Repertorium orzecznictwa

Repertorium orzecznictwa grupuje w sposób usystematyzowany streszczenia wyroków i postanowień Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz Sądu do spraw Służby Publicznej, wydanych od początku działania każdego z nich.

Plan klasyfikacji, podzielony początkowo na osiem części w zakresie dotyczącym okresu 1954-2009 został opracowany ponownie w związku ze zmianami wprowadzonymi przez traktat lizboński i zawiera dziewięć części w zakresie dotyczącym orzecznictwa od roku 2010. Odesłania pomiędzy obydwoma planami klasyfikacji ułatwiają przejście z jednego planu do drugiego.

 

Plan systematyki sprzed traktatu lizbońskiego
(stosowany do orzecznictwa w latach od 1954 do 2009)

 

Plan systematyki po traktacie lizbońskim
(stosowany do orzecznictwa od roku 2010)

A

- Wspólnotowy porządek prawny

1

 - Porządek prawny Unii Europejskiej

B

- Wspólnota Europejska (EWG/WE)

2

 - Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej

C

- Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)

3

 - Spory

D

- Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA)

4

 - Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej

E

- Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych

5

 - Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich

F

- Służba publiczna

6

 - Polityka zagraniczna

G

- Unia Europejska (UE)

7

 - Postanowienia ogólne i końcowe

H

Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

8

 - Przystąpienie nowych państw członkowskich

   

9

 - Służba publiczna

Streszczenia przytaczają najistotniejsze kwestie prawne wyrażone w danym orzeczeniu opierając się w jak najwierniejszy sposób na tekście samego orzeczenia. Do każdego streszczenia dołączone są: ciąg słów kluczowych, które przekazują w sposób usystematyzowany i w telegraficznym skrócie treść analizowanych kwestii, kod klasyfikacyjny odpowiadający dziedzinie, której dotyczy orzeczenie oraz odnośnik do punktów orzeczenia, które stanowiły podstawę do sporządzenia streszczenia.

W obrębie tego samego znaku klasyfikacyjnego streszczenia są ułożone według porządku chronologicznego orzeczeń, na podstawie których zostały sporządzone streszczenia. Tym niemniej, jeśli zawierają one ciągi słów kluczowych identyczne z ciągiem istniejącym już poprzednio, sam tekst streszczenia zostanie dołączony do owego ciągu bez względu na datę. Podobnie, jeśli ciąg słów kluczowych i tekst streszczenia są w każdym calu identyczne z już istniejącymi, pod spodem istniejącego już streszczenia zostaną jedynie dopisane odnośniki do publikacji oraz odnośniki do zasadniczych kwestii.

Uwaga! Ten tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej