Βάση δεδομένων εθνικής νομολογίας

Το Δικαστήριο έχει συστήσει μια συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων των κρατών μελών στον τομέα του δικαίου της Ένωσης, βάσει συστηματικής αποδελτίωσης των διαφόρων νομικών επιθεωρήσεων και σε απευθείας επικοινωνία με πολλά εθνικά δικαστήρια.

Μια ανάλυση των κυριότερων αποφάσεων δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων «DEC.NAT - Décisions nationales» της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των ανωτάτων διοικητικών δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα περιεχόμενά της είναι διαθέσιμα στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.