Σειρά πρωτοκόλλου
13.01.2022
Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου
Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Πρόεδρος τμήματος
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Δικαστής
Γραμματέας
M. van der Woude
S. Papasavvas
H. Kanninen
V. Tomljenović
S. Gervasoni
D. Spielmann
A. Marcoulli
R. da Silva Passos
J. Svenningsen
M. J. Costeira
A. Kornezov
G. De Baere
M. Jaeger
S. Frimodt Nielsen
J. Schwarcz
M. Kancheva
E. Buttigieg
V. Kreuschitz
L. Madise
C. Iliopoulos
V. Valančius
N. Półtorak
F. Schalin
I. Reine
R. Barents
P. Nihoul
U. Öberg
K. Kowalik-Bańczyk
C. Mac Eochaidh
R. Frendo
T. R. Pynnä
L. Truchot
J. Laitenberger
R. Mastroianni
J. Martín y Pérez de Nanclares
O. Porchia
G. Hesse
M. Sampol Pucurull
M. Stancu
P. Škvařilová-Pelzl
I. Nõmm
G. Steinfatt
R. Norkus
T. Perišin
D. Petrlík
M. Brkan
P. Zilgalvis
K. A. Kecsmár
I. Gâlea
I. Dimitrakopoulos
D. Kukovec
S. Kingston
E. Coulon