Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 140/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-352/20
HOLD Alapkezelő
fr hu
Ελευθερία εγκαταστάσεως

Αριθ. 139/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-19/21
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
fr nl
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Αριθ. 138/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-14/21
Sea Watch
Μεταφορές

Αριθ. 137/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-501/20
M P A
es fr
DFON

Αριθ. 136/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-273/20
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
de fr
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Αριθ. 135/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-720/20
Bundesrepublik Deutschland
de fr
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Αριθ. 134/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-411/20
Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Αρχές του κοινοτικού δικαίου

Αριθ. 133/2022 : 1ης Αυγούστου 2022
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-184/20
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
fr lt
Αρχές του κοινοτικού δικαίου

Αριθ. 132/2022 : 27ης Ιουλίου 2022
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-125/22
RT France κατά Συμβουλίου
en fr
Εξωτερικές σχέσεις

Αριθ. 131/2022 : 14ης Ιουλίου 2022
Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-158/21
Puig Gordi κ.λπ.
es fr
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο