Perscommuniqués

nr. 135/2023 : 7 september 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

The Directive on privacy and electronic communications precludes the use, in connection with administrative investigations into corruption in the public sector, of data collected for the purpose of combating serious crime

nr. 134/2023 : 6 september 2023
en fr
Institutioneel recht

The action brought by the European Data Protection Supervisor (EDPS) against the amended Europol regulation is inadmissible

nr. 133/2023 : 6 september 2023
Institutioneel recht
Terugkeeroperaties: het beroep tot schadevergoeding dat verscheidene Syrische vluchtelingen na hun uitzetting van Griekenland naar Turkije hebben ingesteld tegen Frontex wordt verworpen

nr. 132/2023 : 6 september 2023
Externe betrekkingen
War in Ukraine: the General Court dismisses the actions brought by Mr Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy and Ms Galina Evgenyevna Pumpyanskaya against the restrictive measures adopted by the Council

nr. 131/2023 : 5 september 2023
Burgerschap van de Unie
Denemarken kan het behoud van de Deense nationaliteit afhankelijk maken van het bestaan van een effectieve band met dat land

nr. 130/2023 : 5 september 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
De Commissie was niet verplicht om de visumvrijstelling voor staatsburgers van de Verenigde Staten op te schorten wegens een gebrek aan wederkerigheid

nr. 129/2023 : 24 juli 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Europese Unie schaadt: de nationale regels over de verjaring van de strafvordering moeten een doeltreffende preventie en bestraffing mogelijk maken

nr. 128/2023 : 14 juli 2023
en fr

The Court’s videoconference system complies with data protection rules, says EDPS

nr. 127/2023 : 14 juli 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Wrongful removal of a child: although the court of the Member State in which the child was habitually resident has jurisdiction to rule on rights of custody, it may exceptionally request the transfer of the case to a court of the Member State to which the child has been removed

nr. 126/2023 : 13 juli 2023
Nationale rechterlijke instanties moeten een handeling waarbij in strijd met het Unierecht de schorsing van een rechter wordt gelast, buiten toepassing laten

nr. 125/2023 : 13 juli 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Variable interest rates based on Mortgage Loan Reference Indices (IRPHs) in Spain: consumers must be sufficiently informed of the method for calculating such indices

nr. 124/2023 : 13 juli 2023
Vrij verkeer van kapitaal
The objective of ensuring the supply of gravel, sand and clay to the construction sector at the regional level cannot justify a restriction on the freedom of establishment

nr. 123/2023 : 13 juli 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Advocaat-generaal Ćapeta: de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen een moeder van kleine kinderen kan worden geweigerd wanneer dat in het belang van het kind is

nr. 122/2023 : 13 juli 2023
Advocaat-generaal Ćapeta: een internationale overeenkomst die wegens haar specifieke karakter geen rechtstreekse werking heeft, kan ook niet worden gebruikt bij de uitlegging van Unierechtelijke bepalingen
Advocaat-generaal Ćapeta: een internationale overeenkomst die wegens haar specifieke karakter geen rechtstreekse werking heeft, kan ook niet worden gebruikt bij de uitlegging van Unierechtelijke bepalingen

nr. 121/2023 : 13 juli 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Collective redundancies: the employer’s obligation to communicate information to the authorities at an early stage of such a project is not intended to confer individual protection on workers

nr. 120/2023 : 13 juli 2023
Mededinging
The General Court must rule once more on the lawfulness of the Commission’s prohibition of the acquisition of Telefónica Europe (‘O2’) by Hutchison 3G UK (‘Three’)

nr. 119/2023 : 12 juli 2023
Handelspolitiek
Het Gerecht bevestigt de besluiten van de Commissie waarbij Clearstream Banking AG toestemming heeft gekregen om gevolg te geven aan de Amerikaanse sancties tegen Iran

nr. 118/2023 : 12 juli 2023
Landbouw en visserij
Aanvragen tot registratie van een naam als BGA: de Commissie is niet gebonden aan de voorafgaande beoordeling van de nationale autoriteiten

