Представяне на членовете
Marc Jaeger
Marc Jaeger

Роден през 1954 г.; диплома по право от Университета „Робер Шуман" в Страсбург; курс на обучение в Колежа на Европа; приет в люксембургската адвокатска колегия (1981); правен секретар (attaché de justice) към главния прокурор на Люксембург (1983); съдия в Tribunal d'arrondissement на Люксембург (1984); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1986-1996); председател на Institut universitaire international de Luxembourg (IUIL); съдия в Общия съд от 11 юли 1996 г.; председател на Общия съд от 17 септември 2007 г.

Marc van der Woude
Marc van der Woude

Роден през 1960 г.; диплома по право (Университета в Грьонинген, 1983 г.) ; курс на обучение в Колежа на Европа (1983-1984 г.); асистент в Колежа на Европа (1984-1986 г.); преподавател в Университета в Лайден (1986-1987 г.); докладчик в генерална дирекция „Конкуренция" на Комисията на Европейските общности (1987-1989 г.); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1989-1992 г.); политически координатор в генерална дирекция „Конкуренция" на Комисията на Европейските общности (1992-1993 г.); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1993-1995 г.); адвокат в брюкселската адвокатска колегия от 1995 г.; професор в Университета Еразмус в Ротердам от 2000 г.; автор на множество публикации; Съдия в Общия съд от 13 септември 2010 г.; заместник-председател на Общия съд от 20 септември 2016 г.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Родена през 1949 г.; доктор по право, асистент по икономическо право (преди 1989 г.), впоследствие доктор на науките, професор по стопанско право (от 1993 г.) в Юридическия факултет на Карловия университет в Прага; член на ръководния орган на Комисията по ценни книжа (1999—2002); адвокат; член на Законодателния съвет на чешкото правителство (1998—2004); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.

Miro Prek
Miro Prek

Роден през 1965 г.; диплома по право (1989); магистърска степен по право; докторска степен; приет в адвокатската колегия (1994); изпълнява различни функции в публичната администрация, главно в правителствената служба по законодателството (заместник държавен секретар и заместник-директор, началник на отдела по европейско и сравнително право) и в службата по европейски въпроси (заместник държавен секретар); отговарящ за правните въпроси член на преговорния екип по споразумението за асоцииране (1994—1996) и по присъединяването към Европейския съюз (1998—2002); адвокат; ръководител на екип и старши експерт по финансирани от ЕС проекти за адаптиране към европейското законодателство и за европейска интеграция, основно в Западните Балкани; началник на отдел в Съда на Европейските общности (2004—2006); съдия в Общия съд от 7 октомври 2006 г.

Sten Frimodt Nielsen
Sten Frimodt Nielsen

Роден през 1963 г.; диплома по право от Университета в Копенхаген (1988); служител в Министерство на външните работи (1988—1991); преподавател по международно и европейско право в Университета в Копенхаген (1988—1991); дипломат в Постоянното представителство на Дания към Организацията на обединените нации в Ню Йорк (1991—1994); служител в правната служба на Министерство на външните работи (1994—1995); асоцииран преподавател в Университета в Копенхаген (1995); съветник, а впоследствие главен съветник на министър-председателя (1995—1998); министър, съветник в Постоянното представителство на Дания към Европейския съюз (1998—2001); специален съветник на министър-председателя по правни въпроси (2001—2002); началник на отдел и правен съветник към министър-председателя (от март 2002 г. до юли 2004 г.); заместник държавен секретар и правен съветник към министър-председателя (от август 2004 г. до август 2007 г.); съдия в Общия съд от 17 септември 2007 г.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Роден през 1952 г.; завършва Висшето търговско училище в Хелзинки и Юридическия факултет на Хелзинкския университет; съдебен помощник във Върховния административен съд на Финландия; генерален секретар на комитета за реформа на правната защита в публичната администрация; главен администратор във Върховния административен съд; генерален секретар на комитета за реформа, свързана с административните спорове, съветник в дирекцията по законодателство в Министерството на правосъдието; заместник-секретар на Съда на ЕАСТ; съдебен помощник в Съда на Европейските общности; съдия във Върховния административен съд (1998—2005); член на апелативната комисия за бежанците; заместник-председател на комитета относно развитието на финландските съдебни институции; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2005 г. до 6 октомври 2009 г.; съдия в Общия съд от 7 октомври 2009 г.; заместник-председател на Общия съд от 17 септември, 2013 дo 19 септември 2016 г.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

Född 1960; juris kandidat (universitetet i Groningen, 1983); studier vid Collège d'Europe (1983-1984); amanuens vid Collège d'Europe (1984-1986); lärare vid universitetet i Leiden (1986-1987); föredragande vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1987-1989); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1989-1992); politisk koordinator vid Generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission (1992-1993); jurist vid rättstjänsten vid Europeiska gemenskapernas kommission (1993-1995); invald i Bryssels advokatsamfund sedan år 1995; lärare vid universitetet Èrasme de Rotterdam sedan år 2000; författare av ett stort antal publikationer; domare vid tribunalen sedan den 13 september 2010.

