Prezentácia členov
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

narodený v roku 1954; skončené právnické vzdelanie a doktor práv (Katolícka univerzita v Leuvene); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvardova univerzita); asistent (1979 - 1983), neskôr profesor európskeho práva na Katolíckej univerzite v Leuvene (od 1983); referendár na Súdnom dvore (1984 - 1985); profesor na Collège d'Europe v Bruggách (1984 - 1989); advokát Bruselskej advokátskej komory (1986 - 1989); „hosťujúci profesor" na Harvard Law School (1989); sudca Súdu prvého stupňa od 25. septembra 1989 do 6. októbra 2003; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2003; podpredseda Súdneho dvora od 9. októbra 2012 do 7. októbra 2015; predseda Súdneho dvora od 8. októbra 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

narodená v roku 1954; ukončené právnické vzdelanie (Univerzita Complutense v Madride); súdna úradníčka v Malage; abogado del Estado právneho oddelenia ministerstva dopravy, turistického ruchu a komunikácie, neskôr právneho oddelenia ministerstva zahraničných vecí; vedúca súdna úradníčka právneho oddelenia zastupujúceho štát v konaní pred Súdnym dvorom a zástupkyňa generálneho riaditeľa oddelenia právnej pomoci ministerstva spravodlivosti na medzinárodnej a európskej úrovni; členka poradnej skupiny Komisie zaoberajúcej sa perspektívou vývoja súdneho systému Spoločenstva; vedúca španielskej delegácie skupiny Priatelia predsedníctva pre reformu súdneho systému Spoločenstva zmluvou v Nice a ad hoc skupiny pre Súdny dvor vytvorenej Radou; profesorka európskeho práva na Diplomatickej škole v Madride; spoluriaditeľka časopisu Noticias de la Unión Europea; sudkyňa Súdneho dvora od 7. októbra 2003; podpredsedníčka Súdneho dvora od 9. októbra 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

narodený v roku 1955; diplom z práva na univerzite v Metz, diplom na Institut d’études politiques de Paris (Inštitút politických vied), bývalý študent École nationale d’administration; spravodajca (1982 – 1985), vládny komisár (1985 – 1987 a 1992 – 1999); prísediaci (1999 – 2000); predseda šiestej podsekcie sporového kolégia na Conseil d’État (2000 – 2006); súdny referent na Súdnom dvore (1987 – 1991); riaditeľ kancelárie ministra práce, zamestnanosti a odborného vzdelávania, neskôr riaditeľ kancelárie štátneho ministra, ministra pre verejnú službu a modernizáciu správy (1991 – 1992); vedúci právnej misie Conseil d’État v Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (2001 – 2006); hosťujúci profesor na univerzite v Metz (1988 – 2000), neskôr na univerzite Paríž I Panthéon Sorbonne (od roku 2000); autor viacerých publikácií v odbore správneho práva, práva Spoločenstva a európskeho práva ľudských práv; zakladateľ a predseda redakčného výboru Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, spoluzakladateľ a člen redakčného výboru Bulletin juridique des collectivités locales, predseda vedeckého výboru pre výskum týkajúci sa inštitúcií a práva urbanizmu a bývania; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

narodený v roku 1949; štúdium práva (Univerzita Sv. Klimenta Ochridského v Sofii); sudca na Súde prvého stupňa v Blagoevgrade (1975 - 1983); sudca na Krajskom súde v Blagoevgrade (1983 - 1986); sudca na Najvyššom súde (1986 - 1991); sudca na Ústavnom súde (1991 - 2000); člen Európskej komisie pre ľudské práva (1997 - 1999); člen Európskeho konventu o budúcnosti Európy (2002 - 2003); poslanec (2001 - 2006); pozorovateľ pri Európskom parlamente; sudca Súdneho dvora od 12. januára 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

narodená v roku 1959; štúdium práva na Groningenskej univerzite (1977 - 1983); doktorka práv na Amsterdamskej univerzite (1995); odborná asistentka na právnickej fakulte v Maastrichte (1983 - 1987); referendárka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1987 - 1991); lektorka v Inštitúte Európa Právnickej fakulty Amsterdamskej univerzity (1991 - 1995); profesorka európskeho práva na Tilburskej univerzite (1995 - 2003); profesorka európskeho práva na Právnickej fakulte Utrechtskej univerzity a členka správnej rady Inštitútu Európa Utrechtskej univerzity (od roku 2003); členka redakčných rád niekoľkých národných a medzinárodných právnických časopisov; autorka početných publikácií; členka holandskej Kráľovskej akadémie vied; sudkyňa Súdneho dvora od 10. júna 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

narodený v roku 1950; diplom v odbore právo na Univerzite v Aténach (1973); diplôme dʼétudes approfondies (DEA) v odbore sociálne právo na Univerzite Paris II Panthéon Sorbonne (1977); advokát (1974 – 1980); národný expert pri právnom servise Komisie Európskych spoločenstiev (1988 – 1990), následne hlavný administrátor Generálneho riaditeľstva V pre zamestnanosť, priemyselné vzťahy a sociálne záležitosti (1990 – 1994); audítor, odborný referent a následne v roku 1999 poradca Helénskej štátnej rady; pridružený člen gréckeho Najvyššieho špeciálneho súdu; člen Gréckeho ústredného výboru pre prípravu právnych predpisov (1996 – 1998); riaditeľ právneho servisu Generálneho sekretariátu helénskej vlády (1996 – 1998); sudca Súdu prvého stupňa Európskej únie (1998 – 2010, predseda senátu v rokoch 2004 – 2010); člen Najvyššej rady správneho súdnictva (2011 – 2012); člen Špeciálneho súdu pre spory týkajúce sa odmeňovania sudcov a Špeciálneho súdu pre disciplinárne konania sudcov (2013 – 2014); člen poradného odborného panelu pre výber kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (2014 – 2015); člen výboru pre poskytnutie stanoviska o vhodnosti kandidátov na výkon funkcie sudcu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (2012 – 2015); vyučuje európske právo na École nationale de la magistrature (1995 – 1996 a 2012 – 2015); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

narodený v roku 1952; magisterský titul v odbore politické a ekonomické vedy (1974) a politická ekonómia (1975) z University College Dublin; magisterský titul v odbore medzinárodné právo a porovnávacie právo zo Slobodnej univerzity v Bruseli (1979), barrister pri Kings Inns v Dubline (1985), ekonomický analytik pri Irish Farmers' Association v Dubline (1975 - 1976); riaditeľ kancelárie Irish Farmers' Association pri Európskom hospodárskom spoločenstve (1976 - 1979); výkonný riaditeľ Irish Meat Exporters Association (1980 - 1984); politický poradca komisára Petra Sutherlanda (1985 - 1988); generálny riaditeľ Agra Trading Ltd (1989 - 1995); barrister (1995 - 2005) a Senior Counsel barrister (od roku 2005); člen Seanad (horná komora írskeho parlamentu, 2007 - 2011); predseda Skupiny advokátov a vedúci projektu Skupina „Justice" pri Inštitúte medzinárodných a európskych záležitostí (od roku 1998); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

narodený v roku 1971; diplom z práva získal na Sliezskej univerzite a na Collège d’Europe v Bruggách; doktor práv (2000); docent právnych vied (2009); profesor práva (2013); hosťujúci profesor na Jesus College, Cambridge (1998), na Univerzite v Liège (1999) a na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (2003); advokát (2001 – 2008); člen Výboru pre medzinárodné právo súkromné komisie pre kodifikáciu súkromného práva na Ministerstve spravodlivosti (2001 – 2008); člen Konzultatívneho výboru Akadémie európskeho práva v Trieri; pridružený člen Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva; člen Európskej skupiny pre medzinárodné právo súkromné (GEDIP); člen pracovnej skupiny pre platné súkromné právo Únie „Acquis Group“; štátny podtajomník na Úrade pre európsku integráciu (2008 – 2009), potom na ministerstve zahraničných vecí (2010 – 2013); splnomocnenec poľskej vlády v mnohých právnych veciach prejednávaných súdmi Európskej únie; člen redakčnej rady viacerých právnych časopisov; autor mnohých publikácií v oblasti európskeho práva a medzinárodného práva súkromného; generálny advokát Súdneho dvora od 23. októbra 2013.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
narodený v roku 1947; doktor práv (Univerzita v Ľubľane); špecializácia na porovnávacie právo (univerzity v Štrasburgu a Coimbre); justičná skúška; profesor občianskeho, obchodného a medzinárodného súkromného práva; prodekan (1995 - 2001) a dekan Právnickej fakulty Univerzity v Ľubľane (2001 - 2004); autor mnohých právnych publikácií; honorárny sudca a predseda senátu Pracovného súdu v Ľubľane (1975 - 1986); predseda Športového súdu Slovinska (1978 -1986); predseda Arbitrážnej komory Burzy v Ľubľane; rozhodca pri Obchodnej komore Juhoslávie (do roku 1991) a Slovinska (od roku 1991); rozhodca Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži; sudca odvolacieho súdu UEFA a FIFA; predseda Únie združení slovinských advokátov (1993 - 2005); člen International Law Association, Medzinárodného námorného výboru a niekoľkých ďalších medzinárodných právnych združení; sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

narodený v roku 1953; diplom z politických vied (1976) a práva (1983) na Kodanskej univerzite; úradník ministerstva spravodlivosti (1983 - 1985); prednášajúci (1984 - 1991), neskôr pridružený profesor rodinného práva na Kodanskej univerzite; vedúci sekcie v Advokatsamfund (1985 - 1986); vedúci oddelenia (1986 - 1991) na ministerstve spravodlivosti; prijatý do komory (1991); vedúci divízie (1991 - 1995), vedúci oddelenia polície (1995 - 1999) a vedúci právneho oddelenia (2000 - 2003) ministerstva spravodlivosti; zástupca Dánska vo Výbore K-4 (1995 - 2000), v Schengen Central Group (1996 - 1998) a Europol Management Board (1998 - 2000); sudca Højesteret (2003 - 2006); sudca Súdneho dvora od 11. januára 2006.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

narodený v roku 1957; diplom z práva získal na Lisabonskej univerzite (1980); master v oblasti právo na Lisabonskej univerzite (1986); doktor práv na Novej Lisabonskej univerzite (2003); právny asistent na Lisabonskej univerzite (1981 – 1986); právnik lingvista (1986 – 1987) a právnik revízor (1987 – 1990) na Súdnom dvore; referendár na Súde prvého stupňa (1990 – 1996); hosťujúci profesor na katedre európskych štúdií na Sárskej univerzite, Nemecko (1987 – 1996); národný koordinátor pre voľný pohyb osôb v európskom priestore na Ministerstve zahraničných vecí, Portugalsko (1996 – 1999); člen výboru Rady K4 a Centrálnej skupiny pre stálu konzultačnú štruktúru Schengenských dohôd (1996 – 1999); asistent a doktorand práva na Novej Lisabonskej univerzite (1999 – 2003); vyučujúci práva na Novej Lisabonskej univerzite (2003 – 2008); docent práva na Novej Lisabonskej univerzite (2008 – 2018); portugalský člen siete právnych expertov FreSsco v oblasti voľného pohybu pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie (2004 – 2017) a akademickej siete Odysseus pre právne štúdie o prisťahovalectve a azyle v Európe (2004 – 2018); člen správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva (2015 – 2018); autor mnohých publikácií; sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

narodený v roku 1965; skončené právnické vzdelanie a doktor práv na univerzite v Grazi, Rakúsko (1990); diplom v odbore prekladateľstvo na univerzite v Grazi (1988); diplom v odbore verejná správa, École nationale d’administration, Francúzsko (1992); úradník právneho oddelenia a Generálneho riaditeľstva Ministerstva zahraničných vecí pre politiku hospodárskej a európskej integrácie, Rakúsko (1990 – 1994); poradca Stálej misie Rakúska pri Úrade Organizácie spojených národov a špecializovaných inštitúcií v Ženeve, Švajčiarsko (1994 – 2000); vedúci oddelenia ministerstva zahraničných vecí pre „právne otázky prvého piliera Európskej únie“ (2000 – 2005); profesor Inštitútu pre európske právo univerzity v Grazi (od októbra 2014); vedúci odboru európskeho práva Federálneho ministerstva pre európske a zahraničné záležitosti a integráciu, Rakúsko (2005 – 2019); prednášajúci Inštitútu európskeho a medzinárodného práva univerzity v Innsbrucku, Rakúsko (od roku 2007); prednášajúci na Vysokej škole medzinárodných štúdií vo Viedni, Rakúsko (od roku 2012); autor mnohých publikácií; sudca Súdneho dvora od 20. marca 2019.

Nils Wahl
Nils Wahl

narodený v roku 1961; doktor práv na univerzite v Štokholme, Švédsko (1995); hosťujúci profesor (docent) a vedúci katedry Jeana Monneta pre európske právo (1995); profesor európskeho práva na univerzite v Štokholme (2001); generálny riaditeľ vzdelávacej nadácie (1993 – 2004); prezident švédskeho združenia Nätverket för europarättslig forskning (Sieť pre štúdium práva Spoločenstva) (2001 – 2006); člen Rådet för konkurrensfrågor (Rada pre otázky hospodárskej súťaže, Švédsko) (2001 – 2006); sudca Všeobecného súdu (2006 – 2012); generálny advokát na Súdnom dvore od 28. novembra 2012 do 6. februára 2019; sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 2019.


Juliane Kokott
Juliane Kokott

narodená v roku 1957; štúdium práva na univerzitách v Bonne a Ženeve; LL. M. na Americkej univerzite vo Washingtone; doktorka práv (univerzita v Heidelbergu, 1985; Harvardská univerzita, 1990); hosťujúca profesorka na univerzite v Berkeley (1991); profesorka nemeckého a medzinárodného verejného práva a európskeho práva na univerzitách v Augsburgu (1992), Heidelbergu (1993) a Düsseldorfe (1994); zastupujúca sudkyňa nemeckej vlády na Medzinárodnom zmierovacom a arbitrážnom súde pri OBSE; viceprezidentka Spolkovej poradnej rady pre globálne zmeny životného prostredia (WBGU, 1996); profesorka medzinárodného práva, medzinárodného obchodného práva a európskeho práva na univerzite v St. Gallene (1999); riaditeľka Inštitútu európskeho práva a medzinárodného obchodného práva na univerzite v St. Gallene (2000); zástupkyňa riaditeľa študijného odboru špecializovaného na obchodné právo na univerzite v St. Gallene (2001); generálna advokátka Súdneho dvora od 7. októbra 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász

narodený v roku 1944; diplom z práva získal na univerzite v Szegede, Maďarsko (1967); advokátske skúšky (1970); postgraduálne štúdium porovnávacieho práva na Štrasburskej univerzite, Francúzsko (1969, 1970, 1971, 1972); úradník právneho oddelenia ministerstva zahraničného obchodu (1966 - 1974), riaditeľ legislatívneho odboru (1973 - 1974); prvý obchodný atašé maďarského veľvyslanectva v Bruseli, zodpovedný za otázky týkajúce sa Spoločenstva (1974 - 1979); riaditeľ na ministerstve zahraničného obchodu (1979 - 1983); prvý obchodný atašé, potom obchodný poradca maďarského veľvyslanectva vo Washingtone, Spojené štáty (1983 - 1989); generálny riaditeľ ministerstva obchodu a ministerstva medzinárodných obchodných vzťahov (1989 - 1991); hlavný vyjednávač asociačnej dohody medzi Maďarskou republikou, Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi (1990 - 1991); generálny tajomník ministerstva medzinárodných obchodných vzťahov, riaditeľ úradu európskych záležitostí (1992); štátny tajomník ministerstva medzinárodných obchodných vzťahov (1993 - 1994); štátny tajomník, predseda úradu pre európske záležitosti ministerstva priemyslu a obchodu (1994); mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, vedúci diplomatickej misie Maďarskej republiky pri Európskej únii (január 1995 - máj 2003); hlavný vyjednávač pre pristúpenie Maďarskej republiky k Európskej únii (júl 1998 - apríl 2003); minister bez kresla pre koordináciu otázok európskej integrácie (od mája 2003); sudca Súdneho dvora od 11. mája 2004.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

narodený v roku 1962; štúdiá v Bonne, Ženeve a Paríži; štátna skúška v odbore práva (1986 a 1992); doktor práv (univerzita v Bonne, 1988); medzinárodný diplom v odbore verejnej správy (École nationale d’administration, 1990); habilitácia (univerzita v Bonne, 1996); profesor nemeckého verejného práva a európskeho práva (1996 – 2003), dekan právnickej fakulty na univerzite Porúria, Bochum (2000 – 2001); profesor nemeckého verejného práva a európskeho práva (univerzita v Kolíne nad Rýnom, 2003 – 2006); riaditeľ inštitútu verejného práva a správnej vedy (2006); hosťujúci profesor na Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), na univerzite François Rabelais (Tours, 2001 – 2006) a na univerzite Paríž I Panthéon Sorbonne (2005 – 2006); titul doctor honoris causa na univerzite François Rabelais (Tours, 2010); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

narodená v roku 1963; magisterka práv (1986), doktorka práv (1997) (univerzita v Bukurešti); justičná čakateľka na Súde prvého stupňa v Bufteae (1986 – 1988); sudkyňa Súdu prvého stupňa 5. obvodu v Bukurešti (1988 – 1992); zapísaná do advokátskej komory v Bukurešti (1992); docentka (1992 – 2005), neskôr od roku 2005 profesorka občianskeho práva a európskeho zmluvného práva na univerzite v Bukurešti; viacero doktorandských a výskumných štúdií v Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné v Hamburgu (1992 – 2004); vedúca odboru európskej integrácie na ministerstve spravodlivosti (1997 – 1999); sudkyňa Najvyššieho súdu (1999 – 2007); hosťujúca profesorka na univerzite vo Viedni (2000, 2011); lektorka práva Spoločenstva v Národnom justičnom inštitúte (2003, 2005 – 2006); členka redakčnej rady viacerých právnických časopisov; od roku 2010 pridružená členka a od roku 2017 riadna členka Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva, honorárna výskumníčka strediska pre štúdie európskeho práva Inštitútu pre právny výskum rumunskej Akadémie vied; sudkyňa Súdneho dvora od 12. januára 2007.

Marek Safjan
Marek Safjan

narodený v roku 1949; doktor práv (univerzita vo Varšave, 1980); doktor právnych vied (univerzita vo Varšave, 1990); profesor práva (1998); riaditeľ Inštitútu občianskeho práva univerzity vo Varšave (1992 - 1996); zástupca rektora univerzity vo Varšave (1994 - 1997); generálny tajomník poľskej sekcie združenia Priatelia francúzskej právnej kultúry Henriho Capitanta (1994 - 1998); zástupca Poľska vo výbore pre bioetiku Rady Európy (1991 - 1997); sudca Ústavného súdu (1997 - 1998), neskôr jeho predseda (1998 - 2006); člen Medzinárodnej akadémie porovnávacieho práva (od roku 1994) a jej podpredseda (od roku 2010), člen Medzinárodného združenia pre právo, etiku a vedu (od roku 1995), člen Poľského helsinského výboru; člen poľskej Akadémie umenia a literatúry; vyznamenanie za zásluhy udelené generálnym tajomníkom Rady Európy (2007); autor mnohých publikácií v oblasti občianskeho práva; lekárskeho práva a európskeho práva; doktor honoris causa Európskeho univerzitného inštitútu (Florencia 2012); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

narodený v roku 1951; doktor práv (univerzita v Bratislave); sudca Okresného súdu v Bratislave; sudca odvolacieho súdu poverený občianskoprávnou agendou a podpredseda Krajského súdu v Bratislave; člen sekcie občianskeho a rodinného práva pri Inštitúte práva ministerstva spravodlivosti; dočasný sudca Najvyššieho súdu poverený obchodnou agendou; člen Európskej komisie pre ľudské práva (Štrasburg); sudca Ústavného súdu (2000 - 2004); sudca Súdu prvého stupňa od 12. mája 2004 do 6. októbra 2009; sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2009.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

narodený v roku 1963; doktor práv (Záhrebská univerzita, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow a Visiting Scholar na Harvard Law School (2001 - 2002); asistent a potom profesor na Právnickej fakulte Záhrebskej univerzity od roku 1987; vedúci katedry Jeana Monneta od roku 2006 a vedúci katedry Jeana Monneta ad personam od roku 2011; hosťujúci profesor na Cornell Law School (2012); člen chorvátskej komisie pre ústavnú reformu, predseda pracovnej skupiny pre pristúpenie k Únii (2009 - 2010); člen chorvátskej skupiny, ktorá rokovala o pristúpení Chorvátska k Únii (2006 - 2011); autor mnohých publikácií; sudca Súdneho dvora od 4. júla 2013.

