Justitskontoret

Justitskontoret har ansvaret for at opbevare sagsakterne og føre Rettens register, hvori alle procesdokumenter indføres.

Justitskontoret har til opgave at modtage, fremsende og opbevare samtlige dokumenter samt forkynde procesdokumenterne til partsrepræsentanterne og de personer, der ansøger om retshjælp.

 

Oplysninger til de personer, der ønsker at rette henvendelse til Rettens Justitskontor

Nedennævnte oplysninger vedrørende fremgangsmåden for indlevering af dokumenter udgør en sammenfatning af de regler, som finder anvendelse for Retten. For yderligere oplysninger henvises til de tekster, der regulerer proceduren, og som er tilgængelige via følgende link: Retten/Sagsbehandlingen

 

Repræsentanter 

De repræsentanter, der er omhandlet i artikel 19 i protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (befuldmægtigede, der er udpeget af medlemsstaterne, af andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra medlemsstaterne, eller af EFTA-Tilsynsmyndigheden, befuldmægtigede udpeget af EU-institutionerne, advokater, der har beskikkelse i en medlemsstat eller i en anden stat, som er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt lærere ved højere læreanstalter, der er statsborgere i en medlemsstat, som tillader dem at være rettergangsfuldmægtige), skal indlevere samtlige procesdokumenter og bilagene hertil samt ethvert andet dokument, der vedrører sagerne, via IT-applikationen e-Curia.

e-Curia er tilgængelig via følgende link: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Fra og med den 1. december 2018 er e-Curia den eneste metode til udveksling mellem parternes repræsentanter og Justitskontoret i samtlige sager for Retten. Dette vedrører samtlige parter (sagsøgere, sagsøgte, intervenienter, øvrige parter for appelkamrene ved EUIPO) og de personer, der ansøger om retshjælp. De øvrige indleveringsmetoder (pr. post, telefax eller e-mail eller ved fysisk indgivelse til Retten) er kun tilladte i særlige tilfælde, som der er fastsat bestemmelse om i de relevante retsakter.

 

For yderligere oplysninger:

Oplysninger vedrørende e-Curia

e-Curia obligatorisk for Retten 

 

Personer, der ansøger om retshjælp

De personer, der ansøger om retshjælp, og som ikke er repræsenteret ved en advokat, skal indlevere formularen til ansøgning om retshjælp til Justitskontoret pr. post eller ved fysisk indgivelse til Retten.

Formularen til ansøgning om retshjælp er tilgængelig via følgende link: Retten/Sagsbehandlingen.

Der skal ikke anvendes nogen anden formular. Den til Justitskontoret indleverede formular til ansøgning om retshjælp skal være egenhændigt underskrevet af ansøgeren.

 

Andre personer, der anmoder om oplysninger

Anmodninger om generelle oplysninger indgives ved at udfylde den elektroniske kontaktformular, som er tilgængelig via følgende link: Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greffe du Tribunal de l’Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Tlf.: (+352) 4303-1

Fax: (+352) 4303 2100

E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu