Förfarandet

Texter som reglerar förfarandet

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version)

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version)

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Protokoll: Bilagor till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Stadga för Europeiska unionens domstol (1-5-2019)

Rådets beslut av den 25 juni 2013 om ökning av antalet generaladvokater vid Europeiska unionens domstol
 (2013/336/ЕС)

Rådets beslut (EU) 2020/135 av den 30 januari 2020 om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Domstolens rättegångsregler (1-1-2020)

Tilläggsregler (14-1-2014)

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande (8-11-2019)

Praktiska anvisningar till parterna i mål vid domstolen (1-3-2020)

Domstolens Beslut av den 23 oktober 2012 om domstolens vice ordförandes dömande uppgifter

Domstolens beslut (EU) 2016/2386 av den 20 september 2016 om säkerhetsbestämmelser för upplysningar eller handlingar som har getts in till tribunalen enligt artikel 105 i dess rättegångsregler

Domstolens Beslut av den 16 oktober 2018 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Användarvillkor för e-Curia (1-12-2018)

Meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning

Domstolens beslut av den 2 februari 2021 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Domstolens beslut av den 1 februari 2022 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Annan användbar information

Beslut om att sekretess ska gälla för någons namn i rättegången vid domstolen

Råd till parternas ombud

Rapport om domstolens genomförande av förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande

Rapport enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

Rapport enligt artikel 3.1 i förordning 2015/2422

Jämförelsetabell