Postupak

Propisi koji uređuju postupak

Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena verzija)

Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija)

Pročišćena verzija Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

Protokoli: Prilozi Ugovoru o funkcioniranju Europske unije

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Statut Suda Europske unije (1.5.2019.) 

Odluka Vijeća 2013/336/EU od 25. lipnja 2013. o povećanju broja nezavisnih odvjetnika na Sudu Europske unije de en fr

Odluka Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

Poslovnik Suda (1.1.2020.)

Dodatak Poslovniku (14.1.2014.)

Preporuke namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka (8.11.2019)

Praktične upute za stranke koje se odnose na predmete pred Sudom (1-3-2020)

Odluka Suda od 23. listopada 2012. o sudačkim dužnostima potpredsjednika Suda de en fr

Odluka Suda (EU) 2016/2386 od 20. rujna 2016. o pravilima sigurnosti primjenjivima na podatke ili dokazne elemente podnesene Općem sudu na temelju članka 105. njegova Poslovnika

Odluka Suda od 16. listopada 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Uvjeti korištenja aplikacijom e-Curia (1.12.2018.)

Objave u Službenom listu Europske unije

Izbor predsjednika Suda

Izbor potpredsjednika Suda

Izbor predsjednikâ vijećâ od pet sudaca

Izbor prvog nezavisnog odvjetnika

Izbor predsjednikâ vijećâ od tri suca

Raspored sudaca u vijećima

Određivanje vijeća koja rješavaju predmete iz članka 107. Poslovnika Suda

Izbor tajnika

Odluka Suda od 1. veljače 2022. o službenim blagdanima i sudskim praznicima

Ostali korisni podaci

Zaštita identiteta u sudskim postupcima pred Sudom 

Savjeti za zastupnike govornike

Izvještaj o postupanju Suda u hitnom prethodnom postupku de en fr

Izvješće na temelju članka 3. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Izvješće predviđeno člankom 3. stavkom 1. Uredbe 2015/2422

Tablica ekvivalenata de en fr