Производство

Текстове, регламентиращи производството

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз

Консолидиран текст на Договора за на Европейския съюз

Статут на Съда на Европейския съюз (1-5-2019 г.)

Процедурен правилник на Общия съд (1-12-2018 r.)

Практически разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд (1-12-2018 г.)

Решение (ЕС) 2016/2387 на Общия съд от 14 септември 2016 година относно правилата за сигурност, приложими към сведенията или доказателствата, представени на основание член 105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник

Решение на Общия съд от 11 ъюǽиъ 2018 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia

Условия за използване на приложението e-Curia (1-12-2018 г.)

Известия за Официален вестник на Европейския съюз

Членове на големия състав (OB C 172, 2019 г., стp. 2)

Определяне на съдия, заместващ възпрепятстван да изпълнява функциите си съдия (OB C 263, 2019 г., стp. 2)

Критерии за разпределяне на делата между съставите (OB C 372, 2019 г., стp. 2)

Формиране на съставите и разпределение на съдиите по състави (OB C 114, 2020 г., стp. 2)

Избор на председател на Общия съд (OB C 363, 2019 г., стp. 2)

Избор на заместник-председател на Общия съд (OB C 363, 2019 г., стp. 2)

Избор на председатели на състави (OB C 363, 2019 г., стp. 2)

Назначаване на Секретаря (OB 2017 C 006)

Решение на Общия съд от 12 февруари 2020 година относно съдебната ваканция (OB C 95, 2020 г., стp. 4)

Друга полезна информация

Предоставяне на анонимност в съдебните производства пред Общия съд на Европейския съюз

„Контролен лист" Искова молба или жалбa

Oбразец на резюме на правните основания и основните доводи, изложени в исковата молба или жалбата 

„Контролен лист" Устни състезания

Съвети към страните

Формуляр на молба за правна помощ

Таблица на съответствието между Процедурния правилник от 4 март 2015 г. и изменения Процедурен правилник от 2 май 1991 г.

Текстове в процес на изменение

 

За повече информация

Производство - история на измененията