CURIA
rss
napredno pretraživanje
Postupak

Propisi koji uređuju postupak

Relevantne odredbe iz Ugovorâ de en fr

Statut Suda Europske unije (1.9.2016.) 

Odluka Vijeća 2013/336/EU od 25. lipnja 2013. o povećanju broja nezavisnih odvjetnika na Sudu Europske unije de en fr

Poslovnik Suda (19.7.2016)

Dodatak Poslovniku (14.1.2014.)

Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (24-12-2015)

Odluka Suda od 23. listopada 2012. o sudačkim dužnostima potpredsjednika Suda de en fr

Odluka Suda (EU) 2016/2386 od 20. rujna 2016. o pravilima sigurnosti primjenjivima na podatke ili dokazne elemente podnesene Općem sudu na temelju članka 105. njegova Poslovnika

Odluka Suda od 13. rujna 2011. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

Uvjeti korištenja aplikacije e-Curia za zastupnike stranaka (11. 10. 2011.)

Uvjeti korištenja aplikacije e-Curia za asistente (11. 10. 2011.)

Preporuke namijenjene nacionalnim sudovima koje se odnose na pokretanje prethodnog postupka

Praktične upute za stranke koje se odnose na predmete pred Sudom

Objave u Službenom listu Europske unije

Odluka Suda od 9. ožujka 2016. o službenim blagdanima i sudskim praznicima

Ostali korisni podaci

Zaštita identiteta u sudskim postupcima pred Sudom 

Savjeti za zastupnike govornike

Izvještaj o postupanju Suda u hitnom prethodnom postupku de en fr

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Suda Europske unije i Prilog I. Statutu de en fr

Tablica ekvivalenata de en fr

.