Brüsseli ja Lugano konventsioonid – määrus 44/2001

Brüsseli ja Lugano konventsioonid kohtualluvuse ning kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

Teabevahetus:  fr / en

Lugano konventsiooni kohtualluvuse ning kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades osalisriigid on loonud süsteemi, mille raames vahetatakse teavet selle konventsiooni ja suures osas identse Brüsseli konventsiooni kohaselt tehtud kohtulahendite kohta.

See Lugano konventsioonile lisatud protokolli nr 2 alusel kehtestatud süsteem hõlmab teabe avaldamist, mida on kogunud keskseks organiks nimetatud Euroopa Liidu Kohtu kohtusekretär.

Selleks saadetakse alates 1992. aastast osalisriikide poolt nimetatud siseriiklikele ametiasutustele perioodiliselt valik siseriiklikke kohtulahendeid ning teatud Euroopa Kohtu otsused.

Alates nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 jõustumisest, mis asendas Brüsseli konventsiooni, lisati neile kõige olulisemad siseriiklikud otsused, mis võivad olla seotud Lugano konventsiooni tõlgendamisega.

Osalisriikide palvel, mis on esitatud eespool nimetatud protokolli nr 2 kohaselt moodustatud alalise komitee raames, avaldatakse kõik edastatud dokumendid samuti käesoleval Interneti-leheküljel.

Nende alalise komitee raames edastatud dokumentide põhjal koostatud aruanded on kättesaadavad Šveitsi Office fédéral de la justice'i (föderaalne justiitsamet) Interneti-leheküljel.