CURIA
rss
avancerad sökning
Förfarandet

Texter som reglerar förfarandet

Utdrag ur fördragen

Stadga för Europeiska unionens domstol (1-9-2016)

Rättegångsregler för Tribunalen (1-9-2016)

Rättegångsregler av den 2 maj 1991, senast ändrad den 19 juni 2013 (1-7-2013)

Praktiska genomförandebestämmelser till tribunalens rättegångsregler (1-9-2016)

Tribunalens beslut (EU) 2016/2387 av den 14 september 2016 om säkerhetsbestämmelser för upplysningar eller handlingar som har getts in enligt artikel 105.1 eller 105.2 i rättegångsreglerna

Tribunalens beslut av den 14 september 2011 om ingivande av inlagor och om delgivning av inlagor samt domar och beslut med hjälp av datasystemet e-Curia

Användarvillkor för e-Curia vilka är tillämpliga på parternas företrädare (11-10-2011)

Användarvillkor för e-Curia vilka är tillämpliga på assistenter (11-10-2011)

Meddelanden i Europeiska unionens officiella tidning

- Val av tribunalens ordförande (EUT C 392, 2016, s. 2)

- Val av tribunalens vice ordförande (EUT C 392, 2016, s. 2)

- Domarnas indelning på avdelningarna (EUT C 382, 2017, s. 2)

Riktlinjer för hur målen ska fördelas mellan avdelningarna (EGT C 296, 2016, s. 2)

Utseende av den domare som ska ersätta en domare som är förhindrad att tjänstgöra (EGT C 296, 2016, s. 2)

- Val av avdelningsordförande (EUT C 392, 2016, s. 2)

Stora avdelningens sammansättning (EUT C 296, 2016, s. 2)

Avdelningen för överklaganden (EUT C 313, 2013)

Utnämning av justitiesekreterare (EUT C 006, 2017)

Tribunalens beslut av den 5 april 2017 om rättsferierna (EUT C 168/03, 2017)

Annan användbar information

Beslut om att sekretess ska gälla för en persons identitet i rättegången vid Europeiska unionens tribunal

Checklista för ansökan som ges in i pappersform

Checklista för ansökan som ges in med hjälp av applikationen e-curia

Mall för sammanfattning av de grunder och huvudargument som åberopas i ansökan

Checklista för den muntliga förhandlingen

Råd till parternas ombud

Formulär för rättshjälp

Jämförelsetabell mellan rättegångsreglerna av den 4 mars 2015 och rättegångsreglerna av den 2 maj 1991 i ändrad lydelse

Pågående ändringar av texter

För ytterligare upplysningar

Förfarandet - En översikt över de ändringar som har gjorts

.