1963· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Λεττονίας (1986)· επιθεωρήτρια του Υπουργείου Εσωτερικών για την περιφέρεια του Kirov και την πόλη της Ρίγας (1986-1989)· δικαστής στο Πρωτοδικείο της Ρίγας (1990-1994)· δικηγόρος (1994-1998 και Ιούλιος 1999-Μάιος 2000)· υπουργός Δικαιοσύνης (Νοέμβριος 1998-Ιούλιος 1999 και Μάιος 2000-Οκτώβριος 2002)· μέλος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (2001-2004)· μέλος του Κοινοβουλίου (2002-2004)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2020.

Yves BOT
Yves BOT

Γεννήθηκε το 1947· πτυχιούχος της Νομικής Σχολής της Rouen· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο Paris II Pantheon-Assas)· συνεργαζόμενος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Le Mans· αντεισαγγελέας, στη συνέχεια πρώτος αντεισαγγελέας του Le Mans (1974-1982)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Dieppe (1982-1984)· βοηθός εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο Στρασβούργου (1984-1986)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Bastia (1986-1988)· γενικός εισαγγελέας στο Εφετείο της Caen (1988-1991)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Le Mans (1991-1993)· ειδικός συνεργάτης στο γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης (1993-1995)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο του Nanterre (1995-2002)· εισαγγελέας στο Πλημμελειοδικείο Παρισιού (2002-2004)· γενικός εισαγγελέας στο Εφετείο Παρισιού (2004-2006)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2006 μέχρι τον θάνατό του, στις 9 Ιουνίου 2019.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Γεννήθηκε το 1949· διδάκτωρ Νομικής, βοηθός στον τομέα του οικονομικού δικαίου (πριν από το 1989), στη συνέχεια διδάκτωρ Επιστημών, καθηγήτρια Δικαίου Επιχειρήσεων (από το 1993) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας· μέλος του διοικητικού οργάνου της επιτροπής κινητών αξιών (1999-2002)· δικηγόρος· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου της Τσεχικής Κυβερνήσεως (1998-2004)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 12 Μαΐου 2004 τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Γεννήθηκε το 1947· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (1965-1969)· μέλος ΔΕΠ (βοηθός, λέκτορας, καθηγήτρια) στο Ινστιτούτο Νομικών Επιστημών της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών (1969-2004)· συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Max Planck Αλλοδαπού και Διεθνούς Δικαίου, τομέας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων του δημιουργού και δικαίου του ανταγωνισμού, στο Μόναχο (υποτροφία του Foundation AvH - 1985-1986)· δικηγόρος (1992-2000)· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (2001-2004)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016· απεβίωσε στις21 Μαΐου 2018.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Γεννήθηκε το 1946· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Szeged (1971)· διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Εργασίας (1971-1974)· εντεταλμένος διδασκαλίας και καθηγητής (1974-1989), κοσμήτορας της Νομικής Σχολής (1989-1990) και αντιπρύτανης (1992-1997) του Πανεπιστημίου του Szeged· δικηγόρος· μέλος του προεδρείου του εθνικού οργανισμού ασφαλίσεως γήρατος· αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφαλίσεως (1998-2002)· μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της Διεθνούς Ενώσεως Κοινωνικής Ασφαλίσεως· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1998-2004)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 12 Μαΐου 2004 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Γεννήθηκε το 1959· πτυχιούχος Νομικής (Πανεπιστήμιο Λιέγης, 1981)· επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημονικών Ερευνών (1985-1989)· νομικός σύμβουλος στο Κοινοβούλιο (Chambre des représentants, 1981-1990)· διδάκτωρ Νομικής (Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, 1990)· καθηγητής (Πανεπιστήμια Λιέγης και Στρασβούργου, Κολέγιο της Ευρώπης, Institut royal superieur de Défense, Πανεπιστήμιο Montesquieu του Bordeaux· collège Michel Servet des universités de Paris· facultés Notre-Dame de la Paix στη Namur)· ειδικός εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών (1995-1999)· διευθυντής ευρωπαϊκών σπουδών του Institut royal des relations internationales (1998-2003)· πάρεδρος στο βελγικό Conseil d'État (2001-2003)· σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1990-2003)· μέλος του Observatoire Internet (2001-2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 του Οκτώβρη 2003 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Γεννήθηκε το 1956· σπουδές στη Λισσαβώνα, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο· δικηγορία στην Πορτογαλία και στις Βρυξέλλες· ελεύθερη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών· εισηγήτρια στο γραφείο του Πορτογάλου δικαστή J. C. Moitinho de Almeida στο Δικαστήριο (1986-2000) και, κατόπιν, στο γραφείο του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου B. Vesterdorf (2000-2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 31 του Μαρτίου του 2003 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, το 2016.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Γεννήθηκε το 1948· πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Cambridge (BA 1969, MA 1973) (Mechanical Sciences and Law)· μέλος του αγγλικού Δικηγορικού Συλλόγου από το 1970, εν συνεχεία δικηγόρος στο Λονδίνο (1971-1999) και στις Βρυξέλλες (1979-1999)· μέλος του ιρλανδικού Δικηγορικού Συλλόγου το 1981· Queen's Counsel από το 1987 και Bencher of the Middle Temple από το 1998· εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας στο Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και πρόεδρος της μόνιμης αντιπροσωπείας του CCBE στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (1995-1999)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της World Trade Law Association και της European Maritime Law Organisation (1993-2002)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 15 Δεκεμβρίου 1999 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015˙.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

Γεννήθηκε το 1938· καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και καθηγητής στην έδρα Jean Monnet του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πανεπιστήμιο της Bologna· επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης· επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια: Johns Hopkins (Bologna Center), St Johns (Νέα Υόρκη), Georgetown, Paris II, Georgia (Athens, ΗΠΑ) και Institut Universitaire International (Λουξεμβούργο)· συντονιστής του European Business Law Pallas Program που οργανώνει το Πανεπιστήμιο του Nijmegen· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις Συμβάσεις Δημοσίων Έργων· αναπληρωτής υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου κατά το εξάμηνο της ιταλικής προεδρίας του Συμβουλίου· μέλος της ομάδας προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και διευθυντής της συνόδου του 1997 του Κέντρου Ερευνών της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης για τον ΠΟΕ· δικαστής στο Πρωτοδικείο από τις 4 Μαρτίου 1998 μέχρι τις 3 Μαΐου 2006· Γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 4 Μαΐου 2006 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

Γεννήθηκε το 1955· σπουδές Οικονομίας, Γλωσσών και Νομικής στο King's College του Cambridge (1973-1977)· βοηθός και ερευνήτρια στο Corpus Christi College της Οξφόρδης (1977-1980)· μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (Middle Temple, 1980)· barrister (1980-1987 και 1990-2005)· εισηγήτρια στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα και, στη συνέχεια, δικαστή Sir Gordon Slynn (1987-1990)· καθηγήτρια Ευρωπαϊκού και Συγκριτικού Δικαίου (Director of European Legal Studies) στο University College του Λονδίνου (1990-1992)· καθηγήτρια (Lecturer) στη Νομική Σχολή (1992-1998), στη συνέχεια συνεργαζόμενη καθηγήτρια (Affiliated Lecturer) (1998-2005) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge· Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010)· Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (από το 2011)· συνεργαζόμενη καθηγήτρια και ερευνήτρια (Senior Research Fellow) στο Centre for European Legal Studies στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (1998-2005)· Queen's Counsel (1999)· Bencher of Middle Temple (2005)· Honorary Fellow του Corpus Christi College της Οξφόρδης (2010)· LL.D (h.c.) Γλασκώβη (2010)· Nottingham Trent (2011) και Στοκχόλμη (2014)· γενική εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 11 Ιανουαρίου 2006 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

Γεννήθηκε το 1955· πτυχιούχος Νομικής και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου· επιστημονικός συνεργάτης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέλου· σύμβουλος του Κοινοβουλίου της Λεττονίας επί ζητημάτων διεθνούς και συνταγματικού δικαίου και νομοθετικής μεταρρυθμίσεως· πρέσβης της Λεττονίας στη Γερμανία και την Ελβετία (1992-1993), στην Αυστρία, την Ελβετία και την Ουγγαρία (1994-1995)· Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης, υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών (1993-1994)· μέλος του Δικαστηρίου Συμβιβασμού και Διαιτησίας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ (από το 1997)· μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (από το 2001)· εξελέγη το 1995 δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επανεξελέγη το 1998 και το 2001· πολλές δημοσιεύσεις στους τομείς του συνταγματικού και του διοικητικού δικαίου, της νομοθετικής μεταρρυθμίσεως και του κοινοτικού δικαίου· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2019.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας (1975)· βοηθός καθηγητής (1974-1990), αναπληρωτής κοσμήτορας (1989-1991) και προϊστάμενος του τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (1990-1992) στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχοσλοβακίας (1992)· πρέσβης στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1993-1998)· πρόεδρος της επιτροπής εκπροσώπων των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (1995)· γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικών (1998-2000)· πρόεδρος του τσεχοσλοβακικού παραρτήματος της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (1999-2001)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (2000-2004)· μέλος του νομοθετικού συμβουλίου (1998-2000)· μέλος του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (από το 2000)· καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Masaryk του Brno (2001)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004 μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2020.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

Γεννήθηκε το 1947· διδάκτωρ Νομικής στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο Μάλτας το 1973· καθήκοντα στη δημόσια διοίκηση της Μάλτας ως Notary to Government το 1975· σύμβουλος της Δημοκρατίας το 1978, πρώτος σύμβουλος της Δημοκρατίας το 1979, βοηθός Attorney General το 1988· διορισμός ως Attorney General από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας το 1989· εντεταλμένος διδασκαλίας του Αστικού Δικαίου με μερική απασχόληση στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας (1985-1989)· μέλος του πανεπιστημιακού συμβουλίου της Μάλτας (1998-2004)· μέλος της επιτροπής για την απονομή της δικαιοσύνης (1994-2004)· μέλος της διευθύνουσας επιτροπής του Κέντρου Διαιτησίας της Μάλτας (1998-2004)· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.

Endre Juhász
Endre Juhász

Γεννήθηκε το 1944· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Szeged, Ουγγαρία (1967)· εισαγωγικές εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Ουγγαρίας (1970)· σπουδές τρίτου κύκλου στο Συγκριτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία (1969, 1970, 1971, 1972)· υπάλληλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου (1966-1974), διευθυντής νομοθετικών υποθέσεων (1973-1974)· πρώτος εμπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, υπεύθυνος για κοινοτικά ζητήματα (1974-1979)· διευθυντής στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου (1979-1983)· πρώτος εμπορικός ακόλουθος και, στη συνέχεια, εμπορικός σύμβουλος στην Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Ουάσιγκτον DC, Ηνωμένες Πολιτείες (1983-1989)· γενικός διευθυντής στο Υπουργείο Εμπορίου και στο Υπουργείο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1989-1991)· επικεφαλής της ομάδας απεσταλμένων για τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ, αφενός, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και, αφετέρου, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους (1990-1991)· γενικός γραμματέας του Υπουργείου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, διευθυντής του γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων (1992)· υφυπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1993-1994)· υφυπουργός, πρόεδρος του γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου (1994)· πληρεξούσιος υπουργός, προϊστάμενος της διπλωματικής αποστολής της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος 1995-Μάιος 2003)· επικεφαλής της ομάδας απεσταλμένων για τη διαπραγμάτευση της ένταξης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιούλιος 1998-Απρίλιος 2003)· υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για τον συντονισμό των ζητημάτων ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (από τον Μάιο του 2003)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 11 Μαΐου 2004 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

Γεννήθηκε το 1954· πτυχιούχος Νομικής (Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης)· abogado del Estado στη Μάλαγα· abogado del Estado στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, Τουρισμού και Επικοινωνιών, καθώς και στη συνέχεια στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών· abogado del Estado-Jefe της αρμόδιας για τις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου νομικής υπηρεσίας και γενική υποδιευθύντρια της υπηρεσίας νομικής αρωγής επί κοινοτικών και διεθνών θεμάτων του Abogacia General del Estado (Υπουργείου Δικαιοσύνης)· μέλος της ομάδας προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος· προϊσταμένη της ισπανικής αποστολής στην ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» για τη μεταρρύθμιση του κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος στη Συνθήκη της Νίκαιας και στην ad hoc ομάδα «Δικαστήριο» του Συμβουλίου· καθηγήτρια Κοινοτικού Δικαίου στη Διπλωματική Σχολή της Μαδρίτης· συνδιευθύντρια της επιθεωρήσεως Noticias de la Union Europea· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2003· Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 9 Οκτωβρίου 2018 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Allan ROSAS
Allan ROSAS

Γεννήθηκε το 1948· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Turku (Φινλανδία)· καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Turku (1978-1981) και στην Abo Akademi (Turku/Abo) (1981-1996)· διευθυντής του Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ως άνω εκπαιδευτικού ιδρύματος (1985-1995)· διάφορες θέσεις ευθύνης σε πανεπιστήμια της χώρας του και στο εξωτερικό· μέλος επιστημονικών συλλόγων· συντονιστής διαφόρων ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, εθνικών και διεθνών, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: κοινοτικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνταγματικό δίκαιο και συγκριτικό δίκαιο δημοσίας διοικήσεως· εκπρόσωπος της Φινλανδικής Κυβερνήσεως ως μέλος ή σύμβουλος φινλανδικών αντιπροσωπειών σε διάφορες διεθνείς διασκέψεις· εμπειρογνώμων του φινλανδικού δικαίου σε κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές νομικές επιτροπές στη Φινλανδία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη, στην Unesco, στην Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης· από το 1995, κύριος νομικός σύμβουλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις· από τον Μάρτιο του 2001, βοηθός γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 17 Ιανουαρίου 2002 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

Γεννήθηκε το 1940· καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ρώμη· καθηγητής στα Πανεπιστήμια «Istituto Orientale» (1969-1979) και «Federico II» της Νάπολης (1979-1992), της Κατάνης (1969-1977) και του Μογκαντίσου (1967-1972)· δικηγόρος στο ιταλικό Γεννήθηκε το 1940· καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο La Sapienza, Ρώμη· καθηγητής στα Πανεπιστήμια «Istituto Orientale» (1969-1979) και «Federico II» της Νάπολης (1979-1992), της Κατάνης (1969-1977) και του Μογκαντίσου (1967-1972)· δικηγόρος στο ιταλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο· νομικός σύμβουλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ιταλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1984-1992)· μέλος της ιταλικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών έργων, μεταξύ των οποίων σχολιασμένες εκδόσεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Κώδικες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ιδρυτής και διευθυντής από το 1996 του περιοδικού Il Diritto dell'Unione Europea· μέλος της διοικούσας ή της συντακτικής επιτροπής σε διάφορα νομικά περιοδικά· εισηγητής σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια· διαλέξεις και μαθήματα σε διάφορα διεθνή ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων η Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (1987)· μέλος της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε για την εξέταση των οικονομικών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1999)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2000 έως τις 3 Μαΐου 2006· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 4 Μαΐου 2006 έως 8 Οκτωβρίου 2018; αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 8 Οκτωβρίου 2015 έως τις 8 Οκτωβρίου 2018.