Kanceleja

Kanceleja ir atbildīga par Vispārējās tiesas lietas materiālu un reģistra, kurā ir reģistrēti visi procesuālie dokumenti, kārtošanu.

Kancelejai ir jānodrošina visu dokumentu pieņemšana, nodošana un glabāšana, kā arī procesuālo dokumentu izsniegšana lietas dalībnieku pārstāvjiem un pieteikuma par juridisko palīdzību iesniedzējiem.

 

Informācija tiem, kas vēlas vērsties Vispārējās tiesas kancelejā

Turpmāk sniegtā informācija attiecībā uz dokumentu iesniegšanas veidiem ir Vispārējā tiesā piemērojamo noteikumu kopsavilkums. Sīkākai informācijai skat. procesu reglamentējošos dokumentus, kas ir pieejami šeit: Vispārējā tiesa/Process

 

Pārstāvji

Protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 19. pantā paredzētajiem pārstāvjiem (pārstāvji, kurus iecēlušas dalībvalstis vai valstis, kas nav dalībvalstis, bet kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas puses, vai EBTA Uzraudzības iestāde, pārstāvji, kurus iecēlušas Eiropas Savienības iestādes, advokāti, kas ir tiesīgi praktizēt kādas dalībvalsts tiesās vai kādas citas valsts, kas ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonas līgumu līgumslēdzēja puse, tiesās, un augstskolu pasniedzēji, kas ir tādas dalībvalsts pilsoņi, kuras tiesību akti dod viņiem tiesības uzstāties tiesā) visi procesuālie dokumenti un to pielikumi, kā arī ikviens cits ar lietu saistīts dokuments ir jāiesniedz, izmantojot lietojumprogrammu e–Curia.

e–Curia ir pieejama šeit: e-Curia

 

logo e-Curia

 

 

warning No 2018. gada 1. decembra e–Curia ir vienīgais informācijas apmaiņas veids starp lietas dalībniekiem un kanceleju visās tiesvedībās Vispārējā tiesā. Tas attiecas uz visiem lietas dalībniekiem (prasītāji, atbildētāji, personas, kas iestājušās lietā, citi procesā EUIPO Apelācijas padomē dalībnieki), kā arī personām, kas lūdz atļauju iestāties lietā. Citi iesniegšanas veidi (pa pastu, pa faksu, pa elektronisko pastu vai ar fizisku piegādi Vispārējā tiesā) ir pieļaujami tikai specifiskos, attiecīgajā regulējumā paredzētajos gadījumos.

 

Sīkākai informācijai skat.:

Informācija par e–Curia

e–Curia izmantošana ir obligāta tiesvedībā Vispārējā tiesā 

 

Pieteikuma par juridisko palīdzību iesniedzēji

Pieteikuma par juridisko palīdzību iesniedzējiem, kurus nepārstāv advokāts, pieteikuma par juridisko palīdzību veidlapa ir jāiesniedz kancelejā pa pastu vai ar fizisku piegādi Vispārējā tiesā.

Pieteikuma par juridisko palīdzību veidlapa ir pieejama šeit: Vispārējā tiesa/Process.

Nedrīkst izmantot nekādu citu veidlapu. Pieteikuma iesniedzējam ir pašrocīgi jāparaksta pieteikuma par juridisko palīdzību veidlapa, ko tas iesniedz kancelejā.

 

Citi pieteicēji

Pieteikumi par vispārīgā rakstura informāciju ir iesniedzami, aizpildot elektronisko saziņas veidlapu, kas ir pieejama šeit: Kontakti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas kanceleja:

Rue du Fort Niedergrünewald

L‑2925 Luxembourg

Tālrunis: (+352) 4303‑1

Fakss: (+352) 4303 2100

Elektroniskā pasta adrese: GC.Registry@curia.europa.eu