Prezentacja członków
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

urodzony w 1954 r.; absolwent i doktor prawa (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (uniwersytet Harvarda); asystent (1979-1983), a następnie profesor prawa europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven (od 1983); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1984-1985); profesor w Kolegium Europejskim w Brugii (1984-1989); członek palestry (avocat au barreau) w Brukseli (1986-1989); profesor zaproszony w Harvard Law School (1989); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 25 września 1989 r. do dnia 6 października 2003 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2012 r. do dnia 7 października 2015 r.; prezes Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2015 r.

Antonio Tizzano
Antonio Tizzano

urodzony w 1940 r.; profesor prawa Unii Europejskiej na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie; profesor uniwersytetówIstituto Orientale (1969-1979) i Federico II w Neapolu (1979-1992), w Katanii (1969-1977) i w Mogadiszu (1967-1972); adwokat przy włoskim sądzie kasacyjnym; radca prawny stałego przedstawicielstwa Republiki Włoskiej przy Wspólnotach Europejskich (1984-1992); członek włoskiej delegacji podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Wspólnot Europejskich, w sprawie Jednolitego aktu europejskiego i Traktatu o Unii Europejskiej; autor licznych publikacji, w tym komentarzy do traktatów europejskich i Codice dell'Unione Europea (kodeksu Unii Europejskiej); założyciel i dyrektor, od 1996 r., czasopisma Il Diritto dell'Unione Europea; członek komitetów kierowniczych i redakcyjnych szeregu czasopism prawniczych; sprawozdawca licznych kongresów międzynarodowych; wykładowca w licznych instytucjach międzynarodowych, w tym w akademii prawa międzynarodowego w Hadze (1987); członek grupy niezależnych ekspertów do spraw zbadania finansów Komisji Wspólnot Europejskich (1999); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2000 r. do dnia 3 maja 2006 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 4 maja 2006 r.; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dnia 8 października 2015 r.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

urodzona w 1954 r.; absolwent prawa (uniwersytet Complutense w Madrycie); abogado del Estado w Maladze; abogado del Estado w dziale prawnym ministerstwa transportu, turystyki i komunikacji, następnie w dziale prawnym ministerstwa spraw zagranicznych; abogado del Estado-Jefe - szef państwowej służby prawnej odpowiedzialny za postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i zastępca naczelnego dyrektora działu wspólnotowej i międzynarodowej pomocy prawnej w Abogacía General del Estado (ministerstwie sprawiedliwości); członek grupy refleksyjnej ds. przyszłości wspólnotowego systemu sądowego działającej przy Komisji; szef delegacji hiszpańskiej grupy „Amis de la Présidence" ds. reformy wspólnotowego systemu sądowego w traktacie nicejskim i działającej przy Radzie grupy ad hoc dotyczącej Trybunału Sprawiedliwości; profesor prawa wspólnotowego w szkole dyplomatycznej w Madrycie; współredaktor przeglądu „Noticias de la Unión Europea"; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
urodzony w 1947 r.; doktor prawa (uniwersytet w Lublanie); specjalizacja w prawie porównawczym (uniwersytety w Strasburgu i w Coimbra); egzamin sędziowski; profesor prawa cywilnego, handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego; zastępca dziekana (1995-2001) oraz dziekan (2001-2004) wydziału prawa uniwersytetu w Lublanie, autor wielu publikacji z zakresu prawa, sędzia honorowy i prezes izby sądu pracy w Lublanie (1975-1986); prezes słoweńskiego sądu sportowego (1978-1986); prezes izby arbitrażowej giełdy w Lublanie; arbiter w izbie handlowej Jugosławii (do 1991) i Słowenii (od 1991); arbiter w międzynarodowej izbie handlowej w Paryżu; sędzia sądu apelacyjnego UEFA i Fify; prezes unii zrzeszeń prawników Słowenii (1993-2005); członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawniczego, Międzynarodowego Komitetu Morskiego i szeregu innych międzynarodowych stowarzyszeń prawniczych; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

urodzony w 1953 r.; dyplom z nauk politycznych (1976), absolwent prawa (1983), uniwersytet w Kopenhadze; urzędnik w ministerstwie sprawiedliwości (1983-1985); wykładowca (1984-1991), następnie profesor stowarzyszony (1991-1996) prawa rodzinnego na uniwersytecie w Kopenhadze; szef działu w Advokatsamfund (1985-1986); szef służby (1986-1991) w ministerstwie sprawiedliwości; dopuszczony do adwokatury (1991); szef wydziału (1991-1995), szef departamentu policji (1995-1999), szef departamentu prawnego (2000-2003) w ministerstwie sprawiedliwości; przedstawiciel Królestwa Danii w komitecie K-4 (1995-2000) przy grupie centralnej Schengen (1996-1998) oraz w Europol Management Board (1998-2000); sędzia w Højesteret (2003-2006); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 stycznia 2006 r.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

urodzony w 1962 r.; studia w Bonn, Genewie i Paryżu; państwowy egzamin prawniczy (1986 r. i 1992 r.); doktor nauk prawnych (uniwersytet w Bonn, 1988 r.); międzynarodowy dyplom administracji publicznej (École nationale d'administration, 1990 r.); habilitacja (uniwersytet w Bonn, 1996 r.); profesor niemieckiego prawa publicznego i prawa europejskiego (1996-2003), dziekan wydziału prawa uniwersytetu Ruhr, Bochum (2000-2001); profesor niemieckiego prawa publicznego i prawa europejskiego (uniwersytet w Kolonii, 2003-2006); dyrektor instytutu prawa publicznego i nauki administracji (2006 r.); profesor zaproszony w Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), na uniwersytecie François Rabelais (Tours, 2001-2006) oraz na Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); doktor honoris causa uniwersytetu François Rabelais (Tours 2010); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2006 r.

José Luís da Cruz Vilaça
José Luís da Cruz Vilaça

urodzony w 1944 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Coimbrze, master z ekonomii politycznej uniwersytetu w Coimbrze; doktor ekonomii międzynarodowej (uniwersytet Paris I - Panthéon Sorbonne); obowiązkowa służba wojskowa w ministerstwie marynarki (służba ds. sprawiedliwości, 1969-1972); profesor na uniwersytecie katolickim i na uniwersytecie Nova w Lizbonie; był profesorem uniwersytetu w Coimbrze i uniwersytetu Lusíada w Lizbonie (dyrektor instytutu studiów europejskich); członek rządu portugalskiego (1980-1983): sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych, przy prezydium rady ministrów i do spraw europejskich; poseł do parlamentu portugalskiego, wiceprezes ugrupowania chrześcijańsko-demokratycznego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości (1986-1988); prezes Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (1989-1995); członek palestry w Lizbonie, specjalista w zakresie prawa europejskiego i prawa konkurencji (1996-2012); członek grupy refleksyjnej na temat przyszłości systemu sądowniczego Wspólnot Europejskich „Groupe Due" (2000); przewodniczący rady dyscyplinarnej Komisji (2003-2007); prezes portugalskiego stowarzyszenia prawa europejskiego (od 1999); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2012 r.

Melchior Wathelet
Melchior Wathelet

urodzony w 1949 r.; absolwent prawa i nauk ekonomicznych (uniwersytet w Liège); Master of Laws (uniwersytet Harvarda); doktor honoris causa (uniwersytet Paris-Dauphine); profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Lowanium i na uniwersytecie w Liège; poseł (1977-1995); sekretarz stanu, minister i premier regionu Walonia (1980-1988); wicepremier, minister sprawiedliwości i klasy średniej (1988-1992); wicepremier, minister sprawiedliwości i spraw gospodarczych (1992-1995); wicepremier, minister obrony narodowej (1995); burmistrz Verviers (1995); sędzia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1995-2003); doradca prawny, następnie adwokat (2004-2012); minister stanu (2009-2012); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2012 r.

Allan Rosas
Allan Rosas

urodzony w 1948 r.; doktor prawa uniwersytetu w Turku (Finlandia); profesor prawa na uniwersytecie w Turku (1978-1981) i akademii w Åbo (Turku/Åbo) (1981-1996); dyrektor tamtejszego instytutu praw człowieka (1985-1995); pełnił różne odpowiedzialne stanowiska uniwersyteckie o charakterze krajowym i międzynarodowym; członek towarzystw naukowych; koordynacja wielu krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych, w szczególności w następujących dziedzinach: prawo wspólnotowe, prawo międzynarodowe, prawa człowieka i prawa podstawowe, prawo konstytucyjne, prawo porównawcze administracji publicznej; przedstawiciel rządu fińskiego w charakterze członka lub doradcy delegacji fińskich na różnych konferencjach i spotkaniach międzynarodowych; funkcja eksperta fińskiego środowiska prawniczego, w tym w rządowych i parlamentarnych komisjach prawnych w Finlandii, jak również na łonie ONZ, UNESCO, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Rady Europy; od 1995 r. główny doradca prawny w dziale prawnym Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne; od marca 2001 r. zastępca dyrektora generalnego działu prawnego Komisji Europejskiej; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 17 stycznia 2002 r.

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

urodzony w 1950 r.; doktor prawa na uniwersytecie Karola w Pradze (1975), asystent (1974-1990), prodziekan (1989-1991), kierownik wydziału prawa międzynarodowego i prawa europejskiego (1990-1992) na uniwersytecie Masaryka w Brnie; sędzia trybunału konstytucyjnego Czechosłowacji (1992); ambasador przy Radzie Europy (1993-1998); prezes Komitetu Delegatów Ministrów Rady Europy (1995); dyrektor generalny ministerstwa spraw zagranicznych (1998-2000); prezes czeskiego i słowackiego oddziału Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (1999-2001); sędzia trybunału konstytucyjnego (2000-2004); członek rady legislacyjnej (1998-2000); członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (od 2000); profesor prawa międzynarodowego publicznego na uniwersytecie Masaryka w Brnie (2001); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.

Egils Levits
Egils Levits
urodzony w 1955 r.; absolwent prawa i nauk politycznych uniwersytetu w Hamburgu; współpracownik naukowy wydziału prawa uniwersytetu w Kilonii; doradca ds. prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego i reformy legislacyjnej w parlamencie łotewskim; ambasador Republiki Łotewskiej w Niemczech i Szwajcarii (1992-1993), w Austrii, w Szwajcarii i na Węgrzech (1994-1995), wicepremier i minister sprawiedliwości, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych (1993-1994), arbiter w Sądzie Polubownym i Arbitrażowym OBWE (od 1997); członek Stałego Trybunału Arbitrażowego (od 2001); nominacja sędziowska w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (1995) i ponowna nominacja (1998 i 2001); liczne publikacje z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, reformy legislacyjnej i prawa wspólnotowego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.
Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

urodzony w 1950 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Lund (1975); sekretarz sądu pierwszej instancji w Landskronie (1976-1978); asesor w administracyjnym sądzie apelacyjnym (1978-1982); sędzia dodatkowy w administracyjnym sądzie apelacyjnym (1982); radca prawny w stałym komitecie do spraw konstytucji parlamentu szwedzkiego (1983-1985); radca prawny w ministerstwie finansów (1985-1990); dyrektor wydziału do spraw podatków dochodowych od osób fizycznych w ministerstwie finansów (1990-1996); dyrektor wydziału do spraw podatków akcyzowych w ministerstwie finansów (1996-1998); doradca podatkowy w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy Unii Europejskiej (1998-2000); dyrektor generalny do spraw prawnych w departamencie podatków i ceł ministerstwa finansów (2000-2005); sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego (2005-2009); prezes administracyjnego sądu apelacyjnego w Göteborgu (2009-2011); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 6 października 2011 r.

Christopher Vajda
Christopher Vajda

urodzony w 1955 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Cambridge; dyplom specjalny z prawa europejskiego na wolnym uniwersytecie w Brukseli (z oceną „grande distinction"); przyjęty do palestry Anglii i Walii (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); przyjęty do palestry Irlandii Północnej (1996); Queen's Counsel (1997); bencher w Gray's Inn (2003); recorder w Crown Court (2003-2012); skarbnik United Kingdom Association for European Law (2001-2012); współautor European Community Law of Competition (Bellamy & Child, wyd. 3-6); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2012 r.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

urodzona w 1957 r.; studia prawnicze (uniwersytety w Bonn i w Genewie); LL.M. (American University/Washington DC); doktor prawa (uniwersytet w Heidelbergu, 1985; Harvard University, 1990); profesor zaproszony na uniwersytecie w Berkeley (1991); profesor niemieckiego i obcego prawa publicznego, prawa międzynarodowego i prawa europejskiego na uniwersytetach w Augsburgu (1992), w Heidelbergu (1993) i Düsseldorfie (1994); sędzia dodatkowy rządu niemieckiego w Międzynarodowym Trybunale Pojednawczym i Arbitrażowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE); wiceprzewodniczący federalnej rady konsultacyjnej ds. zmiany globalnej (WBGU, 1996); profesor prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa obrotu gospodarczego i prawa europejskiego na uniwersytecie w St. Gallen (1999); dyrektor instytutu europejskiego i międzynarodowego prawa obrotu gospodarczego na uniwersytecie w St. Gallen (2000); zastępca dyrektora programu studiów podyplomowych w dziedzinie prawa obrotu gospodarczego na uniwersytecie w St. Gallen (2001); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2003 r.

Endre Juhász
Endre Juhász

urodzony w 1944 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Szeged, Węgry (1967); egzamin adwokacki (1970); studia trzeciego cyklu w zakresie prawa porównawczego na uniwersytecie w Strasburgu, Francja (1969, 1970, 1971, 1972); urzędnik w departamencie prawnym ministerstwa handlu zagranicznego (1966-1974), dyrektor ds. legislacyjnych (1973-1974); pierwszy attaché handlowy w ambasadzie węgierskiej w Brukseli, odpowiedzialny za kwestie wspólnotowe (1974-1979); dyrektor generalny ministerstwa handlu zagranicznego (1979-1983); pierwszy attaché handlowy, a następnie doradca handlowy w ambasadzie węgierskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone (1983-1989); dyrektor generalny w ministerstwie handlu i w ministerstwie międzynarodowych stosunków gospodarczych (1989-1991); główny negocjator układu stowarzyszeniowego między Republiką Węgierską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (1990-1991); sekretarz generalny w ministerstwie międzynarodowych stosunków gospodarczych; dyrektor urzędu spraw europejskich (1992); sekretarz stanu w ministerstwie międzynarodowych stosunków gospodarczych (1993-1994); sekretarz stanu, prezes urzędu spraw europejskich, ministerstwo przemysłu i handlu (1994); ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, szef misji dyplomatycznej Republiki Węgierskiej przy Unii Europejskiej (styczeń 1995 - maj 2003); główny negocjator przystąpienia Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej (lipiec 1998 - kwiecień 2003); minister bez teki ds. koordynacji zagadnień integracji europejskiej (od maja 2003); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.

Anthony Borg Barthet U.O.M.
Anthony Borg Barthet U.O.M.

urodzony w 1947 r.; doktor prawa na uniwersytecie królewskim, Malta (1973), w szeregach maltańskiej służby publicznej jako Notary to Government w 1975 r.; doradca republiki w 1978 r. pierwszy doradca republiki w 1979 r., zastępca Attorney General (1988), mianowany Attorney General przez prezydenta Malty w 1989 r.; wykładowca prawa cywilnego w niepełnym wymiarze czasu pracy na uniwersytecie królewskim, Malta (1985-1989); członek rady uniwersytetu królewskiego, Malta (1998-2004); członek komisji ds. wymiaru sprawiedliwości (1994-2004); członek komitetu dyrektorów centrum arbitrażu na Malcie (1998-2004); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 maja 2004 r.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

urodzona w 1955 r.; studia ekonomiczne, językowe i prawnicze w King’s College, Cambridge (1973–1977); asystent i pracownik naukowy w Corpus Christi College, Oxford (1977–1980); przyjęta do adwokatury (Middle Temple, 1980); barrister (1980–1987 i 1990–2005); referendarz przy rzeczniku generalnym, następnie sędzi Sir Gordonie Slynnie (1987–1990); profesor prawa europejskiego i prawa porównawczego (Director of European Legal Studies) w University College London (1990–1992); profesor (Lecturer) na wydziale prawa (1992–1998), następnie profesor stowarzyszony (Affiliated Lecturer) (1998–2005) na uniwersytecie w Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (od 2011); profesor stowarzyszony i pracownik naukowy (Senior Research Fellow) w Centre for European Legal Studies na uniwersytecie w Cambridge (1998–2005); Queen’s Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D. (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011), doktorat honoris causa uniwersytetu w Sztokholmie (2014); rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości od dnia 11 stycznia 2006 r.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

urodzony w 1938 r.; profesor prawa międzynarodowego i kierownik katedry prawa Wspólnot Europejskich im. Jeana Monneta na uniwersytecie w Bolonii; doktor honoris causa uniwersytetu Carlosa III w Madrycie; profesor zaproszony na uniwersytetach: Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (Nowy Jork), Georgetown, Paris-II, Georgia (Ateny) oraz w międzynarodowym instytucie uniwersyteckim (Luksemburg); koordynator European Business Law Pallas Program, zorganizowanego przy uniwersytecie w Nijmegen; członek komitetu doradczego Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych; podsekretarz stanu ds. przemysłu i handlu w okresie prezydencji włoskiej w Radzie; członek grupy roboczej Wspólnoty Europejskiej ds. Światowej Organizacji Handlu (WTO) i dyrektor sesji 1997 centrum badań naukowych akademii prawa międzynarodowego w Hadze poświęconej WTO; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 4 marca 1998 r. do dnia 3 maja 2006 r.; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 4 maja 2006 r.

Yves Bot
Yves Bot
 urodzony w 1947 r.; absolwent wydziału prawa w Rouen; doktor nauk prawnych (uniwersytet Paris II Panthéon-Assas); profesor nadzwyczajny na wydziale prawa w Mans; zastępca, a następnie pierwszy zastępca w prokuraturze w Mans (1974-1982); prokurator republiki w tribunal de grande instance w Dieppe (1982-1984); zastępca prokuratora republiki w tribunal de grande instance w Strasburgu (1984-1986); prokurator republiki w tribunal de grande instance w Bastii (1986-1988); rzecznik generalny w sądzie apelacyjnym w Caen (1988-1991); prokurator republiki w tribunal de grande instance w Mans (1991-1993); szef misji przy ministrze stanu, garde des Sceaux (1993-1995); prokurator republiki w tribunal de grande instance w Nanterre (1995-2002); prokurator republiki w tribunal de grande instance w Paryżu (2002-2004); prokurator generalny w sądzie apelacyjnym w Paryżu (2004-2006); rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2006 r.
Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot
urodzony w 1955 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Metz, absolwent instytutu nauk politycznych w Paryżu, były student École nationale d’administration (krajowej szkoły administracji); sprawozdawca (1982-1985), commissaire du gouvernement (1985-1987 i 1992-1999); asesor (1999-2000); prezes szóstego podwydziału w wydziale spraw spornych (2000-2006) Conseil d'État; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1987-1991); dyrektor gabinetu ministra pracy, zatrudnienia i kształcenia zawodowego, następnie dyrektor gabinetu ministra stanu, minister służby publicznej i modernizacji administracji (1991-1992); szef delegacji prawnej Conseil d'État przy Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (krajowym zakładzie ubezpieczeń chorobowych pracowników najemnych) (2001-2006); profesor nadzwyczajny na uniwersytecie w Metz (1988-2000), następnie na Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne (od 2000 r.); autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa wspólnotowego oraz europejskiego prawa praw człowieka; założyciel i przewodniczący rady redakcyjnej Biuletynu orzecznictwa prawa urbanistycznego, współzałożyciel i członek rady redakcyjnej Biuletynu prawnego zbiorowości lokalnych, prezes rady naukowej grupy badawczej ds. instytucji oraz prawa urbanistycznego i mieszkaniowego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2006 r. 
Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

urodzony w 1949 r.; studia prawnicze (uniwersytet St Kliment Ohridski, w Sofii); sędzia w sądzie pierwszej instancji w Blagoevgradzie (1975-1983); sędzia w sądzie okręgowym w Blagoevgradzie (1983-1986); sędzia sądu najwyższego (1986-1991); sędzia trybunału konstytucyjnego (1991-2000); członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (1997-1999); członek konwentu europejskiego w sprawie przyszłości Europy (2002-2003); poseł (2001-2006); obserwator w Parlamencie Europejskim; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 12 stycznia 2007 r.

Camelia Toader
Camelia Toader

urodzona w 1963 r.; absolwentka prawa (1986 r.), doktor nauk prawnych (1997 r.) (uniwersytet w Bukareszcie); asesor sądowy w sądzie pierwszej instancji, Buftea (1986-1988); sędzia w V wydziale sądu pierwszej instancji w Bukareszcie (1988-1992); dopuszczona do adwokatury w Bukareszcie (1992 r.); wykładowca (1992-2005), następnie od 2005 r. profesor prawa cywilnego i europejskiego prawa zobowiązań na uniwersytecie w Bukareszcie; studia doktoranckie i badania naukowe w instytucie prawa prywatnego międzynarodowego Maxa Plancka w Hamburgu (pomiędzy 1992 r. a 2004 r.); dyrektor departamentu integracji europejskiej w ministerstwie sprawiedliwości (1997-1999); sędzia w wysokim sądzie kasacyjnym i sprawiedliwości (1999-2007); profesor wizytujący na uniwersytecie w Wiedniu (2000 r. i 2011 r.); wykładowca prawa wspólnotowego w krajowym instytucie sądownictwa (2003 r. i 2005-2006); członek komitetu redakcyjnego wielu przeglądów prawniczych; od 2010 r. członek stowarzyszony, a od 2017 r. członek rzeczywisty Académie internationale de droit comparé i honorowy pracownik naukowy Centrum Studiów nad Prawem Europejskim Instytutu Badań Prawnych rumuńskiej Akademii; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 12 stycznia 2007 r.

Marek Safjan
Marek Safjan

urodzony w 1949 r.; doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1980); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 1990); profesor prawa (1998); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (1992-1996); prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1994-1997); sekretarz generalny sekcji polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994-1998); przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy (1991-1997); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997-1998), następnie prezes tego trybunału (1998-2006); członek Académie internationale de droit comparé (od 1994), a następnie jej wiceprzewodniczący (od 2010); członek Association internationale droit, éthique et science (od 1995), członek Komitetu Helsińskiego w Polsce; członek Polskiej Akademii Umiejętności; odznaczony medalem Pro Merito przez sekretarza generalnego Rady Europy (2007); autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa europejskiego; doktor honoris causa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (Florencja, 2012); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

urodzony w 1951 r.; doktor prawa (uniwersytet w Bratysławie); sędzia sądu pierwszej instancji w Bratysławie; sędzia sądu apelacyjnego odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz wiceprezes sądu apelacyjnego w Bratysławie; członek sekcji prawa cywilnego i rodzinnego przy instytucie prawa ministerstwa sprawiedliwości; sędzia tymczasowy sądu najwyższego odpowiedzialny za sprawy z zakresu prawa handlowego; członek Europejskiej Komisji Praw Człowieka (Strasburg); sędzia trybunału konstytucyjnego (2000-2004); sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 maja 2004 r. do dnia 6 października 2009 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

Maria Berger
Maria Berger

urodzona w 1956 r.; studia prawnicze i ekonomiczne (1975-1979), doktor prawa; asystent i wykładowczyni w instytucie prawa publicznego i nauk politycznych uniwersytetu w Innsbrucku (1979-1984); administrator w federalnym ministerstwie nauki i badań naukowych, następnie zastępczyni kierownika działu (1984-1988); odpowiedzialna za kwestie dotyczące Unii Europejskiej w urzędzie kanclerza federalnego (1988-1989); kierownik służby ds. integracji europejskiej urzędu kanclerza federalnego (przygotowywanie przystąpienia Republiki Austrii do Unii Europejskiej) (1989-1992); dyrektor w Urzędzie Nadzoru EFTA w Genewie i Brukseli (1993-1994); prorektor uniwersytetu w Krems n. Dunajem (1995-1996); posłanka do Parlamentu Europejskiego (listopad 1996 - styczeń 2007 i grudzień 2008 - lipiec 2009) i członkini komisji prawnej; zastępczyni członka konwentu europejskiego w sprawie przyszłości Europy (luty 2002 - lipiec 2003); członkini rady miejskiej Perg (wrzesień 1997 - wrzesień 2009); federalna minister sprawiedliwości (styczeń 2007 - grudzień 2008); publikacje z zakresu różnych zagadnień prawa europejskiego; profesor honorowa prawa europejskiego na uniwersytecie w Wiedniu; senator honorowa uniwersytetu w Innsbrucku; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2009 r.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

