CURIA
rss
napredno pretraživanje
Knjižnica

Knjižni fond

Knjižnica sadrži građu iz sljedećih područja:

pravna područja ostala područja
- pravo Unije
- međunarodno pravo
- poredbeno pravo
- nacionalna prava
- opća teorija prava
- ekonomija
- politika
- društvene i upravne znanosti
- bibliotekarstvo

Knjižnica posjeduje značajnu zbirku jednojezičnih i višejezičnih rječnika, kao i velik broj službenih listova, parlamentarnih akata i drugih službenih časopisa.
Knjižni fond trenutno objedinjuje više od 200.000 svezaka i oko 1.000 redovnih pretplata na časopise.

Sva novonabavljena djela knjižnice, uključujući i periodična izdanja, analiziraju se u cilju istraživanja:

znanstvenih članaka koji se odnose na pravo Unije i na druga pravna područja od značaja za rad institucije. Odabrani članci potom se označuju i popisuju-katalogiziraju;

znanstvenih bilježaka i komentara odluka Suda, Općeg suda i Službeničkog suda.

Katalog knjižnice dostupan je na računalima u prostoru čitaonice. Moguće mu je pristupiti i putem interneta.


Izdanja

a. Tekuća bibliografija

Mjesečna bibliografija koja sadrži sistematizirani pregled svih novonabavljenih djela i znanstvenih članaka odabranih u tekućem razdoblju. Bibliografija se sastoji od dvaju odvojenih dijelova:

dio A: pravna izdanja koja se odnose na europske integracije;

dio B: opća teorija prava, međunarodno pravo, poredbeno pravo, nacionalna prava i druga područja.

(Napomena! Dokumenti su dostupni samo na francuskom jeziku)

b. Pravna bibliografija europskih integracija

Godišnja publikacija u dva sveska koja se temelji na građi koju je knjižnica prikupila i obradila tijekom godine, a koja se odnosi na pravo Unije.

Od 1990. bibliografija je postala službeno izdanje Europske unije.

Sadrži brojne bibliografske podatke, kojima je moguće pristupiti pomoću tablica sa sadržajem ili oznakom autora.

Godišnju bibliografiju moguće je besplatno preuzeti na internetskoj stranici EU Bookshop koju uređuje Ured za publikacije Europske unije.

.