Förfarandet

Texter som reglerar förfarandet

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version)

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version)

Stadga för Europeiska unionens domstol (1-5-2019)

Rättegångsregler för Tribunalen (1-12-2018)

Praktiska genomförandebestämmelser till tribunalens rättegångsregler (1-12-2018)

Tribunalens beslut (EU) 2016/2387 av den 14 september 2016 om säkerhetsbestämmelser för upplysningar eller handlingar som har getts in enligt artikel 105.1 eller 105.2 i rättegångsreglerna

Tribunalens beslut av den 11 juli 2018 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Användarvillkor för e-Curia (1-12-2018)

Meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning

Stora avdelningens sammansättning (EUT C 172, 2019, s. 2)

Hur domare som ska ersätta domare som är förhindrade att tjänstgöra ska utses (EUT C 263, 2019, s. 2)

Riktlinjer för hur målen ska fördelas mellan avdelningarna (EUT C 372, 2019, s. 2)

Indelning av domare på avdelning (EUT C 114, 2020, s. 2)

Val av ordförande i tribunalen (EUT C 363, 2016, s. 2)

Val av tribunalens vice ordförande (EUT C 363, 2016, s. 2)

Val av avdelningsordförande (EUT C 363, 2016, s. 2)

Utnämning av justitiesekreterare (EUT C 006, 2017)

Tribunalens beslut av den 12 februari 2020 om rättsferierna (EUT C 95, 2020, s. 4)

Annan användbar information

Beslut om att sekretess ska gälla för en persons identitet i rättegången vid Europeiska unionens tribunal

Checklista för ansökan

Mall för sammanfattning av de grunder och huvudargument som åberopas i ansökan

Checklista för den muntliga förhandlingen

Råd till parternas ombud

Formulär för rättshjälp

Jämförelsetabell mellan rättegångsreglerna av den 4 mars 2015 och rättegångsreglerna av den 2 maj 1991 i ändrad lydelse

Pågående ändringar av texter

 

För ytterligare upplysningar

Förfarandet - En översikt över de ändringar som har gjorts