Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 50/2019 : 11ης Απριλίου 2019
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-254/18
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Αριθ. 49/2019 : 11ης Απριλίου 2019
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-482/17
Τσεχική Δημοκρατία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Βιομηχανική πολιτική

Αριθ. 48/2019 : 11ης Απριλίου 2019
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Ο γενικός εισαγγελέας Tanchev προτείνει στο Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι οι διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας σχετικά με τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης

Αριθ. 47/2019 : 4ης Απριλίου 2019
Γενικά στοιχεια
en fr

Αριθ. 46/2019 : 4ης Απριλίου 2019
Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-266/17 et C-267/17
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker και BVR Busverkehr Rheinland
de
Μεταφορές

Αριθ. 45/2019 : 4ης Απριλίου 2019
Μεταφορές
Σε περίπτωση βλάβης σε ελαστικό αεροσκάφους η οποία προκλήθηκε από κοχλία ευρισκόμενο στον διάδρομο αποπροσγειώσεως, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες για καθυστέρηση τριών ή και πλέον ωρών μόνον εάν δεν χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να περιορίσει την καθυστέρηση της πτήσεως

Αριθ. 44/2019 : 28ης Μαρτίου 2019
Κρατικές ενισχύσεις
Το Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία ο γερμανικός νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2012 (EEG του 2012) ενείχε κρατικές ενισχύσεις

Αριθ. 43/2019 : 28ης Μαρτίου 2019
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-569/17
Επιτροπή κατά Ισπανίας (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Περιβάλλον και καταναλωτές

Αριθ. 42/2019 : 27ης Μαρτίου 2019
Περιβάλλον και καταναλωτές
Το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών σε περίπτωση αγοράς μέσω του Διαδικτύου ισχύει για στρώμα του οποίου το προστατευτικό περιτύλιγμα αφαιρέθηκε μετά την παράδοση

Αριθ. 41/2019 : 26ης Μαρτίου 2019
Ιθαγένεια της Ένωσης
Ανήλικος του οποίου τη φροντίδα έχει αναλάβει πολίτης της Ένωσης στο πλαίσιο του αλγερινού συστήματος kafala δεν μπορεί να θεωρηθεί «απευθείας κατιών» του πολίτη αυτού

Αρχεία

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο