Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 217/2021 : 2ας Δεκεμβρίου 2021
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Γενικός εισαγγελέας M. Campos Sánchez-Bordona: πρέπει να απορριφθούν οι προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας κατά του καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου

Αριθ. 216/2021 : 2ας Δεκεμβρίου 2021
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-319/20
Facebook Ireland
Αρχές του κοινοτικού δικαίου

Αριθ. 215/2021 : 30ής Νοεμβρίου 2021
Διατάξεις του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-710/21 R, T-711/21 R
Roos κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
fr
SANT

Αριθ. 214/2021 : 30ής Νοεμβρίου 2021
Προνόμια και ασυλίες
Όταν μια ποινική αρχή διαπιστώνει ότι οι πράξεις διοικητή κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους, για τις οποίες διεξάγει έρευνα, προδήλως δεν τελέστηκαν από αυτόν υπό την επίσημη ιδιότητά του, η διαδικασία εις βάρος του μπορεί να συνεχιστεί, δεδομένου ότι δεν ισχύει η ετεροδικία

Αριθ. 213/2021 : 26ης Νοεμβρίου 2021
Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-272/21 R II
Puigdemont i Casamajó κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
es en fr
Θεσμικό δίκαιο

Αριθ. 212/2021 : 25ης Νοεμβρίου 2021
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-437/19
État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
fr
Προσέγγιση των νομοθεσιών

Αριθ. 211/2021 : 25ης Νοεμβρίου 2021
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση αγωγής διαζυγίου: το Δικαστήριο προσδιορίζει το νόημα και το περιεχόμενο της έννοιας της συνήθους διαμονής συζύγου

Αριθ. 210/2021 : 25ης Νοεμβρίου 2021
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Inbox advertising: η εμφάνιση, στη θυρίδα εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικών μηνυμάτων υπό μορφή που ομοιάζει με εκείνη ενός πραγματικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνιστά χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης κατά την έννοια της οδηγίας 2002/58

Αριθ. 209/2021 : 25ης Νοεμβρίου 2021
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει την αυτοδίκαιη λήξη άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμάκου μετά την παρέλευση προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου αναφοράς, χωρίς εξέταση ενδεχόμενου κινδύνου για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων 

Αριθ. 208/2021 : 23ης Νοεμβρίου 2021
Εξωτερικές σχέσεις
Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει τις πράξεις του Συμβουλίου με τις οποίες διατηρήθηκε η Hamas στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο