Komunikaty prasowe

Nr 64/2019 : 16 maja 2019 r.
Pomoc państwa
Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce

Nr 63/2019 : 14 maja 2019 r.
Własność intelektualna i przemysłowa
Sąd Unii Europejskiej utrzymał nieważność rejestracji przez osobę trzecią znaku towarowego "NEYMAR"

Nr 62/2019 : 14 maja 2019 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Przepisy dyrektywy o uchodźcach dotyczące cofnięcia i odmowy przyznania statusu uchodźcy z powodów związanych z ochroną bezpieczeństwa lub społeczności przyjmującego państwa członkowskiego są ważne

Nr 61/2019 : 14 maja 2019 r.
SOPO
Państwa członkowskie powinny zobowiązać pracodawców do wdrożenia systemu umożliwiającego pomiar dobowego czasu pracy

Nr 60/2019 : 8 maja 2019 r.
SOPO
Obliczenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i zasiłku wypłacanego w związku z urlopem na przekwalifikowanie pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze powinno zostać dokonane na podstawie wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze

Nr 59/2019 : 8 maja 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-161/18
Villar Láiz
SOPO

Nr 58/2019 : 8 maja 2018 r.
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Marynarz, który zachowuje miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pochodzenia, pomimo iż pracuje dla pracodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, na statku pływającym pod banderą państwa trzeciego i poza terytorium Unii Europejskiej, jest objęty zakresem zastosowania rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Nr 57/2019 : 8 maja 2019 r.
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-24/17, C-396/17
Österreichischer Gewerkschaftsbund
de en fr
DFON

Nr 56/2019 : 7 maja 2019 r.
Swoboda przedsiębiorczości
Przepisy greckie, które zabraniają mnichowi posiadającemu status prawnika w innym państwie członkowskim zarejestrowania się w izbie adwokackiej, ze względu na niekompatybilność statusu mnicha z zawodem prawnika, są sprzeczne z prawem Unii

Nr 55/2019 : 2 maja 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-614/17
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Rolnictwo

Archiwa

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.