Справочник на съдебната практика

„Справочникът със съдебна практика" („Répertoire de jurisprudence") представлява систематичен каталог, включващ резюметата на решенията и определенията на Съда, на Общия съд и на Съда на публичната служба, постановени от началото на тяхната работа.

В резултат на въведените с Договора от Лисабон изменения класификационната схема за периода 1954-2009 г., първоначално разделена на седем части, e преобразувана в схема от девет части за съдебната практика от 2010 г. насам. Преминаването от едната към другата схема се улеснява от таблиците с препратки между тях.

 

Системен каталог преди Договора от Лисабон
(прилаган за съдебната практика от 1954 г. до 2009 г.)

 

Системен каталог след Договора от Лисабон
(прилаган за съдебната практика от 2010 г.)

A

- Правен ред на Общността

1

 - Правен ред на Европейския съюз

B

- Европейска общност (ЕИО/ЕО)

2

 - Институционална рамка на Европейския съюз

C

- Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС/ВС)

3

 - Съдебни спорове

D

- Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ/АЕ)

4

 - Вътрешна политика на Европейския съюз

E

- Конвенция относно съдебната компетентност и изпълнението на съдебните решения

5

 - Асоцииране на отвъдморските страни и територии

F

- Публична служба

6

 - Външна политика

G

- Европейски съюз (ЕС)

7

 - Общи и заключителни разпоредби

H

Конвенция за приложимото право към договорните задължения

8

 - Присъединяване на нови държави членки

   

9

 - Публична служба

Резюмето възпроизвежда основните правни въпроси, по които има произнасяне в съответното решение или определение, като следва възможно най-стриктно текста на решението или определението. Към всяко резюме са включени: серия ключови думи, които отразяват в систематичен и телеграфен стил съдържанието на изследвания въпрос, класификационна сигнатура, съответстваща на дадената област, и препратки към точките от съдебното решение или определение, въз основа на които е съставено резюмето.

Във всяка класификационна група резюметата са подредени според хронологичния ред на решенията или определенията, за които се отнасят. При все това, ако съдържат ключови думи, напълно съответстващи на вече съществуваща група ключови думи, текстът на самото резюме се прикрепя към тази група, без оглед на датата. По същия начин, ако и ключовите думи, и текстът на резюмето са напълно идентични с вече съществуваща комбинация от текст и ключови думи, към съществуващото резюме се добавя единствено справка за публикуването и за релевантните точки на решението или определението.

Обръщаме Ви внимание, че това издание е достъпно само на френски език.