Paziņojumi presei

Nr. 194/2022 : 2022. gada 1.decembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-626/21
Funke
Avocate générale Ćapeta : les opérateurs économiques ont le droit de demander qu’une notification RAPEX soit complétée sur le fondement des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises

Nr. 193/2022 : 2022. gada 1.decembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-699/21
E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie)
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Nr. 192/2022 : 2022. gada 30.novembrī
Valsts atbalsts
Jaunu kodolreaktoru būvniecība: Vispārējā tiesa noraida Austrijas celto prasību, ar kuru ir apstrīdēts Ungārijas ieguldījumu atbalsts, ko apstiprinājusi Komisija

Nr. 191/2022 : 2022. gada 24.novembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Vide un patērētāji

Nr. 190/2022 : 2022. gada 23.novembrī
Tiesību aktu tuvināšana
Vispārējā tiesa atceļ Komisijas 2019. gada Deleģēto regulu, ciktāl tā attiecas uz titāna dioksīda kā kancerogēnas vielas, kad notiek tā ieelpošana noteiktos pulvera veidos, saskaņotu klasificēšanu un marķēšanu

Nr. 189/2022 : 2022. gada 22.novembrī
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Smagi slimu trešās valsts valstspiederīgo nedrīkst izraidīt, ja gadījumā, kad galamērķa valstī nav pieejama atbilstoša ārstēšana, rastos risks, ka ar šo slimību saistītās sāpes strauji, būtiski un neatgriezeniski pastiprinātos

Nr. 188/2022 : 2022. gada 22.novembrī
Tiesību aktu tuvināšana
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva: tiesību norma, kas paredz, ka informācijai par dalībvalstu teritorijā reģistrētu sabiedrību patiesajiem labuma guvējiem vienmēr ir jābūt pieejamai ikvienam sabiedrības loceklim, ir spēkā neesoša

Nr. 187/2022 : 2022. gada 17.novembrī
Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-123/21 P
Changmao Biochemical Engineering/Komisija
Starptautiskās attiecības

Nr. 186/2022 : 2022. gada 17.novembrī
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Konfidencialitātes aizsardzība publiskā iepirkuma jomā ir jālīdzsvaro ar pārskatāmības un efektīvas tiesību aizsardzības tiesā prasībām

Nr. 185/2022 : 2022. gada 17.novembrī
Tiesas spriedums apvienotajās lietās C-331/20 P et C-343/20 P
Volotea/Komisija
Valsts atbalsts

Paziņojumi ir neoficiāli dokumenti plašsaziņas līdzekļu izmantošanai un Tiesai tie nav saistoši