Bruseljska in Luganska konvencija - Uredba 44/2001

Bruseljska in Luganska konvencija o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Izmenjava informacij:  fr / en

Države podpisnice Luganske konvencije o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah so ustanovile sistem za izmenjavo podatkov o sodni praksi, ki se je izoblikovala na podlagi uporabe te konvencije in Bruseljske konvencije, ki je zelo podobna Luganski konvenciji.

Ta sistem, ustanovljen na podlagi protokola št. 2 k Luganski konvenciji, zajema zlasti prenos informacij, ki jih zbere sodni tajnik Sodišča, ki je določen kot osrednji organ.

Nacionalnim organom, ki jih določijo države pogodbenice, se zato od leta 1992 periodično pošilja izbor nacionalnih odločitev in nekatere sodbe Sodišča.

Po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000, ki je nadomestila Bruseljsko konvencijo, so v izboru zajete tudi najpomembnejše sodne odločbe, ki so lahko koristne pri razlagi Luganske konvencije.

Na prošnjo držav pogodbenic, podano Stalnemu odboru, ki je bil ustanovljen za namene zgoraj navedenega protokola št. 2, so poslani dokumenti objavljeni tudi na tej spletni strani.

Poročila, sestavljena na podlagi te dokumentacije v okviru Stalnega odbora, so na voljo na spletni strani  Zveznega urada za pravosodje (Švica).