Prezentacja członków
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

urodzony w 1954 r.; absolwent i doktor prawa (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (uniwersytet Harvarda); asystent (1979-1983), a następnie profesor prawa europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven (od 1983); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1984-1985); profesor w Kolegium Europejskim w Brugii (1984-1989); członek palestry (avocat au barreau) w Brukseli (1986-1989); profesor zaproszony w Harvard Law School (1989); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 25 września 1989 r. do dnia 6 października 2003 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2012 r. do dnia 7 października 2015 r.; prezes Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2015 r.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

urodzona w 1954 r.; absolwent prawa (uniwersytet Complutense w Madrycie); abogado del Estado w Maladze; abogado del Estado w dziale prawnym ministerstwa transportu, turystyki i komunikacji, następnie w dziale prawnym ministerstwa spraw zagranicznych; abogado del Estado-Jefe - szef państwowej służby prawnej odpowiedzialny za postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i zastępca naczelnego dyrektora działu wspólnotowej i międzynarodowej pomocy prawnej w Abogacía General del Estado (ministerstwie sprawiedliwości); członek grupy refleksyjnej ds. przyszłości wspólnotowego systemu sądowego działającej przy Komisji; szef delegacji hiszpańskiej grupy „Amis de la Présidence" ds. reformy wspólnotowego systemu sądowego w traktacie nicejskim i działającej przy Radzie grupy ad hoc dotyczącej Trybunału Sprawiedliwości; profesor prawa wspólnotowego w szkole dyplomatycznej w Madrycie; współredaktor przeglądu „Noticias de la Unión Europea"; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości od 9 października 2018 r.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot
urodzony w 1955 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Metz, absolwent instytutu nauk politycznych w Paryżu, były student École nationale d’administration (krajowej szkoły administracji); sprawozdawca (1982-1985), commissaire du gouvernement (1985-1987 i 1992-1999); asesor (1999-2000); prezes szóstego podwydziału w wydziale spraw spornych (2000-2006) Conseil d'État; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1987-1991); dyrektor gabinetu ministra pracy, zatrudnienia i kształcenia zawodowego, następnie dyrektor gabinetu ministra stanu, minister służby publicznej i modernizacji administracji (1991-1992); szef delegacji prawnej Conseil d'État przy Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (krajowym zakładzie ubezpieczeń chorobowych pracowników najemnych) (2001-2006); profesor nadzwyczajny na uniwersytecie w Metz (1988-2000), następnie na Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne (od 2000 r.); autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa wspólnotowego oraz europejskiego prawa praw człowieka; założyciel i przewodniczący rady redakcyjnej Biuletynu orzecznictwa prawa urbanistycznego, współzałożyciel i członek rady redakcyjnej Biuletynu prawnego zbiorowości lokalnych, prezes rady naukowej grupy badawczej ds. instytucji oraz prawa urbanistycznego i mieszkaniowego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2006 r. 
Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

urodzony w 1949 r.; studia prawnicze (uniwersytet St Kliment Ohridski, w Sofii); sędzia w sądzie pierwszej instancji w Blagoevgradzie (1975-1983); sędzia w sądzie okręgowym w Blagoevgradzie (1983-1986); sędzia sądu najwyższego (1986-1991); sędzia trybunału konstytucyjnego (1991-2000); członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (1997-1999); członek konwentu europejskiego w sprawie przyszłości Europy (2002-2003); poseł (2001-2006); obserwator w Parlamencie Europejskim; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 12 stycznia 2007 r.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

urodzona w 1959 r.; studia prawnicze (uniwersytet w Groningue, 1977-1983); doktor nauk prawnych (uniwersytet w Amsterdamie, 1995); wykładowca prawa na wydziale prawa w Maastricht (1983-1987); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1987-1991); wykładowca w instytucie Europa wydziału prawa na uniwersytecie w Amsterdamie (1991-1995); profesor prawa europejskiego na wydziale prawa uniwersytetu w Tilburgu (1995-2003); profesor prawa europejskiego na wydziale prawa uniwersytetu w Utrechcie i członek rady administracyjnej instytutu Europa uniwersytetu w Utrechcie (od 2003); członek kolegium redakcyjnego licznych krajowych i międzynarodowych czasopism prawniczych; autorka licznych publikacji; członek królewskiej niderlandzkiej akademii nauk; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 10 czerwca 2010 r.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

urodzony w 1950 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Atenach (1973); absolwent studiów podyplomowych (DEA) w dziedzinie prawa społecznego na uniwersytecie Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); adwokat (1974–1980); ekspert krajowy w dziale prawnym Komisji Wspólnot Europejskich (1988–1990), następnie główny administrator w dyrekcji generalnej V ds. zatrudnienia, stosunków pracy i spraw społecznych (1990–1994); asystent sędziego, sędzia, a od 1999 r. najstarszy rangą sędzia greckiej rady stanu; członek stowarzyszony szczególnego sądu najwyższego Grecji; członek greckiego centralnego komitetu ds. tworzenia projektów ustawodawczych (1996–1998); dyrektor wydziału prawnego w kancelarii generalnej rządu greckiego (1996–1998); sędzia Sądu Unii Europejskiej (1998–2010, prezes izby 2004–2010); członek najwyższej rady sądownictwa administracyjnego (2011–2012); członek sądu szczególnego rozpatrującego sprawy o wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i szczególnego sądu do spraw dyscyplinarnych (2013–2014); członek doradczego panelu ekspertów do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2014–2015); członek komitetu odpowiedzialnego za opiniowanie odpowiednich kandydatów do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2012–2015); wykładowca prawa europejskiego w krajowej szkole sędziowskiej (1995–1996 i 2012–2015); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Eugene Regan
Eugene Regan

urodzony w 1952 r.; magister nauk politycznych i ekonomicznych (1974) i master z ekonomii politycznej (1975), University College Dublin; master z prawa międzynarodowego i prawa porównawczego, Vrije Universiteit w Brukseli (1979), barrister przy Kings Inns w Dublinie (1985), analityk ekonomiczny Irish Farmers' Association w Dublinie (1975-1976); dyrektor biura Irish Farmers' Association przy Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1976-1979); dyrektor generalny Irish Meat Exporters Association (1980-1984); doradca polityczny komisarza Petera Sutherlanda (1985-1988); dyrektor generalny Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) i Senior Counsel barrister (od 2005); członek Seanad (izby wyższej irlandzkiego parlamentu) (2007-2011); przewodniczący grupy adwokatów i szef projektu grupy ds. sprawiedliwości Instytutu Spraw Międzynarodowych i Europejskich (IIEA) (od 1998); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

urodzony w 1971 r.; absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego i Kolegium Europejskiego w Brugii; doktor prawa (2000); doktor habilitowany nauk prawnych (2009); profesor prawa (2013); Visiting Scholar w Jesus College, Cambridge (1998), na uniwersytecie w Liège (1999) i w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2003); adwokat (2001‒2008), członek zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2001‒2008); członek rady naukowej akademii prawa europejskiego w Trewirze (od 2008); członek grupy badawczej ds. istniejących przepisów wspólnotowych w zakresie prawa prywatnego „Acquis Group" (od 2006); podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008‒2009), następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2010‒2013); wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; pełnomocnik rządu polskiego w licznych sprawach przed sądami Unii Europejskiej; członek rady wydawniczej szeregu czasopism prawniczych; autor licznych publikacji z dziedziny prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 23 października 2013 r.

Marek Safjan
Marek Safjan

urodzony w 1949 r.; doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1980); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 1990); profesor prawa (1998); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (1992-1996); prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1994-1997); sekretarz generalny sekcji polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998); przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy (1991-1997); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997-1998), następnie prezes tego trybunału (1998-2006); członek Académie internationale de droit comparé (od 1994), a następnie jej wiceprzewodniczący (od 2010); członek Association internationale droit, éthique et science (od 1995), członek Komitetu Helsińskiego w Polsce; członek Polskiej Akademii Umiejętności; odznaczony medalem Pro Merito przez sekretarza generalnego Rady Europy (2007); autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa europejskiego; doktor honoris causa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (Florencja, 2012); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

urodzony w 1963 r.; doktor prawa (uniwersytet w Zagrzebiu, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow i Visiting Scholar w Harvard Law School (2001-2002); asystent, a następnie profesor na wydziale prawa uniwersytetu w Zagrzebiu od 1987 r.; kierownik katedry Jeana Monneta od 2006 r. oraz kierownik ad personam katedry Jeana Monneta od 2011 r.; profesor zaproszony w Cornell Law School (2012); członek chorwackiej komisji ds. reformy konstytucyjnej, przewodniczący grupy roboczej ds. przystąpienia do Unii (2009-2010); członek chorwackiego zespołu negocjującego przystąpienie Chorwacji do Unii (2006-2011); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 4 lipca 2013 r.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

urodzony w 1954 r.; absolwent prawa uniwersytetu na Malcie (1977); Master of Laws uniwersytetu w Londynie (1979); doktor prawa uniwersytetu w Cambridge (1982); wykładowca w Ealing College of Higher Education (1982-1984); wykładowca na uniwersytecie w Exeter (1984-1990) ; główny wykładowca na uniwersytecie w Londynie, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); doradca prawny w sektorze prywatnym, następnie w Parlamencie Malty (1993-2016); profesor i kierownik wydziału prawa europejskiego i prawa porównawczego na uniwersytecie na Malcie (1993-2016); dyrektor Centrum dokumentacji i badań uniwersytetu na Malcie (1993-2016); prezes maltańskiego stowarzyszenia prawa europejskiego; autor licznych publikacji; sędzia Sądu (2016-2018); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

urodzona w 1958 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Bolonii (1982); profesor prawa Unii Europejskiej na uniwersytecie w Bolonii; dyrektor Międzynarodowego centrum badań nad prawem europejskim uniwersytetu w Bolonii; członek palestry w Bolonii; profesor stowarzyszona prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Urbino (1997-2000); wiceprezes włoskiego towarzystwa prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej (2009-2010); członek mieszanego komitetu zarządzającego Chińsko-europejskiej szkoły prawa na chińskim uniwersytecie nauk politycznych i prawa (2011-2013); przedstawiciel rządu włoskiego w komitecie zarządzającym Akademii prawa europejskiego (2015-2018); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r..

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

urodzony w 1973 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Wilnie (1992-1997); doktor prawa uniwersytetu w Wilnie (2008); asystent, profesor stowarzyszony  wydziału prawa uniwersytetu w Wilnie (1999-2018); kierownik wydziału (2002-2003), zastępca dyrektora generalnego departamentu prawa europejskiego ministerstwa sprawiedliwości Litwy (2004-2010); sędzia naczelnego sądu administracyjnego Litwy (2010-2018); wiceprezes naczelnego sądu administracyjnego Litwy (2012-2017); p.o. prezesa naczelnego sądu administracyjnego Litwy (2015-2017); autor licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego i konstytucyjnego; współzałożyciel i członek litewskiego stowarzyszenia prawa europejskiego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r..

Juliane Kokott
Juliane Kokott

urodzona w 1957 r.; studia prawnicze (uniwersytety w Bonn i w Genewie); LL.M. (American University/Washington DC); doktor prawa (uniwersytet w Heidelbergu, 1985; Harvard University, 1990); profesor zaproszony na uniwersytecie w Berkeley (1991); profesor niemieckiego i obcego prawa publicznego, prawa międzynarodowego i prawa europejskiego na uniwersytetach w Augsburgu (1992), w Heidelbergu (1993) i Düsseldorfie (1994); sędzia dodatkowy rządu niemieckiego w Międzynarodowym Trybunale Pojednawczym i Arbitrażowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); wiceprzewodniczący federalnej rady konsultacyjnej ds. zmiany globalnej (WBGU, 1996); profesor prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa obrotu gospodarczego i prawa europejskiego na uniwersytecie w St. Gallen (1999); dyrektor instytutu europejskiego i międzynarodowego prawa obrotu gospodarczego na uniwersytecie w St. Gallen (2000); zastępca dyrektora programu studiów podyplomowych w dziedzinie prawa obrotu gospodarczego na uniwersytecie w St. Gallen (2001); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.

Endre Juhász
Endre Juhász

urodzony w 1944 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Szeged, Węgry (1967); egzamin adwokacki (1970); studia trzeciego cyklu w zakresie prawa porównawczego na uniwersytecie w Strasburgu, Francja (1969, 1970, 1971, 1972); urzędnik w departamencie prawnym ministerstwa handlu zagranicznego (1966-1974), dyrektor ds. legislacyjnych (1973-1974); pierwszy attaché handlowy w ambasadzie węgierskiej w Brukseli, odpowiedzialny za kwestie wspólnotowe (1974-1979); dyrektor generalny ministerstwa handlu zagranicznego (1979-1983); pierwszy attaché handlowy, a następnie doradca handlowy w ambasadzie węgierskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone (1983-1989); dyrektor generalny w ministerstwie handlu i w ministerstwie międzynarodowych stosunków gospodarczych (1989-1991); główny negocjator układu stowarzyszeniowego między Republiką Węgierską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (1990-1991); sekretarz generalny w ministerstwie międzynarodowych stosunków gospodarczych; dyrektor urzędu spraw europejskich (1992); sekretarz stanu w ministerstwie międzynarodowych stosunków gospodarczych (1993-1994); sekretarz stanu, prezes urzędu spraw europejskich, ministerstwo przemysłu i handlu (1994); ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, szef misji dyplomatycznej Republiki Węgierskiej przy Unii Europejskiej (styczeń 1995 - maj 2003); główny negocjator przystąpienia Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej (lipiec 1998 - kwiecień 2003); minister bez teki ds. koordynacji zagadnień integracji europejskiej (od maja 2003); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
urodzony w 1947 r.; doktor prawa (uniwersytet w Lublanie); specjalizacja w prawie porównawczym (uniwersytety w Strasburgu i w Coimbra); egzamin sędziowski; profesor prawa cywilnego, handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego; zastępca dziekana (1995-2001) oraz dziekan (2001-2004) wydziału prawa uniwersytetu w Lublanie, autor wielu publikacji z zakresu prawa, sędzia honorowy i prezes izby sądu pracy w Lublanie (1975-1986); prezes słoweńskiego sądu sportowego (1978-1986); prezes izby arbitrażowej giełdy w Lublanie; arbiter w izbie handlowej Jugosławii (do 1991) i Słowenii (od 1991); arbiter w międzynarodowej izbie handlowej w Paryżu; sędzia sądu apelacyjnego UEFA i Fify; prezes unii zrzeszeń prawników Słowenii (1993-2005); członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawniczego, Międzynarodowego Komitetu Morskiego i szeregu innych międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.
Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

