Η σύνθεση των τμημάτων

 07.10.2017

Πρώτο τμήμα :
  

Δεύτερο τμήμα :
  

Τρίτο τμήμα :
  

Τέταρτο τμήμα :
  

Πέμπτο τμήμα :
  

Έκτο τμήμα :
  

Έβδομο τμήμα :
  

Όγδοο τμήμα :
  

 Ένατο τμήμα :
  

 Δέκατο τμήμα :
  

R. Silva de Lapuerta
C. G. Fernlund, J. C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, E. Regan

M. Ilešič
A. Rosas, C. Toader, A. Prechal, E. Jarašiūnas

L. Bay Larsen
J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby, Μ. Βηλαράς

T. von Danwitz
C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe, Κ. Λυκούργος

J.L. da Cruz Vilaça
E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger, F. Biltgen

C. G. Fernlund
J. C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, E. Regan

A. Rosas
C. Toader, A. Prechal, E. Jarašiūnas

J. Malenovský
M. Safjan, D. Šváby, Μ. Βηλαράς

C. Vajda
E. Juhász, K. Jürimäe, Κ. Λυκούργος

E. Levits
A. Borg Barthet, M. Berger, F. Biltgen