Bruselský a Lugánsky dohovor – Nariadenie č. 44/2001

Bruselský dohovor a Luganský dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Výmena informácií:  fr / en

Zmluvné štáty Luganského dohovoru o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach zaviedli systém výmeny informácií o prijatej judikatúre týkajúci sa uplatnenia tohto dohovoru, ako aj Bruselského dohovoru, ktorý sa z veľkej časti zhoduje s Luganským dohovorom.

Tento systém, ktorý bol zriadený na základe protokolu č. 2 a tvorí prílohu Luganského dohovoru, zahŕňa najmä oznamovanie informácií, ktoré získal tajomník Súdneho dvora, určeného za ústredný orgán.

V tejto súvislosti sa od roku 1992 vnútroštátnym orgánom, ktoré určili zmluvné štáty, pravidelne zasielajú vybrané vnútroštátne rozhodnutia, ako aj niektoré rozsudky Súdneho dvora.

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, ktoré nahradilo Bruselský dohovor, boli medzi tieto zasielané dokumenty začlenené aj najdôležitejšie súvisiace rozhodnutia, ktoré by mohli mať význam pre výklad Luganského dohovoru.

Na žiadosť zmluvných štátov v rámci Stáleho výboru, ktorý bol zriadený podľa vyššie uvedeného protokolu č. 2, sú zasielané dokumenty uverejňované aj na tejto internetovej stránke.

Správy vydávané na základe týchto zasielaných dokumentov v rámci Stáleho výboru sú k dispozícii na internetovej stránke Federálneho justičného úradu (Švajčiarsko).