Procedure

Teksten betreffende de procedure

Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie)

Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie  (1-5-2019)

Reglement voor de procesvoering van het Gerecht (1-12-2018)

Praktische uitvoeringsbepalingen voor het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht (1-12-2018)

Besluit (EU) 2016/2387 van het Gerecht van 14 september 2016 betreffende de beveiligingsvoorschriften die van toepassing zijn op de inlichtingen of stukken die op grond van artikel 105, lid 1 of lid 2, van het Reglement voor de procesvoering worden overgelegd

Besluit van het Gerecht van 11 juli 2018 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de applicatie e-Curia

Gebruiksvoorwaarden voor de applicatie e-Curia (1-12-2018)

Bekendmakingen in het Publicatieblad van de Europese Unie

Samenstelling van de Grote kamer (PB 2019, C 172, blz. 2)

Wijze waarop de rechter ter vervanging van een verhinderde rechter wordt aangewezen (PB 2019, C 263, blz. 2)

Criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers (PB 2019, C 372, blz. 2)

Vorming van de kamers en toevoeging van de rechters aan de kamers (PB 2020, C 114, blz. 2)

Verkiezing van de president van het Gerecht (PB 2019, C 363, blz. 2)

Verkiezing van de vicepresident van het Gerecht (PB 2019, C 363, blz. 2)

Verkiezing van de kamerpresidenten (PB 2019, C 363, blz. 2)

Benoeming van de griffier (PB 2017, C 006)

Besluit van het Gerecht van 12 februari 2020 inzake de gerechtelijke vakanties (PB 2020, C 95, blz. 4)

Meer informatie

Toekenning van anonimiteit in de gerechtelijke procedures voor het Gerecht van de Europese Unie

„Aide-mémoire" Verzoekschrift 

Model van samenvatting van de in het verzoekschrift aangevoerde middelen en voornaamste argumenten

„Aide-mémoire" Pleitzitting

Adviezen voor het houden van pleidooi

Formulier voor rechtsbijstand

Tabel van concordantie tussen het Reglement voor de procesvoering van 4 maart 2015 en dat van 2 mei 1991, zoals gewijzigd

Onderhanden wijzigingen van teksten

 

Zie ook

De procedure - Historisch overzicht van de wijzigingen