Menetlus

Menetlusdokumendid

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon

Protokollid: Euroopa Liidu toimimise lepingu lisad

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Euroopa Liidu Kohtu põhikiri (1-5-2019)

Nõukogu otsus, 25. juuni 2013, Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide arvu suurendamise kohta (2013/336/ЕС)

Euroopa Kohtu kodukord (1-1-2020)

Lisasätted (14-1-2014)

Soovitused siseriiklikele kohtutele eelotsuse taotlemiseks (11-8-2019)

Praktilised juhised pooltele seoses Euroopa Kohtule esitatavate kohtuasjadega (1-3-2020)

Euroopa Kohtu otsus, 23. oktoober 2012, Euroopa Kohtu asepresidendi kohtunikuülesannete kohta

Euroopa Kohtu otsus (EL) 2016/2386, 20. september 2016 julgeolekunõuete kohta, mida kohaldatakse Üldkohtu kodukorra artikli 105 alusel Üldkohtule esitatud andmetele või dokumentidele

Euroopa Kohtu otsus, 16. oktoober 2018, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

E-Curia rakenduse kasutustingimused (1-12-2018)

Teatised Euroopa Liidu Teatajas

Euroopa Kohtu otsus, 30. aprill 2019, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

Euroopa Kohtu otsus, 11. veebruar 2020, ametlike puhkepäevade ja kohtutöö vaheaegade kohta

Muu kasulik teave

Anonüümsuskaitse andmine Euroopa Kohtu menetluses

Nõuanded kõnelejatele

Aruanne eelotsuse kiirmenetluse rakendamise kohta Euroopa Kohtus

Aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määruse (EL, Euratom) 2015/2422, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta, artikli 3 lõike 2 alusel

Vastavustabel