Verdragen van Brussel en Lugano – Verordening 44/2001

Verdragen van Brussel en van Lugano inzake de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Informatie-uitwisseling:  fr / en

De staten die het verdrag van Lugano inzake de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken hebben gesloten, beschikken over een systeem voor de uitwisseling van informatie over de rechtspraak inzake dit verdrag en het verdrag van Brussel, dat grotendeels met het verdrag van Lugano overeenkomt.

Dit systeem, dat is ingevoerd krachtens protocol nr. 2 bij het verdrag van Lugano, omvat met name het verstrekken van informatie die wordt verzameld door de griffier van het Hof van Justitie, die als centraal orgaan is aangewezen.

In dit kader worden sinds 1992 regelmatig een selectie van nationale beslissingen en bepaalde arresten van het Hof van Justitie verstuurd naar de nationale autoriteiten die door de verdragsluitende staten zijn aangewezen.

Sinds de inwerkingtreding van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, die in de plaats van het verdrag van Brussel is gekomen, gebeurt dit ook met de op dit gebied meest relevante beslissingen die van belang kunnen zijn voor de uitlegging van het verdrag van Lugano.

Op een verzoek van de verdragsluitende staten, ingediend in het kader van het met het oog op protocol nr. 2 opgerichte permanent comité, worden de verzonden documenten ook gepubliceerd op deze site.

De op basis van deze informatie in het kader van het permanent comité uitgebrachte rapporten zijn te vinden op de site van het Office fédéral de la justice, Zwitserland.