nr. 117/2023 : 6 juli 2023
Institutioneel recht
Advocaat-generaal Ćapeta: de schending door de Commissie van de richtlijn inzake energie-etikettering door te kiezen voor een stofzuigertest waarbij een lege stofzuigerzak wordt gebruikt, is voldoende gekwalificeerd

nr. 116/2023 : 6 juli 2023
Vervoer
Accidents on board an aircraft: the strict liability of airlines under the Montreal convention extends to inadequate first aid administered on board an aircraft

nr. 115/2023 : 6 juli 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Intrekking en weigering van de vluchtelingenstatus: het Hof van Justitie verduidelijkt onder welke voorwaarden een dergelijke maatregel kan worden genomen ten aanzien van een derdelander die is veroordeeld voor een misdrijf

nr. 114/2023 : 5 juli 2023
Institutioneel recht
The action brought by Mr Carles Puigdemont i Casamajó, Mr Antoni Comín i Oliveres and Ms Clara Ponsatí i Obiols against the decisions of the European Parliament to waive their immunity is dismissed

nr. 113/2023 : 4 juli 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Een nationale mededingingsautoriteit kan in het kader van haar onderzoek naar misbruik van een machtspositie vaststellen dat inbreuk is gemaakt op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

nr. 112/2023 : 29 juni 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
According to Advocate General Medina, the mandatory collection and storage of fingerprints in identity cards is valid

nr. 111/2023 : 22 juni 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Grensoverschrijdende onderzoeken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM): advocaat-generaal Ćapeta adviseert het Hof te oordelen dat de rechter in de lidstaat van de assisterende gedelegeerd Europese aanklager alleen procedurele kwesties mag toetsen

nr. 110/2023 : 22 juni 2023
Institutioneel recht
Volgens advocaat-generaal Medina moeten Europese geharmoniseerde technische normen vrij en kosteloos toegankelijk zijn, omdat zij - als handelingen die deel uitmaken van het Unierecht - een bijzonder juridisch karakter hebben

nr. 109/2023 : 22 juni 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Hungary has unduly hindered the possibility of making an asylum application

nr. 108/2023 : 22 juni 2023
The Court of Justice sets aside the assessment made by the General Court with regard to the impartiality of experts from the European Medicines Agency (EMA)

nr. 107/2023 : 22 juni 2023
Every person has the right to know the date of and the reasons for the consultation of his or her personal data

nr. 106/2023 : 22 juni 2023
Bescherming van grondrechten: het Unierecht verzet zich in beginsel niet tegen een verbod voor de nationale rechter om ambtshalve vast te stellen dat de verplichting om een verdachte onverwijld in kennis te stellen van zijn zwijgrecht niet is nagekomen

nr. 105/2023 : 21 juni 2023
Taxonomie: het beroep van een lid van het Europees Parlement tegen de verordening van de Commissie betreffende het duurzame karakter van bepaalde economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie wordt door het Gerecht niet-ontvankelijk verklaard

nr. 104/2023 : 15 juni 2023

Advocaat-generaal Medina: betrokkenen die hun rechten uitoefenen via een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit moeten tegen die autoriteit beroep kunnen instellen bij de rechter

nr. 103/2023 : 15 juni 2023
Landbouw en visserij
Overbevissing: volgens advocaat-generaal Ćapeta vereist de basisverordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid dat de Raad vanaf 2020 de vangstbeperkingen op een duurzaam niveau vaststelt

nr. 102/2023 : 15 juni 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Advocate General Rantos: Europol and a Member State in which damage occurred in relation to unlawful data processing can be jointly and severally liable

nr. 101/2023 : 15 juni 2023
Burgerschap van de Unie
Definitieve verwerping van de beroepen van Britse burgers die het verlies van hun rechten als Europese burgers naar aanleiding van de Brexit aanvechten

nr. 100/2023 : 15 juni 2023
Sociale zekerheid van migrerende werknemers
The freedom of movement for workers precludes the legislation of a Member State, which makes compensation conditional on the imposition of an isolation measure by its own administrative authorities

nr. 99/2023 : 15 juni 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
EU law does not preclude, in the event of the annulment of a mortgage loan agreement vitiated by unfair terms, the consumers from seeking compensation from the bank going beyond reimbursement of the monthly instalments paid

nr. 98/2023 : 8 juni 2023
Vrijheid van vestiging
According to Advocate General Szpunar, platforms like Google, Meta Platforms and Tik Tok may not have additional obligations imposed on them in a Member State other than the one in which they have their registered office, except by measures taken on a case-by-case basis

nr. 97/2023 : 8 juni 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Fiscale rulings: volgens advocaat-generaal Kokott heeft de Commissie ten onrechte vastgesteld dat Luxemburg onrechtmatige staatssteun in de vorm van belastingvoordelen heeft verleend aan Amazon

nr. 96/2023 : 8 juni 2023
Vrij verkeer van personen
Advocaat-generaal Ćapeta: de lidstaten kunnen de uitbetaling van aan het einde van het dienstverband niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon beperken

nr. 95/2023 : 8 juni 2023
Vervoer
COVID19 pandemic: a repatriation flight organised in the context of consular assistance does not constitute a re-routed flight that the operating air carrier must offer to passengers whose flight has been cancelled

nr. 94/2023 : 8 juni 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Pakketreizen en COVID-19-pandemie: een nationale regeling die reisorganisatoren tijdelijk vrijstelt van hun verplichting tot volledige terugbetaling bij annulering is niet verenigbaar met het Unierecht

nr. 93/2023 : 8 juni 2023
Vrijheid van vestiging
De beperking van het aantal vergunningen voor diensten inzake personenvoertuigen met chauffeur in de agglomeratie Barcelona is in strijd met het Unierecht

nr. 92/2023 : 7 juni 2023
Intellectuele en industriële eigendom
The Batman logo: the evidence submitted to the General Court is not sufficient to show that the EU trade mark representing a bat in an oval surround was devoid of distinctive character on the date of filing of the application for registration

nr. 91/2023 : 7 juni 2023
Externe betrekkingen
Restrictive measures against Belarus: the General Court dismisses the action brought by Mr Aleksandr Vasilevich Shakutin against the restrictive measures imposed on him

nr. 90/2023 : 6 juni 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
De mogelijkheid van weigering van tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel opdat de straf in de lidstaat van verblijf ten uitvoer wordt gelegd, moet ook voor onderdanen van derde landen bestaan

nr. 89/2023 : 5 juni 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Rechtsstaat: de hervorming van de Poolse rechterlijke macht van december 2019 schendt het recht van de Unie

nr. 87/2023 : 25 mei 2023
Milieu en consumenten
The requirement to carry out an environmental impact assessment for an urban development project cannot be dependent exclusively on the size of that project

nr. 86/2023 : 25 mei 2023
Grensoverschrijdende uitzending van programma’s per satelliet: het beginsel van de lidstaat van uitzending is ook van toepassing op de aanbieder van satellietpakketten

nr. 85/2023 : 24 mei 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Het Gerecht verklaart het besluit nietig waarbij de Commissie een steunmaatregel heeft goedgekeurd die bestaat in subsidies die Italië in het kader van de COVID-19-pandemie aan Italiaanse luchtvaartmaatschappijen heeft betaald

nr. 84/2023 : 24 mei 2023
Intellectuele en industriële eigendom
De term "emmentaler" kan niet worden beschermd als Uniemerk voor kaas

nr. 83/2023 : 24 mei 2023
Mededinging
Mededinging: het Gerecht verwerpt het beroep van Meta Platforms Ireland (Facebook-concern) tegen een verzoek van de Commissie om haar documenten mee te delen die worden geïdentificeerd aan de hand van zoektermen

nr. 82/2023 : 17 mei 2023
Mededinging
Het beroep van het Duitse gemeentelijke nutsbedrijf enercity tegen de door de Commissie goedgekeurde aanschaf van productieactiva van E.ON door RWE is niet-ontvankelijk

