Soudní kancelář

Soudní kancelář je odpovědná za vedení spisů projednávaných věcí a vedení rejstříku Tribunálu, do kterého se zapisují všechna podání.

Soudní kancelář je pověřena přijímáním, předáváním a úschovou všech dokumentů, jakož i doručováním procesních písemností zástupcům účastníků řízení a žadatelům o bezplatnou právní pomoc.

 

Informace pro ty, kteří se chtějí obrátit na soudní kancelář Tribunálu

Níže uvedené informace o způsobech podávání dokumentů jsou jen shrnutím pravidel platných u Tribunálu. Podrobnější informace se nacházejí v textech upravujících řízení, které jsou dostupné po kliknutí na následující odkaz: Tribunál/Řízení

 

Zástupci

Zástupci uvedení v článku 19 Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie (zmocněnci jmenovaní členskými státy nebo státy, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru a nejsou členskými státy, nebo Kontrolním úřadem ESVO, zmocněnci jmenovaní orgány Unie, advokáti oprávnění k výkonu advokacie podle práva některého členského státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a vysokoškolští učitelé, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států, jejichž právní řád jim přiznává právo vystupovat před soudy) předkládají veškerá podání a jejich přílohy, jakož i veškeré ostatní dokumenty související s věcmi, prostřednictvím elektronické aplikace e‑Curia.

Aplikace e‑Curia je dostupná po kliknutí na následující odkaz: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Od 1. prosince 2018 představuje aplikace e‑Curia jediný způsob komunikace mezi zástupci a soudní kanceláří ve všech řízeních před Tribunálem. Týká se to všech účastníků řízení (žalobců, žalovaných, dalších účastníků v řízení před odvolacími senáty EUIPO) i navrhovatelů na vstup vedlejšího účastníka do řízení. Ostatní způsoby předkládání podání (poštou, faxem, elektronickou poštou nebo fyzickým předáním v prostorách Tribunálu) se s výjimkou zvláštních případů stanovených právními předpisy nepřipouštějí.

 

Více informací:

Informace o aplikaci e-Curia

Aplikace e‑Curia povinná v řízení před Tribunálem 

 

Žadatelé o bezplatnou právní pomoc

Žadatelé o bezplatnou právní pomoc, kteří nejsou zastoupení advokátem, podávají soudní kanceláři formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc poštou nebo fyzickým předáním v prostorách Tribunálu.

Formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc je dostupný po kliknutí na následující odkaz: Tribunál/Řízení.

Nelze použít žádný jiný formulář. Formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc podaný soudní kanceláři musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele.

 

Ostatní žadatelé

Žádosti o informace obecné povahy se podávají vyplněním elektronického kontaktního formuláře dostupného po kliknutí na následující odkaz: Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudní kancelář Tribunálu Evropské unie:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tel.: (+352) 4303 -1

Fax: (+352) 4303 2100

E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu