Брюкселска конвенция и Конвенция от Лугано — Регламент №44/2001

Брюкселска конвенция и Конвенция от Лугано относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право

Обмен на информация:  fr / en

Договарящите страни по Конвенцията от Лугано относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право създадоха система за обмен на информация за съдебната практика по прилагането на тази конвенция, както и на Брюкселската конвенция, която е в голяма степен идентична на Конвенцията от Лугано.

Тази система, създадена по силата на протокол № 2, приложен към Конвенцията от Лугано, включва по-специално съобщаването на информацията, събрана от секретаря на Съда, който е определен за централен орган.

За тази цел, считано от 1992 г. на националните органи, определени от договарящите държави, периодично се изпращат подбрани решения на националните съдилища, както и някои решения на Съда.

След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г., заменил Брюкселската конвенция, им се изпращат и най-важните съответни решения на националните съдилища, които могат да бъдат от значение при тълкуването на Конвенцията от Лугано.

Изпратените документи се публикуват и на тази страница по искане на договарящите държави, представено в рамките на Постоянния комитет, който е създаден за целите на посочения по-горе протокол № 2.

Докладите, изготвени въз основа на тази документация, изпращана в рамките на Постоянния комитет, са достъпни на уебсайта на Федералната служба на правосъдието (Швейцария).