urodzona w 1959 r.; studia prawnicze (uniwersytet w Groningue, 1977-1983); doktor nauk prawnych (uniwersytet w Amsterdamie, 1995); wykładowca prawa na wydziale prawa w Maastricht (1983-1987); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1987-1991); wykładowca w instytucie Europa wydziału prawa na uniwersytecie w Amsterdamie (1991-1995); profesor prawa europejskiego na wydziale prawa uniwersytetu w Tilburgu (1995-2003); profesor prawa europejskiego na wydziale prawa uniwersytetu w Utrechcie i członek rady administracyjnej instytutu Europa uniwersytetu w Utrechcie (od 2003); członek kolegium redakcyjnego licznych krajowych i międzynarodowych czasopism prawniczych; autorka licznych publikacji; członek królewskiej niderlandzkiej akademii nauk; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 10 czerwca 2010 r.

Egidijus Jarašiūnas
Egidijus Jarašiūnas

urodzony w 1952 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Wilnie (1974-1979); doktor nauk prawnych (litewska akademia prawa, 1999), adwokat na Litwie (1979-1990); deputowany do rady najwyższej (parlamentu) Republiki Litewskiej (1990-1992), a następnie członek Seimas (parlamentu) Republiki Litewskiej i członek komitetu państwa i prawa (1992-1996); sędzia trybunału konstytucyjnego Republiki Litewskiej (1996-2005), następnie doradca prezesa trybunału konstytucyjnego Litwy (od 2006); asystent w katedrze prawa konstytucyjnego na wydziale prawa uniwersytetu Mykolasa Romerisa (1997-2000), potem profesor nadzwyczajny (2000-2004), następnie profesor w tej katedrze (od 2004), wreszcie kierownik katedry prawa konstytucyjnego (2005-2007); dziekan wydziału prawa uniwersytetu Mykolasa Romerisa (2007-2010); członek komisji weneckiej (2006-2010); sygnatariusz aktu z dnia 11 marca 1990 r. o przywróceniu niepodległości Litwy; autor licznych publikacji z zakresu prawa; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 6 października 2010 r.

Nils Wahl
Nils Wahl

urodzony w 1961 r.; doktor nauk prawnych na uniwersytecie w Sztokholmie (1995); profesor nadzwyczajny (docent) i kierownik katedry prawa europejskiego Jeana Monneta (1995); profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Sztokholmie (2001); dyrektor generalny fundacji działającej w dziedzinie kształcenia (1993-2004); prezes szwedzkiego stowarzyszenia na rzecz studiów nad prawem wspólnotowym (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); członek rady ds. prawa konkurencji (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); sędzia Sądu od dnia 7 października 2006 r. do dnia 28 listopada 2012 r.; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 28 listopada 2012 r.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

urodzony w 1963 r.; doktor prawa (uniwersytet w Zagrzebiu, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow i Visiting Scholar w Harvard Law School (2001-2002); asystent, a następnie profesor na wydziale prawa uniwersytetu w Zagrzebiu od 1987 r.; kierownik katedry Jeana Monneta od 2006 r. oraz kierownik ad personam katedry Jeana Monneta od 2011 r.; profesor zaproszony w Cornell Law School (2012); członek chorwackiej komisji ds. reformy konstytucyjnej, przewodniczący grupy roboczej ds. przystąpienia do Unii (2009-2010); członek chorwackiego zespołu negocjującego przystąpienie Chorwacji do Unii (2006-2011); autor licznych publikacji; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 4 lipca 2013 r.

François Biltgen
François Biltgen

urodzony w 1958 r.; magister prawa (1981) oraz absolwent studiów podyplomowych (DEA) w dziedzinie prawa wspólnotowego na wydziale prawa, ekonomii i nauk społecznych uniwersytetu Paris II (1982); absolwent Institut d'études politiques de Paris (1982); członek palestry w Luksemburgu (1987‒1999); poseł do izby deputowanych (1994‒1999); radny miasta Esch-sur-Alzette (1987‒1999); członek zarządu miasta Esch-sur-Alzette (1997‒1999); zastępca członka delegacji Luksemburga w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (1994‒1999); minister pracy i zatrudnienia, minister wyznań, minister stosunków z parlamentem, minister delegowany ds. komunikacji (1999-2004); minister pracy i zatrudnienia, minister wyznań, minister kultury, szkolnictwa wyższego i badań naukowych (2004‒2009); minister sprawiedliwości, minister służby publicznej i reformy administracji, minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych, minister komunikacji i środków przekazu, minister wyznań (2009‒2013); współprzewodniczący konferencji ministerialnej procesu bolońskiego w 2005 r. i w 2009 r.; współprzewodniczący konferencji ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej (2012‒2013); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2013 r.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