François Biltgen
François Biltgen

narodený v roku 1958; diplom magister práv (1981) a diplom DEA z európskeho práva (1982) získal na Univerzite práva, ekonómie a sociálnych vied v Paríži II; ukončil Inštitút politických vied v Paríži (1982); advokát zapísaný v Advokátskej komore pre obvod Luxemburg (1987 - 1999); poslanec poslaneckej snemovne (1994 - 1999); obecný poradca mesta Esch sur Alzette (1987 - 1999); člen mestskej rady mesta Esch sur Alzette (1997 - 1999); náhradný člen luxemburskej delegácie pri Výbore regiónov Európskej únie (1994 - 1999); minister práce a zamestnanosti, minister pre náboženské záležitosti, minister pre vzťahy s parlamentom, poverený minister pre komunikácie (1999 - 2004); minister práce a zamestnanosti, minister pre náboženské záležitosti, minister kultúry, vyššieho vzdelávania a výskumu (2004 - 2009); minister spravodlivosti, minister pre verejnú službu a pre správnu reformu, minister vyššieho vzdelávania a výskumu, minister pre komunikácie a médiá, minister pre náboženské záležitosti (2009 - 2013); spoluprezident ministerskej konferencie Bolonského procesu v rokoch 2005 a 2009; spoluprezident ministerskej konferencie Európskej vesmírnej agentúry (2012 - 2013); sudca Súdneho dvora od 7. októbra 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

narodená v roku 1962; diplom z práva získala na Tartuskej univerzite (1981 - 1986); asistentka prokurátora v Talline (1986 - 1991), diplom na Estónskej škole diplomacie (1991 - 1992); právna poradkyňa (1991 - 1993) a generálna radkyňa obchodnej a priemyselnej komory (1992 - 1993); sudkyňa Odvolacieho súdu v Talline (1993 - 2004); European Master ľudských práv a demokratizácie, univerzity v Padove a Nottinghame (2002 - 2003); sudkyňa Všeobecného súdu od 12. mája 2004 do 23. októbra 2013; sudkyňa Súdneho dvora od 23. októbra 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

narodený v roku 1964; diplom z postgraduálneho štúdia v odbore právo Spoločenstva (1987) a doktor práv na Univerzite Panthéon-Assas (1991); prednášajúci v Centre sústavného vzdelávania na Univerzite Panthéon‑Assas; prijatý do advokátskej komory na Cypre (1993); osobitný radca pre európske záležitosti na Ministerstve zahraničných vecí (1996 – 1999); člen vyjednávacej skupiny pre vstup Cypru do Európskej únie (1998 – 2003); poradca pre právo Únie v rámci právnej služby republiky (1999 – 2002); člen cypersko‑gréckej delegácie v rámci vyjednávaní o celkovom vyriešení cyperského problému (2002 – 2014); hlavný právny referent (2002 – 2007) neskôr hlavný právny poradca  republiky (2007 – 2014) a riaditeľ oddelenia európskeho práva v rámci právnej služby republiky (2003 – 2014); splnomocnený zástupca vlády pred súdmi Európskej únie (2004 – 2014); sudca Súdneho dvora Európskej únie od 8. októbra 2014.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

narodený v roku 1950; diplom v odbore právo z Univerzity v Seville a Univerzity v Granade (1967 - 1972); prokurátor na súdoch v Palme de Mallorca a Seville (1977 - 1982); sudca správneho senátu na Najvyššom súde Andalúzie, Národného súdu a Najvyššieho súdu Kanárskych ostrovov (1982 - 1989); predseda správneho senátu Najvyššieho súdu Kantábrie (1989 - 1994); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1995 - 1999); člen Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA Europe) (2006 - 2014); člen ústrednej volebnej komisie (2012 - 2015); sudca správneho senátu Najvyššieho súdu v Španielsku (1999 - 2015); generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

narodený v roku 1964; magisterský titul v odbore právo z Univerzity v Aarhuse (1991); magisterský titul v odbore európske právo z College of Europe v Bruggách (1993); vyučujúci na univerzitách v Aarhuse (1991 - 1993) a Kodani (1999 2001); hosťujúci profesor na univerzitách v Kodani a Aalborgu (od roku 2008); advokát dánskej advokátskej komory (1995); referendár na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev (1994 - 1999); prokurátor na prokuratúre v Kodani (1999 - 2000) a policajný inšpektor (2004 - 2006); právny poradca zastúpenia dánskeho predsedu vlády pri rokovaniach o príprave Charty základných práv Európskej únie (1999 - 2000); vedúci sekcie Úradu európskeho práva (1999 - 2000); vedúci oddelenia Kancelárie európskeho práva a ľudských práv (2000 - 2001) a vedúci oddelenia Úradu pre vlastnícke a záväzkové právo ministerstva spravodlivosti (2001 - 2006); verejný ochranca práv spotrebiteľov vymenovaný dánskou vládou (2006 - 2014); sudca Østre Landsret, Kodaň (2015); generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

narodený v roku 1977; magisterský titul v odbore právo a medzinárodné vzťahy (Univerzita Karlova v Prahe); diplom anglického práva a práva Európskej únie (Univerzita v Cambridge); Magister Juris (Univerzita v Oxforde, St. Edmund Hall); doktor práv (Európsky univerzitný inštitút, Florencia); štúdium na Slobodnej univerzite v Bruseli a Queenslandskej univerzite (Austrália); asistent predsedu Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, neskôr vedúci útvaru dokumentácie a analytiky na tom istom súde (2005 - 2009); zloženie odbornej justičnej skúšky v Českej republike (2009); vyučujúci (2011 - 2012) a výskumný pracovník (2013 - 2016) na Inštitúte európskeho a porovnávacieho práva Univerzity v Oxforde; profesor na College of Europe v Bruggách (2013 - 2015); člen senátu rozkladovej komisie Českej národnej banky (2013 - 2015); menovaný ako sudca ad hoc na Európskom súde pre ľudské práva (2013 - 2015); spoluzakladateľ a predseda Českej spoločnosti pre európske a porovnávacie právo; prednášková činnosť a hosťovanie na viacerých univerzitách v Európe a v zámorí; autor mnohých publikácií v oblasti právo Európskej únie, európske ľudské práva, (verejné) porovnávacie právo a teória práva; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tančev

narodený v roku 1952; skončené právnické vzdelanie na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1975); doktor práv (1979); prednášajúci (1977 – 1984), docent (1984 – 1990), neskôr profesor na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1990 – 2013); dekan Právnickej fakulty Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1988 – 1991); člen legislatívnej rady bulharskej Národnej rady (1995 – 1997); vedúci katedry Jeana Monneta na Novej bulharskej univerzite (2002 – 2005); predseda právneho poradenstva prezidenta Bulharska (2002 – 2003); sudca bulharského Ústavného súdu (2003 – 2009), následne jeho predseda (2009 – 2012); vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2013 – 2016); člen (2006 – 2016) a podpredseda Benátskej komisie pri Rade Európy (2013 – 2015); člen Ústavnej rady ombudsmana Bulharska (2015 – 2016); redaktor vo viacerých právnických periodikách; autor mnohých právnických publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 19. septembra 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

narodený v roku 1954; diplom z práva získal na Maltskej univerzite (1977); Master of Laws na Londýnskej univerzite (1979); doktor práv na Cambridgeskej univerzite (1982); prednášajúci na Ealing College of Higher Education (1982 – 1984); prednášajúci na Exeterskej univerzite (1984 – 1990); hlavný prednášajúci na Londýnskej univerzite a na Queen Mary and Westfield College (1990 – 1993); právny poradca v súkromnom sektore a neskôr v maltskom parlamente (1993 – 2016); profesor a vedúci katedry európskeho a porovnávacieho práva na Maltskej univerzite (1993 – 2016); riaditeľ centra dokumentácie a výskumu na Maltskej univerzite (1993 – 2016); predseda maltskej asociácie európskeho práva; autor mnohých publikácií; sudca Všeobecného súdu (2016 – 2018); sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

narodená v roku 1958; diplom z práva získala na Bolonskej univerzite (1982); profesorka práva Európskej únie na Bolonskej univerzite; riaditeľka Medzinárodného centra pre výskum európskeho práva na Bolonskej univerzite; advokátka Bolonskej advokátskej komory; docentka medzinárodného práva na Urbinskej univerzite (1997 – 2000); podpredsedníčka talianskeho združenia medzinárodného práva a práva Európskej únie (2009 – 2010); členka spoločného riadiaceho výboru Čínsko‑európskej školy práva na čínskej univerzite politológie a práva (2011 – 2013); zástupkyňa talianskej vlády na riadiacom výbore Akadémie európskeho práva (2015 – 2018); autorka mnohých publikácií; sudkyňa Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

narodený v roku 1958; diplom z práva získal na University College, Dublin (LL.M. v roku 1981); doktor práv na University College, Dublin (LL.D. v roku 1997); diplom z práva na University of Pennsylvania (LL.M. v roku 1982); barrister‑at‑law na Honorable Society of King’s Inns v Dubline (1984); doktor práv na Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); prednášajúci v odbore právo na Trinity College, Dublin (1982 – 2007); junior counsel v Írskej advokátskej komore (1987 – 1997); senior counsel v Írskej advokátskej komore (1997 – 2010); sudca na High Court, Írsko (2010 – 2014); sudca na Court of Appeal, Írsko (2014 – 2018); autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

