Přehled judikatury

Přehled judikatury systematicky soustřeďuje shrnutí rozsudků a usnesení Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu vydaných od počátku činnosti každého z nich.

Třídicí plán, který byl pro období let 1954-2009 původně rozdělen do osmi částí, byl po změnách, k nimž došlo přijetím Lisabonské smlouvy, přepracován, a obsahuje pro judikaturu vydávanou od roku 2010 devět částí. Odkazy mezi oběma třídicími plány usnadňují přechod z jednoho plánu na druhý.  

 

Systematický plán před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost
(používaný pro judikaturu vydanou v letech 1954 až 2009)

 

Systematický plán po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
(používaný pro judikaturu vydávanou od roku 2010)

A

- Právní řád Společenství

1

 - Právní řád Evropské unie

B

- Evropské společenství (EHS/ES)

2

 - Institucionální rámec Evropské unie

C

- Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO/UO)

3

 - Soudní řízení

D

- Evropské společenství pro atomovou energii (ESAE/AE)

4

 - Vnitřní politika Evropské unie

E

- Úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí

5

 - Přidružení zámořských zemí a území

F

- Veřejná služba

6

 - Vnější politika

G

- Evropská unie (EU)

7

 - Obecná a závěrečná ustanovení

H

Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

8

 - Přistoupení nových členských států

   

9

 - Veřejná služba

Shrnutí obsahují hlavní právní názory vyslovené v daném rozhodnutí - vlastního znění tohoto rozhodnutí se přitom drží co nejvěrněji. Ke každému shrnutí je připojen řetězec klíčových slov zachycující systematicky a heslovitě obsah dané otázky, třídicí signatura pro odpovídající oblast a odkaz na body rozhodnutí, kterých bylo použito při přípravě shrnutí.

V rámci jedné třídicí signatury jsou jednotlivá shrnutí tříděna podle časové posloupnosti rozhodnutí, k nimž se vztahují. Pokud shrnutí obsahují řetězec klíčových slov, který je zcela totožný s již existujícím řetězcem, bude text shrnutí přiřazen k tomuto řetězci bez ohledu na datum. Podobně je-li řetězec klíčových slov a text shrnutí zcela totožný s již existujícím souborem, budou k již existujícímu shrnutí v jeho spodní části doplněny pouze odkazy na místo, kde jej lze nalézt, a příslušné body rozhodnutí.  

Pozor! Tato publikace existuje pouze ve francouzštině