Návštěvy skupin

Soudní dvůr Evropské unie se snaží občanům přibližovat, a to mimo jiné i prostřednictvím pořádání návštěv. Cílem těchto návštěv je umožnit lepší pochopení smyslu existence a základní úlohy unijních soudů a ukázat, jak rozsudky Soudního dvora přímo ovlivňují život evropských občanů.

Kvůli specifické povaze jeho činnosti navštěvují Soudní dvůr Evropské unie v místě jeho sídla v Lucemburku nejrůznější skupiny odborníků – např. vnitrostátních soudců, advokátů, vysokoškolských učitelů, podnikových právníků atd. Ve velmi hojném počtu na Soudní dvůr přicházejí i další návštěvníci, především studenti práva.

Přestože doporučovaným způsobem seznamování se se Soudním dvorem zůstávají prezenční návštěvy, v současné době je možné tento orgán navštívit i virtuálně.

Návštěvy Soudního dvora mohou probíhat pouze v dobách soudních zasedání a konají se v pracovní dny od 8:00 do 17:30 hodin.

Více informací o návštěvách individuálních návštěvníků či návštěvách turistických skupin naleznete na příslušných stránkách.

Návštěvy organizované oddělením seminářů a návštěv jsou bezplatné a pořádají se ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Služba návštěv Soudního dvora Evropské unie v rámci systému „EMAS“ vykonává všechny své činnosti s náležitým ohledem na životní prostředí a neustále vylepšuje své postupy, a to mimo jiné i tím, že nabízí virtuální programy a dokumentaci zpřístupňuje v digitální podobě.

Před podáním žádosti o návštěvu Soudního dvora se prosím pozorně seznamte s informacemi obsaženými v podmínkách přihlášení a v organizačních pokynech.

Druhy akcí, které pořádá Služba návštěv

Služba návštěv nabízí dva druhy akcí: návštěvy a semináře.

Oba druhy těchto akcí se konají v prezenční nebo virtuální formě.

Podmínky přihlášení

K organizaci prezenčních i virtuálních návštěv slouží aplikace My Visit. Prosíme vedoucího skupiny, aby zaslal rezervaci prostřednictvím této aplikace. Při rezervaci prosím uveďte do kolonky „poznámky“, zda chcete návštěvu absolvovat ve virtuální formě.

 • Vzhledem ke specifické povaze činností Soudního dvora mají přednost skupiny složené z právníků působících v právnických profesích nebo studentů práv.
 • Minimální věk účastníků je 18 let. V případě žádostí týkajících se skupin studentů, kteří nejsou vysokoškoláky, doporučujeme kontaktovat Službu návštěv (kontaktní formulář – v rozbalovacím menu zvolte možnost „organizované návštěvy“).
 • Vzhledem k zájmu o Soudní dvůr vás prosíme o podání žádosti o návštěvu pět až šest měsíců předem.
 • Prezenční návštěvy jsou pořádány pro skupiny o počtu nejméně 7 a nejvýše 35 osob. Při počtu nižším než 7 nebo vyšším než 35 osob kontaktujte prosím oddělení seminářů a návštěv (kontaktní formulář – v rozbalovacím menu zvolte možnost „organizované návštěvy“).
 • Virtuální návštěvy jsou pořádány pro skupiny o počtu nejméně 7 osob.

Programové moduly prezenčních nebo virtuálních návštěv

V rámci prezenčních i virtuálních návštěv si můžete zvolit programové moduly, které nejlépe odpovídají vašim zájmům a znalostem v oblasti práva i časovým možnostem.

 • Jednání ve věci projednávané Soudním dvorem nebo Tribunálem, kterému předchází stručné představení příslušné věci (zpravidla každé úterý, středu a čtvrtek od 8:20 do 11:30 hodin; trvání cca 3 hodiny). Jedná se o programový modul, který lze absolvovat pouze v rámci prezenčních návštěv!
 • Celková prezentace Soudního dvora / Tribunálu (trvání: 45 minut)
 • Prezentace profese právníka-lingvisty (trvání: 45 minut)
 • Prezentace o mnohojazyčnosti na Soudním dvoře (překlady, tlumočení) (trvání: 45 minut)
 • Návštěva knihovny (trvání: 30 minut; 10 minut při virtuální návštěvě)
 • Návštěva budov s průvodcem (trvání: 45 minut; 30 minut při virtuální návštěvě s průvodcem)

Tyto programové moduly lze vybrat ve formuláři, který se vyplňuje prostřednictvím aplikace „My Visit“ (viz rubriku „Připojení k My Visit“). V rámci materiálních a personálních možností Soudního dvora učiní Služba návštěv vše proto, aby co nejlépe vyhověla vaší volbě.

Virtuální návštěvy

Virtuální návštěvy probíhají za stejných podmínek jako návštěvy prezenční. Velikost skupin ovšem není omezena na 35 účastníků. Při sestavování programu si můžete vybrat z programových modulů uvedených v předchozí kapitole. Virtuální návštěvy lze přizpůsobit znalostem a zájmům vaší skupiny. Soudní dvůr má pro tyto programy k dispozici svoji platformu, ale za určitých podmínek může Služba návštěv souhlasit s tím, že virtuální návštěva proběhne na platformě, kterou si zvolíte vy. Účastníci se mohou připojit individuálně a Služba návštěv vám zašle odkaz na připojení a v případě potřeby i termín případné zkoušky připojení a příslušný odkaz.

Žádost o virtuální návštěvu můžete podat prostřednictvím aplikace „My Visit“ (viz rubriku „Připojení k My Visit“). Při rezervaci prosím uveďte do kolonky „poznámky“, že chcete návštěvu absolvovat ve virtuální formě.

V přiměřené lhůtě (nejpozději dva týdny před termínem návštěvy) můžete také požádat o změnu formy návštěvy z prezenční na virtuální nebo naopak.

V případě problémů nebo jakýchkoli dotazů souvisejících s organizací vaší návštěvy zašlete prosím zprávu Službě návštěv (kontaktní formulář – v rozbalovacím menu zvolte možnost „organizované návštěvy“).

Semináře

Na žádost skupiny soudců lze uspořádat jednodenní nebo dvoudenní semináře, jejichž programy se v závislosti na zájmech účastníků více zaměřují na určitou oblast.

Tyto semináře mají napomáhat šíření a lepšímu pochopení unijního práva ve snaze zajistit jeho lepší uplatňování. Cílem seminářů je také usnadnit dialog mezi vnitrostátními a evropskými soudci i justiční spolupráci mezi jednotlivými členskými státy.

Semináře mohou mít i virtuální formu.

Pokud máte o takovou akci zájem, obraťte se prosím na Službu návštěv (kontaktní formulář – v rozbalovacím menu zvolte možnost „organizované návštěvy“), která vám předá veškeré potřebné pokyny.

Organizační pokyny pro programy v prezenční formě

 • Žádáme vedoucího skupiny, aby nám nejpozději dva týdny před uskutečněním návštěvy zaslal prostřednictvím aplikace My Visit seznam účastníků s daty jejich narození. Pokud jste předem písemně nekontaktovali Službu návštěv, nepřekračujte prosím nahlášený počet účastníků.
 • Služba návštěv zašle návrh programu přibližně dva týdny předem a konečný program přibližně jeden týden předem prostřednictvím osobní schránky My Visit kontaktní osoby.
 • Prosíme skupiny návštěvníků, aby se v den návštěvy dostavily ke vchodu pro návštěvy v čase určeném v programu. Dobu příchodu je nutno přesně dodržet. Upozorňujeme na hustotu silničního provozu v Lucembursku, v jejímž důsledku často dochází k ranním dopravním zácpám na dálnicích a v hlavním městě.
 • Kvůli bezpečnostním opatřením musí návštěvníci projít rámovým detektorem kovů; totéž platí pro jejich příruční zavazadla a další osobní předměty.
 • V závislosti na zdravotní situaci může být nutné provést kontrolu zdravotního osvědčení.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a společenská pravidla.
 • Průvodce z oddělení seminářů a návštěv uvítá skupinu návštěvníků u vstupu do Soudního dvora. Tato osoba skupinu doprovází a stará se o ni po celou dobu její návštěvy Soudního dvora. I vedoucí skupin musí věnovat svou pozornost návštěvníkům a být nápomocen průvodci.
 • Žádáme každého účastníka, aby měl s sebou občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz.
 • Přístup do samoobslužné restaurace a do bufetu Soudního dvora je v zásadě vyhrazen jen zaměstnancům.
 • Vedoucí skupin prosíme, aby po skončení návštěvy Soudního dvora vyplnili formulář hodnocení návštěvy, který je k dispozici na internetové adrese:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Vezměte prosím na vědomí, že za výjimečných okolností si Soudní dvůr vyhrazuje právo naplánovanou návštěvu zrušit.

Organizační pokyny pro programy ve virtuální podobě

 • Služba návštěv zašle vedoucímu skupiny odkaz na připojení a v případě potřeby i termín případné zkoušky připojení a příslušný odkaz.
 • Vedoucí skupiny předá účastníkům veškeré obdržené informace (program, odkaz na připojení, termín zkoušky připojení).
 • Žádáme vedoucího skupiny, aby sdělil, kolik osob se dle očekávání připojí; u této formy návštěvy není nutné uvádět jména ani data narození účastníků.
 • Vedoucí skupiny odpovídá za složení skupiny a odkaz na připojení může zaslat pouze ohlášeným návštěvníkům.
 • Služba návštěv zašle návrh programu přibližně dva týdny předem a konečný program přibližně jeden týden předem prostřednictvím osobní schránky My Visit kontaktní osoby.
 • Prosíme návštěvníky, aby byli v den návštěvy co nejdochvilnější.
 • Na virtuální program dohlíží pracovník oddělení seminářů a návštěv a zajišťuje jeho hladký průběh.
 • Vedoucí skupin prosíme, aby po skončení návštěvy Soudního dvora vyplnili formulář hodnocení návštěvy, který je k dispozici na internetové adrese:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Vezměte prosím na vědomí, že za výjimečných okolností si Soudní dvůr vyhrazuje právo naplánovanou návštěvu zrušit.

Žádost o návštěvu Soudního dvora Evropské unie / Připojení na My Visit

K organizaci prezenčních i virtuálních návštěv slouží aplikace My Visit. Prosíme vedoucího skupiny, aby zaslal rezervaci prostřednictvím této aplikace. Při rezervaci prosím uveďte do kolonky „poznámky“, zda chcete návštěvu absolvovat ve virtuální formě.

Chcete-li aplikaci používat, musíte mít platnou e-mailovou adresu a vytvořit si osobní schránku. Prostřednictvím své osobní schránky můžete

 • vytvářet skupiny návštěvníků k jejich pozdějšímu využití při dalších návštěvách,
 • zobrazovat dostupná data pro uskutečnění návštěvy před podáním žádosti,
 • zvolit programové moduly vaší návštěvy.

Po podání žádosti můžete prostřednictvím připojení k osobní schránce:

 • sledovat průběh vyřizování vaší žádosti o návštěvu,
 • měnit některé údaje k vaší návštěvě před jejím potvrzením,
 • nahlížet do vaší návštěvní dokumentace a tisknout ji,
 • uchovávat veškeré údaje o vašich předchozích návštěvách.

Setkáte-li se s potížemi s aplikací My Visit, můžete kliknutím na „?“ použít elektronický uživatelský manuál dostupný online, anebo využít kontaktního formuláře – v rozbalovacím menu zvolte možnost „organizované návštěvy“.

Připojení na My Visit

Nemáte-li e-mailovou adresu, použijte prosím odkaz Kontakt.

Prohlídky budov a uměleckých děl s průvodcem (Art’ tour)

Díky darům a výpůjčkám od členských států se na Soudním dvoře Evropské unie nachází sbírka uměleckých děl, která reprezentuje evropské kulturní dědictví. Architektonické úpravy budov Soudního dvora, jejichž autorem je Dominique Perrault, ji umožnily přemístit a vystavit. Tuto uměleckou sbírku v kontextu ikonické architektury si lze prohlédnout během bezplatných prohlídek s průvodcem, které v pravidelných intervalech organizuje Služba návštěv Soudního dvora.

Tyto prohlídky jsou organizovány podle předem stanoveného rozvrhu v angličtině, francouzštině nebo němčině pro nejvýše 20 návštěvníků na jednu prohlídku. Zájemci se mohou přihlásit nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím přihlášky. Návštěvníci, jejichž účast byla potvrzena, nechť se dostaví s dokladem totožnosti ke vchodu pro návštěvy (plány budov) 15 min před začátkem prohlídky.

Dodatečné prohlídky s průvodcem, výhradně pro skupiny (tvořené nejméně 7 účastníky), lze zorganizovat na žádost podanou Službě návštěv (kontaktní formulář – v rozbalovacím menu zvolte možnost „organizované návštěvy“).