narodený v roku 1959; diplom z práva získal na univerzite v Palerme (1982); profesor ústavného práva na univerzite v Palerme; profesor ústavného práva a práva hospodárskej súťaže na univerzite LUISS Guido Carli v Ríme; právny poradca talianskej vlády (1993 – 1996); profesor verejného práva na univerzite v Cagliari (1986 – 1997); predseda komisie na uplatnenie osobitného štatútu regiónu Sicílie (1998 – 2002); právny poradca talianskeho ministerstva zdravotníctva (2008 – 2011); člen, neskôr predseda komisie na zabezpečenie práva na štrajk v hlavných verejných službách (2006 – 2011); predseda talianskeho Úradu na zabezpečenie hospodárskej súťaže a trhu (2011 – 2018); vymenovaný prezidentom Republiky v apríli 2013 ako jeden z desiatich expertov komisie pre inštitucionálne, hospodárske a sociálne reformy a v júni toho roku vymenovaný predsedom vlády ako člen skupiny expertov poverenej návrhom projektu ústavných reforiem; autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

narodený v roku 1973; diplom z práva získal na Vilniuskej univerzite (1992 – 1997); doktor práv na Vilniuskej univerzite (2008); asistent, docent na právnickej fakulte Vilniuskej univerzity (1999 – 2018); vedúci oddelenia (2002 – 2003), zastupujúci generálny riaditeľ oddelenia európskeho práva na litovskom ministerstve spravodlivosti (2004 – 2010); sudca litovského Najvyššieho správneho súdu (2010 – 2018); podpredseda litovského Najvyššieho správneho súdu (2012 – 2017); vykonávajúci predseda litovského Najvyššieho správneho súdu (2015 – 2017); autor mnohých publikácií v oblasti európskeho a ústavného práva; spoluzakladateľ a člen litovského združenia európskeho práva; sudca Súdneho dvora od 8. októbra 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

narodený v roku 1973; diplom z práva (univerzity v Tartu a v Poitiers); doktor práv (univerzita v Tartu, 2006); riaditeľ 7. oddelenia konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí, Estónsko (1995 – 1996); riaditeľ odboru trestného práva na Ministerstve spravodlivosti (1996 – 2001); sudca súdu prvého stupňa v Tallinne (2001 – 2002); sudca odvolacieho súdu v Tallinne (2002 – 2006); sudca Najvyššieho súdu (2006 – 2009); predseda trestnej komory Najvyššieho súdu (2010 – 2013); sudca ad hoc Európskeho súdu pre ľudské práva (2010 – 2016); predseda Najvyššieho súdu (2013 – 2019); predseda pre správu súdov prvého stupňa a odvolacích súdov (2013 – 2019); predseda Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie (2017 – 2019); hosťujúci profesor a člen akademickej rady právnickej fakulty univerzity v Tartu; zakladajúci člen Estónskeho združenia pre ochranu finančných záujmov Európskej únie; člen Rady fondu ústavného práva na Akadémii vied v Estónsku; člen estónskej Akademickej asociácie práva; autor mnohých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 6. februára 2019.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

narodený v roku 1958; skončené právnické vzdelanie (1980), diplom z postgraduálneho štúdia v odbore právo (1982) a doktorát práv na univerzite v Helsinkách, Fínsko (2008); vyučujúci na univerzite v Helsinkách (1980 – 1986); referendár a dočasný sudca Súdu prvého stupňa v Rovaniemi, Fínsko (1983 – 1984); právny poradca (1987 – 1989); neskôr vedúci sekcie európskeho práva (1990 – 1995) ministerstva spravodlivosti, Fínsko; právny radca ministerstva zahraničných vecí, Fínsko (1989 – 1990); poradca a tajomník pre európske záležitosti Veľkého výboru Fínskeho parlamentu (1995 – 2000); dočasný sudca (júl 2000 – december 2002), neskôr sudca (január 2003 – september 2009) Najvyššieho správneho súdu, Fínsko; zodpovedný za právne a ústavné otázky v rámci rokovaní o pristúpení Fínskej republiky k Európskej únii; generálny advokát Súdneho dvora od 7. októbra 2009 do 7. októbra 2015; sudca Najvyššieho správneho súdu (2015 – 2019); podpredseda Najvyššieho správneho súdu (2018 – 2019); sudca na Súdnom dvore od 7. októbra 2019.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

narodený v roku 1959; diplom magister práv na Parížskej univerzite II (1982); odborná príprava sudcu, Národná škola súdnictva, Francúzsko (1984 ─ 1986); sudca prvostupňového súdu Limoges (1986 ─ 1988); sudca pri ústrednej správe ministerstva spravodlivosti (1988 ─ 1996); referendár na Kasačnom súde vo Francúzsku (1996 ─ 2004); lektor rozsudkov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (2004 ─ 2006); referendár na Súdnom dvore Európskej únie v kabinete pani P. Lindhovej, potom pána C. G. Fernlunda (2006 ─ 2012); generálny advokát pri sociálnoprávnej komore kasačného súdu a zástupca generálneho prokurátora pri kasačnom súde (2012 ─ 2017); prvý generálny advokát pri obchodnej, finančnej a hospodárskej komore kasačného súdu (2017 ─ 2020); člen komisie pre správy a štúdie kasačného súdu (1998 ─ 2002); člen komisie pre preskúmanie trestných odsúdení na kasačnom súde (1999 ─ 2004); Predseda správnej rady Národného inštitútu notárskeho vzdelávania, Francúzsko (2016 ─ 2020); generálny advokát Súdneho dvora od 23. marca 2020.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

