Komunikaty prasowe

Nr 38/2019 : 21 marca 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-465/17
Falck Rettungsdienste i Falck
Swoboda przedsiębiorczości

Nr 37/2019 : 21 marca 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-498/17
Komisja przeciwko Włochom
Środowisko naturalne i konsumenci

Nr 36/2019 : 20 marca 2019 r.
Objęcie stanowisk przez nowych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej

Nr 35/2019 : 19 marca 2019 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Granicy wewnętrznej danego państwa członkowskiego, na której przywrócono kontrole graniczne, nie można traktować jak granicę zewnętrzną w rozumieniu dyrektywy w sprawie powrotów

Nr 34/2019 : 19 marca 2019 r.
Wyrok Sądu w sprawach połączonych T-98/16,T-196/16,T-198/16
Włochy przeciwko Komisji
Pomoc państwa

Nr 33/2019 : 19 marca 2019 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Osoba ubiegająca się o azyl może zostać przekazana do państwa członkowskiego w pierwszej kolejności odpowiedzialnego za rozpatrzenie złożonego przez nią wniosku lub do państwa członkowskiego, które udzieliło jej ochrony uzupełniającej, chyba że przewidywalne warunki życia beneficjentów ochrony międzynarodowej naraziłyby ją tam na sytuację skrajnej deprywacji materialnej, sprzeczną z zakazem nieludzkiego lub poniżającego traktowania

Nr 32/2019 : 14 marca 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-372/18
Dreyer
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

Nr 31/2019 : 14 marca 2019 r.
Podatki
Nauka prowadzenia pojazdów kategorii B i C1 nie stanowi kształcenia powszechnego lub uniwersyteckiego objętego zwolnieniem z VAT

Nr 30/2019 : 14 marca 2019 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
W razie przyznania, na podstawie sfałszowanych dokumentów, zezwoleń na pobyt uzyskanych w ramach łączenia rodziny oraz statusu rezydenta długoterminowego, wspomniane zezwolenia i status mogą zostać cofnięte, nawet jeśli osoby, którym je przyznano, nie wiedziały o popełnionym oszustwie

Nr 29/2019 : 14 marca 2019 r.
Środowisko naturalne i konsumenci
Trybunał oddalił skargę Komisji przeciwko Republice Czeskiej w sprawie odmowy zapewnienia przez nią odbioru 20 000 t mieszaniny zwanej TPS-NOLO (Geobal) przemieszczonej z jej terytorium do Polski

Archiwa

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.