Řízení

Texty upravující řízení

Smlouva o Evropské unii (Konsolidované znění)

Smlouva o fungování Evropské unie (Konsolidované znění)

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Protokoly: Přílohy Smlouvy o fungování Evropské unie

Listina základních práv Evropské unie

Statut Soudního dvora Evropské unie  (1-5-2019) 

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2013 o zvýšení počtu generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie (2013/336/ЕС)

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/135 ze dne 30. listopadu 2020 o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

Jednací řád Soudního dvora (1-1-2020)

Doplňkový řád (14-1-2014)

Doporučení pro vnitrostátní soudy o zahajování řízení o předběžné otázce (8-11-2019)

Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru (1-3-2020)

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. října 2012 o soudních funkcích místopředsedy Soudního dvora

Rozhodnutí Soudního dvora (EU) 2016/2386 ze dne 20. září 2016 o bezpečnostních pravidlech týkajících se údajů či podkladů předložených Tribunálu na základě článku 105 jeho jednacího řádu

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. října 2018 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

Podmínky pro používání aplikace e-Curia (1-12-2018)

Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

Volba předsedy Soudního dvora

Volba místopředsedy Soudního dvora

Volba předsedů senátů složených z pěti soudců

Volba prvního generálního advokáta

Volba předsedů senátů složených ze tří soudců

Přidělení soudců k senátům

Určení senátů pověřených projednáváním věcí uvedených v článku 107 jednacího řádu Soudního dvora

Volba vedoucího soudní kanceláře

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 1. února 2022 o úředních svátcích a soudních prázdninách

Další užitečné informace

Poskytnutí anonymity v soudních řízeních před Soudním dvorem 

Rady k přednesu řečí

Zpráva o provádění naléhavého řízení o předběžné otázce Soudním dvorem

Zpráva předložená na základě čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Zpráva podle čl. 3 odst. 1 nařízení 2015/2422

Srovnávací tabulka