Σειρά πρωτοκόλλου
 21.03.2019
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος του Πρώτου τμήματος
Πρόεδρος του Δευτέρου τμήματος
Πρόεδρος του Τρίτου τμήματος
Πρόεδρος του Τετάρτου τμήματος
Πρόεδρος του Πέμπτου τμήματος
Πρώτος γενικός εισαγγελέας
Πρόεδρος του Εβδόμου τμήματος
Πρόεδρος του Έκτου τμήματος
Πρόεδρος του Ογδόου τμήματος
Πρόεδρος του Ενάτου τμήματος
Πρόεδρος του Δεκάτου τμήματος
δικαστής
γενική εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
γενική εισαγγελέας
γενική εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
δικαστής
γενική εισαγγελέας
γενική εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
γενική εισαγγελέας
δικαστής
δικαστής
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
γενικός εισαγγελέας
δικαστής
γραμματέας
K. Lenaerts
R. Silva de Lapuerta
J.-C. Bonichot
A. Arabadjiev
A. Prechal
M. Vilaras
E. Regan
M. Szpunar
T. von Danwitz
C. Toader
F. Biltgen
K. Jürimäe
C. Lycourgos
A. Rosas
J. Kokott
E. Juhász
M. Ilešič
J. Malenovský
E. Levits
L. Bay Larsen
E. Sharpston
Y. Bot
M. Safjan
D. Šváby
C.G. Fernlund
C. Vajda
S. Rodin
M. Campos Sánchez-Bordona
H.Saugmandsgaard Øe
M. Bobek
E. Tanchev
P.G. Xuereb
N.J. Piçarra
L.S. Rossi
G. Hogan
G. Pitruzzella
I. Jarukaitis
P. Pikamäe
A. Kumin
A. Calot Escobar