Systematisk oversigt over afgørelser

Oversigten over afgørelser indeholder en systematisk opstilling af sammendrag af domme og kendelser, som Domstolen, Retten og Personaleretten har afsagt, siden de påbegyndte deres virksomhed.

Den systematiske oversigt, som oprindeligt var opdelt i otte afsnit, for perioden 1954-2009 er blevet ændret som følge af ændringer efter Lissabontraktaten til en oversigt i ni dele for retspraksis siden 2010. Henvisninger mellem de to oversigter letter overgangen fra den ene til den anden.

Sammendragene indeholder de vigtigste retlige punkter, som fastslås i den omhandlede afgørelse, og de gengiver så vidt muligt ordlyden af denne afgørelse. Hvert sammendrag indeholder en række nøgleord, der systematisk og i telegramstil gengiver indholdet af det behandlede punkt, en klassifikationskode i forhold til det pågældende retsområde og en henvisning til præmisserne i den afgørelse, sammendraget vedrører.

Sammendrag, der er opført under samme klassifikationskode, er opstillet kronologisk efter den afgørelse, de vedrører. Hvis sammendragene indeholder en kæde af nøgleord, som er de samme som i en tidligere kæde, opføres sammendragets tekst sammen med den første kæde af nøgleord uden hensyn til datoen. Er kæden af nøgleord og teksten til sammendraget på alle punkter de samme som i et allerede eksisterende sammendrag, anføres udelukkende henvisninger til offentliggørelsen, og kun de relevante præmisser tilføjes under det allerede eksisterende sammendrag.

Denne publikation findes kun på fransk!