Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 110/2018 : 13ης Ιουλίου 2018
Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-733/16,T-745/16,T-751/16,T-757/16,T-758/16,T-768/16
Banque postale κατά EKT
Οικονομική πολιτική

Αριθ. 109/2018 : 13ης Ιουλίου 2018
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΤΕπ να καταβάλουν αποζημίωση 10 000 ευρώ σε υπαλλήλους τους, θύματα ηθικής παρενόχλησης

Αριθ. 108/2018 : 13ης Ιουλίου 2018
Θεσμικό δίκαιο
Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις αγωγές αποζημίωσης τις οποίες άσκησαν ιδιώτες και εταιρίες σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα

Αριθ. 107/2018 : 12ης Ιουλίου 2018
Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-419/14, T-422/14, T-438/14, T-439/14, T-441/14, T-444/14, T-445/14,T-446/14,T-447/14, T-448/14, T-449/14, T-450/14, T-451/14, T-455/14, T-475/14
The Goldman Sachs Group κατά Επιτροπής
Ανταγωνισμός

Αριθ. 106/2018 : 12ης Ιουλίου 2018
Ιθαγένεια της Ένωσης
Όταν πολίτης της Ένωσης επιστρέφει στο κράτος μέλος καταγωγής του, το κράτος αυτό υποχρεούται να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του συντρόφου του, υπηκόου τρίτης χώρας, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση

Αριθ. 105/2018 : 12ης Ιουλίου 2018
Ιθαγένεια της Ένωσης
Ο γενικός εισαγγελέας P. Mengozzi προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι η αυτόματη απώλεια της ολλανδικής ιθαγένειας, η οποία συνεπάγεται την απώλεια της ιθαγένειας της Ένωσης, για τους ανήλικους που διαμένουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ασύμβατη με το δίκαιο της Ένωσης

Αριθ. 104/2018 : 12ης Ιουλίου 2018
Κρατικές ενισχύσεις
Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει την απόφαση με την οποία η Επιτροπή ενέκρινε τις ενισχύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Hinkley Point C

Αριθ. 103/2018 : 10ης Ιουλίου 2018
PDON
Θρησκευτική κοινότητα, όπως η κοινότητα των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι, από κοινού με τα μέλη της που μετέχουν στο κήρυγμα, υπεύθυνη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο δραστηριότητας κηρύγματος από πόρτα σε πόρτα

Αριθ. 102/2018 : 4ης Ιουλίου 2018
DFON
Ο γενικός εισαγγελέας Campos Sánchez-Bordona προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι η ύπαρξη, στο κράτος εκδόσεως ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, μέσων ένδικης προστασίας κατά ενδεχόμενης απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχειρίσεως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον αποκλεισμό του κινδύνου αυτού, με αποτέλεσμα να μη συντρέχουν, κατ’ αρχήν, εξαιρετικές περιστάσεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη μη εκτέλεση του εντάλματος

Αριθ. 101/2018 : 4ης Ιουλίου 2018
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ο γενικός εισαγγελέας Y. Bot προτείνει στο Δικαστήριο να κρίνει ότι ο κανονισμός «Βρυξέλλες Ια» δεν έχει εφαρμογή για τον καθορισμό του κράτους μέλους τα δικαστήρια του οποίου έχουν διεθνή δικαιοδοσία όσον αφορά την αγωγή που ασκήθηκε κατά του Ελληνικού Δημοσίου από ιδιώτη κάτοχο ελληνικών κρατικών ομολόγων κατόπιν της αναγκαστικής ανταλλαγής τους υπό συνθήκες και περιστάσεις εξαιρετικής φύσεως

Αρχεία

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο