Menettely

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Euroopan unionista tehty sopimus (konsolidoitu toisinto)

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (konsolidoitu toisinto)

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen konsolidoitu toisinto

Pöytäkirjat: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteet

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö (1-5-2019)

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten määrän lisäämisestä (2013/336/ЕС)

Unionin tuomioistuimen työjärjestys (1-1-2020)

Täydentävät säännöt (14-1-2014) 

Suositukset tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä (8-11-2019)

Käytännön ohjeet asianosaisille unionin tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa (1-3-2020)

Unionin tuomioistuimen päätös, 23 päivänä lokakuuta 2012, unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä

Unionin tuomioistuimen päätös (EU) 2016/2386, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016, unionin yleiselle tuomioistuimelle sen työjärjestyksen 105 artiklan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin sovellettavista turvallisuussäännöistä

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, annettu 16 päivänä lokakuuta 2018, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (1-12-2018)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedonannot

Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019, virallisista vapaapäivistä ja tuomioistuimen lomakausista

Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 11 päivänä helmikuuta 2020, virallisista vapaapäivistä ja tuomioistuimen lomakausista

Muita hyödyllisiä tietoja

Tunnistetietojen poistaminen unionin tuomioistuimen menettelyissä

Ohjeita asianosaisille

Kertomus kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn käytöstä unionin tuomioistuimessa

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/2422 3 artiklan 2 kohtaan perustuva kertomus

Vastaavuustaulukko