Komunikaty prasowe

Numer sprawy 75/2021 : 6 maja 2021 r.
Zasady prawa wspólnotowego
Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii

Numer sprawy 74/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-783/19
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Rolnictwo

Numer sprawy 73/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-665/20 PPU
X (Mandat d’arrêt européen - Ne bis in idem)
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Numer sprawy 72/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
DFON
Bezwarunkowe uznawanie retroaktywnego środka służącego reorganizacji instytucji kredytowej jest niezgodne z prawem Unii, jeżeli dla klienta oznacza ono brak możliwości dalszego prowadzenia postępowania sądowego co do istoty, wszczętego wobec "banku pomostowego", na który przeniesiono wcześniej sporne zobowiązanie

Numer sprawy 71/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Zbliżanie ustawodawstw
Zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy dany pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim i nie został w należyty sposób wycofany z ruchu

Numer sprawy 70/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Transport
Państwo członkowskie może odmówić uznania prawa jazdy jedynie odnowionego w innym państwie członkowskim po tym, jak zakazało ono posiadaczowi tego prawa jazdy kierowania pojazdami na swoim terytorium

Numer sprawy 69/2021 : 29 kwietnia 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-815/19
Natumi
Rolnictwo

Numer sprawy 68/2021 : 22 kwietnia 2021 r.
Transport
Samo przekierowanie lotu do innego portu lotniczego nie skutkuje powstaniem prawa do odszkodowania ryczałtowego

Numer sprawy 67/2021 : 21 kwietnia 2021 r.
Wyrok Sądu w sprawie T-44/20
Chanel przeciwko EUIPO - Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes entrelacées)
Własność intelektualna i przemysłowa

Numer sprawy 66/2021 : 20 kwietnia 2021 r.
DFON
Przepisy krajowe państwa członkowskiego, które przyznają premierowi rozstrzygające uprawnienia w procesie powoływania sędziów, przewidując jednocześnie udział niezależnego organu, który ma za zadanie ocenę kandydatów i przedstawienie opinii, nie są niezgodne w prawem Unii

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.