Konwencja bruselska i konwencja z Lugano – Rozporządzenie nr 44/2001

Konwencje brukselska i z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Wymiana informacji:  fr / en

Państwa sygnatariusze Konwencji z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych utworzyły system wymiany informacji dotyczących orzeczeń wydanych na podstawie tej konwencji oraz na podstawie konwencji brukselskiej, w znacznej mierze identycznej z konwencją z Lugano.

System ten, powołany do życia na podstawie protokołu nr 2 stanowiącego załącznik do konwencji z Lugano, obejmuje w szczególności przekazywanie informacji zebranych przez sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, uznanego za organ centralny.

Tak oto, począwszy od 1992 r., wybór orzeczeń sądów krajowych oraz niektórych wyroków Trybunału Sprawiedliwości jest regularnie przekazywany organom krajowym wyznaczonym przez państwa sygnatariuszy.

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r., które zastąpiło konwencję brukselską, najważniejsze orzeczenia, mogące mieć znaczenie dla wykładni konwencji z Lugano, zostały również objęte tym systemem.

Na wniosek państw sygnatariuszy, sformułowany w ramach Stałego Komitetu powołanego w celu realizacji wyżej wymienionego protokołu nr 2, przekazane dokumenty są również rozpowszechniane za pośrednictwem niniejszej strony.

Sprawozdania sporządzone na podstawie tychże dokumentów w ramach Stałego Komitetu są dostępne na stronie internetowej Office fédéral de la justice (Federalnego Urzędu Sprawiedliwości, Szwajcaria).