Bruxelles og Lugano konventionerne - Forordning (EF) nr. 44/2001

Bruxelles- og Luganokonventionerne om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

Udveksling af oplysninger:  fr / en

De kontraherende stater i Luganokonventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, har etableret en ordning med udveksling af oplysninger om retsafgørelser, der træffes i medfør af konventionen og i medfør af Bruxelleskonventionen, der stort set er den samme som Luganokonventionen.

Ordningen, der er indført i medfør af protokol nr. 2 til Luganokonventionen, omfatter bl.a. meddelelse af de oplysninger, som modtages af justitssekretæren for Den Europæiske Unions Domstol, der er udpeget som centralt organ.

I denne forbindelse er et udvalg af nationale afgørelser og visse af Domstolens domme siden 1992 med jævne mellemrum blevet fremsendt til de nationale myndigheder, der er udpeget af de kontraherende stater.

Siden ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000, som erstattede Bruxelleskonventionen, er de væsentligste afgørelser, som kan have betydning for fortolkningen af Luganokonventionen, ligeledes blevet vedlagt.

Efter anmodning fra de kontraherende stater via Det Stående Udvalg, der er nedsat i henhold til ovennævnte protokol nr. 2, er de fremsendte dokumenter ligeledes blevet offentliggjort på denne hjemmeside.

Rapporter udfærdiget på grundlag af disse dokumenter via Det Stående Udvalg findes på Det Føderale Justitsdirektorats hjemmeside (Schweiz).