Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των δικογραφιών των εκκρεμών υποθέσεων και του πρωτοκόλλου του Γενικού Δικαστηρίου στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα διαδικαστικά έγγραφα.

Η Γραμματεία είναι επιφορτισμένη με την παραλαβή, τη διαβίβαση και τη φύλαξη όλων των εγγράφων, καθώς με την επίδοση των διαδικαστικών εγγράφων στους εκπροσώπους των διαδίκων και στους αιτούντες δικαστική αρωγή.

Πληροφορίες για όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου

Στις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους καταθέσεως εγγράφων συνοψίζονται οι κανόνες που εφαρμόζονται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα κείμενα που διέπουν τη διαδικασία, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του εξής συνδέσμου: Γενικό Δικαστήριο/Διαδικασία

 

Εκπρόσωποι των διαδίκων

Οι εκπρόσωποι των διαδίκων κατά το άρθρο 19 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι που διορίζονται από τα κράτη μέλη ή τα συμβαλλόμενα κράτη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εκτός των κρατών μελών, ή από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, εκπρόσωποι που διορίζονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικηγόροι που έχουν δικαίωμα παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους ή άλλου κράτους συμβαλλόμενου στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και καθηγητές υπήκοοι κράτους μέλους του οποίου η νομοθεσία τους αναγνωρίζει δικαίωμα παραστάσεως) πρέπει να καταθέτουν κάθε διαδικαστικό έγγραφο και τα παραρτήματά του, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις υποθέσεις, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Curia.

Το e-Curia είναι προσβάσιμο μέσω του εξής συνδέσμου: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning Από την 1η Δεκεμβρίου 2018, το e-Curia είναι ο μοναδικός τρόπος ανταλλαγής διαδικαστικών εγγράφων μεταξύ των εκπροσώπων των διαδίκων και της Γραμματείας για όλες τις δίκες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Αυτό ισχύει για όλους τους διαδίκους (προσφεύγοντες ή ενάγοντες, καθών ή εναγομένους, παρεμβαίνοντες, ή τους λοιπούς διαδίκους ενώπιον των τμημάτων προσφυγών του EUIPO), καθώς και για τους αιτούντες παρέμβαση. Κατάθεση με άλλο τρόπο (μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με υλική παράδοση στη Γραμματεία) γίνεται δεκτή μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με το e-Curia

Υποχρεωτική χρήση του e-Curia ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

 

Αιτούντεςδικαστικήαρωγή

Οι αιτούντες δικαστική αρωγή που δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο πρέπει να καταθέσουν το συμπληρωμένο υπόδειγμα αιτήσεως δικαστικής αρωγής στη Γραμματεία είτε ταχυδρομικώς είτε με υλική παράδοσή του στο Γενικό Δικαστήριο.

Το υπόδειγμα αιτήσεως δικαστικής αρωγής είναι διαθέσιμο μέσω του εξής συνδέσμου: Γενικό Δικαστήριο/Διαδικασία.

Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλου εντύπου. Το συμπληρωμένο υπόδειγμα αιτήσεως δικαστικής αρωγής που κατατίθεται στη Γραμματεία πρέπει να φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του αιτούντος.

 

Λοιποί ενδιαφερόμενοι

Για αιτήματα παροχής πληροφοριών γενικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας που είναι προσβάσιμο μέσω του εξής συνδέσμου: Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 4303-1

Fax: (+352) 4303 2100

Courriel : GC.Registry@curia.europa.eu