Griffie

De griffie is verantwoordelijk voor de dossiers van de aanhangige zaken en houdt het register bij waarin alle proceshandelingen worden ingeschreven.

De griffie is belast met de inontvangstneming, het bewaren en de doorgeleiding van verzoekschriften, memories en andere processtukken die aan het Hof worden gericht door de advocaten of gemachtigden van partijen. Tevens voert zij de correspondentie over het verloop van de procedures voor het Hof.

Neerlegging van processtukken

Neerlegging per post

Neerlegging langs elektronische weg

 

Hof van Justitie van de Europese Unie
Griffie van het Hof
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg

Tel.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Neerlegging per post

Processtukken en correspondentie over bij het Hof aanhangige zaken moeten worden gericht aan de griffie van het Hof, en wel aan bovenstaand adres, of door afgifte van het stuk of de correspondentie aan de griffie van het Hof of, buiten de openingstijden van de griffie, aan de receptie van het Hof.

Met de voorafgaande toezending van een processtuk per fax of e-mail wordt voor de procestermijnen rekening gehouden, mits deze toezending en de daaropvolgende neerlegging van het stuk voldoen aan de eisen van het Reglement voor de procesvoering. Voor dergelijke toezendingen moet verplicht gebruik worden gemaakt van bovenstaand faxnummer of e-mailadres.

warning De toezending per e-mail van documenten groter dan ongeveer 4 Mb levert technische problemen op. Om zeker te zijn dat dergelijke documenten goed aankomen, wordt aangeraden het document in verschillende gescande delen of per fax toe te zenden.

e-Curia

Neerlegging langs elektronische weg

De gemachtigden en de advocaten die bevoegd zijn op te treden voor een rechterlijke instantie van een lidstaat of van een andere staat die partij is bij de EER-Overeenkomst kunnen, wanneer zij over een toegangsaccount voor e-Curia beschikken, een processtuk via deze applicatie neerleggen. In dat geval behoeft de toezending van dit stuk niet te worden gevolgd door toezending per post of toezending van voor eensluidende gewaarmerkte afschriften.

 

Meer:

- Procedure
- Platform e-Curia van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Enregistrer

Enregistrer