Prehľad uplatňovania práva spoločenstva vnútroštátnymi súdnymi orgánmi

(výňatok z Výročnej správy o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva vypracovanej Komisiou Európskych spoločenstiev; informácie týkajúce sa vnútroštátnej judikatúry boli poskytnuté Súdnym dvorom.)

Prehľad uplatnenia práva Spoločenstva vnútroštátnymi súdmi, ktorý je prílohou Výročnej správy o kontrole uplatňovania práva Spoločenstva v období od roku 1997 do roku 2002 možno nájsť v jednom z úradných jazykov tohto obdobia.

Od roku 2003 je tento prehľad uvádzaný len vo francúzskom jazyku.

2003 2004 2005 2006 2007

Táto činnosť bola prerušená v roku 2008.