Σειρά πρωτοκόλλου
07.10.2020 
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος του Πρώτου τμήματος
Πρόεδρος του Δευτέρου τμήματος
Πρόεδρος του Τρίτου τμήματος
Πρόεδρος του Τετάρτου τμήματος
Πρόεδρος του Πέμπτου τμήματος
Πρώτος γενικός εισαγγελέας
Πρόεδρος του Δεκάτου τμήματος
Πρόεδρος του Έκτου τμήματος
Πρόεδρος του Ενάτου τμήματος
Πρόεδρος του Εβδόμου τμήματος
Πρόεδρος του Ογδόου τμήματος
γενική εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
γραμματέας
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
M. Ilešič
L. Bay Larsen
N.J. Piçarra
A. Kumin
N. Wahl
J. Kokott
E. Juhász
T. von Danwitz 
C. Toader
M. Safjan
D. Šváby
S. Rodin
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
P.G. Xuereb
L.S. Rossi 
G. Hogan
G. Pitruzzella
I. Jarukaitis
P. Pikamäe
N. Jääskinen
J. Richard de la Tour
A. Rantos
I. Ziemele
J. Passer
A. Calot Escobar