urodzona w 1962 r.; ukończyła prawo na uniwersytecie w Tartu (1981-1986); asystent prokuratora republiki w Tallinie (1986-1991); ukończyła estońską szkołę dyplomacji (1991-1992); doradca prawny (1991-1993) oraz doradca generalny przy izbie przemysłowo-handlowej (1992-1993); sędzia sądu apelacyjnego w Tallinie (1993-2004); European Master w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, uniwersytety w Padwie i w Nottingham (2002-2003); sędzia Sądu od dnia 12 maja 2004 r. do dnia 23 października 2013 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 23 października 2013 r.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

urodzony w 1971 r.; absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego i Kolegium Europejskiego w Brugii; doktor prawa (2000); doktor habilitowany nauk prawnych (2009); profesor prawa (2013); Visiting Scholar w Jesus College, Cambridge (1998), na uniwersytecie w Liège (1999) i w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2003); adwokat (2001‒2008), członek zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2001‒2008); członek rady naukowej akademii prawa europejskiego w Trewirze (od 2008); członek grupy badawczej ds. istniejących przepisów wspólnotowych w zakresie prawa prywatnego „Acquis Group" (od 2006); podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008‒2009), następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2010‒2013); wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; pełnomocnik rządu polskiego w licznych sprawach przed sądami Unii Europejskiej; przewodniczący polskiej delegacji uczestniczącej w negocjacjach w sprawie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej; członek rady wydawniczej szeregu czasopism prawniczych; autor licznych publikacji z dziedziny prawa europejskiego i prawa prywatnego międzynarodowego; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 23 października 2013 r.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

urodzony w 1964 r.; studia podyplomowe w zakresie prawa wspólnotowego (1987) i doktorat z prawa na uniwersytecie Paris II Panthéon-Assas (1991); wykładowca w centrum kształcenia ustawicznego na uniwersytecie Panthéon-Assas; przyjęty do palestry na Cyprze (1993); specjalny doradca do spraw europejskich przy ministrze spraw zagranicznych Cypru (1996-1999); członek zespołu negocjacyjnego ds. przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej (1998-2003); doradca do spraw prawa Unii w służbie prawnej Republiki Cypru (1999-2002); członek delegacji cypryjskich greckich w negocjacjach na temat kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego (2002-2014); główny prawnik (2002-2007) następnie główny adwokat Republiki Cypru (2007-2014) i dyrektor departamentu prawa europejskiego służby prawnej Republiki Cypru (2003-2014); pełnomocnik rządu cypryjskiego przed sądami Unii Europejskiej (2004-2014); członek zarządu organizacji europejskiego prawa publicznego (Ateny, Grecja) od 2013 r.; sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 8 października 2014 r.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

urodzony w 1950 r.; absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Sewilli i w Grenadzie (1967-1972); prokurator w sądach w Palmie de Mallorca i w Sewilli (1977-1982); sędzia izby administracyjnej naczelnego sądu Andaluzji, Audiencia Nacional i naczelnego sądu Wysp Kanaryjskich (1982-1989); prezes izby administracyjnej naczelnego sądu Kantabrii (1989-1994); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1995-1999); członek zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA-Europe) (2006-2014); członek centralnej komisji wyborczej (2012-2015); sędzia izby administracyjnej sądu najwyższego Hiszpanii (1999-2015); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015

Michail Vilaras
Michail Vilaras

urodzony w 1950 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Atenach (1973); absolwent studiów podyplomowych (DEA) w dziedzinie prawa społecznego na uniwersytecie Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); adwokat (1974–1980); ekspert krajowy w dziale prawnym Komisji Wspólnot Europejskich (1988–1990), następnie główny administrator w dyrekcji generalnej V ds. zatrudnienia, stosunków pracy i spraw społecznych (1990–1994); asystent sędziego, sędzia, a od 1999 r. najstarszy rangą sędzia greckiej rady stanu; członek stowarzyszony szczególnego sądu najwyższego Grecji; członek greckiego centralnego komitetu ds. tworzenia projektów ustawodawczych (1996–1998); dyrektor wydziału prawnego w kancelarii generalnej rządu greckiego (1996–1998); sędzia Sądu Unii Europejskiej (1998–2010, prezes izby 2004–2010); członek najwyższej rady sądownictwa administracyjnego (2011–2012); członek sądu szczególnego rozpatrującego sprawy o wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i szczególnego sądu do spraw dyscyplinarnych (2013–2014); członek doradczego panelu ekspertów do spraw wyłonienia kandydatów na wybór na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2014–2015); członek komitetu odpowiedzialnego za opiniowanie odpowiednich kandydatów do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2012–2015); wykładowca prawa europejskiego w krajowej szkole sędziowskiej (1995–1996 i 2012–2015); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Eugene Regan
Eugene Regan

urodzony w 1952 r.; magister nauk politycznych i ekonomicznych (1974) i master z ekonomii politycznej (1975), University College Dublin; master z prawa międzynarodowego i prawa porównawczego, Vrije Universiteit w Brukseli (1979), barrister przy Kings Inns w Dublinie (1985), analityk ekonomiczny Irish Farmers' Association w Dublinie (1975-1976); dyrektor biura Irish Farmers' Association przy Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1976-1979); dyrektor generalny Irish Meat Exporters Association (1980-1984); doradca polityczny komisarza Petera Sutherlanda (1985-1988); dyrektor generalny Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) i Senior Counsel barrister (od 2005); członek Seanad (izby wyższej irlandzkiego parlamentu) (2007-2011); przewodniczący grupy adwokatów i szef projektu grupy ds. sprawiedliwości Instytutu Spraw Międzynarodowych i Europejskich (IIEA) (od 1998); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

urodzony w 1964 r.; magister prawa, uniwersytet w Aarhus (1991); master z prawa europejskiego, Kolegium Europejskie w Brugii (1993); wykładowca na uniwersytetach w Aarhus (1991-1993) i w Kopenhadze (1999-2001); profesor zaproszony na uniwersytetach w Kopenhadze i w Aalborgu (od 2008); członek duńskiej palestry (1995); referendarz w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (1994-1999); prokurator w prokuraturze w Kopenhadze (1999-2000) i inspektor w rejonach policyjnych (2004-2006); doradca prawny przedstawiciela duńskiego premiera przy pracach nad Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (1999-2000); kierownik wydziału w urzędzie ds. prawa europejskiego (1999-2000); kierownik departamentu w urzędzie ds. prawa europejskiego i praw człowieka (2000-2001) i kierownik departamentu w urzędzie ds. prawa własności i zobowiązań ministerstwa sprawiedliwości (2001-2006); rzecznik praw konsumentów wyznaczony przez rząd duński (2006-2014); sędzia Østre Landsret, Kopenhaga (2015); rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Michal Bobek
Michal Bobek

urodzony w 1977 r.; master z prawa i master ze stosunków międzynarodowych (uniwersytet Karola w Pradze); dyplom prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej (uniwersytet w Cambridge); Magister Juris (uniwersytet w Oksfordzie, St Edmund Hall); doktor prawa (Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja); studia na wolnym uniwersytecie w Brukseli i na uniwersytecie w Queensland (Australia); referendarz w gabinecie prezesa naczelnego sądu administracyjnego Republiki Czeskiej (2005-2009), następnie kierownik służby ds. badań i dokumentacji tego sądu (2008-2009); uprawnienie do sprawowania urzędu sędziego w Republice Czeskiej (2009); wykładowca (2011-2012) i pracownik naukowy (2013-2016) w instytucie prawa europejskiego i porównawczego uniwersytetu w Oksfordzie; profesor Kolegium Europejskiego w Brugii (2013-2015); członek izby odwoławczej czeskiego banku narodowego (2013-2015); sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2013-2015); współzałożyciel i prezes czeskiego stowarzyszenia prawa europejskiego i porównawczego; wykładowca i profesor zaproszony na licznych uniwersytetach w Europie i poza nią; autor licznych publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, europejskich praw człowieka, prawa (publicznego) porównawczego i teorii prawa; rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości od dnia 7 października 2015 r.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

urodzony w 1952 r.; studia prawnicze na uniwersytecie Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1975); doktor prawa (1979); wykładowca (1977–1984), docent (1984–1990), następnie profesor uniwersytetu Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1990–2013); dziekan wydziału prawa uniwersytetu Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (1988–1991); członek rady legislacyjnej przy bułgarskim zgromadzeniu narodowym (1995–1997); kierownik katedry Jeana Monneta w Nowym Uniwersytecie Bułgarskim (2002–2005); prezes rady prawnej przy prezydencie Bułgarii (2002–2003); sędzia (2003–2009), następnie prezes (2009–2012) bułgarskiego trybunału konstytucyjnego; kierownik katedry prawa konstytucyjnego na wydziale prawa uniwersytetu Świętego Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (2013–2016); członek (2006–2016) i wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej Rady Europy (2013–2015); członek rady konstytucyjnej przy rzeczniku praw obywatelskich Bułgarii (2015–2016); redaktor szeregu czasopism prawniczych; autor licznych publikacji prawniczych; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 19 września 2016 r.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

urodzony w 1961 r.; absolwent prawa uniwersytetu w Walencji (1979-1984); analityk handlowy w radzie izb handlowych wspólnoty autonomicznej Walencji (1986); prawnik lingwista w Trybunale Sprawiedliwości (1986-1990); prawnik weryfikator w Trybunale Sprawiedliwości (1990-1993); administrator w służbie do spraw kontaktów z mediami i informacji Trybunału Sprawiedliwości (1993-1995); administrator w sekretariacie komisji instytucjonalnej Parlamentu Europejskiego (1995-1996); attaché przy sekretarzu Trybunału Sprawiedliwości (1996-1999); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1999-2000); kierownik hiszpańskiego wydziału tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości (2000-2001); dyrektor, a następnie dyrektor generalny tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości (2001-2010); sekretarz Trybunału Sprawiedliwości od dnia 7 października 2010 r.