Διαδικασία

Δικονομικές διατάξεις

Αποσπάσματα των Συνθηκών

Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-9-2016)

Κανονισμός διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου (1-12-2018)

Κανονισμός διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου της 2ης Μαΐου 1991 όπως τελευταία τροποποιημένο σ της 19ης Ιουνίου 2013 (1-7-2013)

Διατάξεις για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου (1-12-2018)

Απόφαση (EE) 2016/2387 του Γενικού Δικαστηρίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται ή τα στοιχεία που προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 11ης Ιουλίου 2018, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

Όροι χρήσεως της εφαρμογής e-Curia (1-12-2018)

Ανακοινώσεις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Εκλογή του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (ΕΕ 2016, C 392, σ. 2)

- Εκλογή του αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (ΕΕ 2016, C 392, σ. 2)

- Τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα (ΕΕ 2019, C 139, σ. 2)

Κριτήρια της αναθέσεως των υποθέσεων στα τμήματα (ΕΕ 2016, C 296, σ. 2)

Τρόπος ορισμού του δικαστή που αντικαθιστά κωλυόμενο δικαστή (ΕΕ 2016, C 296, σ. 2)

- Εκλογή των προέδρων των τμημάτων (ΕΕ 2016, C 392, σ. 2)

Συγκρότηση του τμήματος μείζονος συνθέσεως (ΕΕ 2016, C 296, σ. 2)

Διορισμός του Γραμματέα (EE 2017, C 006)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2019, C 103, σ. 5)

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Η τήρηση ανωνυμίας στις ένδικες διαδικασίες ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταλογος των προς επαληθευση στοιχειων για το δικογραφο της προσφυγης

Υπόδειγμα συνοπτικής έκθεσης των λόγων και κύριων ισχυρισμών που προβάλλονται με το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο

Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για τις συνεδριάσεις

Οδηγίες για τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως

Έντυπο αιτήσεως δικαστικής αρωγής

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του Κανονισμού Διαδικασίας της 4ης Μαρτίου 2015 και του Κανονισμού Διαδικασίας της 2ας Μαΐου 1991 όπως έχει τροποποιηθεί

Προτάσεις τροποποιήσεων

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία υπό τον τίτλο αυτό

Για περισσότερες πληροφορίες

Η διαδικασία - Ιστορικό των τροποποιήσεων