Секретариат

Секретариатът отговаря за воденето на преписките по делата и на регистъра на Общия съд, в който се вписват всички процесуални документи.

Секретариатът се занимава с приемането, предаването и съхраняването на всички документи, както и с връчването на процесуалните документи на представителите на страните и на молителите за правна помощ.

 

Информация на вниманието на лицата, които искат да се свържат със секретариата на Общия съд

Изложената по-нататък информация за начините за подаване на документи е обобщение на правилата, които се прилагат пред Общия съд. За повече подробности следва да се запознаете с актовете, които регламентират производството и които можете да намерите, като натиснете върху следната връзка: Общ съд/Производство

 

Представители на страните

Представителите по член 19 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз (представителите, назначавани от държавите членки и от останалите държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а също и от Надзорния орган на ЕАСТ, представителите, назначавани от институциите на Европейския съюз, адвокатите, които имат право да практикуват пред юрисдикция на държава членка или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и университетските преподаватели, граждани на държава членка, чието законодателство им дава право да се явяват пред съд) са длъжни да подават всички процесуални документи и приложения към тях и всички други документи по делата чрез електронното приложение e-Curia.

С e-Curia можете да се свържете чрез следната връзка: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warningОт 1 декември 2018 г. e-Curia е единственият начин за обмен на документи между представителите на страните и секретариата по всички дела пред Общия съд. Това се отнася за всички страни (ищци, жалбоподатели, ответници, встъпили страни, други страни в производството пред апелативните състави на EUIPO), а също и за молителите за встъпване. Останалите начини за подаване на документи (по пощата, по факс, по електронна поща или с физическо предаване в Общия съд) са недопустими освен в изрично предвидените по нормативен път случаи.

 

За повече информация:

Сведения за e-Curia

Задължително използване на e-Curia пред Общия съд 

 

Молители за правна помощ

Молителите за правна помощ, които не се представляват от адвокат, трябва да подадат формуляра на молбата за правна помощ в секретариата, като го изпратят по пощата или го предадат физически в Общия съд.

Можете да намерите формуляра на молбата за правна помощ, като натиснете върху следната връзка: Общ съд/Производство.

Не се допуска използването на друг формуляр. Подаваният в секретариата формуляр на молбата за правна помощ трябва да е саморъчно подписан от молителя.

 

Други молители

Молбите за информация от общ характер се изпращат чрез електронния формуляр за контакт, който можете да намерите, като натиснете върху следната връзка: Контакти

 

Секретариат на Общия съд на Европейския съюз:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

тел.: (+352) 4303-1

факс: (+352) 4303 2100

ел. поща: GC.Registry@curia.europa.eu