Förfarandet

Texter som reglerar förfarandet

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version)

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version)

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Protokoll: Bilagor till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Stadga för Europeiska unionens domstol (1-5-2019)

Rådets beslut av den 25 juni 2013 om ökning av antalet generaladvokater vid Europeiska unionens domstol
 (2013/336/ЕС)

Domstolens rättegångsregler (1-1-2020)

Tilläggsregler (14-1-2014)

Rekommendationer till nationella domstolar om begäran om förhandsavgörande (8-11-2019)

Praktiska anvisningar till parterna i mål vid domstolen (1-3-2020)

Domstolens Beslut av den 23 oktober 2012 om domstolens vice ordförandes dömande uppgifter

Domstolens beslut (EU) 2016/2386 av den 20 september 2016 om säkerhetsbestämmelser för upplysningar eller handlingar som har getts in till tribunalen enligt artikel 105 i dess rättegångsregler

Domstolens Beslut av den 16 oktober 2018 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Användarvillkor för e-Curia (1-12-2018)

Meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning

Domstolens beslut av den 30 april 2019 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Domstolens beslut av den 11 februari 2020 om lagstadgade helgdagar och rättsferier

Annan användbar information

Beslut om att sekretess ska gälla för någons namn i rättegången vid domstolen

Råd till parternas ombud

Rapport om domstolens genomförande av förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande

Rapport enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

Jämförelsetabell