Ανακοινωθέντα Τύπου

Αριθ. 14/2019 : 14ης Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-131/16, T-263/16
Βέλγιο κατά Επιτροπής
en fr
Κρατικές ενισχύσεις

Αριθ. 13/2019 : 14ης Φεβρουαρίου 2019
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Δεν μπορεί εθνικός νόμος να κηρύσσει άκυρες, μέσω ενός γενικού κανόνα αναδρομικής ισχύος και αυτόματης εφαρμογής, συμβάσεις πιστώσεως που έχουν συναφθεί με αλλοδαπούς πιστωτές, οι οποίοι δεν είχαν λάβει άδεια παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε αυτό το κράτος μέλος

Αριθ. 12/2019 : 8ης Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-647/17
Serendipity κ.λπ. κατά EUIPO - CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)
Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Αριθ. 11/2019 : 7ης Φεβρουαρίου 2019
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Το δίκαιο της Ένωσης δεν απαιτεί να ασκεί ένα πρόσωπο μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος προκειμένου να λάβει στο κράτος αυτό οικογενειακές παροχές για τα τέκνα του που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος

Αριθ. 10/2019 : 6ης Φεβρουαρίου 2019
Ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους νέου γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο

Αριθ. 9/2019 : 6ης Φεβρουαρίου 2019
Ιθαγένεια της Ένωσης
Ο γενικός εισαγγελέας Wahl προτείνει στο Δικαστήριο να απορρίψει την προσφυγή της Αυστρίας κατά του νέου τέλους χρήσεως του γερμανικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων

Αριθ. 8/2019 : 31ης Ιανουαρίου 2019
SOPO
Ο γενικός εισαγγελέας G. Pitruzzella προτείνει στο Δικαστήριο να αναγνωρίσει την ύπαρξη υποχρεώσεως των επιχειρήσεων να εφαρμόζουν σύστημα μετρήσεως του πραγματικού ημερήσιου χρόνου εργασίας

Αριθ. 7/2019 : 30ής Ιανουαρίου 2019
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Η σταδιακή απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα που περιέχουν αρωματικές ύλες είναι έγκυρη

Αριθ. 6/2019 : 29ης Ιανουαρίου 2019
Γνωμοδότηση 1/17

Αριθ. 5/2019 : 23ης Ιανουαρίου 2019
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Κράτος μέλος το οποίο έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ παραμένει υπεύθυνο κράτος κατά την έννοια του κανονισμού Δουβλίνο III

Αρχεία

Τα ανακοινωθέντα αποτελούν ανεπίσημα έγγραφα, τα οποία προορίζονται για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο