Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 98/2020 : 17ης Ιουλίου 2020
Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-715/19
Wagenknecht κατά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ίδιοι πόροι των Κοινοτήτων

Αριθ. 97/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-352/19
Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής
Γεωργία και αλιεία

Αριθ. 96/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-682/18,C-683/18
YouTube
de en fr
Ελευθερία εγκαταστάσεως

Αριθ. 95/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-133/19,C-136/19,C-137/19
Βελγικό Δημόσιο (Regroupement familial - Enfant mineur)
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Αριθ. 94/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Τα κράτη μέλη οφείλουν να χορηγούν αποζημίωση σε κάθε θύμα εκ προθέσεως εγκλήματος βίας, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων που κατοικούν στο έδαφός τους

Αριθ. 93/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Εργοδότης μισθωτών οδηγών φορτηγών διεθνών μεταφορών είναι η επιχείρηση μεταφορών η οποία ασκεί στην πράξη τη διευθυντική εξουσία επί των οδηγών αυτών, βαρύνεται με το κόστος των μισθών τους και διαθέτει στην πράξη την εξουσία να τους απολύσει

Αριθ. 92/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Ίδιοι πόροι των Κοινοτήτων
Η Ρουμανία και η Ιρλανδία υποχρεώνονται να καταβάλουν στην Επιτροπή κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους, αντιστοίχως, 3 000 000 ευρώ και 2 000 000 ευρώ

Αριθ. 91/2020 : 16ης Ιουλίου 2020
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Το Δικαστήριο κηρύσσει ανίσχυρη την απόφαση 2016/1250 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών

Αριθ. 90/2020 : 15ης Ιουλίου 2020
Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-778/16, T-892/16
Ιρλανδία κατά Επιτροπής
en fr
Κρατικές ενισχύσεις

Αριθ. 89/2020 : 9ης Ιουλίου 2020
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Συμβατική ρήτρα που δεν αποτέλεσε το αντικείμενο διαπραγματεύσεως, πλην όμως απηχεί κανόνα ο οποίος, κατά το εθνικό δίκαιο, εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλομένων εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί άλλως επί του συγκεκριμένου ζητήματος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης περί καταχρηστικών ρητρών των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο