CURIA
rss
napredno pretraživanje
Tajništvo

Tajništvo je odgovorno za vođenje upisnika Općeg suda i za spise predmeta koji su u tijeku, za zaprimanje, prosljeđivanje, dostavu i čuvanje dokumenata te za prepisku sa strankama, podnositeljima zahtjeva za intervenciju i podnositeljima zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć.

Podnošenje podnesaka

    
 corner-T 

Podnošenje putem elektroničke pošte

Podnošenje putem pošte

 

 

Podnošenje putem elektroničke pošte

Agenti i odvjetnici ovlašteni za zastupanje pred sudovima države članice ili druge države koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru mogu, ukoliko imaju korisnički račun na e-Curiji, podnijeti podnesak putem te aplikacije. U tom slučaju taj podnesak nije potrebno naknadno slati putem pošte niti je potrebno slati ovjerene preslike.

e-Curia

Podnošenje putem pošte

Adresa tajništva Općeg suda treba se koristiti za podnošenje postupovnih akata i dopisa zastupnika stranaka koji se odnose na predmete u tijeku i nije namijenjena za podnošenje zahtjeva za informacije opće naravi.

Postupovni akti i prepiska koji se odnose na predmete u tijeku također se mogu predati neposredno u tajništvu Općeg suda ili se, izvan radnog vremena tajništva, mogu predati djelatnicima sigurnosti koji su 24 sata na dan prisutni na ulazima u zgrade suda.

Slanje postupovnog akta telefaksom uzet će se u obzir jedino ako je riječ o primjerku potpisanog izvornika i pod uvjetom da sam izvornik bude zaprimljen u tajništvu u roku od 10 dana nakon tog slanja.

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Tel.: (352) 4303-1
Telefaks: (352) 4303 2100
Kontakti

Za više informacija:

Propisi koji uređuju postupak

Platforma e-Curia Suda Europske unije

.