Guido Berardis
Guido Berardis

роден през 1950 г.; бакалавър по право (Университета в Рим La Sapienza, 1973 г.), магистратура по европейски изследвания в Колежа на Европа (Брюж, 1974-1975 г.); длъжностно лице на Комисията на Европейските общности (Дирекция „Международни отношения" на генерална дирекция „Земеделие", 1975-1976 г.); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1976-1991 г. и 1994-1995 г.); представител на правната служба на Комисията на Европейските общности в Люксембург (1990-1991); референт на съдия G. F. Mancini в Съда на Европейските общности (1991-1994); правен съветник на членовете на Комисията на Европейските общности г-н M. Monti (1995-1997) и г-н F. Bolkestein (2000-2002); директор на дирекция „Политика на обществените поръчки" (2002-2003), на дирекция „Услуги, интелектуална и индустриална собственост, медии и защита на данните" (2003-2005) и на дирекция „Услуги" (2005-2011) на генерална дирекция „Вътрешен пазар" на Комисията на Европейските общности; главен юридически съветник и директор на екипа „Правосъдие, свобода и сигурност, гражданско и наказателно право" в правната служба на Европейската комисия (2011-2012); съдия в Общия съд от 17 септември 2012 г.

Vesna Tomljenović
Vesna Tomljenović

Родена през 1956 г.; завършва Университета в Риека (магистърска степен, 1979 г.) и Университета в Загреб (магистърска степен по право, 1984 г.; докторат по право, 1996 г.); асистент (1980-1998), доцент (2003-2009) и професор (2009-2013) в юридическия факултет на Университета в Риека; асистент в икономическия факултет на Университета в Риека (1990-2013); председател на Хърватската асоциация по сравнително право (2006-2013); съдия в Общия съд от 4 юли 2013 г.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

Роден през 1960 г.; завършва Trinity College, Дъблин (правни науки) (1984), и Honourable Society of the King's Inns, Дъблин (Barrister-at-Law) (1986); член на ръководството на Honourable Society of King's Inns (от 2013 г.); помощник-професор в University College Cork (от 2015); член на Управителния съвет на ирландския Център по европейско право (от 1997); Barrister-at-Law (1986—1990 и 1997—2003 г.) и Senior Counsel (2003—2013) в адвокатската колегия в Ирландия; съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1990—1997); заместник–председател на Съвета на Европейските национални младежки комитети (1979—1981); главен секретар на организационното бюро на Съюзите на ученици в Европа (1977—1984); главен секретар, ирландски Съюз на учениците (1977—1979); член на постоянната делегация на Съвета на адвокатските колегии и правните сдружения в Европа (CCBE) към Съда на ЕС и Съда на ЕАСТ (2006—2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Роден през 1967 г.; диплома от Института по политически науки, Гренобъл (1988) и от Националната школа по администрация (1993); младши съдия в Conseil d'État [Държавен съвет] (съдия докладчик към отдел „Съдебни спорове" (1993-1997) и член на отдела по социални въпроси (1996-1997); съдия в Conseil d'État (1996-2008); доцент в Института за политически науки, Париж (1993-1995); правителствен представител в специализираната касационна комисия по пенсиите (1994-1996); юрисконсулт, Министерство на държавната служба и Община Париж (1995-1997); главен секретар на префектурата на департамент Йон, заместник-префект в окръг Оксер (1997-1999); главен секретар на префектурата на департамент Савоа, заместник-префект в окръг Шамбери (1999-2001); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (2001-2005); титулярен член на комисията по споровете на Организацията на Северноатлантическия договор (2001-2005); съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз (2005-2011 г., председател на състав от 2008 г. до 2011 г.); старши съдия в Conseil d'État, заместник-председател на осми състав към отдел „Съдебни спорове" (2011-2013); член на комисията по споровете на Европейската космическа агенция (2011-2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Родена през 1963 г.; диплома по право, Латвийски университет (1986 г.); инспектор към Министерство на вътрешните работи за област Киров и гр. Рига (1986—1989); съдия в първоинстанционния съд в Рига (1990—1994); адвокат (1994—1998 г. и от юли 1999 г. до май 2000 г.); министър на правосъдието (за периода от ноември 1998 г. до юли 1999 г. и от май 2000 г. до октомври 2002 г.); член на Международния арбитражен съд в Хага (2001—2004); член на парламента (2002—2004); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.

