Komunikaty prasowe

Numer 194/2022 : 1 grudnia 2022 r.
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-626/21
Funke
Avocate générale Ćapeta : les opérateurs économiques ont le droit de demander qu’une notification RAPEX soit complétée sur le fondement des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises

Numer 193/2022 : 1 grudnia 2022 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Zdaniem rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony poważne ryzyko dla zdrowia osoby, której dotyczy nakaz, może uzasadniać odroczenie wykonania europejskiego nakazu aresztowania, lecz nie samoistną odmowę jego wykonania

Numer 192/2022 : 30 listopada 2022 r.
Pomoc państwa
Budowa nowych reaktorów jądrowych: Sąd oddalił skargę wniesioną przez Austrię kwestionującą węgierską pomoc inwestycyjną zatwierdzoną przez Komisję

Numer 191/2022 : 24 listopada 2022 r.
Środowisko naturalne i konsumenci
Rzecznik generalny A.M. Collins: ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana w sytuacji, gdy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne na obszarze miejskim jest usytuowane na terenie obiektu światowego dziedzictwa UNESCO

Numer 190/2022 : 23 listopada 2022 r.
Zbliżanie ustawodawstw
Sąd stwierdził nieważność rozporządzenia delegowanego Komisji z 2019 r. w zakresie, w jakim dotyczy ono zharmonizowanej klasyfikacji i zharmonizowanego oznakowania ditlenku tytanu jako substancji rakotwórczej, działającej przez drogi oddechowe w niektórych sproszkowanych postaciach

Numer 189/2022 : 22 listopada 2022 r.
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Cierpiący na poważną chorobę obywatel państwa trzeciego nie może zostać wydalony, jeśli w razie braku odpowiedniego leczenia w państwie docelowym mógłby być narażony na szybkie, znaczne i nieodwracalne nasilenie się bólu związanego z tą chorobą

Numer 188/2022 : 22 listopada 2022 r.
Zbliżanie ustawodawstw
Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy: przepis przewidujący, że informacje o rzeczywistych beneficjentach podmiotów o charakterze korporacyjnym utworzonych na terytorium państw członkowskich mają być we wszystkich przypadkach udostępniane każdej osobie jest nieważny

Numer 187/2022 : 17 listopada 2022 r.
Stosunki zewnętrzne
Zdaniem rzecznik generalnej Tamary Ćapety, Trybunał może odstąpić od kontroli zgodności podstawowego rozporządzenia antydumpingowego w świetle Protokołu przystąpienia Chin do WTO

Numer 186/2022 : 17 listopada 2022 r.
Swoboda przedsiębiorczości
W dziedzinie udzielania zamówień publicznych należy dokonać wyważenia ochrony poufności z wymogami przejrzystości i skutecznej ochrony sądowej

Numer 185/2022 : 17 listopada 2022 r.
Pomoc państwa
Trybunał uchylił dwa wyroki Sądu oddalające skargi spółek Volotea i easyJet na decyzję Komisji dotyczącą pomocy państwa przyznanej przez Włochy portom lotniczym na Sardynii

Komunikaty prasowe są dokumentami nieoficjalnymi sporządzonymi na użytek mediów, które nie wiążą w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.