Kohtuotsuste kommentaarid

See rubriik sisaldab viiteid Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste kommentaare alates nende kohtute asutamisest.

Rubriik on jaotatud kolmeks:

- esimene osa koosneb nende Euroopa Kohtu otsuste kommentaaride viidetest, mis on tehtud enne 1. jaanuari 1989 esitatud kohtuasjades
1. osa: 1954–1988

- teine osa koosneb nende Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsuste kommentaaride viidetest, mis on tehtud 1. jaanuarist 1989 kuni 31. detsembrini 2004 esitatud kohtuasjades
2. osa: 1989–2004

- kolmas osa koosneb nende Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsuste kommentaaride viidetest, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2005 esitatud kohtuasjades
3. osa: 2005-…

Kohtuotsused on esitatud kõikides osades iga kohtu kaupa eraldi kohtuasjade numbrite järjekorras, samas kui viited on esitatud nende avaldamise kronoloogilises järjekorras. Iga osa lõpus esitatud kronoloogiline tabel kõikidest viidatud kohtuotsustest võimaldab lugejal hõlpsasti leida selle kohtuotsuse numbrit, mille kohta ta teab ainult selle kuupäeva.

Kuna tegemist on PDF- (Portable Document Format) formaadis dokumendiga, siis positsioneerimist võib selles teostada järjehoidjate (bookmarks) abil.

Tähelepanu! Kuigi see ülevaade on ainult prantsuskeelne, on iga viide esitatud originaalkeeles.