Savvas Papasavvas
Savvas Papasavvas

Роден през 1969 г.; диплома от Атинския университет (Ptychion, 1991 г.); магистър (DEA) по публично право, Университет Париж II, (1992) и Университет Aix-Marseille III (доктор по право, 1995 г.); вписан в кипърската адвокатска колегия, от 1993 г. член на адвокатската колегия на Никозия; преподавател в Университета в Кипър (1997—2002), доцент по конституционно право от септември 2002 г.; изследовател в Европейския център по публично право (2001—2002); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Роден през 1950 г.; завършва право в Университета на Ерланген-Нюрнберг (1970—1975); Rechtsreferendar към Върховен областен съд, Нюрнберг (1975—1978); администратор във Федералното министерство на икономиката (1978—1982); администратор в Постоянното представителство на Федерална република Германия към Европейските общности (1982); администратор във Федералното министерство на икономиката, отговарящ за въпросите, свързани с общностното право и с конкуренцията (1983—1992); началник на отдел „Право на Европейския съюз“ (1992—2007) в Министерство на правосъдието; ръководител на германската делегация в работната група на Съвета „Съд на Европейските общности“; представител на федералното правителство по голям брой дела пред Съда на Европейските общности; съдия в Общия съд от 17 септември 2007 г.

Juraj Schwarcz
Juraj Schwarcz

Роден през 1952 г.; доктор по право (Университет Comenius в Братислава, 1979 г.); юрисконсулт на предприятие (1975—1990); секретар, отговарящ за търговския регистър на градския съд в Кошице (1991); съдия в градския съд в Кошице (януари—октомври 1992 г.); съдия и председател на състав в районния съд в Кошице (ноември 1992—2009 г.); командирован съдия във Върховния съд на Словашката република, състав по търговско право (от октомври 2004 г. до септември 2005 г.); председател на търговска колегия в районния съд в Кошице (от октомври 2005 г. до септември 2009 г.); външен член на катедрата по търговско и икономическо право в университета P.J. Šafárik в Кошице (1997—2009); външен член на преподавателския състав на Академията по правосъдие (2005—2009); съдия в Общия съд от 7 октомври 2009 г.

Mariyana Kancheva
Марияна Кънчева

Pодена през 1958 г.; завършва право в Софийски университет; допълнителна магистратура по европейско право в Института за европейски изследвания към Брюкселския свободен университет; специализации по икономическо право и по право на интелектуална собственост; стажант—съдия в Софийски окръжен съд (1985—1986); правен съветник (1986—1988); адвокат в Софийска адвокатска колегия (1988—1992); генерален директор на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус при Министерство на външните работи (1992—1994); практика като адвокат в София (1994—2011) и в Брюксел (2007—2011); арбитър в София при уреждането на търговски спорове; участие в изготвянето на различни законодателни актове в качеството на правен съветник в българския парламент; съдия в Общия съд от 19 септември 2011 г.

Eugène Buttigieg
Eugène Buttigieg

Роден през 1961 г.; доктор по право в Университета в Малта; магистър по европейско право (Университета в Екситър); докторат по право в областта на конкуренцията (Лондонския университет); юрист в Министерство на правосъдието (1987-1990); главен юрист в Министерство на външните работи (1990-1994); член на Copyright Board (Комисия по авторско право) (1994-2005); юрист редактор в Министерство на правосъдието и на местната администрация (2001-2002); администратор в Malta Resources Authority (Орган по управление на ресурсите в Малта) (2001-2009); консултант по европейско право (от 1994); правен съветник по конкуренцията и потреблението в Министерство на финансите, икономиката и инвестициите (2000-2010); правен съветник по конкуренцията и потреблението към министър-председателя (2010-2011), консултант към Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Малтийски орган по конкуренцията и потреблението) (2012); хоноруван преподавател (1994-2001), доцент (2001-2006), а след това асоцииран преподавател (от 2007) и титуляр на катедрата „Жан Моне" по европейско право (от 2009) в Университета в Малта; съосновател и заместник-председател на Maltese Association for European Law (Малтийска асоциация по право на ЕС); съдия в Общия съд от 8 октомври 2012 г.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Роден през 1950 г.; диплома по право, Университет във Вилнюс (1973); доктор по право (1978); асистент, лектор, а впоследствие доцент в Юридическия факултет на Университета във Вилнюс (1977-1992); съветник към правния отдел на парламента на Република Литва (1990-1992); съветник към посолството на Литва в Белгия (1992-1994); съветник към посолството на Литва във Франция (1994-1996); член на Европейската комисия по правата на човека (1996-1999); съдия във Върховния съд на Литва (1999-2011); доцент към катедрата по наказателноправни науки на Университета във Вилнюс (2003-2013); представител на Република Литва в съвместния надзорен орган на Евроюст (2004-2011); съдия в Конституционния съд на Република Литва (2011-2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Роден през 1952 г.; доктор по право, Виенски университет (1981); служител в австрийското Федерално канцлерство, служба „Конституционни въпроси" (1981-1997); юридически съветник към правната служба на Европейската комисия (1997-2013); съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Роден през 1967 г.; завършва право с отличие (1985-1990) и придобива докторска степен (1990-1993) в Universidad Complutense, Мадрид; прокурор в Херона (2000-2003); съветник на Временното коалиционно управление по въпросите на съдебната система и правата на човека, Багдад, Ирак (2003-2004); съдия по граждански дела, разглеждани в рамките на първоинстанционно производство, и съдия следовател (2003-2007); впоследствие старши съдия, Херона (2008); заместник-ръководител на Интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак EUJUST LEX-IRAQ към Съвета на Европейския съюз (2005-2006); правен съветник на испанския Конституционен съд (2006-2011 и 2013 г.); държавен секретар по сигурността (2012-2013); граждански експерт по въпросите на правовата държава и реформата на сектора на сигурността към Съвета на Европейския съюз (2005-2011); външен експерт по въпросите на основните права и наказателното правораздаване към Европейската комисия (2011-2013); лектор и автор на редица публикации; съдия в Общия съд от 16 септември 2013 г.

Lauri Madise
Lauri Madise

Роден през 1974 г.; завършил право (университети в Тарту и Поатие); съветник в Министерство на правосъдието (1995-1999); началник на секретариата на Конституционната комисия в естонския парламент (1999-2000); съдия в Апелативния съд в Талин (от 2002 г.); член на Изпитната комисия за магистрати (от 2005 г.); взема участие в законодателна дейност в областта на конституционното и административното право; съдия в Общия съд от 23 октомври 2013 г.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Роден през 1945 г.; завършва Глазгоуския университет (MA 1965 г., LLB 1967 г.) (английска история и литература, право); магистър по гражданско право, Тулейнски университет, Луизиана (MCL 1969 г.); вписан в адвокатската колегия на Шотландия (1972) и в адвокатската колегия на Ню-Йорк (1977); назначен за Queen’s Counsel (1988); вписан в адвокатската колегия на Англия и Уелс (1996) и в адвокатската колегия на Брюксел (1999); упражнява адвокатската професия в адвокатските колегии на Единбург, Брюксел, Лондон и Ню-Йорк; гост преподавател (1991) и доктор honoris causa(2009) в Глазгоуския университет; Bencher of Middle Temple (2012); арбитър в Международната търговска камара (ICC), в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) и в Спортния арбитражен съд (CAS); автор на множество публикации; съдия в Общия съд от 7 октомври 2015 г.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Роден през 1948 г.; завършва право в Атинския университет (1971); завършва икономика (следдипломна квалификация) в Атинския икономически университет (1974); приет в Атинската адвокатска колегия (1973); доктор по право, Хамбургски университет (1984); адвокат (1973-2016); професор по международно и европейско стопанско право (2007-2015) и професор в рамките на магистърската програма по международно право и по европейско енергийно право (2015-2016) в Юридическия факултет на Тракийския университет (Гърция); асистент (1980-1984), лектор (1992-2006) и гост професор (2015) в Юридическия факултет на Хамбургския университет; член на гръцката комисия за конкуренцията (1992-2006); правен съветник на министъра на стопанското развитие и енергетиката (2007-2009); правен съветник, назначен от правителството на Република Кипър (2002-2003); член на управителния съвет на Солунския център по международно и европейско стопанско право (2005-2011); ковчежник (1987-2000) и генерален секретар (2000-2016) на Гръцката асоциация за европейско право; член-учредител и генерален секретар на Гръцката асоциация за енергийно право (2012-2016); заместник-председател на германско-гръцкото сдружение на юристите (Хамбург) (1987-2016); генерален секретар на гръцко-германското сдружение на юристите (Атина) (1990-2016); автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Роден през 1957 г.; завършва право в Университета Complutense в Мадрид (1979) и магистърска степен във Fletcher School of Law към Университета Тафтс (САЩ) (1985); професор по право в Университета CEU Сан Пабло (1985-1993); правен съветник в Държавния съвет (1983-1996); генерален секретар на Center for the Advanced Study in the Social Sciences на фондация Juan March (1991-1996); заместник-секретар в министерството на вътрешните работи (1996-2001); юрисконсулт (2001-2003); адвокат (2004-2005); директор на магистърската програма по международни отношения и професор по право в Instituto de Empresa (2007-2013); старши правен съветник в Държавния съвет (2005-2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Dean Spielmann
Dean Spielmann

