Sekretariat

Sekretariat jest odpowiedzialny za prowadzenie akt spraw zawisłych, jak również za prowadzenie rejestru, do którego wpisywane są wszystkie pisma procesowe.

Sekretariat przyjmuje, przechowuje i przekazuje skargi, pisma i inne dokumenty związane z procesem skierowane do Trybunału przez adwokatów lub innych pełnomocników stron. Jest odpowiedzialny za wszelką korespondencję związaną z przebiegiem postępowania przed Trybunałem.

Składanie pism procesowych

Drogą pocztową

Drogą elektroniczną

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sekretariat Trybunału
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tél.: (352) 4303-1
Fax: (352) 43 37 66
e-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu

 

Składanie pism drogą pocztową

Pisma procesowe oraz wszelka korespondencja dotycząca spraw powinny być przesyłane do Trybunału na wskazany powyżej adres pocztowy sekretariatu Trybunału. Pisma procesowe i korespondencja mogą też być składane bezpośrednio w sekretariacie Trybunału lub ‑ poza godzinami urzędowania sekretariatu ‑ na recepcji Trybunału.

Uprzednie przesłanie pisma procesowego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uwzględnia się dla potrzeb dochowania terminów procesowych, pod warunkiem że ów przekaz i następujące po nim złożenie pisma spełniają ustalone w regulaminie postępowania wymogi. Tego typu przekazy muszą być przesłane na wskazane powyżej numer faksu lub adres poczty elektronicznej

warning Przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej dokumentów przekraczających określoną objętość (ok. 4 MB) powoduje trudności techniczne. W celu zapewnienia prawidłowej transmisji takich dokumentów zaleca się przesyłanie zeskanowanego dokumentu w kilku częściach lub przy użyciu faksu.

e-Curia

Składanie pism drogą elektroniczną

Pełnomocnicy i adwokaci uprawnieni do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym posiadający konto dostępu do e-Curia mogą składać pisma procesowe poprzez tę aplikację. Jeśli pismo zostanie przekazane tą drogą, nie ma już potrzeby wysyłania go drogą pocztową ani składania jego uwierzytelnionych odpisów.

 

Dalsze informacje: 

Procedura
- Platforma e-Curia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Enregistrer

Enregistrer