Menettely

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Perussopimukset (otteita)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö (1-9-2016)

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestys (1-10-2018)

2 päivänä toukokuuta 1991 tehty Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestys, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 19 päivänä kesäkuuta 2013 (1-7-2013)

Käytännön määräykset unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen täytäntöönpanosta (1-9-2016)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, (EU) 2016/2387, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, työjärjestyksen 105 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin sovellettavista turvallisuussäännöistä

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, 14 päivänä syyskuuta 2011, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

Asianosaisten edustajiin sovellettavat E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (11-10-2011)

Assistentteihin sovellettavat E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (11-10-2011)

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedonannot

- Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin valinta (EYVL 2016, C 392, s. 2)

- Unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin valinta (EYVL 2016, C 392, s. 2)

- Tuomarien sijoittaminen jaostoihin (EYVL 2018, C 408, s. 2)

Asioiden jaostoihin osoittamisen perusteet (EYVL 2016, C 296, s. 2)

Menettely tuomarin nimeämiseksi estyneen tuomarin sijaan (EYVL 2016, C 296, s. 2)

- Jaostojen puheenjohtajien valinta (EYVL 2016, C 392, s. 2)

Suuren jaoston kokoonpano (EYVL 2016, C 296, s. 2)

Kirjaajan nimittäminen (EUVL 2017, C 006)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, tuomioistuimen lomakausista (EUVL 2018, C 161/03)

Muita hyödyllisiä tietoja

Tunnistetietojen poistaminen unionin yleisen tuomioistuimen menettelyissä

Kannekirjelmän tarkistuslista paperimuodossa jätetyt kirjelmät

Tarkistuslista e-curia - Sovelluksella jätettyjä kannekirjelmiä varten

Malli: lyhennelmä kannekirjelmässä esitettävistä kanneperusteista ja pääasiallisista perusteista

Suullisen käsittelyn tarkistuslista

Ohjeita asianosaisille

Oikeusapuhakemus

4.3.2015 vahvistetun työjärjestyksen ja 2.5.1991 tehdyn työjärjestyksen, sellaisena kuin se on muutettuna, välinen vastaavuustaulukko

Vireillä olevat tekstimuutokset

Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen muutokset (EYVL 2018, L 240, s.68)

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2018, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja tiedoksiantamisesta e-Curia-sovelluksella (EYVL 2018, L 240, s. 72)

Katso myös:

Menettely - aiemmat muutokset