Роден през 1962 г.; завършва право в Католическия университет в Льовен (1988) и Master of Laws в Университета в Кеймбридж (1990); асистент в Католическия университет в Льовен (1991-1997); адвокат в люксембургската адвокатска колегия (1989-2004); член на комитетите по правата на човека и по наказателно право в Съвета на Европейските адвокатски колегии (CCBE) (2002-2004); член на мрежата в Европейския съюз от независими експерти в областта на правата на човека (2002-2004); член на консултативната комисия по правата на човека в Люксембург (2000-2004); съдия (2004-2015), председател на състав (2011-2012), заместник-председател (2012), впоследствие председател (2012-2015) на Европейския съд по правата на човека; доцент в Люксембургския университет (1996-2006); преподавател в Университета Нанси 2 (1997-2009); член на Великохерцогския институт, отдел по морални и политически науки (от 2002 г.); Honorary Fellow във Fitzwilliam College на Университета в Кеймбридж (от 2013 г.); Honorary Bencher в Gray's Inn в Лондон (от 2013 г.); почетен професор в University College на Лондонския университет (от 2013 г.); член на научните съвети на редица правни списания; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Virgilijus Valančius
Virgilijus Valančius

Роден през 1963 г.; завършва право във Вилнюския университет (1986); доктор по право (2000); хабилитационна процедура (2008)[1]; прокурор (1986—1990); съдия (1991—1994) и заместник-председател (1993—1994) на Първоинстанционния съд във Вилнюс; съдия и председател на гражданското отделение (1995—2002) на Апелативния съд в Литва; съдия (2002—2013) и председател (2002—2008) на Върховния административен съд в Литва; преподавател във Вилнюския университет (1997) и в Университета „Миколас Ромерис“ (1998—2000); доцент (2000—2008), ръководител на катедра „Гражданско-процесуално право“ (2002—2006) и професор (от 2008 г.) в Университета „Миколас Ромерис“; председател на Европейската асоциация на магистратите (AEM) (2006—2008); заместник-председател на Международния съюз на магистратите (UIM) (2006—2014); член на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) (2000—2014); член на управителния съвет на Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз (ACA-Europe) (2010—2013); член на консултативния комитет на Академията по европейско право (ERA) (2008—2011); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.


 

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

Роден 1965 г.; завършва право в Университета „Loránd Eötvös" в Будапеща (1990), история на изкуството (1992) и Master of Laws в Хайделбергския университет (1991); доктор по право (2004); адвокат в Будапещенската адвокатска колегия (1995-2016); доцент по право (1991-2005) и професор по право (2005-2016) в Университета „Loránd Eötvös"; ръководител на департамент „Търговско право" (2007-2013), впоследствие ръководител на департамент „Частно и търговско право" и професор (2013-2016) в Католическия университет „Péter Pázmány" в Будапеща; гост професор в Католическия университет в Лион (2013-2016); арбитър в Постоянния арбитражен съд към Унгарската борса и арбитър ad hoc (2004-2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

 

Nina Półtorak
Nina Półtorak

Родена през 1971 г.; завършва право в Ягелонския университет в Краков (1995); доктор по право (2001); хабилитиран доктор по правни науки (2011); доцент (2003-2013) впоследствие професор (от 2013 г.) в катедрата „Право на Европейския съюз" в Ягелонския университет; директор на програми за следдипломна квалификация по право на Европейския съюз в Ягелонския университет (2006-2013); Visiting Scholar в Оксфордския университет (1998) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2005); приета в Краковската адвокатска колегия (2000); правен съветник (2000-2012); съдия в административния съд на Краковското воеводство (2012-2016); командирована във Върховния административен съд на Република Полша (2014-2016); директор на отдел по европейско право във Върховния административен съд (2013-2016); автор на многобройни публикации по европейско право; съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Anna Marcoulli
Anna Marcoulli

Родена през 1974 г.; завършва право в Университета на East Anglia (1995) и Master of Laws в Бристолския университет (1996); приета в Кипърската адвокатска колегия (1997); член на правната служба на Република Кипър, назначена в отдел „Право на Европейския съюз" (1998-2008); командирован национален експерт в отдел „Изследвания и документация" на Съда на Европейския съюз (2005-2007); правен съветник при кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (2012); член на правната служба на Европейската комисия (2008-2016); съдия в Общия съд от 13 април 2016 г.

Fredrik Schalin
Fredrik Schalin

Роден през 1964 г.; завършва право в Университета в Стокхолм (1991 г.) и в Университета Париж I, Panthéon-Sorbonne (1990 г. и 1994 г.); приет в адвокатската колегия на Стокхолм (2008 г.); съдебен помощник в първоинстанционния съд в Södertälje и в апелативния съд в Svea (1991‑1993 г. и 1994‑1995 г.); съдия в първоинстанционния съд в Gotland и Norrtälje (1995‑1996 г.); съдия в апелативния съд в Svea (1996‑1997 г.); заместник-секретар на парламентарната комисия в Министерството на финансите (1997‑1998 г.); правен съветник по европейските въпроси в Министерството на външните работи (1999 г.), съдебен помощник в Съда на Европейския съюз (1998 г. и 1999‑2006 г.); юрист, впоследствие адвокат (2006‑2008 г.); съдия (2009‑2016 г.) и председател на състав (2012‑2015 г.) в първоинстанционния съд в Södertörn ; лектор в Университета в Стокхолм (2006‑2008 г.); лектор в академията на шведските съдилища (2011‑2016 г.); съдия в Общия съд от 8 юни 2016 г.

Inga Reine
Inga Reine

Родена през 1975 г.; завършва право в Университета на Латвия (1996 г.); магистърска степен от Междууниверситетския център за правата на човека и демокрацията (EIUC) (Италия, 1998 г.); юрист в Службата за правата на човека на Латвия (1995-1999 г.); съветник в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) (мисия в Косово (1999‑2002 г.) и мисия в Черна гора (2002‑2003 г.); юрист в Министерството на външните работи и представител на държавата пред международните организации по правата на човека (2003‑2012 г.); началник на отдел (2012‑2015 г.) и правен съветник (2012‑2016 г.) в Постоянното представителство на Латвия пред Европейския съюз; член на Управителния комитет за правата на човека (CDDH) на Съвета на Европа (2003‑2012 г.); съдия в Общия съд от 8 юни 2016 г.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Роден през 1950 г.; доктор по право и адвокат в Адвокатската колегия на Падуа; асистент, а впоследствие старши научен сътрудник по гражданско и сравнително право в юридическия факултет на Университета в Падуа (1977-1982); лектор по общностно право в Европейския колеж (Парма, 1990-1998) и в юридическите факултети на университетите в Падуа (1985-1987), Мачерата (1991-1994) и Неапол (1995) и на Миланския държавен университет (2000-2001); член на научния комитет на „Master in European integration“ в Университета в Падуа; длъжностно лице в дирекция „Библиотека, изследвания и документация“ на Съда на Европейските общности (1982-1984); съдебен помощник в Съда на Европейските общности към генералния адвокат F. Mancini (1984-1988); правен съветник на генералния секретар на Европейския парламент E. Vinci (1988-1993); началник на отдел в правната служба на Европейския парламент (1995-1999); директор на дирекция „Законодателни и помирителни процедури, междуинституционални отношения и отношения с националните парламенти“ на Европейския парламент (1999-2004); директор на дирекция „Външни отношения“ на Европейския парламент (2004-2006); директор на дирекция „Законодателство“ в правната служба на Европейския парламент (2006-2011); автор на многобройни публикации в областта на италианското гражданско право и правото на Европейския съюз; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2011 г. до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

René Barents
René Barents

Роден през 1951 г.; диплома по право и диплома по икономика (Университет „Еразъм Ротердамски“, 1973); доктор по право (Утрехтски университет, 1981); научен сътрудник по европейско право и международно икономическо право (1973-1974) и доцент по европейско и икономическо право в Европейския институт на Утрехтския университет (1974-1979) и в Университета в Лейден (1979-1981); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1981-1986), впоследствие началник на звено „Права съгласно Правилника“ в отдел „Персонал“ в Съда на Европейските общности (1986-1987); член на правната служба на Комисията на Европейските общности (1987-1991); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1991-2000); началник на отдел (2000-2009), а впоследствие директор (2009-2011) на дирекция „Изследвания и документация“ на Съда на Европейския съюз; редовен професор (1988-2003) и почетен професор (от 2003 г.) по европейско право в Мастрихтския университет; съветник в Апелативен съд, с’Хертогенбос (1993-2011); член на Кралската академия на науките на Нидерландия (от 1993 г.); многобройни публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на публичната служба от 6 октомври 2011 г. до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

Роден през 1953 г.; завършва право в Лисабонския класически университет (1975); магистратура в Страсбургския университет (1978); магистратура по право в Харвардския университет (1984); прокурор в прокуратурата към Първоинстанционния съд на Кашкаиш (1975-1976); юрист в секретариата на Европейската комисия по правата на човека (1978-1986); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1986-1987); началник на отдел в секретариата на комисията по правни въпроси и права на гражданите на Европейския парламент (1988-1999); член на секретариата на Конвента за бъдещето на Европа (2002-2003); началник на отдел в правната служба на Европейския парламент (1999-2010); директор на Дирекция „Институционални и парламентарни въпроси“ в правната служба на Европейския парламент (2010-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Paul Nihoul
Paul Nihoul

Роден през 1963 г.; завършва право в Льовенския католически университет (1988); магистратура по право в Харвардския университет (1989); доктор по право (1998); завършва филология (1984) и философия (1984) в Льовенския католически университет; съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1991—1995); научен сътрудник в Льовенския католически университет (1995—1999); преподавател в Университета в Гронинген (1999—2001), а впоследствие в Льовенския католически университет (2001—2016); гостуващ преподавател в няколко университета, и по-специално в Университета „Париж-Дофин“ (2013—2016); председател на Academic Society for Competition Law (2013—2016); главен редактор на няколко правни списания; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Barna Berke
Barna Berke

Роден през 1966 г.; завършва право в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“ (1990); магистратура по право в Стокхолмския университет (1995); адвокат, член на Будапещенската адвокатска колегия; правен съветник в унгарския парламент по време на процеса по присъединяване на Унгария към Европейския съюз (1994-1996 и 2002-2004); съдебен помощник на председателя на унгарския Конституционен съд (1997-2000); заместник-председател на Органа за защита на конкуренцията, а впоследствие председател на Съвета за защита на конкуренцията (2000-2002); арбитър в постоянния арбитраж за финансовите и капиталовите пазари (2008-2014); асистент (1990-1994); доцент (1995-1999), а впоследствие асоцииран доцент (2003-2016) в Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“; държавен секретар по въпросите на европейското и международното правно сътрудничество в Министерството на правосъдието (2014-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Роден през 1966 г.; завършва право (Candidatus juris) в Орхуския университет (1989); стажант-адвокат към правния съветник на датското правителство (1989-1991); съдебен помощник в Съда на Европейските общности към генералния адвокат C. C. Gulmann (1991-1993); вписан в Датската адвокатска колегия (1993); адвокат към правния съветник на датското правителство (1993-1995); преподавател по европейско право в Университета в Копенхаген; доцент в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) (Люксембург, 1995-1997); адвокат в Брюкселската адвокатска колегия (1997); доцент, а впоследствие изпълняващ длъжността директор на ЕИПА (Люксембург, 1997-1999); администратор в правната служба на Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (1999-2000); съдебен помощник в Съда на Европейските общности към съдия Gulmann (2003-2006), а впоследствие към съдия L. Bay Larsen (2006-2013); съдия в Съда на публичната служба от 7 октомври 2013 г. до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Ulf Öberg
Ulf Öberg

Роден през 1966 г.; завършва право в Стокхолмския университет (1991); диплома за юридически превод от френски на английски език от Университета „Париж II, Пантеон-Асас“ (1991); магистратура в Университета „Париж I, Пантеон-Сорбона“ (1992); диплома от Института за политически науки в Париж (1993); научен сътрудник в шведската Агенция за изследвания в областта на националната сигурност (1992 и 1994); участие в програмата за обучение на шведските държавни служители (1993-1994); правен съветник по европейските въпроси в Министерството на външните работи (1994-1995); съдебен помощник в Съда на Европейските общности (1995-2000); асистент в Стокхолмския университет (2000-2016); юрист (2001-2006), а впоследствие адвокат (2006-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Родена през 1967 г.; завършва право в Яшкия университет „Александру Йон Куза“ (1990); доктор по право (1999); съдия в четвърти районен съд на Букурещ (1991-1996); съдия (1996-1999) и председател на отделение (1997-1999) в Букурещкия районен съд; съдия (1999-2005) и председател на отделение (1999-2003) в Букурещкия апелативен съд; член на разширената колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (2006-2016); преподавател в Националния институт за магистрати, а после директор на същия (2011-2016); съдия в румънския Върховен касационен съд (2006-2016); член на научния съвет на Националния институт за магистрати и на управителния съвет на Националната школа за съдебни секретари (2011-2016); избран член на съвета на школата за докторанти на Букурещкия университет (2012-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Maria José Costeira
Maria José Costeira

Родена през 1967 г.; завършва право в Университета в Коимбра (1991); следдипломна квалификация в областта на правото на интелектуална собственост в Лисабонския университет (2001); стажант-адвокат (1991-1992); младши съдия (1992-1995); съдия в първоинстанционни съдилища (1995-1997); съдия в Лисабонския търговски съд (1999-2016); съдия в Апелативния съд на Коимбра (2016); преподавател по право в няколко португалски университета и в Националната школа за магистрати; генерален секретар (2012-2015), а впоследствие председател (2015-2016) на Асоциацията на португалските съдии; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Jan M. Passer
Jan M. Passer

Роден през 1974 г.; завършва право в Карловия университет в Прага (1997) и магистратура по право в Стокхолмския университет (2000); доктор по право (2007); преподавател по право на Европейския съюз в Карловия университет в Прага (2001-2003) и в Академията по правосъдие на Чешката република (2001-2016); младши съдия в Пражкия общински съд (1997-2001); съдия във Втори районен съд на Прага (2001-2005); съдия във Върховния административен съд на Чешката република (2005-2016); преподавател в юридическия факултет на Масариковия университет в Бърно (2006-2016) и Палацкия университет в Оломоуц (2014-2016); правен сътрудник в Министерството на правосъдието (2010-2016); съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Krystyna Kowalik-Bańczyk

