Briseles un Lugano konvencijas - Regula 44/2001

Briseles un Lugano konvencijas par jurisdikciju un tiesas spriedumu izpildi civillietās un komerclietās

Informācijas apmaiņa:  fr / en

Lugano konvencijas par jurisdikciju un tiesas spriedumu izpildi civillietās un komerclietās dalībvalstis ir radījušas informācijas apmaiņas sistēmu par tiesu praksi, kurā ir tikusi piemērota šī konvencija un Briseles konvencija, kas lielā mērā ir identiska Lugano konvencijai.

Šī saskaņā ar Lugano konvencijas 2. protokolu radītā sistēma cita starpā ietver arī informācijas apmaiņu, ko apkopojis Tiesas sekretārs, kas apstiprināts par centrālo informācijas saņēmēju.

Šajā sakarā konvencijas dalībvalstu apstiprinātajām valsts iestādēm kopš 1992. gada tiek periodiski nosūtīta valstīs pieņemto nolēmumu izlase, kā arī noteikti Tiesas spriedumi.

Kopš Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001, ar ko tika aizstāta Briseles konvencija, spēkā stāšanās tiek iekļauti arī attiecīgie svarīgākie nolēmumi, kas varētu interesēt saistībā ar Lugano konvencijas interpretāciju.

Pēc konvencijas dalībvalstu pieprasījuma, kas iesniegts atbilstoši minētajam 2. protokolam izveidotajā Pastāvīgajā Komitejā, nosūtītos dokumentus izvieto arī šajā interneta lapā.

Uz Pastāvīgajā Komitejā iesniegto pieprasījumu pamata sagatavotie ziņojumi ir pieejami Šveices Federālās Tieslietu ministrijas interneta lapā.