Σειρά πρωτοκόλλου
 07.10.2017
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος του Πρώτου τμήματος
Πρόεδρος του Δευτέρου τμήματος
Πρόεδρος του Τρίτου τμήματος
Πρόεδρος του Τετάρτου τμήματος
Πρόεδρος του Πέμπτου τμήματος
Πρώτος γενικός εισαγγελέας
Πρόεδρος του Εβδόμου τμήματος
Πρόεδρος του Ογδόου τμήματος
Πρόεδρος του Δεκάτου τμήματος
Πρόεδρος του Έκτου τμήματος
Πρόεδρος του Ενάτου τμήματος
γενική εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
γενική εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
γραμματέας
K. Lenaerts
A. Tizzano
R. Silva de Lapuerta
M. Ilešič
L. Bay Larsen
T. von Danwitz
J. L. da Cruz Vilaça
M. Wathelet
A. Rosas
J. Malenovský
E. Levits
C.G. Fernlund
C. Vajda
J. Kokott
E. Juhász
A. Borg Barthet
E. Sharpston
P. Mengozzi
Y. Bot
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
C. Toader
M. Safjan
D. Šváby
M. Berger
A. Prechal
E. Jarašiūnas
N. Wahl
S. Rodin
F. Biltgen
K. Jürimäe
M. Szpunar
Κ. Λυκούργος
M. Campos Sánchez-Bordona
Μ. Βηλαράς
E. Regan
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
A. Calot Escobar

Enregistrer

Enregistrer