Родена през 1976 г.; завършва право в Гданския университет (1999); магистратура по обществени науки в Тулузкия университет (2000); магистратура по европейско право в Колежа на Европа (2002); доктор по право (2004); преподавател по право на Европейския съюз в Гданския технически университет (2010-2016); доцент (2006-2014), а впоследствие асоцииран професор (2014-2016) в Института за правни изследвания на Полската академия на науките; съавтор и сътрудник на няколко правни списания; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Alexander Kornezov
Александър Корнезов

Роден през 1978 г.; завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2002) и магистратура по европейско право в Колежа на Европа (Брюж, 2004); доктор по право (2008); адвокат в Брюкселската адвокатска колегия (2004-2006); преподавател по процесуално право на Европейския съюз в Университета за национално и световно стопанство (2008-2012) и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2010-2013); доцент по право на Европейския съюз и по международно частно право в Българската академия на науките (от 2014 г.); гост преподавател в Университета в Кеймбридж и в Льовенския католически университет; съдебен помощник в Съда на Европейския съюз (2007-2016); учредител и член на управителния съвет на Българската асоциация за европейско право; отговорен редактор на списанието за европейско право „Европейски правен преглед“; автор на многобройни публикации в областта на европейското право; съдия в Съда на публичната служба от 13 април до 31 август 2016 г.; съдия в Общия съд от 19 септември 2016 г.

Colm Mac Eochaidh
Colm Mac Eochaidh

Роден през 1963 г.; диплома по право от UniversityCollegeDublin, NationalUniversityofIreland (1984 г.); barristerкъм HonorableSocietyofKingsInnsDublin (1987 г.); юрист в областта на правото на Европейския съюз в LawSociety, ChanceryLaneв Лондон (1988—1990 г.); представител на LawSocietyofEnglandandWalesи на LawSocietyofScotlandв Брюксел (1990—1993 г.); barrister (1993—2009 г.) и seniorcounsel (2009—2012 г.); преподавател по конкурентно право в HonorableSocietyofKingsInnsDublin (1993—1999 г.); преподавател в EUChinaLawSchool (2008—2012 г.); съдия (2012—2017 г.) и председател на състав, който разглежда дела относно имиграцията и убежището (2014—2017 г.) в HighCourt (Ирландия); съдия в Общия съд от 8 юни 2017 г.

Geert De Baere
Geert De Baere

Роден през 1979 г.; диплома по право (Антверпенски университет, 2002); Master of Laws (2003) и доктор по право (2007) (Кингс Колидж, Кеймбриджки университет); гост-изследовател (Visiting Research Fellow) във факултета по право на Колумбийския университет (2005); асоцииран изследовател към Антверпенския университет (2007—2009); гостуващ преподавател (2009), а впоследствие редовен преподавател (2010—2014) и главен преподавател (от 2015) по право на Европейския съюз и международно право в Льовенския католически университет (KU Leuven); съдебен помощник в Съда на Европейския съюз на генералния адвокат E. Sharpston (2007—2009), а впоследствие на съдия A. Prechal (2016—2017); съдия в Общия съд от 4 октомври 2017 г.

Ramona Frendo
Ramona Frendo

Родена през 1971 г.; бакалавър и доктор по право на Университета в Малта (1995); магистър по криминология на Университета в Кеймбридж (1996); магистър по европейско право, Кингс Колидж Лондон (2018); адвокат в адвокатската колегия на Малта (1996—2019); вещо лице към съдилищата на Валета, Малта (1997—2019); член на националния арбитражен панел на Малта (2006—2019); вещо лице, Малтийско сдружение на застрахователите (2006—2019); член на Комисията по заетостта на Малта (2009—2019); правен съветник, Министерство на социалната закрила (1997—1998); член на Националната комисия по въпросите на семейството (2012/2013); член на Комисията за всеобхватна реформа на съдебната система (2013); член на Комисията за правна реформа (2014—2016); председател на работна група „Визи“ по време на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз (2016/2017); съдия в Общия съд от 20 март 2019 г.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Роден през 1968 г.; диплома по право (Университет Panthéon-Assas, Париж); диплома по мениджмънт (Университет Paris-Dauphine); през 1992 г. завършва Колежа на Европа; изпит за постъпване в регионалния учебен център за адвокати, Париж; сертификат за адвокатска правоспособност от брюкселската адвокатска колегия; адвокатска практика в Брюксел; преминал успешно общ конкурс на Комисията на Европейските общности; съдебен помощник в Първоинстанционния съд (кабинет на председателя г н Saggio, 1996—1998 г.; кабинет на председателя г н Vesterdorf, 1998—2002 г.); началник на кабинета на председателя на Първоинстанционния съд (2003—2005); секретар на Общия съд от 6 октомври 2005 г.