urodzony w 1950 r.; doktor prawa na uniwersytecie Karola w Pradze (1975), asystent (1974-1990), prodziekan (1989-1991), kierownik wydziału prawa międzynarodowego i prawa europejskiego (1990-1992) na uniwersytecie Masaryka w Brnie; sędzia trybunału konstytucyjnego Czechosłowacji (1992); ambasador przy Radzie Europy (1993-1998); prezes Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy (1995); dyrektor generalny ministerstwa spraw zagranicznych (1998-2000); prezes czeskiego i słowackiego oddziału Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (1999-2001); sędzia trybunału konstytucyjnego (2000-2004); członek rady legislacyjnej (1998-2000); członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (od 2000); profesor prawa międzynarodowego publicznego na uniwersytecie Masaryka w Brnie (2001); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

urodzony w 1953 r.; dyplom z nauk politycznych (1976), absolwent prawa (1983), uniwersytet w Kopenhadze; urzędnik w ministerstwie sprawiedliwości (1983-1985); wykładowca (1984-1991), następnie profesor stowarzyszony (1991-1996) prawa rodzinnego na uniwersytecie w Kopenhadze; szef działu w Advokatsamfund (1985-1986); szef służby (1986-1991) w ministerstwie sprawiedliwości; dopuszczony do adwokatury (1991); szef wydziału (1991-1995), szef departamentu policji (1995-1999), szef departamentu prawnego (2000-2003) w ministerstwie sprawiedliwości; przedstawiciel Królestwa Danii w komitecie K-4 (1995-2000) przy grupie centralnej Schengen (1996-1998) oraz w Europol Management Board (1998-2000); sędzia w Højesteret (2003-2006); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 stycznia 2006 r.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

urodzona w 1955 r.; studia ekonomiczne, językowe i prawnicze w King’s College, Cambridge (1973–1977); asystent i pracownik naukowy w Corpus Christi College, Oxford (1977–1980); przyjęta do adwokatury (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 i 1990–2005); referendarz przy rzeczniku generalnym, następnie sędzi Sir Gordonie Slynnie (1987–1990); profesor prawa europejskiego i prawa porównawczego (Director of European Legal Studies) w University College London (1990–1992); profesor (Lecturer) na wydziale prawa (1992–1998), następnie profesor stowarzyszony (Affiliated Lecturer) (1998–2005) na uniwersytecie w Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (od 2011); profesor stowarzyszony i pracownik naukowy (Senior Research Fellow) w Centre for European Legal Studies na uniwersytecie w Cambridge (1998–2005); Queen’s Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D. (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011), doktorat honoris causa uniwersytetu w Sztokholmie (2014); rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 stycznia 2006 r.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

urodzony w 1962 r.; studia w Bonn, Genewie i Paryżu; państwowy egzamin prawniczy (1986 r. i 1992 r.); doktor nauk prawnych (uniwersytet w Bonn, 1988 r.); międzynarodowy dyplom administracji publicznej (École nationale d'administration, 1990 r.); habilitacja (uniwersytet w Bonn, 1996 r.); profesor niemieckiego prawa publicznego i prawa europejskiego (1996-2003), dziekan wydziału prawa uniwersytetu Ruhr, Bochum (2000-2001); profesor niemieckiego prawa publicznego i prawa europejskiego (uniwersytet w Kolonii, 2003-2006); dyrektor instytutu prawa publicznego i nauki administracji (2006 r.); profesor zaproszony w Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), na uniwersytecie François Rabelais (Tours, 2001-2006) oraz na Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); doktor honoris causa uniwersytetu François Rabelais (Tours 2010); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2006 r.

Camelia Toader
Camelia Toader

urodzona w 1963 r.; absolwentka prawa (1986 r.), doktor nauk prawnych (1997 r.) (uniwersytet w Bukareszcie); asesor sądowy w sądzie pierwszej instancji, Buftea (1986-1988); sędzia w V wydziale sądu pierwszej instancji w Bukareszcie (1988-1992); dopuszczona do adwokatury w Bukareszcie (1992 r.); wykładowca (1992-2005), następnie od 2005 r. profesor prawa cywilnego i europejskiego prawa zobowiązań na uniwersytecie w Bukareszcie; studia doktoranckie i badania naukowe w instytucie prawa prywatnego międzynarodowego Maxa Plancka w Hamburgu (pomiędzy 1992 r. a 2004 r.); dyrektor departamentu integracji europejskiej w ministerstwie sprawiedliwości (1997-1999); sędzia w wysokim sądzie kasacyjnym i sprawiedliwości (1999-2007); profesor wizytujący na uniwersytecie w Wiedniu (2000 r. i 2011 r.); wykładowca prawa wspólnotowego w krajowym instytucie sądownictwa (2003 r. i 2005-2006); członek komitetu redakcyjnego wielu przeglądów prawniczych; od 2010 r. członek stowarzyszony, a od 2017 r. członek rzeczywisty Académie internationale de droit comparé i honorowy pracownik naukowy Centrum Studiów nad Prawem Europejskim Instytutu Badań Prawnych rumuńskiej Akademii; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 12 stycznia 2007 r.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

urodzony w 1951 r.; doktor prawa (uniwersytet w Bratysławie); sędzia sądu pierwszej instancji w Bratysławie; sędzia sądu apelacyjnego odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz wiceprezes sądu apelacyjnego w Bratysławie; członek sekcji prawa cywilnego i rodzinnego przy instytucie prawa ministerstwa sprawiedliwości; sędzia tymczasowy sądu najwyższego odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa handlowego; członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (Strasburg); sędzia trybunału konstytucyjnego (2000-2004); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 maja 2004 r. do dnia 6 października 2009 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

François Biltgen
François Biltgen

urodzony w 1958 r.; magister prawa (1981) oraz absolwent studiów podyplomowych (DEA) w dziedzinie prawa wspólnotowego na wydziale prawa, ekonomii i nauk społecznych uniwersytetu Paris II (1982); absolwent Institut d'études politiques de Paris (1982); członek palestry w Luksemburgu (1987‒1999); poseł do izby deputowanych (1994‒1999); radny miasta Esch-sur-Alzette (1987‒1999); członek zarządu miasta Esch-sur-Alzette (1997‒1999); zastępca członka delegacji Luksemburga w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (1994‒1999); minister pracy i zatrudnienia, minister wyznań, minister stosunków z parlamentem, minister delegowany ds. komunikacji (1999-2004); minister pracy i zatrudnienia, minister wyznań, minister kultury, szkolnictwa wyższego i badań naukowych (2004‒2009); minister sprawiedliwości, minister służby publicznej i reformy administracji, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, minister komunikacji i środków przekazu, minister wyznań (2009‒2013); współprzewodniczący konferencji ministerialnej procesu bolońskiego w 2005 r. i w 2009 r.; współprzewodniczący konferencji ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (2012‒2013); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2013 r.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

urodzona w 1962 r.; ukończyła prawo na uniwersytecie w Tartu (1981-1986); asystent prokuratora republiki w Tallinie (1986-1991); ukończyła estońską szkołę dyplomacji (1991-1992); doradca prawny (1991-1993) oraz doradca generalny przy izbie przemysłowo-handlowej (1992-1993); sędzia sądu apelacyjnego w Tallinie (1993-2004); European Master w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, uniwersytety w Padwie i w Nottingham (2002-2003); sędzia Sądu od dnia 12 maja 2004 r. do dnia 23 października 2013 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 23 października 2013 r.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

urodzony w 1964 r.; studia podyplomowe w zakresie prawa wspólnotowego (1987) i doktorat z prawa na uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas (1991); wykładowca w centrum kształcenia ustawicznego na uniwersytecie Panthéon-Assas; przyjęty do palestry na Cyprze (1993); specjalny doradca do spraw europejskich przy ministrze spraw zagranicznych Cypru (1996-1999); członek zespołu negocjacyjnego ds. przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej (1998-2003); doradca do spraw prawa Unii w służbie prawnej Republiki Cypru (1999-2002); członek delegacji cypryjskich greckich w negocjacjach na temat kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego (2002-2014); główny prawnik (2002-2007) następnie główny adwokat Republiki Cypru (2007-2014) i dyrektor departamentu prawa europejskiego służby prawnej Republiki Cypru (2003-2014); pełnomocnik rządu cypryjskiego przed sądami Unii Europejskiej (2004-2014); członek zarządu organizacji europejskiego prawa publicznego (Ateny, Grecja) od 2013 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2014 r.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

urodzony w 1950 r.; absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Sewilli i w Grenadzie (1967-1972); prokurator w sądach w Palmie de Mallorca i w Sewilli (1977-1982); sędzia izby administracyjnej naczelnego sądu Andaluzji, Audiencia Nacional i naczelnego sądu Wysp Kanaryjskich (1982-1989); prezes izby administracyjnej naczelnego sądu Kantabrii (1989-1994); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1995-1999); członek zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe) (2006-2014); członek centralnej komisji wyborczej (2012-2015); sędzia izby administracyjnej sądu najwyższego Hiszpanii (1999-2015); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

urodzony w 1964 r.; magister prawa, uniwersytet w Aarhus (1991); master z prawa europejskiego, Kolegium Europejskie w Brugii (1993); wykładowca na uniwersytetach w Aarhus (1991-1993) i w Kopenhadze (1999-2001); profesor zaproszony na uniwersytetach w Kopenhadze i w Aalborgu (od 2008); członek duńskiej palestry (1995); referendarz w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (1994-1999); prokurator w prokuraturze w Kopenhadze (1999-2000) i inspektor w rejonach policyjnych (2004-2006); doradca prawny przedstawiciela duńskiego premiera przy pracach nad Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (1999-2000); kierownik wydziału w urzędzie ds. prawa europejskiego (1999-2000); kierownik departamentu w urzędzie ds. prawa europejskiego i praw człowieka (2000-2001) i kierownik departamentu w urzędzie ds. prawa własności i zobowiązań ministerstwa sprawiedliwości (2001-2006); rzecznik praw konsumentów wyznaczony przez rząd duński (2006-2014); sędzia Østre Landsret, Kopenhaga (2015); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Michal Bobek
Michal Bobek

urodzony w 1977 r.; master z prawa i master ze stosunków międzynarodowych (uniwersytet Karola w Pradze); dyplom prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej (uniwersytet w Cambridge); Magister Juris (uniwersytet w Oksfordzie, St Edmund Hall); doktor prawa (Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja); studia na wolnym uniwersytecie w Brukseli i na uniwersytecie w Queensland (Australia); referendarz w gabinecie prezesa naczelnego sądu administracyjnego Republiki Czeskiej (2005-2009), następnie kierownik służby ds. badań i dokumentacji tego sądu (2008-2009); uprawnienie do sprawowania urzędu sędziego w Republice Czeskiej (2009); wykładowca (2011-2012) i pracownik naukowy (2013-2016) w instytucie prawa europejskiego i porównawczego uniwersytetu w Oksfordzie; profesor Kolegium Europejskiego w Brugii (2013-2015); członek izby odwoławczej czeskiego banku narodowego (2013-2015); sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2013-2015); współzałożyciel i prezes czeskiego stowarzyszenia prawa europejskiego i porównawczego; wykładowca i profesor zaproszony na licznych uniwersytetach w Europie i poza nią; autor licznych publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, europejskich praw człowieka, prawa (publicznego) porównawczego i teorii prawa; rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

urodzony w 1952 r.; studia prawnicze na uniwersytecie Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1975); doktor prawa (1979); wykładowca (1977–1984), docent (1984–1990), następnie profesor uniwersytetu Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1990–2013); dziekan wydziału prawa uniwersytetu Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1988–1991); członek rady legislacyjnej przy bułgarskim zgromadzeniu narodowym (1995–1997); kierownik katedry Jeana Monneta w Nowym Uniwersytecie Bułgarskim (2002–2005); prezes rady prawnej przy prezydencie Bułgarii (2002–2003); sędzia (2003–2009), następnie prezes (2009–2012) bułgarskiego trybunału konstytucyjnego; kierownik katedry prawa konstytucyjnego na wydziale prawa uniwersytetu Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (2013–2016); członek (2006–2016) i wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej Rady Europy (2013–2015); członek rady konstytucyjnej przy rzeczniku praw obywatelskich Bułgarii (2015–2016); redaktor szeregu czasopism prawniczych; autor licznych publikacji prawniczych; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 19 września 2016 r.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

urodzony w 1957 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Lizbonie (1980); master z prawa na uniwersytecie w Lizbonie (1986); doktor prawa na uniwersytecie Nova w Lizbonie (2003); asystent na wydziale prawa na uniwersytecie w Lizbonie (1981-1986); prawnik lingwista (1986-1987) i prawnik weryfikator (1987-1990) w Trybunale Sprawiedliwości; referendarz w Sądzie Pierwszej Instancji (1990-1996); profesor zaproszony instytutu studiów europejskich uniwersytetu w Saarze, Niemcy (1987-1996); krajowy koordynator do spraw swobodnego przepływu osób w obszarze europejskim, ministerstwo spraw zagranicznych, Portugalia (1996-1999); członek komitetu K4 Rady oraz Centralnej grupy stałej struktury uzgodnieniowej układów z Schengen (1996-1999); asystent i doktorant na wydziale prawa na uniwersytecie Nova w Lizbonie (1999-2003); adiunkt na wydziale prawa uniwersytetu Nova w Lizbonie (2003-2008); profesor stowarzyszony na uniwersytecie Nova w Lizbonie (2008-2018); portugalski członek sieci niezależnych ekspertów w dziedzinach swobodnego przepływu pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej „FreSsco” (2004-2017) i akademickiej sieci studiów prawnych nad imigracją i azylem w Europie „Odysseus” (2004-2018); członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2015-2018); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

urodzony w 1958 r.; absolwent prawa University College, Dublin (LL.M. w 1981); doktor prawa University College, Dublin (LL.D. w 1997); absolwent prawa University of Pennsylvania (LL.M. w 1982); barrister-at-law w Honorable Society of King’s Inns w Dublinie (1984); doktor prawa Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); docent prawa w Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel w palestrze Irlandii (1987-1997); senior counsel w palestrze Irlandii (1997-2010); sędzia High Court Irlandii (2010-2014); sędzia Court of Appeal Irlandii (2014-2018); autor licznych publikacji; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

urodzony w 1959 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Palermo (1982); profesor prawa konstytucyjnego na uniwersytecie w Palermo; profesor prawa konstytucyjnego i prawa konkurencji na uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie; doradca prawny w rządzie włoskim (1993-1996); profesor prawa publicznego na uniwersytecie w Cagliari (1986-1997); przewodniczący komisji ds. stosowania specjalnego statusu regionu Sycylii (1998-2002); doradca prawny we włoskim ministerstwie zdrowia (2008-2011); członek, a następnie przewodniczący komisji ds. zagwarantowania prawa do strajku w sektorze podstawowych usług publicznych (2006-2011); prezes włoskiego Urzędu ochrony konkurencji i rynku (2011-2018); powołany przez prezydenta republiki w kwietniu 2013 r. na jednego z sześciu mędrców komisji ds. reform instytucjonalnych, gospodarczych i społecznych, a w czerwcu 2013 r. powołany przez premiera na członka grupy ekspertów powołanej do przedłożenia projektu reform konstytucyjnych; autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego, konstytucyjnego, administracyjnego i prawa konkurencji; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 8 października 2018 r.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

urodzony w 1973 r.; absolwent wydziału prawa (uniwersytety w Tartu i Poitiers); doktor prawa (uniwersytet w Tartu, 2006); dyrektor VII wydziału departamentu konsularnego ministerstwa spraw zagranicznych, Estonia (1995-1996); dyrektor departamentu prawa karnego w ministerstwie sprawiedliwości (1996-2001); sędzia sądu w Tallinie (2001-2002); sędzia sądu apelacyjnego w Tallinie (2002-2006); sędzia sądu najwyższego (2006-2009); prezes izby karnej sądu najwyższego (2010-2013); sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010-2016); prezes sądu najwyższego (2013-2019); prezes rady odpowiedzialnej za zarządzanie sądami i sądami apelacyjnymi (2013-2019); prezes Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (2017-2019); profesor zaproszony i członek rady akademickiej wydziału prawa uniwersytetu w Tartu; członek założyciel estońskiego stowarzyszenia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej; członek rady fundacji prawa konstytucyjnego przy estońskiej akademii nauk; członek estońskiego akademickiego stowarzyszenia prawa; autor licznych publikacji; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 6 lutego 2019 r.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

urodzony w 1965 r.; absolwent i doktor prawa uniwersytetu w Grazu, Austria (1990); absolwent studiów z dziedziny tłumaczeń uniwersytetu w Grazu (1988); dyplom administracji publicznej École nationale d’administration, Francja (1992); urzędnik służby prawnej i dyrekcji generalnej polityki integracji gospodarczej i europejskiej ministerstwa spraw zagranicznych, Austria (1990–1994); radca w stałym przedstawicielstwie Austrii przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach wyspecjalizowanych w Genewie, Szwajcaria (1994–2000); kierownik wydziału ds. zagadnień prawnych pierwszego filaru Unii Europejskiej w ministerstwie spraw zagranicznych (2000–2005); profesor w instytucie prawa europejskiego uniwersytetu w Grazu (od października 2014); dyrektor departamentu prawa europejskiego federalnego ministerstwa Europy, integracji i spraw zagranicznych, Austria (2005–2019); wykładowca w instytucie prawa europejskiego i międzynarodowego uniwersytetu w Innsbrucku, Austria (od 2007); docent w Diplomatische Akademie Wien, Austria (od 2012); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 20 marca 2019 r.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

urodzony w 1958; absolwent prawa (1980), studia podyplomowe w dziedzinie prawa (1982), doktorat na uniwersytecie w Helsinkach, Finlandia (2008); wykładowca na uniwersytecie w Helsinkach (1980- 1986); referendarz i sędzia na czas oznaczony w sądzie pierwszej instancji w Rovaniemi, Finlandia (1983- 1984); radca prawny (1987-1989), następnie kierownik sekcji prawa europejskiego (1990-1995) w ministerstwie sprawiedliwości, Finlandia; doradca prawny w ministerstwie spraw zagranicznych, Finlandia (1989-1990); doradca i sekretarz ds. europejskich w wielkiej komisji parlamentu fińskiego (1995-2000); sędzia na czas oznaczony (lipiec 2000 – grudzień 2002), następnie sędzia (styczeń 2003 – wrzesień 2009) w naczelnym sądzie administracyjnym, Finlandia; odpowiedzialny za kwestie prawne i instytucjonalne podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Republiki Finlandii do Unii Europejskiej; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2009 r. do 7 października 2015 r.; sędzia naczelnego sądu administracyjnego (2015-2019); wiceprezes naczelnego sądu administracyjnego (2018-2019); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2019 r.

Nils Wahl
Nils Wahl

urodzony w 1961 r.; doktor prawa, uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja (1995); profesor nadzwyczajny (docent) i kierownik katedry prawa europejskiego Jeana Monneta (1995); profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Sztokholmie (2001); dyrektor generalny fundacji działającej w dziedzinie kształcenia (1993–2004); prezes szwedzkiego stowarzyszenia Nätverket för europarättslig forskning (sieć na rzecz badań prawa wspólnotowego) (2001–2006); członek Rådet för konkurrensfrågor (rady ds. prawa konkurencji, Szwecja) (2001–2006); sędzia Sądu (2006-2012); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od 28 listopada 2012 r. do 6 lutego 2019 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2019 r.

Jean RICHARD DE LA TOUR
Jean RICHARD DE LA TOUR

urodzony w 1959 r.; magister prawa, uniwersytet Paris II (1982); kształcenie w zawodzie sędziego, École nationale de la magistrature, Francja (1984–1986); sędzia w sądzie pierwszej instancji w Limoges (1986–1988); sędzia zatrudniony w urzędzie administracji centralnej – ministerstwie sprawiedliwości (1988–1996); referendarz w Cour de cassation, Francja (1996–2004); lektor wyroków w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (2004–2006); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w gabinecie sędzi P. Lindh, następnie sędziego C. G. Fernlunda (2006–2012); rzecznik generalny w izbie spraw socjalnych Cour de cassation oraz chargé de mission prokuratora generalnego w Cour de cassation (2012–2017); pierwszy rzecznik generalny izby handlowej, finansowej i gospodarczej Cour de cassation (2017–2020); członek komisji sprawozdawczej i badawczej Cour de cassation (1998–2002); członek komisji rewizji wyroków karnych skazujących w Cour de cassation (1999–2004); prezes zarządu Institut national des formations notariales (krajowego instytutu kształcenia notarialnego), Francja (2016–2020); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 22 marca 2020 r.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

urodzony w 1961 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Walencji (1979-1984); analityk handlowy w radzie izb handlowych wspólnoty autonomicznej Walencji (1986); prawnik lingwista w Trybunale Sprawiedliwości (1986-1990); prawnik weryfikator w Trybunale Sprawiedliwości (1990-1993); administrator w służbie do spraw kontaktów z mediami i informacji Trybunału Sprawiedliwości (1993-1995); administrator w sekretariacie komisji instytucjonalnej Parlamentu Europejskiego (1995-1996); attaché przy sekretarzu Trybunału Sprawiedliwości (1996-1999); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1999-2000); kierownik hiszpańskiego wydziału tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości (2000-2001); dyrektor, a następnie dyrektor generalny tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości (2001-2010); sekretarz Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2010 r.