Systematisk förteckning över rättsfall

Denna förteckning över rättfall innehåller en systematisk sammanställning av sammanfattningar av domar och beslut som meddelats av domstolen, tribunalen och personaldomstolen alltsedan de inledde sina respektive verksamheter.

För perioden 1954-2009 är klassificeringsindelningen indelad i åtta avsnitt. På grund av de ändringar som har skett genom Lissabonfördraget är klassificeringsindelningen från och med år 2010 indelad i nio avsnitt. Hänvisningar mellan de två klassificeringsindelningarna underlättas enligt följande.

 

Klassificeringsindelning för tiden före issabonfördraget (gäller för rättspraxis under åren 1954-2009)

 

Klassificeringsindelning för tiden efter Lissabonfördraget (gäller för rättspraxis från och med år 2010)

A

 - Gemenskapens rättsordning 

1

 - Europeiska unionens rättsordning

B

- Europeiska gemenskapen (EEG/EG)

2

 - Europeiska unionens institutionella ramverk

C

- Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG/KS)

3

 - Rättstvister

D

- Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom/EA)

4

 - Europeiska unionens inrikespolitik

E

- Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar

5

 - Associering av utomeuropeiska länder och territorier

F

- Personalmål

6

 - Utrikespolitik

G

- Europeiska unionen (EU)

7

 - Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

H

Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

8

 - Nya medlemsstaters anslutning

   

9

 - Personalmål

I sammanfattningarna refereras domstolarnas bedömningar av de väsentliga rättsfrågorna i det aktuella avgörandet. De utgör en så trogen återgivning som möjligt av texten i avgörandet. Till varje sammanfattning hör ett antal stickord som i systematisk och kortfattad form återger innehållet i den punkt som avses, en klassificeringskod som motsvarar det berörda området och en hänvisning till de punkter i avgörandet som har använts för sammanfattningen.

Inom en och samma klassificeringskod ordnas sammanfattningarna kronologiskt efter de avgöranden som de avser. Om de emellertid innehåller en kedja med stickord som är identisk med en redan existerande kedja med sådana ord, knyts sammanfattningen till den redan existerande kedjan oavsett datum. Likaså gäller att om en kedja av stickord och texten i sammanfattningen i alla delar är identiska med en redan existerande sådan enhet, är det endast hänvisningarna till var avgörandet är publicerat och till de relevanta punkterna i avgörandet som förenas med den redan existerande sammanfattningen, och då i slutet av denna.

OBS! Denna publikation finns endast tillgänglig på franska