nr. 81/2023 : 17 mei 2023
Mededinging
Het beroep van de Duitse elektriciteitsproducent EVH tegen de goedkeuring door de Commissie van de aankoop van activa van E.ON door RWE wordt verworpen

nr. 80/2023 : 17 mei 2023
Institutioneel recht
Een verzoek om een prejudiciële beslissing dat wordt ingediend bij het Hof belet de verwijzende rechter niet om de behandeling van het hoofdgeding gedeeltelijk voort te zetten

nr. 79/2023 : 17 mei 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Failure to provide information on the right of withdrawal: a consumer is exempt from any payment obligation if he or she withdraws from a service contract concluded off-premises which has already been performed

nr. 77/2023 : 11 mei 2023
Vervoer
A road transport undertaking cannot discharge its responsibility for compliance with the driving times and rest periods of drivers by transferring it to a third person.

nr. 76/2023 : 11 mei 2023
Externe betrekkingen
Rule of law: the body in charge of disciplinary proceedings against judges must be independent and impartial

nr. 75/2023 : 10 mei 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Het Gerecht verklaart het besluit van de Commissie om goedkeuring te hechten aan de herkapitalisatie van Lufthansa door Duitsland voor een bedrag van zes miljard EUR, in de context van de COVID-19-pandemie, nietig

nr. 74/2023 : 4 mei 2023

Advocaat-generaal Collins: een overheidsinstantie kan haar medewerkers onder bepaalde voorwaarden verbieden om op het werk zichtbare tekens van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging te dragen

nr. 73/2023 : 4 mei 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Tax rulings: Advocate General Kokott considers that the Commission erred in finding that Luxembourg had granted unlawful State aid to the Engie group in the form of tax advantages

nr. 71/2023 : 4 mei 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
AVG: het recht om een "kopie" te verkrijgen van persoonsgegevens houdt in dat aan de betrokkene een getrouwe en begrijpelijke reproductie van al deze gegevens moet worden gegeven

nr. 70/2023 : 4 mei 2023
Economisch beleid
Het Hof bevestigt de weigering van de ECB om 34 % van de blootstellingen van Crédit lyonnais met betrekking tot de Caisse des dépôts et consignations buiten de berekening van haar hefboomratio te houden

nr. 69/2023 : 4 mei 2023
Strijd tegen corruptie: het Unierecht verzet zich er niet tegen dat iemand die de regels voor belangenconflicten in een gekozen openbaar ambt heeft overtreden, gedurende drie jaar niet meer een dergelijk ambt mag uitoefenen

nr. 67/2023 : 27 april 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Unlawful access to personal data by third parties leads to liability for presumed fault on the part of the controller and may give rise to non-material damage for which compensation can be awarded

nr. 66/2023 : 26 april 2023
Overheidsopdrachten
Galileo-programma: het beroep van OHB System tegen de gunning van de opdracht voor overgangssatellieten aan Thales Alenia Space Italia en Airbus Defence & Space wordt verworpen

nr. 65/2023 : 21 april 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Rule of law: the amount of the daily penalty payment which Poland is required to pay is reduced from one million to 500 000 euros

nr. 63/2023 : 20 april 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Honour crime, forced marriage and domestic violence: Advocate General Richard de la Tour clarifies under which conditions third-country nationals may be eligible for international protection

nr. 62/2023 : 20 april 2023
Vrijheid van vestiging
The broadcasting of a musical work as background music in a means of passenger transport constitutes a communication to the public within the meaning of EU law

nr. 61/2023 : 20 april 2023
Vrijheid van vestiging
Concessions authorising the exploitation of Italian beaches may not be renewed automatically but must be subject to an impartial and transparent selection procedure

nr. 60/2023 : 18 april 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Gezinshereniging: het Unierecht verzet zich tegen een nationale regeling die zonder uitzondering vereist dat een verzoek tot gezinshereniging in persoon wordt ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

nr. 59/2023 : 18 april 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Europees aanhoudingsbevel: een kennelijk risico voor de gezondheid van een gezochte persoon rechtvaardigt de tijdelijke opschorting van de overlevering van die persoon en verplicht de uitvoerende autoriteit om de uitvaardigende autoriteit te verzoeken om informatie over de omstandigheden waaronder zij deze persoon beoogt te vervolgen of te detineren

nr. 57/2023 : 30 maart 2023
Vrij verkeer van kapitaal
Volgens advocaat-generaal Ćapeta verzet het Unierecht zich in beginsel niet tegen een nationale wettelijke regeling die screening toelaat van buitenlandse directe investeringen afkomstig uit derde landen, zelfs indien die investeringen worden gedaan via een in de Unie gevestigde vennootschap

nr. 56/2023 : 30 maart 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
According to Advocate General Campos Sánchez-Bordona, Volkswagen cannot be penalised in Italy for ‘Dieselgate’, after having been penalised in Germany, if there has not been sufficient coordination between the penalty proceedings of both States

nr. 55/2023 : 30 maart 2023
Vrijheid van vestiging
Nationale energietoezichthouders kunnen de bevoegdheid krijgen om elektriciteitsbedrijven te gelasten de bedragen terug te betalen die zij in strijd met de vereisten inzake consumentenbescherming hebben ontvangen

nr. 54/2023 : 30 maart 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Het livestreamen van openbaar onderwijs via videoconferentie valt onder de AVG

nr. 53/2023 : 29 maart 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Het beroep tegen het besluit van de Commissie waarbij steun van Roemenië aan de luchtvaartmaatschappij Blue Air in het kader van de Covid-19-pandemie is goedgekeurd, wordt in zijn geheel verworpen

nr. 52/2023 : 23 maart 2023
en fr
Milieu en consumenten
Fire safety in establishments open to the public: Member States may not impose additional requirements on pressure equipment bearing the CE marking for the purposes of making that equipment available on the national market

nr. 51/2023 : 21 maart 2023
Milieu en consumenten
De koper van een motorvoertuig dat is voorzien van een verboden manipulatie-instrument heeft recht op schadevergoeding van de autofabrikant wanneer deze koper door dit instrument schade heeft geleden

nr. 50/2023 : 20 maart 2023
Landbouw en visserij
Protection of plant variety rights: no minimum level of compensation set

nr. 49/2023 : 16 maart 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Advocate General Pikamäe: the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR

nr. 48/2023 : 16 maart 2023
Telecommunications operators may be obliged to provide, upon request from a judicial authority, communication interception operations in return for a fixed rate

nr. 47/2023 : 16 maart 2023
Institutioneel recht
Het eerste door de Commissie ingestelde beroep wegens dubbele niet-nakoming op het gebied van luchtverontreiniging is niet-ontvankelijk

nr. 46/2023 : 16 maart 2023
Mededinging

Het in de Verdragen neergelegde verbod op misbruik van machtspositie staat toe dat een concentratie van ondernemingen met een niet-communautaire dimensie achteraf wordt getoetst op nationaal niveau

nr. 45/2023 : 9 maart 2023
Vrij verkeer van personen
Voetbal: volgens advocaat-generaal Szpunar zijn de UEFA-regels betreffende lokaal opgeleide spelers gedeeltelijk onverenigbaar met het Unierecht

nr. 44/2023 : 9 maart 2023
Mededinging
The Court sets aside in part the judgments of the General Court and, consequently, annuls the decisions of the Commission ordering inspections at the premises of a number of French undertakings in the distribution sector on account of suspicions of anticompetitive practices

nr. 43/2023 : 8 maart 2023
Externe betrekkingen
The General Court annuls the restrictive measures applied to Ms Violetta Prigozhina, mother of Mr Yevgeniy Prigozhin, in the context of Russia’s war against Ukraine

nr. 42/2023 : 3 maart 2023

Gerechtelijke statistieken 2022: geschillen in het teken van de grote uitdagingen van onze tijd (rechtsstaat, milieu, privacybescherming in het digitale tijdperk, enz.) en de beperkende maatregelen van de Europese Unie in het kader van de oorlog in Oekraïne

nr. 41/2023 : 2 maart 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Drinking water policy: according to Advocate General Medina, Member States are obliged not to authorise a project that may cause a deterioration in the quality of a body of water

nr. 40/2023 : 2 maart 2023
Institutioneel recht
Advocate General Athanasios Rantos doubts whether the mechanism whereby the KRS authorises Polish judges to continue to hold judicial office beyond retirement age offers sufficient guarantees of independence

nr. 39/2023 : 2 maart 2023
Daily rest is additional to weekly rest even when it directly precedes the latter

nr. 38/2023 : 1 maart 2023
Externe betrekkingen
Een door China toegekende subsidie kan worden toegerekend aan Egypte als land van oorsprong of uitvoer van een product waarop compenserende maatregelen van toepassing zijn

nr. 37/2023 : 28 februari 2023
Fiscale bepalingen
Online platforms and VAT collection: the Council did not exceed the limits of its implementing power in specifying that the operator of a platform, such as Only Fans, is presumed to be the supplier of the services provided

nr. 36/2023 : 16 februari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Advocate General Collins: after the annulment of a mortgage loan agreement due to unfair terms, consumers may assert claims against banks that go beyond reimbursement of monetary consideration; banks may not

nr. 35/2023 : 16 februari 2023
de en fr
Externe betrekkingen
Anti-Dumping Challenge: Advocate General Medina suggests the Court should recognise the legal standing of the China Chamber of Commerce as a representative association

nr. 34/2023 : 16 februari 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Advocate General Emiliou: a procedure for promotion of judges based on an assessment of their work and conduct by a board composed of the President and judges of the relevant higher court is compatible with EU law

nr. 33/2023 : 16 februari 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Advocate General Ćapeta: an EU mobile worker’s mother can claim a social benefit without this calling into question her right of residence

nr. 32/2023 : 16 februari 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Het Hof verduidelijkt het begrip "buitengewone omstandigheden" op grond waarvan de bevoegde gerechtelijke autoriteit de tenuitvoerlegging van een als Europese executoriale titel gewaarmerkte beslissing kan opschorten

nr. 31/2023 : 16 februari 2023
EU law precludes national authorities being able, without needing to provide justification, to obtain the suspension of a final decision requiring the return of a child

nr. 30/2023 : 16 februari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Een machtiging voor een telefoontap hoeft niet individueel te zijn gemotiveerd

nr. 29/2023 : 16 februari 2023
Mededinging
Actions for damages in respect of infringements of competition law: the relevant EU law does not preclude a national rule according to which, in the event that the claim is upheld in part, costs are to be borne by each party, who therefore bears half of the common costs

nr. 28/2023 : 16 februari 2023
Institutioneel recht
The Court of Justice confirms the unlawfulness of two EPSO notices of competition restricting the choice of the second language to English, French or German

nr. 27/2023 : 15 februari 2023
en fr
Externe betrekkingen
The General Court confirms the restrictive measures adopted against a State-owned enterprise managing the airspace in Belarus

nr. 26/2023 : 15 februari 2023
Energiebeleid
Het Gerecht bevestigt dat het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) over versterkte bevoegdheden beschikt om individuele besluiten over grensoverschrijdende kwesties te nemen

nr. 25/2023 : 9 februari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
The consumer’s right, in the event of early repayment of his or her mortgage credit, to a reduction in the total cost of the credit does not include costs that are not dependent on the duration of the agreement

nr. 24/2023 : 8 februari 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Het Gerecht verklaart het besluit nietig waarbij de Europese Commissie de Roemeense steun op de internationale luchthaven van Timișoara ten gunste van Wizz Air heeft goedgekeurd

nr. 23/2023 : 8 februari 2023
Internal energy market and Union list of projects of common interest: General Court dismisses the Aquind group’s action

nr. 22/2023 : 7 februari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Genetische modificatietechnieken: het Hof verduidelijkt de status van willekeurige in-vitromutagenese in het licht van de richtlijn inzake genetisch gemodificeerde organismen

nr. 21/2023 : 2 februari 2023
Steunmaatregelen van de Staten
Staatsteun: het Hof verklaart het besluit van de Commissie betreffende de "Spaanse belasting-leaseregeling" gedeeltelijk nietig