narodený v roku 1953; diplom v odbore právo na Univerzite v Aténach, Grécko (1976); magisterský titul v odbore európske právo na Slobodnej univerzite v Bruseli, Belgicko (1990); Fellow na Medzinárodnom inštitúte pre ľudské práva, Ženeva (Švajčiarsko)/Štrasburg (Francúzsko) (1992); advokát zapísaný v Aténskej advokátskej komore (1978 – 1979); audítor, odborný referent, poradca, podpredseda a od februára 2020 predseda Helénskej štátnej rady (1979 – 2020); predseda viacerých výborov pre prípravu právnych predpisov, ako aj člen Gréckeho ústredného výboru pre prípravu právnych predpisov; vyučujúci na Národnej škole pre verejnú správu, Grécko; vyučujúci v odbore európske právo a správne právo na Národnej škole súdnictva, Grécko (1995 – 2016); predseda Disciplinárnej rady vyučujúcich v inštitúciách vyššieho vzdelávania (niekoľko mandátov od roku 2011 do roku 2020); predseda Špeciálneho súdu pre disciplinárne konania sudcov (niekoľko mandátov od roku 2011 do roku 2020); člen a následne predseda Vyššej rady správneho súdnictva (niekoľko mandátov od roku 1996 do roku 2020); člen gréckeho Najvyššieho špeciálneho súdu (niekoľko mandátov od roku 2000 do roku 2020); autor viacerých publikácií; generálny advokát Súdneho dvora od 10. septembra 2020.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

narodená v roku 1970; diplom v odbore právo na Lotyšskej univerzite (1993); postgraduálne štúdium amerického právneho systému, práva a politiky európskych spoločenstiev a politológie na univerzite v Aarhuse, Dánsko (1993); magisterský titul v odbore medzinárodné právo na univerzite v Lunde, Švédsko (1994); doktorka práv na Cambridgeskej univerzite, Spojené kráľovstvo (1999); asistentka poslanca Parlamentu Lotyšskej republiky (1990 – 1992); konzultantka výboru pre zahraničné veci Parlamentu Lotyšskej republiky (1992 – 1995); univerzitná odborná asistentka na katedre teórie práva a politológie a katedre medzinárodného a morského práva, neskôr prednášajúca v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva, zakladateľka a riaditeľka Inštitútu pre ľudské práva na Lotyšskej univerzite (1993 – 1999); poradkyňa predsedu vlády Lotyšska (1995); poradkyňa generálneho riaditeľstva pre ľudské práva Rady Európy, Štrasburg, Francúzsko (1999 – 2001); profesorka „Söderberg", hosťujúca profesorka, neskôr profesorka medzinárodného práva a ľudských práv na Vysokej škole práva v Rige, Lotyšsko (od roku 2001); hosťujúca profesorka na Inštitúte Raoula Wallenberga, univerzita v Lunde (2001 – 2005); sudkyňa a predsedníčka komory na Európskom súde pre ľudské práva, Štrasburg (2005 – 2014); korešpondenčná členka Lotyšskej akadémie vied (od roku 2017); autorka viacerých publikácií v oblasti medzinárodného práva a vnútroštátneho práva; zakladateľka a členka redakčnej rady Baltic Yearbook of International Law; sudkyňa Ústavného súdu Lotyšskej republiky (2015 – 2020); predsedníčka Ústavného súdu Lotyšskej republiky (2017 – 2020); sudkyňa Súdneho dvora Európskej únie od 6. októbra 2020.

Jan Passer
Jan Passer

narodený v roku 1974; diplom v odbore právo (1997) a doktor práv (2007) z Karlovej univerzity v Prahe; diplom Master of Laws na Štokholmskej univerzite (2000); súdny čakateľ na Mestskom súde v Prahe (1997 – 2001); sudca na Obvodnom súde pre Prahu 2 (2001 – 2005); sudca na Najvyššom správnom súde Českej republiky (2005 – 2016); prednášajúci právo, predovšetkým právo Európskej únie na Karlovej univerzite v Prahe (2001 – 2003), na Masarykovej univerzite v Brne (2006 – 2016), na Univerzite Palackého v Olomouci (2014 – 2016) a na Justičnej akadémii Českej republiky (2001 – 2016); sudca Všeobecného súdu (2016 – 2020); sudca Súdneho dvora od 6. októbra 2020.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

narodený v roku 1961; právnické vzdelanie na Valencijskej univerzite (1979 - 1984); obchodný analytik v Rade obchodných komôr autonómnej oblasti Valencie (1986); právnik lingvista na Súdnom dvore (1986 - 1990); právnik lingvista poverený revíziou prekladov právnych textov na Súdnom dvore (1990 - 1993); administratívny pracovník na oddelení pre tlač a informácie Súdneho dvora (1993 - 1995); administratívny pracovník na sekretariáte inštitucionálneho výboru Európskeho parlamentu (1995 - 1996); atašé tajomníka Súdneho dvora (1996 - 1999); referendár na Súdnom dvore (1999 - 2000); vedúci prekladateľskej sekcie španielskeho jazyka na Súdnom dvore (2000 - 2001); riaditeľ, neskôr generálny riaditeľ prekladateľského oddelenia na Súdnom dvore (2001 - 2010); tajomník Súdneho dvora od 7. októbra 2010.