Επισκόπηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά δικαστήρια

(απόσπασμα από την "Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου" την οποία κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των σχετικών με την εθνική νομολογία στοιχείων που παρέσχε το Δικαστήριο)

 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002              
   

 
   

Από το 2003 τα παραρτήματα της Ετήσιας εκθέσεως για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου δεν δημοσιεύονται πλέον στην Επίσημη Εφημερίδα ούτε μεταφράζονται. Επομένως η Επισκόπηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά δικαστήρια διατίθεται πλέον μόνο στη γαλλική γλώσσα.

   
 
   

Η δραστηριότητα αυτή διεκόπη το 2008.