Секретариат

Секретариатът отговаря за воденето на регистъра на Общия съд и за преписките по висящите дела, за приемането, предаването, връчването и съхраняването на документите, както и за кореспонденцията със страните, с поискалите встъпване лица и с лицата, подали заявление за правна помощ.

Подаване на процесуални документи

     
  corner-T  

Подаване по електронен път

Подаване по пощата

 

Подаване по електронен път

Процесуалните представители на институциите и държавите членки, както и адвокатите, които имат право да се явяват пред съдилищата на някоя от държавите членки или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато разполагат с регистрация в e-Curia, могат да подават процесуални документи чрез това приложение. След изпращане на документ по този начин, той не трябва да се изпраща по пощата, нито трябва да се изпращат заверени копия.

e-Curia

Подаване по пощата

Адресът на секретариата на Общия съд трябва да се използва за подаването на процесуални документи и за кореспонденция от представителите на страните по висящи дела; този адрес не трябва да се използва за подаване на искания за справки от общ характер.

Процесуалните документи и кореспонденцията във връзка с висящи дела могат да бъдат предавани и директно на служителите на секретариата на Общия съд или, извън работното време на секретариата, на персонала по сигурността, който дежури денонощно на входовете на сградите на Съда.

Изпращането на процесуален документ по факс се взема предвид единствено ако това е копие на подписан оригинален документ и при условие че самият оригинал постъпи в секретариата не по-късно от десет дни след това.

 

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

тел. (+ 352) 430 31
факс: (+ 352) 43 03 21 00
Контакти

 Виж също:

Текстове, регламентиращи производството

Платформата „e-Curia" на Съда на Европейския съюз