nr. 20/2023 : 2 februari 2023
Public subsidies paid to denominational private schools may be reserved for churches and religious societies recognised by the Member State concerned

nr. 19/2023 : 31 januari 2023
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Een uitvoerende rechterlijke autoriteit mag de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel in beginsel niet weigeren op grond van de onbevoegdheid van de rechterlijke instantie die de gezochte persoon in de uitvaardigende lidstaat moet berechten

nr. 17/2023 : 26 januari 2023
Externe betrekkingen
Judicial Disciplinary Bodies: according to Advocate General Collins, EU law precludes national legislation making the Deputy Chief Inspector responsible for overseeing the investigation of complaints against the Chief Inspector

nr. 16/2023 : 26 januari 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
De systematische verzameling van biometrische en genetische gegevens van elke in verdenking gestelde persoon met het oog op de politiële registratie ervan is in strijd met het vereiste dat een versterkte bescherming wordt geboden tegen de verwerking van gevoelige persoonsgegevens

nr. 15/2023 : 25 januari 2023
Institutioneel recht
The Council must grant access to documents drawn up within its working groups relating to the legislative procedure concerning the amendment of the directive on the annual financial statements

nr. 14/2023 : 19 januari 2023
Mededinging
Abuse of a dominant position: exclusivity clauses in distribution contracts must be capable of having exclusionary effects

nr. 13/2023 : 19 januari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
The level of harmonisation achieved at EU level by the Biocidal Products Regulation does not prevent Member States from adopting restrictive rules on the promotion of sales of those products

nr. 12/2023 : 19 januari 2023
Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-162/21
Pesticide Action Network Europe e.a.
fr
Landbouw en visserij

nr. 11/2023 : 17 januari 2023
Externe betrekkingen
The Court annuls the Commission’s decision allowing Kosovo to participate in the Body of European Regulators for Electronic Communications

nr. 10/2023 : 12 januari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Een beding in een tussen een advocaat en een consument gesloten overeenkomst voor het verrichten van juridische diensten waarin de kosten worden vastgelegd op basis van een uurtarief en dat geen verdere preciseringen bevat, voldoet niet aan het vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid

nr. 9/2023 : 12 januari 2023
Mededinging
Abuse of a dominant position: The Court of Justice upholds the judgment of the General Court imposing a fine of approximately € 20 million on the Lithuanian national rail company

nr. 8/2023 : 12 januari 2023
de en fr
Mededinging
Competition in the Euro Interest Rate Derivatives sector: the Court of Justice upholds the annulment of the € 33.6 million fine imposed on the HSBC Group

nr. 7/2023 : 12 januari 2023
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Reizigers wier pakketreis is getroffen door maatregelen om de COVID-19-pandemie tegen te gaan, hebben eventueel recht op een prijsverlaging

nr. 6/2023 : 12 januari 2023
Beginselen van gemeenschapsrecht
Sexual orientation cannot be a reason to refuse to conclude a contract with a self-employed worker

nr. 5/2023 : 12 januari 2023
Mededinging
A national court may order the disclosure of evidence for the purpose of proceedings for damages connected with an alleged infringement of competition law, even if the proceedings have been stayed owing to the Commission’s initiation of an investigation concerning the same infringement

nr. 4/2023 : 12 januari 2023

nr. 3/2023 : 12 januari 2023
The administrative and civil remedies provided for by the General Data Protection Regulation may be exercised concurrently with and independently of each other

nr. 2/2023 : 12 januari 2023
Steunmaatregelen van de Staten
De invoering van een steunmaatregel als zodanig kan niet voortvloeien uit een gerechtelijke beslissing

nr. 1/2023 : 9 januari 2023
Geanonimiseerde prejudiciële zaken die op of na 1 januari 2023 aanhangig zijn gemaakt, krijgen een fictieve naam


Recente communiqués

De perscommuniqués zijn niet-officiële stukken bestemd voor de media en binden het Hof van Justitie niet